education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.7 עולים

(תשעב) 1.7-1  קליטה ושילוב של תלמידים עולים ושל תלמידים תושבים חוזרים
 

1.     היערכות בתי הספר לקליטת תלמידים עולים

1.1     רקע

תלמידים עולים חדשים ותלמידים תושבים חוזרים מגיעים לישראל במהלך כל שנת הלימודים ובכל טווח הגילים. מערכת החינוך היא מקום המפגש הראשוני של התלמידים העולים ומשפחותיהם עם החברה הישראלית. היערכות נכונה של בתי הספר לקליטת  העולים תשפר את תהליכי הקליטה והשילוב שלהם ותאפשר לקדם את הישגיהם.

1.2     הנחיות להיערכות בית הספר לקליטת התלמידים העולים והתושבים החוזרים

1.       על מנהל בית הספר לוודא שתלמידים עולים מעודכנים במצבת התלמידים כעולים.

2.       על מנהל בית הספר לבקש הקצאה של שעות ייחודיות לתלמידים תושבים חוזרים  מהמפקחים או מהרכזים לקליטת תלמידים עולים במחוזות (רשימה בנספח ב') בצירוף אישור הנקרא "תעודת בירור פרטים על הנוסע" ממשרד הפנים.

3.       על צוות בית הספר להכיר היטב את "הסטנדרטים לתהליכי קליטה של תלמידים עולים" ולהיערך כמתחייב מהם. אפשר למצוא את חוברות הסטנדרטים באתר האגף לקליטת תלמידים עולים.

4.       על צוות בית הספר לנהל מעקב אחר השתלבותם של התלמידים העולים במהלך שלוש שנים מיום עלייתם באמצעות "תיק תלמיד/ה עולה".

5.       על צוות בית הספר להכיר את הכלים העומדים לרשותו לקליטה ראויה של תלמידים עולים. רשימה של הכלים והתכניות אפשר למצוא באתר האגף לקליטת תלמידים עולים וכן אצל המפקחים או המרכזים האחראים לנושא במחוזות.

6.       על צוות בית הספר להכיר וליישם את מסמך ההמלצות להתמודדות עם אתגרים פדגוגיים בעבודה עם תלמידים עולים ועם תלמידים תושבים חוזרים. אפשר למצוא את המסמך באתר האגף לקליטת תלמידים עולים.

7.       על צוות המורים בחטיבות העליונות להיערך לקראת מבחני הבגרות של התלמידים העולים בהתאם להנחיות בסעיף 4.3-35 בחוזר הוראות הקבע סט/3(א) , "זכויות של תלמידים עולים ותושבים חוזרים הנבחנים בבחינות הבגרות".

האגף לקליטת תלמידים עולים יפעל ככל האפשר לשילוב כוח אדם בתחום של קליטת העלייה בבית הספר: מורות-חיילות, מגשרים חינוכיים בין-תרבותיים, בנות השירות הלאומי ומנחים אזוריים של מרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה.

 

חומרים ופרטים נוספים אפשר למצוא באתר האגף לקליטת תלמידים עולים
בכתובת:www.education.gov.il/olim
בשאלות אפשר לפנות לאחראים על קליטת תלמידים עולים במחוזות:
המפקחים, המרכזים והמדריכים.

 

  

2.     הוראת השפה העברית כשפה שנייה לתלמידים עולים

המורים יקפידו להקנות את השפה העברית לתלמידים אשר לא נולדו בישראל ועברית אינה שפת אמם. ההקניה תיעשה על פי העקרונות של הוראת שפה שנייה המובאים בתכנית הלימודים החדשה לתלמידים עולים. אפשר למצוא את תכנית הלימודים באתר האגף לקליטת תלמידים עולים.

המורים יכירו את הכלים האלה וישתמשו בהם:

2.1     תכנית לימודים בעברית כשפה שנייה לתלמידים עולים

2.2     חומרי למידה מותאמים (בחינוך היסודי: "הכול חדש", חלקים א', ב', ג'; בחטיבות הביניים: "בואו נלמד עברית", חלקים א', ב')

2.3    תרגול באולפן הווירטואלי (באתר האגף לקליטת תלמידים עולים)

2.4     מבדקי מדף לבדיקת הידע של תלמידים עולים ותושבים חוזרים בעברית (באתר האגף ובחוברות שנשלחו לבתי הספר).

