education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.5 מחוננים

1–1.5  תלמידים מחוננים – תכניות ייחודיות ונהלים להפעלתן וליישומן

 

הוראה זו מבוטלת

ההוראות המעודכנות נמצאות באתר חוזרי מנכ"ל החדש

                                      למעבר להוראה המעודכנת

                                למעבר להוראה הנוספת המעודכנת

 

1.     מבוא

1.1     תמצית

בחוזר זה מובאות התכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים והנהלים להפעלתן וליישומן במערכת. על התכניות למצטיינים נודיע בחוזר "הוראות קבע" נפרד.

 

1.2     מטרת הפרסום

          א.   התוקף: החל מ-1 באפריל  2010

          ב.   התחולה: התלמידים המחוננים הלומדים במערכת החינוך הרשמית ו/או במערך החינוך המוכר שאינו רשמי המחויב בתכניות הליבה של המשרד ומבקש מפורשות להיכלל בתכניות אלה

          ג.   הסטטוס: חדש

          ד.   חוזרים קודמים בנושאים קשורים

–    סעיף 5–8.2 בחוזר "הודעות ומידע" סט/9, "התמקצעות מורים בהוראת תלמידים מחוננים"בתוקף

–    סעיף 10–8.4 בחוזר "הוראות הקבע" סט/3(א), "נוהל מינוי מנהלים במוסדות החינוך הרשמיים"בתוקף

–    סעיף 11–8.4 בחוזר "הוראות קבע" סט/8(א), "תיקון נספחים 3 ו-7 של סעיף 10–8.4 בחוזר "הוראות הקבע" סט/3(א), "נוהל מינוי מנהלים במוסדות חינוך רשמיים"בתוקף

–    סעיף 5–3.3 בחוזר "הוראות קבע" סז/8(ג), "הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים", סעיף קטן 2.3-הבתוקף.

–    סעיף 30–4.3 בחוזר "הוראות קבע" סז/3(א), "נהלים חדשים לנבחנים צעירים בבחינות הבגרות"בתוקף

–    סעיף 22 בחוזר מד/1, "מורים המלמדים בכיתות המאוכלסות בילדים מחוננים" – מבוטל

–    סעיף 57 בחוזר נד/1, "איתור תלמידים מחוננים" – מבוטל.

 

1.3    המשנה החינוכית

שוויון הזדמנויות בחינוך פירושו מתן חינוך התואם את הצרכים ואת המאפיינים של כל תלמיד ותלמידה, ובכללם גם של התלמידים המחוננים ובעלי היכולות הגבוהות במיוחד. טיפוחם של התלמידים המחוננים והמצטיינים נועד לא רק למענם אלא גם למען החברה כולה, שכן בבגרותם הם יוכלו להצעידה לאופקים חדשים בכל תחומי החיים.

 

1.4    התפוצה

עובדי הוראה, מנהלי מוסדות החינוך, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות, מנהלי המחוזות, מנהלי מרכזי המחוננים והרפרנטים למחוננים.

 

1.5    הגורם האחראי

א.   שם היחידה: האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים

ב.   בעל התפקיד: מנהל האגף

ג.   מספר הטלפון: 02-5602973

ד.   כתובת הדוא"ל: mehunanim@education.gov.il

 

1.6    נספחים

א.   נספח 1: רשימת מרכזי המחוננים

ב.   נספח 2: רשימת בתי הספר שיש בהם כיתות מחוננים.

 

2.    התכניות הייחודיות למחוננים – חזון וציפיות

2.1    כללי

התכניות הייחודיות למחוננים ולמצטיינים נועדו להנחיל ולהוביל תרבות שבה המצוינות היא ערך מרכזי, ובה חולקים בו-זמנית ערכים של מצוינות אישית ואנושית, התעלות ומובילות תוך מחויבות ורגישות לחברה. טיפוח המחוננים מחויב ליצירת סביבות למידה תומכות רגשית, גמישות ודינאמיות, שבהן יתאפשרו שיח מאתגר ויצירת ידע חדש.

עקרונות אלה מתורגמים למדיניות ולתכניות עבודה, ומימושם מכוון את העשייה החינוכית ומזמן כר נרחב ליזמות חינוכיות המיועדות לתלמידים מחוננים ומצטיינים והקוראות לשיח שונה בין המורה לתלמיד, שיח שבו המורים והתלמידים משלבים יחדיו תהליכים היוצרים ידע חדש והקשרים חדשים לידע קיים, לחינוך למצוינות ולתמיכה רגשית בתלמיד עתיר הכישרונות ובמשפחתו.

2.2    דמות הבוגר של התכניות הייחודיות למחוננים

הציפיות העיקריות מבוגרי התכניות הייחודיות הן שכמבוגרים הם יצטיינו בהגות, במדע, בטכנולוגיה, באמנות, בספרות, במשפט, בעסקים וכו'. אך מעבר להיבט ההישגי קיימות ציפיות נוספות מאותם בוגרים: נחישות והתמדה, יצירתיות ומקוריות, סקרנות, אומץ לב אינטלקטואלי, יושר אינטלקטואלי או אמנותי, יכולת ורצון ללמוד ולהתפתח באופן מתמיד, יכולת חשיבה בתנאי אי-ודאות, יכולת חשיבה רב-כיוונית, צריכת מידע יעילה, ראייה רחבה ומודעות להשתמעויות ערכיות (מתוך דוח ועדת ההיגוי – נבו, 2004).

 

3.    אוכלוסיית היעד

3.1    הגדרות

         א.      תלמיד מחונן

תלמיד מהאחוזון העליון של האוכלוסייה בכל שנתון, בכל אחד מתחומי המחוננות (יכולת לימודית כללית/רמת אינטליגנציה כללית, כישרון אמנותי, הצטיינות לימודית ספציפית וכישרון ספורטיבי), בתנאי שיעמוד גם בקריטריונים של מוטיבציה (התמדה, נחישות) ויצירתיות (מקוריות) מעל לחציון השנתון.

הערה: כיוון שרשימות המומלצים ללמוד בתכניות הייחודיות נקבעות על פי נורמות יחסיות מקומיות, מדובר בפועל ב-3-1 האחוזים העליונים באוכלוסייה.

         ב.      תלמיד מחונן-על

תלמיד מתת-קבוצה של מחוננים שכישרונם נדיר ביותר. מספרם הוא כ-15-10 תלמידים בכל שנתון. בתחום האינטליגנציה מדובר על תלמידים שה-I.Q. שלהם גבוה מ-155.

