education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.7 עולים

(תשע) 1.7-2  היערכות לקליטת מורים עולים בשנה"ל התשע"א
 

1.

כללי

משרדנו נערך לקליטת מורים עולים לקראת שנת הלימודים התשע"א בעוד מועד, כדי שהמנהלים יוכלו להתארגן בזמן ולשלב את המורים העולים במערכת השעות. על כן אנו מודיעים על סדרי העסקת המורים העולים. אין ספק שזו אחת ממשימותיה החשובות של מדינת ישראל בכלל ושל מערכת החינוך בפרט.
בשנת הלימודים התשע"א תימשך המגמה לקלוט במערכות החינוך את המורים העולים שהוכשרו בקורסי התאמה של האגף לשיפור מעמד המורה בהיקף שלא יפחת ממחצית המשרה. המשרד מקצה שעה שבועית תמורת שעה שבועית מתקן בית הספר, עד מחצית המשרה, כדלהלן:
בחינוך היסודי: עד 8 ש"ש
בחטיבת הביניים ובחינוך העל-יסודי: עד 6 ש"ש.

2.

ההיבטים שיש להתחשב בהם בשיבוץ המורים העולים

א. מורים עולים ישובצו ככל האפשר בבתי הספר שיש בהם מספר רב של תלמידים עולים וקיימת בהם מסגרת תומכת של הנהלת בית הספר.
ב. יש לוודא כי המורה העולה ישתלב בהוראת תלמידים ישראלים ותיקים, כדי שיוכל להתנסות באוכלוסיות השונות של התלמידים בבית הספר.
ג. מנהל בית הספר יעשה מאמץ להגדיל את היקף העסקתו של המורה העולה מתקן בית הספר, כדי שהמורה יוכל להתמסר לעבודת ההוראה ללא צורך בחיפוש מקורות פרנסה נוספים.
ד. כדי להקל על קליטתו של המורה יש להימנע משיבוצו בכיתות מאוכלסות או בעייתיות. מוצע להעסיקו בשלב ראשון בשיעורי עזר ובהקבצות בחצאי כיתות, ובהדרגה לשלבו בכיתות רגילות.
ה. מנהלי בתי הספר מתבקשים לדאוג לליווי המורים העולים בשנת עבודתם הראשונה ולהצמיד חונך מצוות בית הספר לכל מורה (עם אישור השעות נשלחות אל מנהלי בתי הספר הנחיות לקליטת המורה העולה).

3.

הקריטריונים להעסקת מורים עולים

א. תינתן עדיפות למסיימי קורסי התאמה או השתלמות מטעם האגף לשיפור מעמד המורה.
ב. תאריך העלייה של המורים הוא מ-ט"ו באלול התשס"ד (1.9.04) ואילך. במקרים חריגים תאושרנה שעות גם למי שעלה לפני תאריך זה.
ג. מורים המועסקים בפרויקטים ייחודיים יאושרו על פי מדיניות המשרד.
ד. הוקצו שעות מקבילות להעסקת המורים מתקן בית הספר (שעה תמורת שעה) או ממקור אחר.
ה. גננות תוכלנה לקבל 2 שעות שבועיות מהמשרד כנגד שעה שבועית אחת.
ו. מורים שעלו ארצה לאחר י"א בטבת התשס"ז (1.1.07) ולא קיבלו כל סיוע יוכלו לקבל שעה תמורת שעה, עד 2/3 המשרה.
ז. תינתן עדיפות בחלוקת השעות למפרנס ראשי.
ח. לא תינתנה שעות לבית ספר שאין לו סמל מוסד מוכר על ידי המשרד.
ט. ניתן אישור בכתב על העסקת העולה ממנהל האגף לשיפור מעמד המורה בירושלים.
י. בחמ"ד יש לדאוג להתאמת המורה כמקובל.

4.

