education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.7 עולים

(תשעא) 1.7-1  קליטה ושילוב של תלמידים עולים ושל תלמידים תושבים חוזרים
 

1.   היערכות בתי הספר לקליטת תלמידים עולים

1.1 רקע

תלמידים עולים חדשים ותלמידים תושבים חוזרים מגיעים לישראל במהלך כל שנת הלימודים ובכל טווח הגילים. מערכת החינוך היא מקום המפגש הראשוני של התלמידים העולים ומשפחותיהם עם החברה הישראלית. היערכות נכונה של בתי הספר לקליטת  העולים תשפר את תהליכי הקליטה והשילוב שלהם ותאפשר את קידום הישגיהם.

1.2 הנחיות להיערכות בית הספר לקליטת התלמידים העולים והתושבים החוזרים

1.   על צוות בית הספר להכיר היטב את הסטנדרטים לתהליכי קליטה של תלמידים עולים   ולהיערך לפעולה על פי המתחייב מסטנדרטים אלה.

2.   על בית הספר לנהל מעקב אחר השתלבותם של התלמידים העולים עד שלוש שנים מיום עלייתם באמצעות "תיק תלמיד/ה עולה".

3.   על בית הספר להכיר את הכלים העומדים לרשותו לקליטה ראויה של תלמידים עולים. רשימה חלקית של הכלים אפשר למצוא  בחוזר "הודעות ומידע" תש"ע /1, סעיף
1 – 1.7
.

4.   על צוות המורים בחטיבות העליונות להיערך לקראת מבחני הבגרות של תלמידים עולים בהתאם להנחיות בסעיף 4.3-35 בחוזר הוראות הקבע סט/3(א), "זכויות של תלמידים עולים ותושבים חוזרים הנבחנים בבחינות הבגרות".

האגף לקליטת תלמידים עולים יפעל ככל האפשר לשילוב כוח אדם בתחום של קליטת העלייה בבית הספר: מורות-חיילות, מגשרים חינוכיים בין-תרבותיים, בנות השירות הלאומי ומנחים אזוריים של מרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה.

 

חומרים ופרטים נוספים אפשר למצוא באתר האגף לקליטת  תלמידים עולים,
בכתובת זו :
www.education.gov.il/olim.
בשאלות אפשר לפנות אל  המפקחים, המרכזים והמדריכים לקליטת תלמידים עולים העומדים לרשות בתי הספר במחוזות.

 

 

2.   הוראת השפה העברית כשפה שנייה לתלמידים עולים

המורים המלמדים תלמידים עולים חדשים יקפידו על הקניית השפה העברית לתלמידים אשר לא נולדו בישראל ועברית אינה שפת אמם על פי העקרונות של הוראת שפה שנייה המובאים בתכנית הלימודים החדשה לתלמידים עולים.

המורים יכירו וישתמשו בכלים האלה:

2.1   תכנית לימודים בעברית כשפה שנייה לתלמידים עולים

2.2   חומרי למידה מותאמים (בחינוך היסודי: "הכול חדש", חלקים א', ב', ג'; 

        בחטיבות הביניים: "בואו נלמד עברית", חלקים א', ב')

2.3   תרגול באולפן הווירטואלי (באתר האגף לקליטת תלמידים עולים)

2.4   מבדקי מדף לבדיקת הידע בעברית של תלמידים עולים ותושבים חוזרים

        (באתר האגף ובחוברות שנשלחו לבתי הספר).

 

3.   מפתח להקצאת שעות לתלמידים עולים חדשים

משרד החינוך מקצה לבתי הספר שעות עבור תלמידים עולים על פי תאריך עלייתם ועל פי מספר התלמידים בכיתה. השעות נועדו להקניית השפה העברית ולתגבור לימודי לתלמידים עולים ואין לנצלן למטרות אחרות. להלן הפירוט:

3.1 בחינוך היסודי

מתאריך העלייה

מספר  התלמידים

מספר הש"ש

אוכלוסיית היעד

 

1.3.2010

1–5

6 ש"ש

 

כל העולים

6–8

7 ש"ש

9–11

9 ש"ש

12–15

10 ש"ש

1.9.2009

1

0.5 ש"ש

תלמידים עולים חדשים הגרים במרכזי הקליטה ואשר אינם זכאים להקצאת השעות של כלל העולים

  

הערות 

א.   כיתה  שלומדים בה מעל 15 תלמידים עולים הזכאים להקצאת שעות נחשבת מסגרת אולפנית נפרדת ותקבל השלמת שעות להפעלת הכיתה  בהיקף של 29 ש"ש.