         ג.      תלמיד מצטיין

תלמיד מחמשת האחוזים העליונים של האוכלוסייה בכל שכבת גיל, בכל אחד מתחומי המחוננות כפי שהוגדרו לעיל, בתנאי שיעמוד גם בקריטריונים של מוטיבציה (התמדה, נחישות) ושל יצירתיות (מקוריות). אוכלוסיית התלמידים המצטיינים נחלקת למצטייני יישוב ולמצטייני בית ספר.

כאמור לעיל, התכניות לתלמידים מצטיינים אינן כלולות בחוזר זה; בעתיד יפורסם חוזר נפרד בנושא.

 

3.2    איתור אוכלוסיית היעד

         א.      תהליך הקבלה לתכניות הייחודיות

        1)    כללי

               א)      האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים מקיים מדי שנה מבחנים לאיתור תלמידים מחוננים ומצטיינים בכל בתי הספר במגזר היהודי והערבי במערכת הממלכתית והממלכתית-דתית ובמערכת החינוך המוכר שאינו רשמי המחויב בתכניות הליבה של המשרד ומבקש מפורשות להיכלל בתכניות. האיתור הוא חלק ממערך הטיפוח של תלמידים אלה והוא מתבצע על ידי האגף.

               ב)      המבחנים נערכים באמצעות גופים חיצוניים שזכו במכרז מטעם משרד החינוך, על פי נהלים המקובלים בחוק המכרזים ובתקנותיו.

               ג)      האגף מעביר את רשימות התלמידים המומלצים מטעמו לכל מוסדות החינוך הרלוונטיים לשם שילובם של התלמידים המתאימים במסגרות הייחודיות (בכיתות מחוננים ובמרכזי מחוננים).

               ד)     המבחנים הם אחידים, ותוצאותיהם נקבעות על פי נורמות יחסיות מקומיות. שאלוני המבחן הם אחידים בכל הארץ, ותוצאותיהם נמדדות על פי נורמות יחסיות לקבוצות אוכלוסייה שונות ולשנתון הנבחן.

         2)   מבחני הקבלה לתכניות המחוננים והמצטיינים לתלמידי כיתות ב' או ג' (בהתאם ליישוב)

               א)     מבחני הקבלה נערכים בשני שלבים:

      שלב א' – "מבחן הסינון": המבחן נועד לסינון ראשוני של המועמדים. הוא מתקיים בבתי הספר ומועבר ונבדק על-ידי סגל בתי הספר על פי ההנחיות של הבוחן. לאחר מכן על בתי הספר להעביר אל המכון הבוחן את רשימת השמות של 15% מהתלמידים בכל כיתה אשר הגיעו במבחן זה להישגים הגבוהים ביותר

         שלב ב' – "מבחן האיתור": המבחן מועבר ונבדק על ידי המכון הבוחן, במרכזי בחינה אזוריים, במתכונת של מבחן פסיכומטרי קבוצתי.

               ב)      מדי שנה, בראשית שנת הלימודים, לקראת מבחן שלב א', נשלח חוזר למנהלי בתי הספר על ידי המכון הבוחן ועל ידי האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים. חוזר זה מכיל הנחיות מפורטות לגבי ניהול המבחנים ולוחות הזמנים באותה שנה. במקביל מתפרסמים מדי שנה בחוזר המנכ"ל "הודעות ומידע" של חודש ספטמבר ההנחיות והמועדים המעודכנים.

               ג)      לתלמידים בעלי מוגבלויות, לרבות תלמידים עולים חדשים שאינם בקיאים בעברית כשפת-אם, ניתנים תנאי בחינה מותאמים, כמפורט להלן:

                        (1)    לתלמידים בעלי לקות למידה או לקות פיזית

         תלמידים בעלי לקות למידה ו/או לקות פיזית זכאים להיבחן בתנאים מותאמים.

                        (2)    לתלמידים עולים חדשים או לתלמידים מבית דו-לשוני

   תלמידים עולים חדשים לפי ההגדרות המקובלות (עד ארבע שנים בארץ) ותלמידים מבית דו-לשוני – תלמידים שעד שנה לפני המבחן למדו במסגרת שבה שפת הלימוד אינה עברית (בארץ ו/או בחו"ל) – זכאים לבחינה מותאמת.

         מבחנים מיוחדים אלה מתקיימים באמצעות הגופים הבוחנים מטעם האגף. פרטים על אופן הגשת הבקשות וטפסים נלווים אפשר למצוא באתר האגף שכתובתו www.education.gov.il/gifted.

                         ד)     בתום תהליך האיתור נשלחות הודעות להורים ולבתי הספר על זכאותו/אי-זכאותו של התלמיד ללמוד בתכנית. כמו כן, האגף שולח למנהלי התכניות את רשימות התלמידים הזכאים להשתתף במסגרות הייחודיות. לא יימסר להורים או לשום גורם אחר מידע נוסף מעבר לעובדת זכאותו או אי-זכאותו של ילדם להשתתף בתכנית. זאת כיוון שהמבחנים לא נועדו לאבחן את פרופיל הכישורים של התלמידים, אלא רק לאתר את התלמידים בעלי הכושר הכללי הגבוה ביותר יחסית לשכבת הגיל הנבחנת באזור המגורים. בקשת הורים לקבל את טופס המבחן תידחה, משום שחשיפת המבחן תיצור קשיים לשימוש במבחן דומה או זהה בעתיד. בנוסף תידחה בקשת הורים לקבלת טופסי מבחן ו/או ציונים של תלמידים אחרים מפאת צנעת הפרט.

                        חובה על בית הספר לקחת חלק במבחני האיתור על פי העיקרון של שוויון ההזדמנויות.

                  3)    מבחני הקבלה לכיתות מחוננים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות

                         א)     ביישובים שפועלות בהם כיתות מחוננים החל מכיתות ז' או י' ייערכו מבחני הקבלה בכיתות ו' ו-ט' בהתאמה.

                         ב)     ביישובים שפועלות בהם כיתות מחוננים בבתי הספר היסודיים תלמידי כיתת המחוננים זכאים להמשיך את לימודיהם בכיתת מחוננים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה ללא צורך בבחינה נוספת. 

                         ג)     ביישובים שפועלות בהם כיתות מחוננים בחטיבת הביניים כהמשך למרכז המחוננים על התלמידים שלמדו במרכז והמעוניינים להשתלב בכיתת המחוננים להיבחן במבחן קבלה. קבלתם תותנה גם בריאיון קבלה.

                         ד)     תלמידים המעוניינים ללמוד בכיתת מחוננים ואינם נכללים בקבוצות המצוינות ב-2 וב-3 לעיל יפנו לבתי הספר שפועלות בהם כיתות מחוננים כדי להירשם למבחן הקבלה. המבחנים נערכים על ידי גוף מקצועי הזוכה במכרז מטעם המשרד, במחיר מסובסד שההורים משלמים.