 

3.      מפתח להקצאת שעות ייחודיות לתלמידים עולים חדשים

משרד החינוך מקצה לבתי הספר שעות עבור תלמידים עולים על פי תאריך עלייתם ועל פי מספר התלמידים בכיתה. השעות נועדו להקניית השפה העברית ולתגבור תלמידים עולים ואין לנצלן למטרות אחרות. להלן הפירוט:

3.1     בחינוך היסודי

אוכלוסיית היעד

מתאריך עלייה

שעות להקצאה

תלמידים עולים מאתיופיה

1.7.2006

1.75  ש"ש לתלמיד

תלמידים עולים משאר המדינות

1.7.2010

לפי טבלה בנספח להלן

 

3.2     בחטיבות הביניים

אוכלוסיית היעד

מתאריך עלייה

שעות להקצאה

תלמידים עולים מאתיופיה

1.7.2001

1.75  ש"ש לתלמיד

תלמידים עולים משאר המדינות

1.7.2010

לפי טבלה בנספח להלן

 

3.3     בחטיבות העליונות

אוכלוסיית היעד

מטרת השעות

מתאריך עלייה

שעות להקצאה

תלמידים עולים חדשים

הקניית השפה העברית כשפה שנייה לעולים חדשים

1.7.2010

לפי טבלה בנספח להלן

 

תלמידים עולים מאתיופיה

שיפור השפה

 

1.7.1993

1.75  ש"ש לתלמיד

תלמידים עולים מאתיופיה

תגבור לקראת מבחני הבגרות

1.7.1993

1.25 ש"ש למי שנבחן ב-3 מבחני בגרות לפחות

תלמידים עולים משאר המדינות

שיפור השפה

1.7.2008

1 ש"ש לתלמיד

תלמידים עולים משאר המדינות

תגבור לקראת מבחני הבגרות

1.7.2008

1 ש"ש למי שנבחן ב-3 מבחני בגרות לפחות

 

4.     הנחיות להפעלת השעות ולניצולן

4.1     המשימה הראשונה העומדת בפני התלמידים העולים היא לרכוש את השפה העברית. מחקרים בעולם ובארץ מלמדים כי נחוצות כ-1,000 שעות לרכישת שפה ואף יותר.

4.2     כל השעות מיועדות אך ורק לתלמידים עולים, להוראת העברית כשפה שנייה ולהשלמת הפערים במקצועות הלימוד. השעות המוקצות לתלמידים עולים יינתנו רק להם.

4.3     בשלב הראשון של רכישת השפה העברית בלבד אנו ממליצים על איגום השעות ועל פתיחת מסגרות לימוד אולפניות בתוך בתי הספר הקולטים תלמידים עולים. אין ליצור קבוצות לימוד שישתתפו בהן תלמידים שאינם עולים ושאין להם זכאות לשעות אלה.

4.4     לפתיחת מסגרת אולפנית נדרש אישור כתוב וחתום על ידי מפקח  לקליטת תלמידים עולים או על ידי המחמ"ד.בכל שנה יידרש אישור מחודש וחתום להפעלת המסגרת האולפנית הנפרדת לתלמידים עולים.

4.5     מומלץ לשלב את התלמידים העולים  הלומדים במסגרת האולפנית בכיתות האם במקצועות שהם יכולים להשתלב בהם. השילוב יהיה על חשבון שעות התקן הרגילות של הכיתה.

4.6     מומלץ לא להוציא את התלמידים העולים שלומדים בכיתות רגילות מהשיעורים במקצועות שהם יכולים להשתלב בהם.

4.7     אין להקצות משעות העולים לבעלי תפקידים, לא כשעות חינוך ולא כשעות ריכוז.

4.8     השעות לתלמידים עולים אינן נכללות בשעות הפרטניות של "אופק חדש". אפשר להקצות  מהשעות הפרטניות של "אופק חדש" לתגבור נוסף לתלמידים עולים.

4.9     יש לאפשר לתלמידים עולים ללמוד שעות רבות ככל האפשר בקבוצה נפרדת של תלמידים עולים לשם רכישת העברית כשפה שנייה, שיפור השפה והשלמת פערים במקצועות הלימוד. לשם כך רצוי להפעיל קבוצות תלמידים רב-גיליות. עם זאת, בבתי הספר היסודיים אין לפתוח קבוצה שבה פער הגילים גדול משלוש שנים (כלומר, עד שלוש שכבות גיל לכל היותר בקבוצה).יש להקפיד שכל תלמיד ילמד לפחות 6 ש"ש מהקצאת השעות הייחודיות בקבוצה נפרדת של תלמידים עולים.

4.10   בשעות המיועדות לעולים ילמדו מורים מצוות בית הספר שעוסקים באופן שוטף בהוראת השפה. בחירת המורה תיעשה בתיאום עם המפקחים או עם המרכזים לקליטת תלמידים עולים במחוזות.

4.11   תופעל בקרה על התאמת המורים, על שיבוצם ועל הפעלת השעות לתלמידים העולים, לתלמידים התושבים החוזרים ולתכניות הייחודיות, בהתאם  לחוזר זה ובהתאם להנחיות המינהל הפדגוגי.