ב.    מומלץ להוסיף ולעבות ככל האפשר את מסגרת השעות הללו מתוך תקן השעות של בית הספר.

3.2  בחטיבות הביניים

מתאריך העלייה

עד תאריך

מספר הש"ש

אוכלוסיית היעד

1.11.2009

כל תאריך בשנה"ל התשע"א

בהתאם לטבלה בנספח  להלן

עולים מארצות הרווחה

1.1.1994

31.12.2000

1.5 ש"ש לתלמיד

עולים מאתיופיה

1.1.2001

כל תאריך בשנה"ל התשע"א

1.75 ש"ש לתלמיד

עולים מאתיופיה

 

3.3 בחטיבות העליונות

מטרת השעות

מתאריך העלייה

מספר הש"ש

אוכלוסיית היעד

הקניית השפה העברית כשפה שנייה לעולים חדשים

1.3.2010

השלמת שעות בהתאם לטבלה של הקצאת השעות בחינוך היסודי

(3.1 לעיל)

עולים חדשים בחטיבות העליונות

הקניית השפה העברית כשפה שנייה לעולים חדשים

1.9.2009

ש"ש אחת

תלמידי כיתות ט' 

מארצות הרווחה*

שיפור השפה

1.7.2007

ש"ש אחת

 

תלמידי כיתות  י'-י"ב מארצות הרווחה

תגבור לימודי לקראת מבחני הבגרות

1.7.2007

ש"ש אחת למי שנבחן ב-3 מבחני בגרות לפחות

תלמידי כיתות י"א-י"ב מארצות הרווחה

שיפור השפה

1.1.1993

1.75 ש"ש לשפה

עולים מאתיופיה

תגבור לקראת מבחני הבגרות

1.1.1993

1.25 ש"ש למי שנבחן ב-3 מבחני בגרות לפחות

עולים מאתיופיה תלמידי כיתות י'–י"ב

*  האמור מתייחס לתלמידי כיתות ט' בבתי ספר ארבע-שנתיים בחטיבות העליונות, ולא לכיתות  ט' של חטיבות הביניים.

 

4.   תכניות ייחודיות לתלמידים עולים

פותחו כמה תכניות ייחודיות לתלמידים עולים הזקוקים לשיפור השפה ולהשלמת פערים במקצועות הלימוד. בבקשה להשתתפות בתכניות אלה אפשר לפנות אל מפקחי/מרכזי קליטת התלמידים העולים במחוזות כמפורט להלן:

4.1 בחינוך היסודי

שם התכנית

 מטרת התכנית

מספר הש"ש

אוכלוסיית היעד

הערות

משעולים

שיפור השפה ויכולת ההתמודדות עם טקסטים במקצועות הלימוד

2 ש"ש

קבוצה של 5–8  תלמידים בכיתות ג'-ו' שעלו לאחר 1.1.2000 ואינם זכאים לשעות תגבור לעולים

התכנית מיועדת לשעות הקצה ולא על חשבון שעות הלימודים הרגילות בכיתת האם.