                         ה)     על בית הספר לקיים שני מועדי בחינה, בתיאום עם הגוף הבוחן.

                         ו)      תלמיד שנבצר ממנו להשתתף במועדי הבחינה שנקבעו בבית הספר יפנה בבקשה מנומקת בכתב לאגף למחוננים בפקס' 02-5602974 לא יאוחר מ-31 בדצמבר.

                         ז)     תוצאות המבחנים מועברות ישירות לאגף, והוא קובע אם הישגי התלמיד עומדים בקריטריונים שנקבעו בתנאי הסף לקבלה לכיתה.

                         ח)     האגף למחוננים, בשיתוף בית הספר, ימסור להורים המלצות בכתב.

                         ט)     תלמידים שלא הגיעו לסף הקבלה הנדרש על פי הישגיהם במבחן זכאים להגיש בקשה למבחן חוזר. את הבקשה יש להגיש בכתב. תלמיד שנמצא זכאי לבחינה חוזרת יוכל להיבחן רק בחלוף עשרה חודשים לפחות מהמועד שבו הוא נבחן לראשונה (ראה ב-ד' להלן).

                  4)    מבחנים חוזרים

                         א)     אפשר להגיש בקשה לבחינה חוזרת בכל אחד מהשלבים.

                         ב)     הזכאות למבחן חוזר נקבעת על סמך המרחק של הישגי התלמיד מנקודת חתך שנקבעה כסף הקבלה לתכנית.

                         ג)     הבחינות החוזרות תתקיימנה במועד סמוך למועדים של מבחני הקבלה המתקיימים מדי שנה.

                         ד)     תלמיד שיעבור בהצלחה את המבחן ויימצא זכאי להשתתף בתכנית יצטרף לכיתת המחוננים בשנת הלימודים שלאחר מכן על בסיס מקום פנוי.

                         ה)     נוהלי הגשת הבקשות למבחנים חוזרים

(1)    בכל מחוז פועל רפרנט למחוננים ולמצטיינים מטעם מנהל המחוז. ועדת התאמות לטיפול בבקשות למבחנים מותאמים פועלת מטעם האגף בראשותו של פסיכולוג מומחה.

(2)    את הבקשה לבחינה חוזרת בכיתות היסודי יש להפנות בכתב לרפרנט המחוזי עד 31 בדצמבר בכל שנה. את רשימת הרפרנטים ואת פרטי ההתקשרות אליהם אפשר למצוא באתר האגף למחוננים ולמצטיינים.

(3)    את הבקשה לבחינה חוזרת בכיתות חטיבת הביניים והתיכון יש להגיש ישירות לאגף למחוננים ולמצטיינים בכתובת זו: רחוב דבורה הנביאה 2, ירושלים, פקס' 02-5602974.

(4)    פרטים נוספים על אופן הגשת הבקשות אפשר למצוא באתר האגף.

                         ו)      זכאות לבחינה עקב היעדרות

                        תלמידים שלא נבחנו עקב שהייה בחו"ל ו/או מחלה זכאים לבחינה באותה השנה. את הבקשה יש להגיש על פי הנוהל המקובל למבחנים חוזרים כמפורט ב-5 לעיל.

                  5)    מועדי מבחני הקבלה

                   מבחני הקבלה לתכניות מתקיימים מדי שנה במהלך החודשים ינואר-אפריל לקראת שנת הלימודים שלאחר מכן.

 

4.    מסגרות ייחודיות לתלמידים מחוננים

4.1    כללי

א.      תכניות הלימודים במסגרות ייחודיות הפועלות במתכונת של מרכזי/כיתות מחוננים מאפשרות לתלמידים המחוננים ללמוד פעם בשבוע במסגרת ייחודית המותאמת ליכולותיהם ולצורכיהם. מסגרות ייחודיות אלה הן הומוגניות, והתלמידים לומדים בהן נושאים מתחומי הדעת השונים שאינם כלולים בתכנית הלימודים הרגילה, ובכללם גם מהתחום החברתי והערכי, בשיטות הוראה מותאמות לאפיוני התלמידים המחוננים. 

מסגרות אלה מזמנות את התלמיד המחונן למפגש עם קבוצת עמיתים הדומים לו בצרכים, במאפיינים, בחשיבה וביכולות, מפגש המאפשר העצמה והתפתחות של התלמיד בהיבטים קוגניטיביים ורגשיים כאחד.

ב.      המסגרות הייחודיות פועלות באופן מובחן מהמערכת הבית-ספרית הרגילה, וכל התלמידים שאותרו כמחוננים זכאים ללמוד בהן.

כיום פועלים שני מודלים של מסגרות ייחודיות: מרכזי מחוננים וכיתות מחוננים. שתי המסגרות פועלות במתכונת אזורית או על-אזורית, ובכל יישוב/אזור מתקיימת מסגרת אחת מבין השתיים, כמפורט בנספחים 1 ו-2 להלן. לכל אחת מהמסגרות האפיונים הייחודיים לה, על יתרונותיה ועל קשייה. בנוסף האגף למחוננים מפעיל תכניות ייחודיות ברמה הארצית לתלמידים מחוננים ולתלמידים מצטיינים.

ג.      מרכזי המחוננים מפעילים תכניות "יום העשרה שבועי"  עבור תלמידים מחוננים בכיתות ג'-ט'. המרכזים פרוסים בכל רחבי הארץ ומקיפים את המגזר היהודי (הממלכתי והממלכתי דתי) ואת מגזרי המיעוטים – הערבי והדרוזי. כיום פועלים 53 מרכזים.

ד.      כיתות ייחודיות לתלמידים מחוננים משולבות בתוך בתי ספר רגילים, כיתה אחת בכל שכבת גיל. הכיתות הן על-אזוריות (ראה פירוט הכיתות הפועלות בשנת התש"ע בנספח 2 ובאתר האגף, www.education.gov.il/gifted.

                  הכיתות פועלות במטרה לאפשר לתלמידים המחוננים בבתי הספר ליהנות ממערכת חינוך המכירה בצורכיהם המיוחדים, האינטלקטואליים והרגשיים, ומאפשרת להם ללמוד במסלול לימודים מלא. כיום פועלות 96 כיתות ב-26 בתי ספר.

 

4.2    מרכזי המחוננים

א.      כללי

         מרכז המחוננים הוא מוסד חינוכי בעל סמל מוסד מטעם משרד החינוך המאפשר לתלמידים מחוננים ומצטיינים ללמוד במסגרת ייחודית, ברוח החזון החינוכי של האגף למחוננים ולמצטיינים.

