education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.2 חינוך מיוחד

1.2-38  מרכז תמיכה יישובי/אזורי ליישום חוק החינוך המיוחד ומתי"אות מתמחים לליקויי ראייה לתלמידים

 

1.      מבוא

1.1     תמצית

חוזר זה מפרט את תחומי הפעילות של המתי"אות (מרכזי תמיכה יישוביים/אזוריים) ושל המתי"אות המחוזיים המתמחים לליקויי ראייה ולעיוורים וכן את נוהלי הפעילות שלהם.

1.2     מטרת הפרסום

א.  התוקף: החל מ-15 בדצמבר 2010

ב.  התחולה: מרכזי התמיכה היישוביים והאזוריים

ג.   הסטטוס: החלפה

ד.   חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 1.2-3 בחוזר הוראות הקבע נח/9(א), "מרכז תמיכה יישובי/אזורי ליישום חוק החינוך המיוחד" - מבוטל

ה.  חוזרים קודמים בנושאים קשורים: סעיף 1.2-37 בחוזר הוראות הקבע סח/3(ב), "תכנית השילוב במסגרת החינוך הרגיל לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות" - בתוקף.

1.3    התפוצה: החינוך המיוחד ומנהלי המתי"אות.

1.4    הגורם האחראי

א.   שם היחידה: האגף לחינוך מיוחד

ב.   בעל התפקיד: מנהל האגף לחינוך מיוחד

ג.    מספר הטלפון: 03-6896104/5

ד.   כתובת הדוא"ל: special@education.gov.il.

 

2.       רקע

יישום חוק החינוך המיוחד מציב בפני מערכת החינוך בכלל ומערכת החינוך המיוחד בפרט אתגרים רבים ומורכבים, הן בתחום החינוכי טיפולי והן בתחום הארגוני-תפעולי.

מסגרות החינוך הרגיל נקראות לשלב בתוכן תלמידים חריגים שיש להם צרכים מיוחדים המחייבים התייחסות מיוחדת ומענים בלתי שגרתיים.

בפני מסגרות החינוך המיוחד עומד האתגר לשמש מסגרת חינוכית טיפולית המסוגלת לתת מענים רב ממדיים לצרכים הייחודיים של תלמידים בעלי לקויות קשות מאוד, מגיל שלוש ועד גיל עשרים ואחת. אלה מוצאים את ביטוים ביישום שיטות הוראה וטיפול ייחודיות המותאמות לכל תלמיד, בשילוב אנשי מקצוע וכוחות עזר בתחומי טיפול שונים בצוות המוסד, בקיום תכניות הפעלה לתלמידים בתקופת החופשות ועוד. יישומו המלא של חוק החינוך המיוחד הופך את מסגרות החינוך המיוחד, ובעיקר את אלה המטפלות בתלמידים בעלי לקויות קשות ומורכבות, למרכזים רב שירותיים, הכוללים בתוכם שירותי חינוך ושירותים נלווים רבים הקבועים בחוק החינוך המיוחד ומשמשים גורם מתאם ומשלב בין המערכות השונות המופקדות על מתן השירותים הללו לתלמידים בתוך המסגרת החינוכית ובקהילה.

מרכז התמיכה היישובי/האזורי (מתי"א) המוקם על רקע תהליכים אלה מיועד לשמש מערכת תומכת למסגרות החינוך הרגיל ולמסגרות החינוך המיוחד ביישום חוק החינוך המיוחד, בתחומים שנדרשת בהם היערכות ברמה יישובית או אזורית, ולהעמיד לרשות מסגרות החינוך כלים יעילים ומועילים להתמודדות עם המשימות המוטלות עליהן.

תכונותיו העיקריות של מרכז התמיכה אמורות להיות:

  •       יכולת לפעול בשם הפיקוח על החינוך המיוחד במחוז ולשמש זרוע ביצוע שלו ברמה המקומית
  •       גמישות ומהירות תגובה לצרכים משתנים
  •       קרבה לשטח והיכרות עם מוסדות החינוך ועם מאפייניהם הייחודיים בכל מקום ומקום כדי לאפשר את התאמת הסיוע הנדרש להם לצורכיהם ולמאפייניהם המיוחדים
  •       יכולת לגייס כוח אדם מתוך המערכת, לאגם כוח אדם ומשאבים אחרים ולניידם בהתאם לצרכים משתנים
  •       יכולת ארגונית ברמה גבוהה כדי לסייע למוסדות החינוך המיוחד בביצוע המשימות המוטלות עליהם, המחייבות הקדשת זמן רב ומשאבים ארגוניים, ובכך לאפשר להם להתמסר לעבודה החינוכית
  •      יכולת להתמקצע בשיטות ובתחומי טיפול מיוחדים הנדרשים כדי לסייע לתלמיד בעל צרכים מיוחדים להשתלב במסגרת החינוך הרגיל.

