education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.7 עולים

(תשעג) 1.7-2  קליטה ושילוב של תלמידים עולים ושל תלמידים תושבים חוזרים
 

1.    היערכות בתי הספר לקליטת תלמידים עולים

תלמידים עולים חדשים ותלמידים תושבים חוזרים מגיעים לישראל ממגוון גדול של מדינות, במהלך כל שנת הלימודים ובכל טווח הגילים. מערכת החינוך היא מקום המפגש הראשון של התלמידים העולים ומשפחותיהם עם החברה הישראלית.

היערכות נכונה של בתי הספר לקליטת התלמידים העולים והתושבים החוזרים תשפר את תהליכי הקליטה והשילוב שלהם ותאפשר את קידום הישגיהם.

הגדרות

 • תלמיד עולה – תלמיד שלא נולד בישראל ועלה עם משפחתו לישראל (לפי חוק השבות או חוק הכניסה).
 • אזרח עולה – מי שהוריו הם ישראלים שגרו בחו"ל כמה שנים והוא נולד בחו"ל ועלה עם הוריו לארץ.
 • תושב חוזר – מי שיצא מישראל, בין אם נולד בישראל או שנולד בחו"ל, היה עולה חדש ושהה בחו"ל לפחות 4 שנות לימוד.

 

הנחיות להיערכות בתי הספר לקליטת תלמידים עולים

א.      על בית הספר להכיר את הכלים העומדים לרשותו לקליטה ראויה של תלמידים עולים. פירוט   אפשר למצוא בסעיף 1.7-7 בחוזר הוראות הקבע עב/3(ב), "קליטה והשתלבות של תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים".

ב.       על צוות בית הספר להכיר היטב את ה"סטנדרטים לתהליכי קליטה של תלמידים עולים" ולהיערך לקליטת התלמידים העולים על פיהם.

ג.       הסטנדרטים מצויים באתר האגף לקליטת תלמידים עולים בכתובת: /EducationCMS/Units/Olim/MeidaVehanhayot/HaklitaBeBeitHasefer/ThalichyKlita.htm

ד.       על בית הספר לנהל מעקב אחר השתלבותם של התלמידים העולים באמצעות "תיק תלמיד/ה עולה". התיק מצוי באתר האגף לקליטת תלמידים עולים בכתובת:

/EducationCMS/Units/Olim/MeidaVehanhayot/HaklitaBeBeitHasefer/TikTalmidOle.htm

ה.      על צוות המורים בחטיבות העליונות להיערך לקראת מבחני הבגרות של התלמידים העולים בהתאם לסעיף 4.3-35 בחוזר הוראות הקבע סט/3(א), "זכויות של תלמידים עולים ותושבים חוזרים הנבחנים בבחינות הבגרות".

ו.       על מנהל בית הספר לוודא שהתלמידים העולים מעודכנים במצבת התלמידים בהתאם להגדרה המתאימה כדי שיוקצו עבורם שעות באופן אוטומטי.

 

2.      הוראת השפה העברית כשפה שנייה לתלמידים עולים

המורים המלמדים תלמידים עולים חדשים יקפידו על הקניית השפה העברית לתלמידים אשר לא נולדו בישראל ושעברית אינה שפת אמם. הקניית השפה תיעשה בהתאם לתכנית הלימודים לתלמידים עולים (תשס"ח). התכנית מצויה באתר האגף בכתובת:

/EducationCMS/Units/Olim/HoraatIvrit/ivritsafashnia.htm

יש ללמד על פי העקרונות של הוראת עברית כשפה שנייה ובעזרת חומרי למידה מתאימים המצויים באתר האגף בכתובת:

/EducationCMS/Units/Olim/HoraatIvrit/YvritSafaShniya.htm

הערכת רמת הידע בעברית ויכולתו של כל תלמיד עולה להשתלב במקצועות הלימוד בכיתות תיעשה באמצעות מבדקי מדף שהוכנו בשיתוף ראמ"ה ואשר מצויים באתר שלה בכתובת:

/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Mivdak_Olim.htm

מדריכי האגף במחוזות ינחו את המורים.

 

3.      הקצאת שעות להוראת עברית כשפה שנייה לתלמידים עולים חדשים

משרד החינוך מקצה לבתי הספר שעות עבור תלמידים עולים על פי תאריך עלייתם. השעות נועדו להקניית השפה העברית ולתגבור לימודי לתלמידים עולים ואין לנצלן למטרות אחרות.

3.1     להלן הנחיות מנהליות בנושא אופן ניצול השעות המוקצות לתלמידים  

עולים:

א.      על מנהל בית הספר למנות מורה בעל/ת מיומנות בתחום הוראת השפה להוראת התלמידים העולים.