         התכניות פועלות בחלק מהמקומות עבור תלמידי בית הספר היסודי בלבד, כיתות ג'-ו', ובחלקם עד כיתה ט'. המרכזים הם אזוריים ועל-אזוריים, והתלמידים מגיעים בעצמם או בהסעות מסודרות, על פי נוהלי משרד החינוך (כמפורט בחוזר  "הוראות קבע" סז/8(ג), סעיף 5–3.3).

ב.      מבנה הלימודים

                  1)      מתווה ליבה – רציונל לתכניות הלימוד במרכזי המחוננים

משרד החינוך גיבש מתווה ליבה לתכניות הייחודיות למרכזי המחוננים. מרכזי המחוננים מחויבים ביישום מתווה זה החל בשנת הלימודים התשע"א. המתווה יפורסם באתר האינטרנט של האגף למחוננים ולמצטיינים, ומנהלי המרכזים מתבקשים לעקוב אחר הפרטים המובאים שם.

במסגרת המתווה המחייב קיימים עקרונות יסוד שלפיהם תכנית הלימודים במרכזי המחוננים נבנית. עקרונות אלה בנויים סביב 4 צירים במשולב: ציר התוכן, ציר המיומנויות, הציר הערכי והציר הרגשי-חברתי.

                           אלה העקרונות המרכזיים לבניית תכנית הלימודים במרכז:

                           א)      בניית נושאים ממגוון תחומי הדעת והיצירה אשר אינם כלולים בתכנית הלימודים הפורמאלית הרגילה

                           ב)      הרכבת התכנית מקורסי בחירה, בהתאם לגיל ולרמה הנדרשת – חשיפה ו/או העמקה

                           ג)      בניית יחידות הלימוד על בסיס פיתוח של "נושא פורה", יחידות רלוונטיות לתלמיד המחונן, בעלות רציונל אקדמי והממלאות פונקציה חברתית

                  ד)     שימת דגש מיוחד על תכניות ועל פעולות חינוכיות המתייחסות להיבטים הרגשיים, החברתיים והערכיים השזורים לאורך כל הקורסים ושבנוסף מוקדש להם זמן איכות נפרד במהלך יום הלימודים.

התכנים נלמדים בדרכי הוראה ובאסטרטגיות המותאמות לאוכלוסיות היעד, תוך הקפדה על רצף ועל המשכיות של חלק מהנושאים הנלמדים לאורך השנים.

                  2)      מבנה ההוראה

תכנית הלימודים מחולקת לשני סמסטרים. חלק מהקורסים הם שנתיים וחלקם סמסטריאליים. 

                  3)      דרישות ביצוע

על פי המתווה כל תלמיד נדרש לבצע עבודת חקר (אחת או יותר) מדי שנה ו/או תוצר אחר – לפי הנושא והתחום הנלמד. העבודה יכולה להיות קבוצתית או פרטנית.

                  4)      הערכת התלמידים

הערכת התלמידים נעשית לאורך השנה על סמך מרכיבים איכותניים ולא כמותיים (ציונים). תעודות ההערכה ניתנות בסיום כל שנת לימודים.

ג.      נוהלי ההפעלה של מרכזי מחוננים – תקינה ומיסוד

                  1)      הקמת מרכז מחוננים

                           א)      הקמת מרכז מחוננים מותנית בגודל היישוב ובמספר התלמידים בשנתון. המספר המזערי הנדרש להקמת מרכז הוא 450 תלמידים בשנתון הלומדים במערכת החינוך הרשמית. במקרים שבהם מספר התלמידים קטן מהמספר המזערי הנדרש יוגדר המרכז כמרכז על-אזורי ויאגד בתוכו תלמידים מיישובים סמוכים.

                           ב)      ההחלטה על הקמת המרכז מתקבלת בשיתוף המחוז והרשות המקומית.

                           ג)      פתיחת המרכז מותנית בהימצאות תשתית מתאימה
הכוללת –

  • מבנה נפרד ו/או אגף נפרד בבית הספר ו/או במבנה פיס אשר יועמד במלואו לרשות המרכז בימי ההפעלה שלו
  • 8-6 חדרי לימוד, 2 מעבדות מדעיות, חדר מחשבים וחדר למנהל ולצוות המורים שיעמדו לרשות המרכז בכל יום פעילות.

חישוב מספר כיתות הלימוד ייעשה לפי מפתח של 15 תלמידים בכיתה (חד-גילאית או רב-גילאית).

ד)      הבעלים על המוסד החינוכי (הרשות המקומית או המוסד המפעיל את המרכז ברישיון) מחויבים בציוד המרכז. במקום שבו מרכז המחוננים מופעל על ידי מכללה ייושם נושא ההצטיידות בתיאום בין המכללה לרשות המקומית.

ה)     סמל מוסד יוענק למרכז אך ורק באישור האגף למחוננים ובכפיפות להנחיות של אגף התקן.

                  2)      נוהל קבלת התלמידים

קבלת התלמידים למרכז המחוננים מותנית בהישגים במבחני הקבלה. רשימות התלמידים המומלצים נשלחות מטעם האגף למחוננים לכל המרכזים. לא יתקבל תלמיד ללמוד במרכז ללא אישור מטעם האגף.

                  3)      תקן מספר התלמידים בכיתת לימוד

התלמידים לומדים בקבוצות לימוד מגוונות. גודל כל קבוצה 18-12 תלמידים.

                  4)      הקצאת שעות תקן

היקף הקצאת השעות נקבע בכל שנה בהתאם לתקציב ולמספר התלמידים. האגף למחוננים ישלח מכתב לכל מנהלי המרכזים מדי שנה ובו יבהיר מהו מספר השעות העומדות לרשות מרכז המחוננים להפעלת התכניות באותה שנה.

                  5)      בעלי תפקידים במרכזי מחוננים

                           א)      מנהל המרכז

                                    בראש כל מרכז עומד מנהל הנבחר במכרז כמקובל במערכת.

אלה דרישות התפקיד (כפי שפורטו בסעיף 11–8.4 של חוזר הוראות הקבע סט/8(א)):

תנאי הסף למשרת ניהול במרכז "יום העשרה שבועי" לתלמידים מחוננים ומצטיינים

(1)  תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, רצוי תואר שני ומעלה

(2)  השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר מהארץ, ממוסד מוכר להשכלת עובדי הוראה, או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע לחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית מהארץ (תעודת בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה)

                                    (3)  ניסיון מוכר בהוראה בפועל של 5 שנים לפחות במוסדות חינוך יסודיים ו/או על-יסודיים בארץ, מתוכן לפחות 3 שנים בעבודה עם תלמידים מחוננים, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של עובד הוראה (לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב).