 

5.     תכניות ייחודיות לתלמידים עולים

פותחו תכניות ייחודיות לתלמידים עולים הזקוקים לשיפור השפה ולהשלמת פערים במקצועות הלימוד. המבקשים להשתתף בתכניות אלה יפנו אל המפקחים או המרכזים לקליטת התלמידים העולים במחוזות כמפורט להלן:

5.1     בחינוך היסודי

שם התכנית

מטרת התכנית

מספר הש"ש

אוכלוסיית היעד

הערות

משעולים

שיפור השפה ויכולת ההתמודדות עם טקסטים במקצועות הלימוד

2 ש"ש

קבוצה של  5 תלמידים לפחות,  שלא נולדו בארץ ואינם זכאים לשעות תגבור לעולים

התכנית מיועדת לשעות הקצה ולא על חשבון שעות הלימודים הרגילות בכיתת האם

 

5.2     בחטיבות הביניים

שם התכנית

מטרת התכנית

מספר השעות

אוכלוסיית היעד

הערות

שע"ל

שיפור השפה ויכולת ההתמודדות עם טקסטים במקצועות הלימוד

2 ש"ש

קבוצה של  5   תלמידים  לפחות שלא נולדו בארץ ואינם זכאים לשעות תגבור לעולים

בשעות קצה, לא על חשבון שעות הלימודים

עוגן

מניעת נשירה של תלמידים עולים

3 ש"ש

15 תלמידים בקבוצה שנולדו בחו"ל ונמצאים בסכנת נשירה

 

תלי"ה

תגבור לימודי יהדות

3 ש"ש + שעה אחת  מסל  בית הספר

15 תלמידים יוצאי אתיופיה

 

על"ה

לקראת המעבר לחטה"ב בחמ"ד

3 ש"ש + שעה אחת מסל בית הספר

15 תלמידים יוצאי אתיופיה

 

 

 

6.      תושבים חוזרים

6.1     הגדרת תושב חוזר

מי שיצא מהארץ ושהה בחו"ל לפחות 4 שנות לימוד רצופות או  לפחות  6 שנות לימוד מלאות אך לא רצופות בכיתות א'-ט'.

6.2     המפתח להקצאת שעות לתושבים חוזרים בשנה"ל התשע"ב

א.      בחינוך היסודי ובחטה"ב

מתאריך העלייה

מספר התלמידים

מספר הש"ש שביה"ס מקבל

אוכלוסיית היעד

1.7.2010

1–3

3 ש"ש

תושבים חוזרים

4–5

5 ש"ש

6–8

7 ש"ש

9–11

10 ש"ש

12– 15

13 ש"ש

 

ב.      בחטיבות העליונות

         מי שעונה על הגדרת תושב חוזר ושב לישראל לאחר 1.7.10 יקבל 2 ש"ש.

6.3     זכאות להקלות בבחינות הבגרות

א.      תלמיד תושב חוזר ששב לישראל בגיל 13 ומעלה או הוכנס לכיתה ז', זכאי להקלות בבחינות הבגרות כדין עולה ותיק.

ב.      תלמיד תושב חוזר שלא למד במערכת החינוך בישראל וחזר לאחר שמלאו לו 15 או שהוכנס לכיתה י', זכאי להקלות בבחינות הבגרות כדין עולה חדש.

 

 7.     תשלום אגרת חינוך (סל קליטה) לתלמידים עולים בשנה"ל התשע"ב

7.1     הלימודים בבתי הספר כרוכים בהוצאות רבות שהעולים החדשים מתקשים לשלם. כדי לאפשר השתלבות ראויה בבתי הספר הוחלט על סיוע במימון חלק מהוצאות החינוך. מקורו של המימון ממשלתי, והוא מגיע לבתי הספר דרך הרשויות או באמצעות הבעלויות על בתי הספר. בחלק מהמקרים ההקצאה נעשית בשני שלבים במהלך השנה: החלק הראשון הוא מקדמה והחלק השני מועבר על פי נתוני התלמידים בפועל. במצבים שבהם הסכום השנתי יפוצל ויגיע לבתי הספר בשני חלקים, יוכלו המנהלים לנצל עבור כל ילד סכומים בגובה התשלום הראשון בלבד. את היתרה אפשר יהיה לנצל לאחר קבלת התשלום  השני אך ורק בתנאי שהתלמיד עדיין לומד בביה"ס.

 7.2    הכסף מיועד אך ורק לתלמידים שעלו לארץ על פי "חוק השבות" או על פי "חוק הכניסה". יש לוודא  שהכסף אכן יגיע ליעדו.

7.3     התשלומים יועברו למוסדות החינוך על פי נתוני התלמידים במאגר המידע המרכזי שבמשרדנו. מנהלי בתי הספר מתבקשים להקפיד על דיווח למצבת התלמידים כדי שהמאגר יהיה מעודכן.