התשתית הארגונית הפורמאלית של המתי"א ועקרונות הפעולה שלו, כפי שיפורטו בהמשך, אמורים לאפשר את מימושן של תכונות אלה מן הכוח אל הפועל.

הערות

א.   בכל נושא הקשור לתנאי העסקה של בעלי תפקידים במתי"א שאינו נדון בחוזר זה יחולו הכללים הנהוגים לגבי בעלי תפקידים מקבילים בבתי הספר היסודיים.

ב.   במקומות שבהם מוסדות החינוך הם בפיקוח של כמה מפקחים של החינוך המיוחד יהיה מפקח החינוך המיוחד על מתי"א אחראי על התיאום עמם בכל נושא שהוא בתחום הסמכות שלהם.


3.       תחומי הפעילות של המתי"א

3.1      המתי"א ישמש זרוע ביצוע של הפיקוח על החינוך המיוחד ביישום חוק החינוך המיוחד ברמה היישובית/האזורית בתחומים האלה:

א.   תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל

ב.   תכנית שח"ם במסגרות החינוך המיוחד

ג.    תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד

ד.   תכנית לימודים אישית

ה.   הקצאת סייעות

ו.    הצטיידות

ז.    נושאים נוספים המתחייבים מיישום חוק החינוך המיוחד ככל שיידרשו במהלך היישום.

3.2      הנושאים הספציפיים שהמתי"א יהיה מעורב בהם בכל אחד מהתחומים לעיל יפורטו בחוזרי המנהל הכללי שיעסקו בכל אחד מהם.

 

4.       סוג המוסד ושעות התקן שתוקצינה למתי"א

4.1     המתי"א הוא מוסד חינוך מיוחד בבעלות הרשות המקומית שבה הוא מוקם,
בעל קוד ייחודי המבחין בינו לבין בית-ספר לחינוך מיוחד. קוד המוסד הוא 31.

4.2      למתי"א אפשר להקצות שעות תקן ממקורות החינוך המיוחד על-פי הכללים שייקבעו בכל סל שירותים שהוא מופקד עליו, כדלקמן:

א.   סל שילוב (מקור 24): שעות תקן המיועדות לתמיכה בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים  הלומדים במסגרות החינוך הרגיל

ב.   סל שח"ם (מקור 16): שעות המדווחות כיום בסמלים מחוזיים ושעות אחרות על-פי הוראות חוזר המנהל הכללי שתפורסמנה בעניין זה

ג.    סל חופשות (מקור 15): שעות ריכוז בודדות (ייעוד 98) להמשך ביצוע עבודת הריכוז של תכניות החופשה במהלך החופשות, על-פי הכללים המפורסמים בחוזר זה.

ד.   סל תגבור (מקור 17): שעות ניהול (ייעוד 19) ושעות ריכוז (ייעוד 98), על-פי מפתחות ההקצאה המפורסמים בחוזר זה. אפשר להקצות למתי"א גם שעות מקדמות (ייעוד 24) מסל התגבור לשנה אחת בלבד, על-פי הצרכים ושיקול הדעת של המפקח על החינוך המיוחד, במסגרת המכסה הקיימת בכל מחוז באותה שנה.

 

5.       גודל המתי"א

5.1      אזור השירות של כל מרכז תמיכה יישובי/אזורי ייקבע על בסיס תכנית פריסה בכל מחוז, אשר תאושר על-ידי מנהל המחוז ועל ידי מנהל האגף לחינוך מיוחד, בתנאי שמספר הכיתות שהמתי"א אמור לשרת לא יפחת מ-200. הקמתו של מרכז התמיכה בפועל וכל שינוי בתכנית הפריסה טעונים אישור של מנהל המחוז ומנהל האגף לחינוך מיוחד.