                                    כישורים נוספים רצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישוריים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:         

(1)  בעל תעודת סיום של קורס להכשרת מנהלים לבתי ספר בארץ (תינתן עדיפות)

(2)  כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחוץ לתכנית הלימודים בארגון החינוך החברתי או בחינוך המשלים

(3)  כושר מינהלי: כושר בניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוך

(4)  כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל-פה עם מוסדות ממשלתיים, עם רשויות ציבוריות, עם הורים ועם תלמידים

(5)  כושר הבעה בכתב ובעל-פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה עברית גם כושר הבעה בכתב ובעל-פה באותה שפה

(6)  סיום בהצלחה של השתלמויות בתחום החינוך למחוננים ב-4 השנים האחרונות שלפני הגשת המועמדות, המזכות ב-2 גמולי השתלמות לפחות, או לימודים בקורס להרחבת הסמכה לחינוך למחוננים המאושר על ידי האגף להכשרת עובדי הוראה

(7)  הכרת מערכות החינוך הרגילות בשלבי החינוך הרלוונטיים, העקרונות הלימודיים והחינוכיים המקובלים במערכת החינוך בישראל והוראות המשרד בכל הנוגע לתחומי הפעילות של מנהל בית הספר

(8)  יכולת לקיים יחסי עבודה תקינים.

                           ב)      צוות ההוראה

                                    (1)  צוות המורים במרכז המחוננים מורכב ממורים שהם עובדי הוראה וממורים שאינם עובדי הוראה אלא מומחים במקצועם מתחומי הדעת והיצירה.

                                    (2)  המורים הכותבים את תכנית הקורס שילמדו משמשים מנחים לתלמידים בעבודות החקר ומלווים את התלמידים כמחנכים וכחונכים כאחד.

                                    (3)  המורים נדרשים להכשיר את עצמם לתפקיד באמצעות התכניות להתפתחות מקצועית ולהתמחות שנייה הנערכות במתכונת מקומית וארצית ומופעלות מטעם האגף.

                                    (4)  החל משנת הלימודים התשע"ה יורשו ללמד את התלמידים המחוננים במסגרות הייחודיות אך ורק מורים שסיימו בהצלחה את לימודיהם באחת מהתכניות שבפיקוח האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים. יוצאים מכלל זה מורים המלמדים במסגרות מחוננים בפיקוח האגף מעל 10 שנים (מתוך חוזר מינהל כא"ב תשס"ט/9, 1 במאי 2009).

                           ג)      היועץ החינוכי

                                    (1)  ההיבטים הרגשיים-חברתיים של ילדים מחוננים מחייבים התייחסות רחבה כמו ההיבטים הקוגניטיביים. על היועץ החינוכי להיות בעל שתי התמחויות: בייעוץ ובתחום המחוננות.

                                    (2)  אפשר להעסיק מורה מהסגל הקבוע המשמש גם יועץ חינוכי, בתנאי שהוא בעל ההשכלה וההכשרה המתאימות לכך, בהיקף של 6-4 ש"ש בממוצע ובאישור האגף למחוננים.

                                    (3)  היועץ החינוכי עובד עם התלמידים ועם המורים כאחד. 

                                    (4)  תפקיד היועץ

ליועץ החינוכי תפקיד חשוב בהתפתחותו  הרגשית- חברתית של הילד המחונן ובמימוש הפוטנציאל שלו. תפקידו ללוות את הילד המחונן ואת משפחתו בהתמודדות עם צרכיו הייחודיים הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים של הילד המחונן ובמפגש שלו עם מערכת החינוך, כמפורט להלן:

(א)     עליו להשתתף בריאיונות הקבלה של התלמידים למסגרות הייחודיות.

(ב)     עליו לסייע לתלמידים באופן פרטני ובהתאם לצורכיהם, כמו גם במצבי לחץ ומשבר.

(ג)     עליו לסייע בחיזוק ההבנה, הרגישות והקשר של מורים לצרכיו הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים של הילד המחונן ובהרחבת התנאים הדרושים ללמידה כוללת וללמידה רגשית, דרך הפעלת תכניות מתאימות.

(ד)     עליו לקיים סדנאות הורים לתמיכה בהם ולפיתוח תובנתם  לצורכיהם הקוגניטיביים והרגשיים של ילדיהם.

(ה)     עליו לנהל קשר שוטף והדוק עם היועצים בבתי הספר המזינים ולייעץ לצוותי ההוראה שלהם.

                           ד)      הסגל המינהלי במרכז החינוכי (מזכירה/ אב/אם-בית, שרתים)    

                                    הרשות המקומית מחויבת במתן שירותים באמצעות סגל מינהלי (מזכירה, אב-בית וכיו"ב) למרכזים החינוכיים. היקפי המשרה יחושבו כמקובל במערכת החינוך לעניין זה.

ד.      מחויבות בתי הספר המזינים

התלמידים המחוננים הלומדים במרכזים הייחודיים נעדרים באופן קבוע מיום לימודים אחד בשבוע בבית ספרם, ולכן מוטלות על בית ספרם החובות המפורטות להלן:

         1)   תכנון מערכת שעות המקלה על התלמיד המחונן ביום היעדרותו מבית הספר

         2)   תיאום תאריכים ואירועים מיוחדים (חלוקת תעודות, טיולים וכדומה) עם תכנית הפעילות של מרכז המחוננים

         3)   השתתפות במפגשים עם מרכזי העשרה להעמקת הידע בנושא המחוננות, להכרת המאפיינים הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים של התלמידים המחוננים ולסיוע במציאת פתרונות פרטניים/ מערכתיים עבורם.

         4)   שיתוף פעולה עם מרכז המחוננים בתיאום ביקורים של הצוות החינוכי (מנהל, יועץ, מחנך, מורים מקצועיים וכד') במרכז המחוננים להכרת פעילותו של התלמיד המחונן מקרוב

         5)   קיום קשר שוטף של בית הספר עם יועץ מרכז המחוננים לצורך ליבון בעיות הנוצרות מפעילות תלמיד בשתי מסגרות חינוכיות ומציאת פתרונות משותפים

         6)   יצירת מסגרת מתואמת ויציבה שתאפשר לתלמיד המחונן התעדכנות והשלמת החומר הנלמד והמטלות שהחסיר (יש להדגיש את מחויבות ביה"ס לסייע לתלמיד להשלים את הפערים הלימודיים הנוצרים בעקבות היעדרותו הקבועה מיום לימודים).

 

4.3    כיתות מחוננים בבתי ספר רגילים

א.      כללי

         האפיונים והצרכים המיוחדים של תלמידים מחוננים מחייבים סביבה לימודית ייחודית ומסלולי למידה ייחודיים מבחינת השיטה הפדגוגית, המורים המתאימים ותכניות הלימוד. כיתות המחוננים הן כיתות ייחודיות שמטרתן לאפשר לתלמידים ליהנות ממערכת חינוך המכירה בצורכיהם המיוחדים, האינטלקטואליים והרגשיים, ומאפשרת להם ללמוד במסלול לימודים מלא.