7.4     בתי הספר יקבלו הודעות מפורטות שיכללו את הסכום המדויק שהועבר עבור התלמידים הזכאים בבית ספרם. במקרה של אי התאמה בין הסכום שהגיע לבית הספר לבין מספר התלמידים העולים הזכאים במוסד, יש לדווח על כך על גבי הטופס המתאים (נספח ג' עבור העולים מאתיופיה, נספח ד' עבור העולים משאר המדינות) ולהעבירו למפקח או למרכז קליטת תלמידים עולים במחוז.

7.5     הכסף מיועד לצרכים האלה: רכישת ציוד לימודי (קלמר, מכשירי כתיבה וכד'), רכישת ספרי לימוד, מימון "סל תרבות", טיולים ואירועים שונים הממומנים בדרך כלל על ידי ההורים.

7.6     בידי מפקחי/מרכזי קליטת תלמידים עולים במחוזות תימצאנה רשימות שמיות של התלמידים הזכאים שעבורם הועברו הכספים לבתי-הספר. המנהלים יוכלו  לקבל תשובות לשאלות בנושא על ידי פנייה למפקחי/ מרכזי קליטת תלמידים עולים במחוזם (ראו נספח ב' לחוזר זה).

7.7     מנהלי בתי הספר יידעו את הורי התלמידים הזכאים לכך על אודות קבלת הכסף ועל יעדיו וכן על פירוט הוצאת הכספים (מומלץ שהמכתב ייכתב בשפתם ו/או לוודא את הבנתם).

7.8     אם בית הספר גבה תשלומים מן ההורים לפני קבלת אגרת החינוך  (סל הקליטה) עבור תלמיד כלשהו ונותרה יתרה לזכות התלמיד, על מנהל בית הספר להעביר את הסכום המתאים להורים.  

7.9     מנהלי בתי-הספר אחראים על ניהול מעקב קפדני באמצעות  כרטיס מעקב (דוגמה בנספח ו' לחוזר זה) לגבי כל  תלמיד שעבורו התקבלה אגרת חינוך (סל קליטה). כל הוצאה תאושר ותירשם על ידי הגורם המתאים בבית-הספר. כרטיס המעקב יישאר במזכירות בית-הספר, ומשרדנו יבצע ביקורות בנושא זה במהלך השנה.

7.10   על הרשות או על הבעלות למלא דוח ביצועי (נספח ה' לחוזר זה) ולהעבירו למפקח/למרכז קליטת תלמידים עולים במחוז עד סוף שנת הלימודים.

7.11   אם הרשויות או הבעלויות יעכבו או לא יעבירו את מלוא הסכום למשפחות הזכאיות, יקוזז הסכום מהתקציב הכולל המועבר אליהן על ידי משרד החינוך.

7.12   אגרת חינוך (סל קליטה) לעולים מאתיופיה לשנת הלימודים התשע"ב

          להלן פירוט הסכומים:

תאריך העלייה

הסכום לתשלום

מ-1 בינואר  2009

עד 31 באוגוסט 2011

 

800 ₪ לתלמיד

מ-1 בינואר 1999

עד 31 בדצמבר 2008

 

400 ₪ לתלמיד

 

 7.13  אגרת חינוך (סל קליטה) לעולים משאר המדינות (למעט מאתיופיה) לשנת  הלימודים התשע"ב

          להלן פירוט הסכומים:

תאריך העלייה

יסודי

חט"ב

חט"ע

מ-1 בספטמבר 2008

עד 31 באוגוסט 2009

_______

448 ₪

562 ₪

 

מ-1 בספטמבר 2009

עד 31 באוגוסט 2010

498 ₪

728 ₪

896 ₪

 

מ-1 בספטמבר 2010

עד 31 באוגוסט 2011

626 ₪

907 ₪

1125 ₪

 

מ-1 בספטמבר 2011

החלק היחסי בהתאם לתאריך העלייה

 

8.    נספחים

נספח א': מפתח להקצאת השעות לתלמידים עולים

נספח ב': רשימת המפקחים או המרכזים את קליטת התלמידים העולים במחוזות

נספח ג':  אגרת חינוך ומצבת תלמידים – דיווח על אי התאמה (טופס דיווח לגבי עולים מאתיופיה)

נספח ד':  אגרת חינוך ומצבת תלמידים – דיווח על אי התאמה (טופס דיווח לגבי עולים שאינם יוצאי אתיופיה)

נספח ה': אישור קבלת כספי אגרת חינוך "סל קליטה"

נספח ו': כרטיס מעקב - תשלומי אגרת חינוך "סל קליטה" לתלמידים עולים

 


 

בשאלות והבהרות אפשר לפנות אל האגף לקליטת תלמידים עולים,
טל'  02-5603619/20.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/1, ב' באלול התשע"א, 01 בספטמבר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014