5.2      גודל המתי"א ייקבע לפי מספר הכיתות באזור שהוא מיועד לשרת. אלה הכיתות הנלקחות בחשבון:

א.     גני ילדים מיוחדים, כיתות בבתי ספר לחינוך מיוחד וכיתות חינוך מיוחד בבתי הספר של החינוך הרגיל – במוסדות רשמיים ובמוסדות מוכרים שאינם רשמיים

ב.     גני ילדים רגילים (גני חובה), גני ילדים משולבים, כיתות חינוך רגיל בבתי ספר יסודיים רגילים ובחטיבות ביניים רגילות – במוסדות רשמיים, למעט מוסדות שבפיקוח האגף לחינוך התיישבותי.

להלן גודל המתי"א על-פי מספר הכיתות באזור השירות:

מספר הכיתות באזור

השירות של המתי"א

גודל המתי"א

עד 199 כיתות*

400-200 כיתות

800-401 כיתות

1,001-801 כיתות

1,001 כיתות ומעלה

קטן מאוד
קטן
בינוני
גדול
גדול מאוד

            ___________

*    במקרים חריגים במיוחד יאשר מנהל האגף לחינוך מיוחד, בתיאום עם החשבות ועם מנהל המחוז, להפעיל מתי"א קטן מאוד, שבו מספר הכיתות פחות מ-200.

 

 

6.       תפקידי ניהול וריכוז במתי"א ומספר שעות התקן המרבי שתוקצינה עבורם

6.1      מנהל המתי"א וסגן מנהל המתי"א

מספר שעות הניהול להעסקת מנהל מתי"א וסגן מנהל מתי"א ייקבע על-פי גודל המתי"א, כדלקמן:

 

גודל המתי"א

ש"ש למנהל*

ש"ש לסגן מנהל

קטן מאוד
קטן
בינוני
גדול
גדול מאוד

28

28

30

36

38

-

-

-

10

15

___________

*       במתי"א קטן מאוד תיגרענה שעות הניהול משעות הריכוז.

 

6.2      רכזים

מספר השעות שתוקצינה להעסקת רכזים במתי"א ייקבע על-פי הפרמטרים האלה:

א.     מכסה בסיסית של שעות ריכוז לפי ש"ש אחת לריכוז לכל 100 ש"ש המוקצות

       במתי"א ממקור סל שילוב וממקור סל שח"ם

ב.    במתי"א המשרת מסגרות חינוך בכמה רשויות מקומיות:

1)   תוספת של ש"ש אחת לריכוז עבור כל רשות מקומית נוספת

2)   אחוז הכיתות ברשויות המקומיות המצויות מחוץ לרשות המקומית הגדולה ביותר (מבחינת מספר הכיתות) מתוך סך כל הכיתות שהמתי"א משרת, כדלקמן:

 

אחוז הכיתות מחוץ לרשות המקומית הגדולה

תוספת ש"ש לריכוז

עד 20%

39%-20%

59%-40%

79%-60%

80% ומעלה

-

1 ש"ש

2 ש"ש

3 ש"ש

4 ש"ש

 

הערות

א.      מן הראוי להדגיש שהמפתחות שפורטו לעיל להקצאת שעות למנהלים, לסגנים ולרכזים אינם אמורים לשמש מפתחות לחלוקת התפקידים והמשימות ביניהם. סך כל השעות לניהול ולריכוז המוקצות לכל מתי"א מיועדות למילוי כל המשימות המוטלות עליו בתחומי הפעילות השונים. חלוקת התפקידים הפנימית במתי"א תיעשה על-ידי מנהל המתי"א, בכפיפות לנהלים המובאים בחוזר זה, ותובא לאישור המפקח על המתי"א.

ב.      נוסף לאמור לעיל תוקצינה למתי"א שעות בודדות לליווי תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד, על-פי מפתח שייקבע על-ידי האגף לחינוך מיוחד.

 

6.3      עדכון נתוני המתי"א

א.     עדכון הנתונים המשמשים מפתחות להקצאת שעות הניהול והריכוז ייעשה מדי שנה על-ידי האגף לחינוך מיוחד עם החשבות ועם גף אמח"י על בסיס נתוני השנה הקודמת, בכפיפות למגבלות התקציב.

ב.     לקראת כל שנת לימודים תוקצינה שעות הניהול והריכוז למתי"א על-ידי האגף לחינוך מיוחד ויועברו בתיאום עם גף אמח"י למחלקת התקן במחוז לביצוע ההקצאה של שעות התקן.

העתקים מהדוח המאושר יישלחו אל:

-        מנהל המתי"א

-        מפקח של החינוך המיוחד על המתי"א

-        מנהל מחלקת כוח האדם במחוז

-        גזברות המחוז.