מסלול הלמידה במסגרת זו מתחיל בכיתות ג' או ד' ומסתיים בכיתה י"ב. השונות במסלול זה רבה: יש מקומות יישוב שהכיתה פועלת בהם מ-ג' עד י"ב, ויש מקומות שבהם המסלול של כיתת מחוננים מתחיל בכיתה ז' (כהמשך ללימודים במרכז המחוננים). כיום פועלות 96 כיתות ייחודיות ב-26 בתי ספר ברחבי הארץ.

          ב.      בעלי התפקידים

                  1)      רכז מסלול המחוננים

                           א)      בתי ספר שמשולבות בהם כיתות מחוננים חייבים להעמיד רכז למסלול.

                           ב)      הרכז ממונה על ההיבטים הפדגוגיים של המסלול, ועליו לדאוג לתכניות העשרה, להנחות את צוות מורי המסלול וליזום ולהוביל עם המנהל יזמות חדשות.

                           ג)      על הרכז להיות בקיא בתכניות לימוד מתאימות לאוכלוסייה, לגבש את תכניות ההעשרה ולהיות מעורב בהחלטות המועצות הפדגוגיות של המסלול. עם אישור התכניות עליו לפקח על ביצוען.

                           ד)      הרכז שותף בקביעת הצוות של מורי המסלול.

                           ה)      הרכז שותף בפורום הרכזים ולוקח חלק פעיל בהשתלמויות ובלמידה השוטפת מטעם האגף.

                           ו)       הרכז הוא מורה בכיר בבית הספר, בעל תואר אקדמי, רצוי תואר שני, ובעל ניסיון בהוראה של 5 שנים לפחות בכיתות המחוננים. עליו להורות בכיתות המחוננים במקביל להיותו רכז.

                  2)      המורים למחוננים

                           א)      גם בכיתות למחוננים, כמו במרכזים למחוננים, יורשו ללמד את התלמידים המחוננים במסגרות הייחודיות החל משנת הלימודים התשע"ה אך ורק מורים שסיימו בהצלחה את לימודיהם באחת מהתכניות שבפיקוח האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים. יוצאים מכלל זה מורים המלמדים במסגרות מחוננים בפיקוח האגף מעל 10 שנים (מתוך חוזר מינהל כא"ב, תשס"ט/9, 1 במאי 2009).

                           ב)      המורים למחוננים חייבים להתעדכן באופן קבוע ולהתמקצע באופן שוטף בתחום הוראתם, וזאת באמצעות התכניות להתפתחות מקצועית הכלולות במתווה של "אופק חדש" והשתלמויות מקצועיות בתחום המזכות בגמולי השתלמות מטעם האגף.

                           ג)      המורים נדרשים לבקיאות בפדגוגיות הייחודיות המותאמות למחוננים ועליהם להיות בעלי יכולת להתאים את חומרי הלימוד הקיימים בתכנית הרגילה לתלמידים המחוננים באופן המאפשר העמקה בתחום הדעת, יצירת הקשרים בין-תחומיים, העשרה, הרחבה והאצה כדי לתת מענה ליכולותיהם הייחודיות של תלמידים אלה.

                           ד)      המורים למחוננים זכאים לגמול בעבור הוראתם כמפורט ב-5.1 להלן.

                  3)      היועץ במסלול המחוננים

                           א)      בית הספר יקצה תוספת של 2 שעות ליועץ המחוננים בעבור כל אחת מכיתות המחוננים לצורך ביצוע מטלות נוספות המותאמות לאוכלוסיית היעד.

                           ב)      כל יועץ מחויב בהשתלמות ייעודית הפועלת מטעם האגף למחוננים ולמצטיינים ובשיתוף אגף שפ"י.

          ג.      הנהלים להפעלת התכניות בכיתות מחוננים – מיסוד תקינה

                  1)      הנוהל לפתיחת כיתת מחוננים

                           א)      פתיחת כיתת מחוננים מותנית בגודל היישוב ובמספר התלמידים בשנתון. המספר המזערי הנדרש לפתיחת כיתה הוא 450 תלמידים בשנתון באחד מהמגזרים.

                           ב)      הכיתה תוגדר ככיתה אזורית או על-אזורית. ביישובים שיש בהם מעל ל-2,500 תלמידים בשכבת גיל (באחד מהמגזרים) אפשר לפתוח שתי כיתות מקבילות.

                           ג)      ההחלטה באיזה בית ספר תפעל הכיתה תתקבל בשיתוף עם המחוז ועם הרשות המקומית.

                  2)      תקן מספר התלמידים בכיתה

                           א)      מספר התלמידים בכיתה לא יעלה על 26 תלמידים.

                           ב)      במקרים מיוחדים יאפשר האגף פיצול לשתי כיתות.

                           ג)      מספר התלמידים המזערי בכיתת מחוננים יהיה 15 תלמידים.

                  3)      נוהל קבלת תלמידים

                           א)      קבלת התלמידים לכיתת מחוננים מותנית בהישגים במבחני הקבלה ובריאיון אישי הנערך על ידי צוות בית הספר.

                           ב)      במקרים שבהם כיתות המחוננים פועלות החל מכיתות ז' כל התלמידים המבקשים להתקבל לכיתה חייבים לעבור מבחן קבלה וריאיון אישי (כמפורט בס"ק 3 לעיל). מנהלי בתי הספר באותו יישוב מתבקשים להמליץ על התלמידים הראויים לדעתם לגשת למבחני הקבלה.

                           ג)      ביישובים שפועלת בהם כיתת המחוננים בכיתות ג'-י"ב אין צורך בבחינה נוספת במעבר בין חטיבות הגיל.

                           ד)      בבתי ספר יסודיים תישלח התשובה לגבי קבלה לכיתות המחוננים מטעם הגוף הבוחן והאגף ישירות להורי התלמיד. תלמידי כיתות ז' ומעלה יקבלו תשובה מהאגף למחוננים בשיתוף עם בית הספר.

                           ה)      תלמידים הנבחנים במועד של "מבחנים חוזרים" יקבלו תשובה ישירות מהאגף למחוננים ולמצטיינים.

                           ו)      תלמידים לקויי למידה הנבחנים בתנאים מותאמים יקבלו תשובה ישירות מהאגף. 