לתשומת לב המנהלים

א. דין השעות הניתנות על ידי משרדנו כדין שעות תקניות לכל דבר ועניין. האישור תקף לשנה אחת בלבד.
ב. מורה עולה שיפסיק את עבודתו מכל סיבה שהיא, השעות מתבטלות אוטומטית, ואין המחוז רשאי לנצלן למטרות אחרות. המנהל יודיע על כך למפקח על קליטת מורים עולים במחוז.
ג. אין להעסיק מורים ללא קבלת אישור בכתב ממנהל האגף לשיפור מעמד המורה.
ד. מנהל שלא יקצה שעות במקביל – לא ייכלל בהסדר זה.
ה. תושבים חוזרים יגישו בקשה להשלמת שכר בצירוף אישור ממשרד הקליטה המעיד על זכאותם לסיוע.
ו. בבתי ספר מקיפים יש לציין בטופס הבקשה לשעות מורים עולים (ראה טופס 1 בנספח שלהלן) את שכבת הגיל שבה יועסק המורה בחטיבת הביניים או בחטיבה העליונה באותו סמל מוסד.
ז. כמו כן, יש להקפיד לציין בטופס את מגמת בית הספר: ממלכתי, ממלכתי-דתי או מוכר.
ח. מנהלים שייכללו בתכנית זו ידאגו, בסופו של התהליך, להעסיק את המורים העולים מתקן בית הספר בסיום השנה השנייה.
ט. את הבקשות יש להפנות בכל מחוז למפקח המחוז על המורים העולים (בנספח שלהלן מובאת רשימת המפקחים על המורים העולים במחוזות ושעות הקבלה שלהם).
י. יש להגיש את הבקשה עד יום רביעי, ט' באלול התש"ע (20.8.10), ומוקדם ככל האפשר.
יא. מספר השעות המוקצות לנושא הוא מוגבל.
יב. יובהר כי אין במילוי הבקשה משום התחייבות והבטחת המשרד למתן שעות למורה העולה וכי חלוקת השעות והקצאתן מותנית במדיניות המשרד ובשיקול דעתו של מנהל המחלקה.

5.

תהליך הקליטה של מורה עולה במערכת החינוך

א. המורה העולה שסיים קורס התאמה באחת המכללות, פונה אל המפקח על מורים עולים במחוז.
ב. המורה העולה ממלא טופס בקשה לשעות (טופס 1 בנספח שלהלן) ומחתים את מנהל בית הספר המתואם עם המפקח הכולל או המקצועי.
ג. המורה או המנהל מחזיר את הבקשה למפקח.
ד. הבקשה עוברת מהמפקח המחוזי, עם המלצתו, אל מנהל האגף לשיפור מעמד המורה לאישור.
ה. אישור סופי של מנהל האגף מועבר למפקח על המורים העולים במחוז ולמנהלי בתי הספר. הפעלת השעות תתאפשר לאחר אישור מחלקת התקן במחוז.
ו. המפקח על מורים עולים יוודא כי מולאו כל הטפסים הנדרשים לצורכי קליטת מורה חדש במערכת.
הערה: עבור מורים שישובצו בחמ"ד יש לקבל גם את אישורה של מועצת חמ"ד.

6.

נוהל הדיווח לקבלת משכורת

א. בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים תועברנה השעות דרך מדור התקן, והדיווח ייעשה כמקובל לגבי מורים רגילים, בפיצול משרה 00 או בפיצול משרה 03 בחטיבות הביניים.
ב. השעות ממשרד הקליטה תועברנה דרך הגזברויות בצירוף אישור בכתב ממנהל האגף, ותדווחנה בפיצול משרה 31.
ג. בחינוך העל-יסודי תשלמנה הבעלויות את שכר המורים, והן תקבלנה החזר דרך השכל"ם לאחר דיווח תלת-חודשי למנהל האגף על גבי הטופס שיישלח לבתי הספר (טופס 2 בנספח שלהלן).

7.

נספח – טפסים למורים ורשימת המפקחים על מורים עולים

    טופס 1 – בקשה לשעות למורים עולים
    טופס 2 – דיווח רבעוני על העסקת מורים בעל-יסודי
    רשימת המפקחים על המורים העולים במחוזות ושעות הקבלה שלהם

 

לפרטים יש לפנות אל  ד"ר מיכאל כהן, סגן מנהל המינהל לכוח אדם בהוראה‚
תיאום ובקרה ומנהל האגף לשיפור מעמד המורה, טל' 5604706/7–02.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/8(א), כ"ג בניסן התש"ע, 07 באפריל 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014