פל"א – פעילות לימודית אחרת

שיפור השפה ויכולת ההתמודדות עם טקסטים במקצועות הלימוד

9 ש"ש

קבוצה של  13 תלמידים בכיתות ג'-ו'  שלא נולדו בארץ ועלו לאחר  1.1.2000

לא בשעות תקן,  בהפעלת חברת המתנ"סים, לאחר שעות הלימודים

מעלה

אבחון שפתי לתלמידים עולים המתקשים ברכישת השפה

 

תלמידים שלא נולדו בישראל, המתקשים והזקוקים לאבחון שפתי

ביה"ס יידרש להקצות שעות לצורך הכשרת המורים לעבודה בהתאם לאבחון

 

4.2 בחטיבות הביניים

שם התכנית

 מטרת התכנית

מספר השעות

אוכלוסיית היעד

הערות

שע"ל

שיפור השפה ויכולת ההתמודדות עם טקסטים במקצועות הלימוד

2 ש"ש

קבוצה של  5   תלמידים  לפחות שעלו לאחר 1.1.2000 ואינם זכאים לשעות תגבור לעולים

בשעות קצה, לא על חשבון שעות הלימודים

עוגן

מניעת נשירה של תלמידים עולים

3 ש"ש

15 תלמידים בקבוצה, נולדו בחו"ל ונמצאים בסכנת נשירה

 

תלי"ה

תגבור לימודי יהדות

3 ש"ש + שעה אחת  מסל  בית הספר

15 תלמידים יוצאי אתיופיה

 

על"ה

לקראת המעבר לחטה"ב בחמ"ד

3 ש"ש + שעה אחת מסל בית הספר

15 תלמידים יוצאי אתיופיה

 

 

5.   תושבים חוזרים

5.1  הגדרת תושב חוזר

       א.   מי שנולד בישראל ושהה בחו"ל מעל 4 שנים רצופות

ב.   מי שהיה בעבר עולה חדש, יצא מהארץ, שהה בחו"ל מעל 4 שנים רצופות וחזר  לישראל . 

       הערה: מי שהוריו תושבים חוזרים אבל הוא נולד בחו"ל, דינו כדין עולה.

5.2  המפתח  להקצאת שעות לתושבים חוזרים בשנה"ל התשע"א

       א. בחינוך היסודי

מתאריך העלייה

מספר התלמידים

מספר הש"ש

אוכלוסיית היעד

1.3.2010

1–3

3 ש"ש

תושבים חוזרים

4–5

5 ש"ש

6–8

7 ש"ש

9 –11

10 ש"ש

12 – 15

13 ש"ש

 

       ב.   בחטיבות הביניים

מתאריך העלייה

מספר התלמידים

מספר הש"ש

אוכלוסיית היעד

1.11.2009

1–3

3 ש"ש

תושבים חוזרים

4–5

5 ש"ש

6–8

7 ש"ש

9 –11

10 ש"ש

12 – 15

13 ש"ש

 

       ג.   בחטיבות העליונות

             מי שעונה על הגדרת תושב חוזר ושב לישראל לאחר 1.3.10 יקבל 2 ש"ש.

 

5.3 זכאות להקלות בבחינות הבגרות

       א.   תלמיד תושב חוזר ששב לישראל בגיל 13 ומעלה או לכיתה ז', זכאי להקלות 

            בבחינות הבגרות כדין עולה ותיק.

      ב.  תלמיד תושב חוזר שלא למד במערכת החינוך בישראל וחזר לארץ לאחר שמלאו לו 15 שנים או לכיתה י',  זכאי להקלות בבחינות הבגרות כדין עולה חדש.

6.      נספח: מפתח להקצאת השעות לתלמידים עולים בחטיבות הביניים

 

מספר השעות

מספר העולים

5

2-1

10

5-3

12

10-6

18

14-11

22

19-15

24

24-20

28

29-25

30

34-30

32

39-35

34

44-40

36

49-45

40

54-50

45

59-55

50

64-60

53

69-65

56

74-70

60

79-75

63

84-80

66

89-85

70

94-90

73

99-95

76

104-100

80

109-105

83

114-110

86

119-115

90

124-120

93

129-125

96

134-130

100

139-135

103

144-140

106

149-145

110

154-150

113

159-155

116

164-160

120

169-165

123

174-170

126

179-175

130

184-180

133

189-185

136

194-190

140

200-195


 

בשאלות והבהרות אפשר לפנות אל האגף לקליטת תלמידים עולים, 
טל'  02-5603619/20.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/1, כ"ב באלול התש"ע, 01 בספטמבר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014