                  4)      הקצאת שעות ייחודיות

                           האגף למחוננים ולמצטיינים מקצה מדי שנה תוספת של שעות תקן לכל כיתת מחוננים בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים. לכיתות בעל-יסודי (חט"ע) ניתנת תוספת באמצעות שכל"ם, כמפורט בחוברת "תקצוב מוניציפאלי" המופקת על ידי האגף לכלכלה ולתקציבים בכל שנה. שעות אלה מיועדות לתכניות נוספות שאינן כלולות בתכנית הלימודים הפורמאלית, כמו למידה בין תחומית, נושאים מתחומי דעת ויצירה ומסלולי האצה.

 

4.4     נבחנים צעירים לבחינות בגרות (מתוך סעיף 30–4.3 בחוזר "הוראות קבע" סז/3(א))

א.      הגדרת נבחן צעיר

         תלמיד הלומד במוסד חינוכי מוכר בדרגת כיתה ט' ומעלה בבתי ספר יסודיים ו/או על-יסודיים שש-שנתיים ו/או בחטיבות ביניים עצמאיות בארץ.

ב.      הזכאות להיבחנות

         1)    הזכאות להיבחנות תחול מכיתה ט'.

2)    ככלל תלמיד זכאי להיבחן בבחינות בגרות אך ורק במקצועות הלימוד המוכרים בבית הספר העל-יסודי. מבין אלה יוכל התלמיד להיבחן במקצועות מתמטיקה, מדעי המחשב, כימיה ופיזיקה בלבד, על-פי הנהלים וההנחיות של אגף הבחינות.

3)    תלמיד זכאי להיבחן בבחינות הבגרות במסלול נבחן צעיר אם עמד בקריטריונים האלה:

א)       הוא הוכר כתלמיד מחונן או מצטיין על ידי הגוף המוסמך במשרד החינוך (האגף למחוננים ומצטיינים) ועומד בקריטריונים שנקבעו, והוא מומלץ ומאושר על ידי מנהל המוסד החינוכי שהוא לומד בו בשנתיים האחרונות.

ב)       אם הוא לא הוכר בעבר על ידי הגוף המוסמך, עליו לעבור מבחן התאמה (מקביל למבחן פסיכומטרי) הבודק יכולת לימודית כללית בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי גוף מקצועי שהוסמך על ידי משרד החינוך, בתנאי שהוא לומד בכיתה ט'.

                  4)     אישור מנהל המוסד החינוכי וחתימתו יינתנו לגבי הנתונים האלה:

                          א)       ציוני התלמיד במקצוע ההיבחנות במהלך שתי שנות הלימוד האחרונות הם בממוצע של 90 לפחות.

                          ב)       הערכת התלמיד בתחומי המשמעת וההתנהגות נאותה.

                          ג)       התלמיד קיבל את המלצת המורה למקצוע הרלוונטי ומחנך הכיתה כי ביכולתו להיבחן.

                          ד)       יועץ בית-הספר מאשר כי בקשת ההיבחנות היא רצונו המלא של התלמיד וביכולתו לעמוד במשימה זו.

כל אלו יומצאו כמסמכים רשמיים ומחייבים לוועדת החריגים באגף למחוננים ולמצטיינים.

5)    תלמיד שהוכר כמחונן-על המבקש להיבחן לפני תום לימודיו בכיתה ט' יובא עניינו לדיון מיוחד בוועדת חריגי נוהל שישתתף בה נציג של האגף למחוננים ומצטיינים. ועדה זו מוסמכת לאשר היבחנות גם במקצועות שאינם מופיעים ב-2 לעיל.

                  6)    דינו של נבחן צעיר לקוי למידה כדין כל נבחן צעיר אחר.

          ג.     מעמדו של תלמיד נבחן במסלול נבחנים צעירים

                  1)    תלמיד הלומד במסלול מלא בכיתה עם תלמידים בוגרים ממנו, הניגשת לבחינות בגרות, ייחשב לכל דבר ועניין כתלמיד באותה הכיתה, לרבות לעניין הציון השנתי והאפשרות להיבחן בבחינות הבגרות, והוא אינו זקוק לאישור מיוחד לעניין זכויות אלה.

                  2)    תלמיד הלומד בבית הספר במסגרת לימודים ייחודית כמפורט לעיל ועומד בהגדרות ובקריטריונים המפורטים לעיל יוגדר כנבחן במסלול אינטרני.

                  3)    תלמיד הלומד את המקצוע שבו הוא מבקש להיבחן עם קבוצת תלמידים בוגרת ממנו הניגשת בשנה הנתונה לבחינת בגרות ייגש לבחינה בהתאם לתכנית של אותה קבוצת לימוד. במקרה זה הוא יקבל ציון שנתי כנהוג.

                  4)    תלמיד שלא למד במסגרת בית הספר את המקצוע שבו הוא מבקש להיבחן חייב לצרף אישור של מנהל בית הספר המעיד כי עמד בקריטריונים המפורטים לעיל. תלמיד זה ייבחן בשאלון אינטרני על פי תכנית לימודים אינטרנית, ללא ציון בית-ספרי ובהליך שנקבע על ידי אגף הבחינות, ומחברת הבחינה והנתונים הקשורים אליה יישמרו על פי הנהלים המקובלים במקרים כגון אלו.

                  5)    תלמיד שהוגדר כמחונן-על, ואינו לומד במסגרת בית הספר (לומד עם מורה פרטי, במוסד אקדמי וכו') יוכל להיבחן בהיקף של 5 יחידות לימוד בלבד, ללא פיצול וללא ציון בית-ספרי.

ד.      הגשת הבקשות

        בית הספר יגיש את כלל הנתונים לגבי התלמידים העונים על ההגדרות ועל הקריטריונים, בצירוף כל המסמכים שפורטו לעיל, לוועדת חריגי נוהל באגף הבחינות עד למועד שיפורסם בחוזר אגף הבחינות.

 

5.    ארגון ומינהל

5.1    גמול למורי תלמידים מחוננים           

א.      מורה המלמד בכיתה המאוכלסת בתלמידים מחוננים במסגרת "האופק החדש" זכאי, על פי הסכמי השכר, לגמול של 14% עבור הוראתו.

ב.      מורה המלמד בכיתה המאוכלסת בתלמידים מחוננים שאינה ב"אופק החדש" זכאי לגמול של 20% עבור הוראתו בכיתה זו, וזאת לפי ההסכם שתחולתו ב-1.9.1983.

ג.       הזכאים לגמול זה

         1)    מורים המוסמכים להוראת מחוננים ומצטיינים, לאחר שסיימו בהצלחה תכנית התמקצעות להוראת מחוננים

         2)    עובדי הוראה המלמדים בכיתות מחוננים או במרכזי מחוננים בלבד.

ד.      מוסד/כיתות המוגדרים כמסגרת ייחודית להוראת מחוננים יסומנו בסמל תקן ייחודי, וכלל המורים אשר ישובצו כמורים בכיתות/במוסד אלה יהיו זכאים לגמול הוראת מחוננים.