 

7.       המבנה הארגוני של המתי"א

המבנה הארגוני של המתי"א ומספר בעלי התפקידים בו הם פונקציה של היקף הפעילות והפריסה הגיאוגרפית שלו. להלן תרשים רעיוני כללי של המבנה הארגוני המוצע:

 

 

במתי"א שבו היקף הפעילות קטן ירכז מנהל המתי"א בידיו את רוב תחומי הפעילות. במתי"א שבו היקף הפעילות גדול יוכל המנהל לחלק את כל אחד מתחומי הפעילות לתחומי משנה ולמנות רכזים לכל אחד מהם, או, לחלופין, לחלק את אזור השירות לאזורי משנה ולמנות רכזים אזוריים אשר ירכזו כמה תחומי פעילות. המבנה הארגוני הספציפי של המתי"א יאושר על-ידי המפקח על החינוך המיוחד.

 

 

8.       שעות הפעילות ומועדי הפעילות של המתי"א

8.1      שעות הפעילות של המתי"א

       המתי"א יפעל לפחות 30 ש"ש לפני הצהריים ולפחות 12 ש"ש אחרי הצהריים.

8.2      שעות העבודה של העובדים המינהליים

שעות העבודה של העובדים המינהליים במתי"א (מזכירה/מזכירות) תהיינה בהתאם לשעות העבודה הנהוגות במינהלה של אותה רשות מקומית.

8.3     תקופת הפעילות של המתי"א במהלך השנה

המתי"א יפעל בכל ימי הלימודים של מערכת החינוך, ובכלל זה בימי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד, על-פי כללים שייקבעו על-ידי האגף לחינוך מיוחד.

 

9.       עקרונות הפעולה של המתי"א

9.1     הלקוחות של המתי"א: מסגרות החינוך שהוא אמור לשרת

מעצם הגדרתו של המתי"א ומטרותיו, לקוחותיו הם מסגרות החינוך שהוא משרת. גם במקרים שבהם השירות הניתן על ידי המתי"א מתבטא במתן טיפול ישיר לתלמידים הלומדים במסגרת חינוכית מסוימת, וגם במקרים שבהם נדרש שהטיפול יינתן בתחום המרכז הטיפולי – המחויבות הסופית של המתי"א היא כלפי אותה מסגרת חינוכית שבה התלמיד לומד. מתן השירות במישרין לתלמיד בתוך המסגרת החינוכית שבה הוא לומד או מחוצה לה אינו פוטר את המסגרת החינוכית מאחריותה כלפיו בתחום החינוכי-הטיפולי. עם זאת היא אינה פוטרת כמובן את המתי"א מאחריותו לגבי איכות הטיפול הניתן על ידו לתלמיד ולגבי תרומתו להישגיו של התלמיד.

בכל המגעים של המתי"א עם מסגרות החינוך חשוב שעיקרון זה יעמוד לנגד העיניים, כדי להבטיח, מצד אחד, את שמירת האוטונומיה של המסגרת החינוכית לקבל החלטות בתחומים שהם בסמכותה וכדי למנוע, מצד שני, מצבים של טשטוש גבולות האחריות של המתי"א והפיכתו למעין מסגרת חינוכית שנייה לתלמיד.

 

9.2     שאיפה מתמדת לשיפור איכות השירות

השאיפה לשיפור איכות השירות למסגרות החינוך טבועה בכל מהלכי הפעולה של המתי"א ושל כל אחד מחברי הצוות בו בעבודתו השוטפת. שאיפה זו מתבטאת –

 

א.     בפעילות שוטפת של הדרכה והשתלמויות המיועדות להעמיק את הידע המקצועי של הצוות בתחומי עבודתו, להעשיר את תחומי ההתמחות שלו ולעודד אותו להשתלם ולהתעדכן בספרות מקצועית רלוונטית;

ב.      בהבניית תהליך קבלת משוב שוטף ובזמן אמיתי על הפעילות, בבדיקה עצמית לאור המשוב, בהפקת לקחים ובביצוע, ככל האפשר, של התיקונים הנדרשים במהלך הפעילות.