 

5.2    תשלומי הורים

א.      התכניות הייחודיות ממומנות על ידי המדינה, הרשות וההורים. הורים יחויבו בתשלום שנתי על בסיס רכישת שירותים מרצון כפי שיפורסם בחוזר מנכ"ל בנושא. הסכומים יעודכנו מדי שנה על ידי האגף למחוננים.

ב.      האגף ימנה ועדת מלגות אשר תקבע את זכאותם של תלמידים הזקוקים למלגת סיוע בתשלום שכר הלימוד במסגרות הייחודיות.

 

5.3    הסעת תלמידים למסגרות ייחודיות  

א.      כללי (מתוך סעיף 5–3.3 בחוזר "הוראות קבע" סז/8(ג))

         ההסעות מיועדות להביא את התלמידים במתכונת יום-יומית ובהתאם למערכת השעות הרשמית אל מוסדות החינוך ולהחזירם לבתיהם, כדי לאפשר מסגרת לימודים רגילה לתלמידי חינוך חובה שהמוסד החינוכי שהם לומדים בו נמצא במרחק רב מביתם.

ב.      הסעות למסגרות ייחודיות למחוננים – לכיתות ולמרכזי מחוננים

         ראה בחוזר "הוראות קבע" סז/8(ג), סעיף 5–3.3, ס"ק 2.3-ה, העוסק, בין השאר, בהסעות למסגרות למחוננים.

 

6.    התמקצעות בהוראת תלמידים מחוננים

6.1    רציונל              

האגף למחוננים ולמצטיינים מקיים תכנית הכשרה להתמקצעות עובדי הוראה להוראת תלמידים מחוננים.

שלושה עקרונות משולבים בלימודים בתכנית: בניית ידע עיוני בתחום הוראת מחוננים ומצטיינים, הצמחת הידע האישי של הלומדים באמצעות קישור בין הניסיון המקצועי שלהם לבין הידע התיאורטי הנלמד ועיצוב דמותו של המורה כאיש מקצוע גמיש, יצירתי ומכיל את החשיבה הייחודית של אוכלוסיית תלמידיו.

התכנית פועלת בחמישה מרכזים אקדמיים ברחבי הארץ – טבעון, חיפה, ירושלים, תל אביב ובאר שבע – במתכונת של השתלמות מורים או קורסים לגמול אקדמי (אקרדיטציה).

 

6.2    מטרות התכנית           

א.      חיזוק המודעות והעמקת המחויבות של סגלי הוראה וחינוך לטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים

ב.      העמקת הידע הפרופסיונאלי של מורים, מנהלים ויועצים העוסקים בחינוך תלמידים מחוננים ומצטיינים במסגרות ייחודיות

ג.       פיתוח מומחיותם של העוסקים בתחום המחוננות והמצוינות בכלל בתי הספר ובכיתות מחוננים ומצטיינים

ד.      גיבוש ומיסוד של דפוסי חינוך והוראה להצמחתם של תלמידים מחוננים ומצטיינים

ה.      פיתוח תפיסה הוליסטית לחינוך תלמידים מחוננים ומצטיינים תוך התייחסות לצורכיהם הקוגניטיביים, החברתיים והרגשיים, בבית הספר ובקהילה

ו.       היכרות עם כלים פדגוגיים, דידקטיים ומתודולוגיים לפיתוח תכניות לימודים עבור תלמידים מחוננים ומצטיינים

ז.      התנסות בפיתוח חומרי למידה עבור התלמידים המחוננים

ח.      טיפוח חשיבה רפלקטיבית, חוקרת וגמישה לקידום המקצוענות של העוסקים בהוראת תלמידים מחוננים.

 

6.3    קהל היעד       

מנהלים, רכזי תכניות למחוננים, מחנכים, מורים מקצועיים ויועצים בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות.

 

6.4    תנאי הקבלה   

תנאי הקבלה לשנה א' הם קורות חיים, המלצות וריאיון אישי.

המשך הלימודים בשנה ב' מותנה בעמידה במטלות של שנה א' בציון 80 לפחות, בנוכחות רצופה במפגשים ובהמלצת מרכזי התכנית.

 

6.5    אופי התכנית  

לתכנית ארבעה מוקדים:

  • תיאוריה בתחום של הוראת מחוננים
  • פרקטיקום (שילוב התיאוריה במעשה ההוראה)
  • התנסות
  • ביצוע מחקר.

הלמידה בתכנית תשלב בין המוקדים באופנים שונים במטרה לפתח ידע פרופסיונאלי המחבר בין הידע התיאורטי לידע המעשי.

התכנית תתפצל ותינתן בנפרד ובמתכונת שונה ל-3 קבוצות מורים כדלקמן:

–       תכנית בת 240 ש"ש לכל מורה בעל תעודת הוראה (התכנית מקנה גמול השתלמות)

–       תכנית בת 60 ש"ש לכל מי שמלמד בתכניות ייחודיות במרכזי מחוננים אך אינו מורה במקצועו, כגון עורכי דין, ציירים, אדריכלים, סופרים וכו'

–       תכנית מודולרית של 180 שעות + 60 שעות בהתאם למתווה של "האופק החדש".

 

6.6    תעודת סיום / התמחות          

תעודת סיום/התמחות תוענק לבוגרים שסיימו בהצלחה את כל המטלות הנדרשות. 

סיום התכנית בהצלחה ועמידה בכל המטלות יקנו עדיפות להשתלבות בחינוך לתלמידים מחוננים ומצטיינים במסגרות ייחודיות ובמערכת החינוך כולה החל משנת הלימודים הקרובה.

כאמור לעיל, החל משנת הלימודים התשע"ה יורשו ללמד את התלמידים המחוננים במסגרות הייחודיות אך ורק מורים שסיימו בהצלחה את לימודיהם באחת מהתכניות שבפיקוח האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים. שותפים להחלטה זאת האגף למחוננים ומצטיינים, האגף להכשרת עובדי הוראה והאגף לכוח אדם בהוראה. יוצאים מכלל זה מורים המלמדים במסגרות מחוננים בפיקוח האגף מעל 10 שנים.

אישור לשיבוץ מורים שלא עמדו בדרישות התכנית יינתן רק לאחר אישורה של ועדת חריגים מיוחדת.

 

7.    נספחים

נספח 1:   רשימת מרכזי המחוננים – מעודכנת להתש"ע

נספח 2:   רשימת בתי הספר שיש בהם כיתות מחוננים – מעודכת להתש"ע


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/8(ב), י"ז בניסן התש"ע, 01 באפריל 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  06/04/2019