9.3     קרבה למסגרות החינוך ושיתופן בתהליכי קבלת ההחלטות

קרבה למסגרות החינוך אין משמעותה בהכרח קרבה פיזית אל מסגרות החינוך שהמתי"א משרת. הקרבה משמעותה –

א.      היכולת "לשים יד על הדופק", להאזין לבעיות, לאתר צרכים ולהתייחס אליהם;

ב.      היכולת להימצא בזמן ובמקום שזקוקים לך;

ג.       היכולת לקבל באופן שוטף ובזמן אמיתי משוב על הפעולות שנעשו ולתקן את הטעון תיקון.

דפוסי העבודה במתי"א צריכים לאפשר קרבה זו אל מסגרות החינוך. יותר מזה, יש להבנות במתי"א תהליכים לשיתוף מנהלי מסגרות החינוך בקבלת ההחלטות אודות מהות השירות הניתן להם ואופיו, בכפיפות להוראות משרד החינוך בתחומים השונים הנוגעים לעבודתו של המתי"א.

9.4     גמישות ותגובה מהירה לצרכים משתנים

המבנה הארגוני של המתי"א ודפוסי פעולתו צריכים לאפשר גמישות ותגובה מהירה יחסית לשינויים בצרכים של מסגרות החינוך, כדלקמן:

א. תכנית העבודה השנתית של המתי"א מן הראוי שתהיה דינמית ויתאפשרו בה שינויים

     ועדכונים במהלך השנה, במגבלות הקיימות בכל תחום.

ב. המשאבים העומדים לרשות המתי"א יאורגנו באופן שיתאפשר ניודם, ולו רק באופן חלקי, במהלך השנה.

9.5     יזמות, יצרנות, חדשנות והתחדשות

המתי"א מעודד את הצוות לחשיבה יוצרת, ליזמה בגיבוש תכניות פעולה חדשות ולניסוי ולהתנסות בתכניות חדשות. להלן דוגמאות ליזמות, ליצרנות, לחדשנות ולהתחדשות:

א.  בעיות וקשיים בעבודה היום-יומית ישמשו אתגר והזדמנות ליציאה מהשגרה

     ולהסתכלות מחודשת על דפוסי העבודה ועל שיטות העבודה.

ב.  תקשורת פתוחה תעודד העלאת רעיונות יצירתיים.

ג.  ישיבות צוות תוקדשנה בחלקן לדיון בנושאים חדשים היזומים על ידי הצוות ולפיתוחם.

ד.  תכנית העבודה השנתית של המתי"א תכלול מדי שנה גם תכניות חדשות, בצדן של התכניות הוותיקות.


10.       מרכזי תמיכה מחוזיים מתמחים לחינוך תלמידים עיוורים ולקויי ראייה

10.1     כללי

בשנת התשנ"ט הוחלט על ידי האגף לחינוך מיוחד כי הפיקוח הארצי על חינוך תלמידים עיוורים ולקויי ראייה יפעל באמצעות מרכזי התמיכה היישוביים- האזוריים (מתי"א)/מרכזי תמיכה יישוביים (מת"י). בכל מחוז ומחוז נבחר מתי"א/מת"י אחד המתמחה בנושא של לקות ראייה והנותן מענים לכל מכלול הצרכים במחוז, באמצעות שאר המת"י/מתי"א במחוז.

הפיקוח הארצי על החינוך לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה ומרכזי התמיכה היישוביים-האזוריים (מתי"א) חברו יחדיו הן במישור הארגוני והן במישור המקצועי כדי ליישם את מודל העבודה המחוזי, דבר המבטיח מתן מענה מיטבי תוך התמודדות עם מספר תלמידים קטן המפוזר בשטח גיאוגרפי רחב. בכל מחוז נבחר מתי"א אחד או יותר, בהתאם לגודלו של המחוז, אשר בנוסף לתפקידיו היישובים מתמחה ונותן שירותים מחוזיים לאוכלוסיית התלמידים העיוורים ולקויי הראייה.

10.2     מהו מתי"א מתמחה מחוזי לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה?

לאור מספרם המועט יחסית של התלמידים העיוורים ולקויי הראייה ופיזורם הגיאוגרפי נבנה מודל של מתי"א מחוזי מתמחה. המתי"א המחוזי המתמחה אחראי על מתן התמיכה לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה במחוז.

בכל מתי"א מחוזי מתמחה יתמנה מדריך/רכז מחוזי ייעודי לתחום זה בתיאום עם הפיקוח המחוזי על החינוך המיוחד ועם הפיקוח הארצי על חינוך תלמידים עיוורים ולקויי ראייה. המדריך/הרכז יהיה אחראי על הפעלת כל מערך התמיכה ההיקפי בתלמידים עיוורים ולקויי ראייה במחוז ועל מתן הנחיה והדרכה מקצועית למורים התומכים.

המדריך/הרכז ישמש פונקציה מינהלית-הדרכתית על פי מסמך סטנדרטים פרופסיונאליים למדריך/לרכז בנושא ליקויי ראייה בנושאים האלה: ידע ומידע, הערכת תפקודי הראייה, קביעת ההיקף ואופן התמיכה לתלמיד, התאמת עזרים ומכשור, התאמת המורים התומכים לתלמידים, בניית מערכת שעות למורים, ייצוג צורכי התלמידים העיוורים ולקויי הראייה בוועדות על פי חוק, פיתוח צוות מקצועי והטמעת נהלים, וכן המדיניות והסטנדרטים שגובשו בפיקוח הארצי על חינוך תלמידים עיוורים ולקויי ראייה שבאגף לחינוך מיוחד.

ההיקף וההרכב של משרת המדריך/הרכז המחוזי: 140% משרה שתכלול  4 ימי הדרכה מחוזיים, 4 שעות ריכוז ותוספת של שעה שבועית ריכוז עבור כל רשות מקומית עד למספר מרבי של 20 שעות ריכוז.

כמו כן יוקם בכל מתי"א מחוזי מתמחה מרכז מומחים המפתח את ניהול הידע, כישורי המנהיגות החינוכית והמשאבים המקצועיים של המורים התומכים. המתי"א המחוזי המתמחה מרכז את המידע על כל התלמידים העיוורים ולקויי הראייה הלומדים במחוז ומאגם את המשאבים המיועדים לתמיכה בהם.  המרכז משמש מוקד של ידע ופיתוח מקצועי וכתובת לכל שותפי התפקיד ומשלימיו, כמו מרכזי תמיכה יישוביים (מת"י), מרכזי תמיכה יישוביים אזוריים במחוז (מתי"א), מוסדות חינוך  ומשפחות התלמיד.

מודל המתי"א המחוזי המתמחה מאפשר לפתח מורים תומכים הנודדים ברחבי המחוז. מורים אלה הוסמכו לחינוך מיוחד, הרחיבו את הסמכתם המקצועית והתמחו בחינוך תלמידים עיוורים ולקויי ראייה. המורים נמצאים בתהליך קבוע של פיתוח מקצועי ומחויבים לסטנדרטים המקצועיים של המורים התומכים, ובכך מתאפשרת התאמת מורה-תלמיד בכל רחבי המחוז.

המתי"א המחוזי המתמחה מיישם את מודל התמיכה בתלמידים עיוורים ולקויי ראייה על פי המדיניות והנהלים של הפיקוח הארצי על חינוך תלמידים עיוורים ולקויי ראייה ובהלימה להנחיות בחוזרי המנכ"ל העוסקים בחינוך מיוחד ובשילוב. מפקח המתי"א המחוזי המתמחה ישמש רפרנט מחוזי על התחום.

10.3      רשימת מרכזי התמיכה היישוביים/האזוריים המתמחים על פי מחוזות

המחוז

שמות המתי"אות המחוזים המתמחים

שמות המת"י/מת"יא המקבלים שירותים מהמתי"א המחוזי המתמחה

צפון

 

צפת

למגזר היהודי

צפת, נצרת, עכו, עפולה-העמקים, מגידו, מעלות, כרמיאל, קרית שמונה, נהריה, טבריה

למגזר הערבי

נצרת, שפרעם, סחנין, גת, כפר קנא, הגליל, בועינא ניג'ידאת,  במשולב עם מחוז צפון למגזר היהודי: עכו, כרמל, מגידו

חיפה

 

חיפה

 

חיפה, הקריות, זבולון-אשר, כרמל וחוף, שלהבת, חדרה

אום אל פאחם

אום אל פאחם,  כרמל וחוף (פרדיס – ג'סר אזרקא)

מרכז

 

 

נתניה

נתניה, פתח-תקווה, יהוד, דרום השרון,  חפר השרון,  קרני שומרון, טייבה, טירה, כפר סבא, רעננה, ראש העין

יבנה

יבנה, רחובות,  ראשון לציון, לוד, רמלה, מזכרת בתיה

תל אביב

חולון

 

ת"א, חולון, בת ים, בני ברק, רמת גן, גבעתיים, הרצליה-רמת השרון

ירושלים

 

ירושלים

ירושלים, מעלה והר, איתן, יחדיו

ירושלים מזרח

מזרח ירושלים

דרום

 

אשדוד

אשדוד, קריית גת, אשקלון, צפון הנגב

באר שבע

באר שבע, ערד, דימונה, אילת, צפון הנגב, נתיבות

חורה

רהט, שגב שלום, לקייה, כסייפה, תל שבע , ערערה

 

10.4      ועדת היגוי מחוזית

א.      בכל מחוז תפעל ועדת היגוי באחריות המתי"א המחוזי המתמחה שתפקידה לוודא את יישום המדיניות והנהלים של הפיקוח הארצי באגף לחינוך מיוחד וכן לוודא שהתמיכה ניתנת על פי המודל.

          ב.      עיקר תפקידיה של ועדת ההיגוי המחוזית לתלמידים בעלי ליקויי ראייה במתי"א המתמחה

1)     בניית תכנית אב  מחוזית

2)     קיום בירורים ודיונים סביב סוגיות ארגוניות ומקצועיות הדורשות התייחסות

         ומענה

3)     פתרון בעיות

4)     הפקת לקחים וקבלת החלטות

5)     מעקב אחר הביצוע של החלטות הוועדה.

ג.       הרכב ועדת ההיגוי המחוזית לתלמידים בעלי לקויות ראייה במתי"א מתמחה

1)      יו"ר: מנהל ה מתי"א המחוזי המתמחה

2)      מפקח מתאם של מתי"א מתמחה

3)      מדריך/רכז מחוזי של תלמידים עיוורים ולקויי ראייה (ירכז את עבודת הוועדה)

4)      נציגי הפיקוח הארצי על תלמידים עיוורים ולקויי ראייה

5)      נציג הרשות המקומית וגורמים נוספים בהתאם לצורך .

ד.      תפקידי מנהל המתי"א המחוזי המתמחה כיו"ר ועדת ההיגוי המחוזית

1)     קביעת מועד המפגשים, לפחות 3 מפגשים בשנה, וזימון חברי הוועדה

2)     סיכום בכתב של הדיונים ויישום ההחלטות והלקחים

3)     הפצת הסיכומים לחברי ועדת ההיגוי .

10.5      תחומי הפעילות של המתי"א המחוזי המתמחה

המתי"א המחוזי המתמחה תומך בתלמידים עיוורים ולקויי ראייה –

–      בחינוך הרגיל: תלמידים מגיל 3  שנים ועד לסיום  בית הספר העל- יסודי

–      בחינוך המיוחד: תלמידים מגיל 3 ועד גיל  21  שנה.

10.6     איתור תלמידים

במתי"א המתמחה ישמש גוף המרכז את פעולות איתור התלמידים לקויי הראייה והעיוורים במחוז. פעולות האיתור נעשות באופן יזום באמצעות פנייה של מנהל המתי"א במחוז למנהלי מחלקות החינוך ברשויות, למפקחים הכוללים לתלמידי הקדם-יסודי, היסודי והעל-יסודי ולמפקחי החינוך המיוחד.

במקביל ישמש המתי"א המתמחה כתובת לפניות של מוסדות חינוך, רשויות מקומיות, מתי"אות וכל גורם המאתר תלמידים בעלי לקות ראייה. פנייה או מידע על תלמידים  לקויי ראייה אשר יופנו למתי"א יועברו לטיפול המדריך המחוזי/הרכז ללקויי ראייה ולעיוורים כדי לגבש המלצה לגבי הזכאות לתמיכה.

10.7     גיבוש המלצה וקביעת זכאות לתמיכה

א.     גיבוש ההמלצה לזכאות לתמיכה ייעשה על ידי המתי"א המחוזי המתמחה באמצעות –

1)   טופס רפואי מטעם משרד החינוך אשר ימולא על ידי רופא עיניים ויהיה חתום על ידי הורי התלמיד (את הטופס אפשר למצוא באתר האגף לחינוך מיוחד, הפיקוח הארצי על חינוך תלמידים עיוורים ולקויי ראייה);

2)   הערכת תפקודי הראייה של התלמיד שתתבצע על ידי המדריך / הרכז המחוזי.

ב.     הזכאות לתמיכה נקבעת בוועדת שילוב סטטוטורית בית-ספרית. לוועדה זו יזמן מנהל המוסד החינוכי מורה תומך בתלמידים עיוורים ולקויי ראייה כגורם מקצועי באמצעות המתי"א המחוזי המתמחה.

ג.      על מנהל המוסד החינוכי לזמן את המורה התומך לכל המפגשים של הצוות הבין-מקצועי.

10.8     שעות התקן

הפיקוח הארצי על חינוך תלמידים עיוורים ולקויי ראייה יעביר מדי שנה את שעות התקן למחוזות. מקור השעות לתמיכה בתלמידים עיוורים ולקויי ראייה הוא מסל התגבור (מקור 17) עבור תלמידים הלומדים בכיתות לחינוך מיוחד ומסל השילוב (מקור 24) עבור תלמידים הלומדים בכיתות רגילות. השימוש בשעות ייעשה על פי ההנחיות המפורטות להלן.

10.9     תמיכה בתלמיד העיוור ולקוי הראייה באמצעות המורים התומכים

א.      כל תלמיד בעל זכאות מקבל שירותי תמיכה מקצועיים של מורים תומכים. התמיכה מתבצעת בצורה פרטנית או קבוצתית,  הן בשעות הבוקר, בתוך המוסד החינוכי שהוא לומד בו, והן בשעות אחר הצהריים, במסגרת "תגי"ל" (תגבור יום הלימודים).

כל המורים התומכים בתלמידים עיוורים ולקויי ראייה ידווחו כעובדים במתי"א המחוזי המתמחה, וזאת ללא התייחסות לכתובת מגוריהם או לכתובת תלמידיהם.

ב.     להלן תנאי השירות של המורים התומכים לתלמידים לקויי ראייה ועיוורים:

1)  המורה התומך נודד בכל המחוז בהתאם לצורכי המערכת והתלמידים. 

2)   המורים עובדים במקומות שונים: במוסדות החינוך ובמסגרות של תגבור יום הלימודים ובמרכזי תמיכה שונים וכד'.

3)   עבודת המורים מפוצלת בשעות הבוקר ואחר הצהריים במרכזים שונים (לפי צורכי המערכת).

4)   מערכת השעות של המורים וסוג התמיכה במהלך השנה עשויים להשתנות בהתאם לצורכי התלמידים והמערכת.

5)   המורה התומך יעבוד משרה מלאה ולא פחות מ-5 ימי עבודה בשבוע בתחום של לקות ראייה ועיוורון.

6)   על המורים התומכים להשתתף באופן קבוע במפגשי צוות מחוזיים במרכז המומחים המחוזי. מפגשים אלה נקבעים על ידי המדריך/הרכז המחוזי פעם בשבועיים לפחות. המתי"א נחשב למוסד החינוכי שבו צוות המורים לליקויי ראייה עובדים, וההשתתפות במפגשים היא בהלימה למה שנדרש ממורים בכל מוסד חינוכי.

7)   כדי להתקבל לעבודה עם תלמידים עיוורים ולקויי ראייה על המורה לעבור קורס הרחבת הסמכה בתחום של לקות ראייה ולהיות מחויב למתווה המקצועי הייחודי.

10.10         קשרי הגומלין בין המתי"א המחוזי המתמחה ובין המת"י  היישובי/האזורי

המת"יא המחוזי המתמחה נותן שירותים לכל מרכזי התמיכה היישוביים האזוריים  (מת"י ומתי"א) במחוז, כמפורט להלן:

א.      בתחילת כל שנה יקבל כל מנהל מת"י/מתי"א מהרכז/מהמדריך במתי"א המחוזי המתמחה את רשימת התלמידים  על פי מוסדות החינוך שהם לומדים בהם.

ב.      התלמידים העיוורים ולקויי הראייה הזקוקים לטיפולים במקצועות הבריאות ובמקצועות היצירה וההבעה יקבלו את התמיכה הנוספת על פי הנהלים הקיימים בחוזרי המנכ"ל שהתפרסמו ויתפרסמו מעת לעת. בכתיבת התח"י/התל"א ישתתף מורה תומך כנציג המתי"א המחוזי המתמחה ביחד  עם נציגי המת"י/המתי"א שהמוסד החינוכי שבו התלמיד לומד שייך אליו.

ג.       המתי"א המתמחה יענה על צורכי המת"י/המתי"א במחוז על פי הצרכים המשתנים, כמו הסברה, ייעוץ, הטמעה וכד'.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/4(א), כ"ד כסלו תשע"א, 01 בדצמבר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014