ב.      ראוי להקצות את השעות למורה אחד או שניים לכל היותר ולא לחלק את השעות בין מספר מורים גדול יותר.

ג.       אין למנות בעלי תפקידים כמו מנהל, סגן מנהל, מרכז שכבה וכדומה להוראה בשעות אלה.

ד.      על מנהל בית הספר לוודא שלכל תלמיד שובצו שיעורים קבועים במערכת השעות לשם רכישת השפה ושהוכנה לו תכנית עבודה אישית. יש  לוודא שהתלמידים לא יצאו משיעורים שבהם הם יכולים להשתלב, כמו ספורט, אנגלית וכדומה.

ה.      השעות מיועדות לתלמידים העולים הזכאים להן במלואן. הן אינן שעות רוחב ואינן מיועדות להקבצות, לפיצול כיתה או למילוי מקום מורה חסר.

ו.       מחנך/ת הכיתה אחראי/ת על ליווי התלמיד העולה ועל מעקב אחר התקדמותו בלימודים בעזרת תיק תלמיד עולה.

ז.       יש לשלוח למפקח/מרכז קליטת תלמידים עולים במחוז את מערכת השעות, את תכנית העבודה של כל תלמיד ואת שם המורה המלמד אותו. רשימת המפקחים והמרכזים האחראים על קליטת תלמידים עולים במחוזות מצויה בנספח ב'.

 

3.2     אופן הקצאת השעות לתלמידים עולים חדשים

א.      הקצאת השעות עבור תלמידים עולים נעשית באופן אוטומטי, לאחר עדכונם במצבת התלמידים.

ב.      בהקצאת השעות לבית הספר על פי מדד שטראוס ניתן משקל מסוים לעובדה שתלמיד הוא עולה.

ג.       הקצאת השעות התוספתיות תתבסס גם על התוספת היחסית שהוקצתה לבית הספר בגין תלמידיו העולים בהתאם למדד שטראוס.

ד.      השעות המוקצות לבתי הספר עד סוף חודש דצמבר הן שעות תקן. החל מחודש ינואר ועד סוף חודש מאי השעות הן שעות בודדות (אפקטיביות).

ה.      בית הספר לא יקבל תוספת שעות עבור תלמידים המתקבלים אליו החל מחודש יוני.

ו.       להלן מפתח הקצאת השעות על פי שכבות הגיל:

בחינוך הקדם יסודי

 • למי שהוא או הוריו עלו מאתיופיה לאחר 1.1.2009 – תקצוב השעות לפי הטבלה.
 • למי שהוא או הוריו עלו משאר המדינות לאחר 1.1.2013 – תקצוב השעות  לפי הטבלה.

 מפתח להקצאת השעות לתלמידים עולים בחינוך הקדם יסודי

מספר הילדים בגן

מספר השעות

3 – 6

2

7 – 10

3

11 – 15

4

16 – 20

5

21 – 25

6

26 – 31

7

32 – 35

8

 

בחינוך היסודי

 • למי שעלה מאתיופיה לאחר 1.1.2010 – תקצוב השעות לפי הטבלה בנספח א'.
 • למי שעלה משאר המדינות לאחר 1.1.2013 – תקצוב השעות לפי הטבלה בנספח א'.

בחטיבות הביניים

 • למי שעלה מאתיופיה לאחר 1.1.2009 – תקצוב השעות לפי הטבלה בנספח א'.
 • למי שעלה משאר המדינות לאחר 1.1.2012 – תקצוב השעות לפי הטבלה בנספח א'.

בחטיבות העליונות

 • לכל מי שעלה לארץ לאחר 1.1.2012 יוקצו שעות ייחודיות לפי הטבלה בנספח א' (נושא 452 במית"ר).

 

4.      שיפור השפה והשלמת פערים במקצועות הלימוד לתלמידים עולים ותיקים

תלמידים עולים שסיימו את רכישת השפה העברית כשפה שנייה ברמת הבסיס ועברו בהצלחה את מבדקי המדף עדיין זקוקים פעמים רבות לתגבור ולהעשרת השפה וכן להשלמת פערים במקצועות הליבה.

לשם כך התלמידים זכאים להקצאת שעות בהתאם לקריטריונים האלה:

א.      בחינוך היסודי

 • למי שעלה מאתיופיה מ-1.1.2003 ועד 31.12.2009 יוקצו 0.5 שעות שבועיות.

ב.       בחטיבות הביניים

 • למי שעלה מאתיופיה מ-1.1.2003 ועד 31.12.08 יוקצו 0.5 שעות שבועיות לתלמיד.

ג.       בחטיבות העליונות

 • שיעורי עזר לתלמידים עולים (נושא 009 במית"ר)
 • למי שעלה מאתיופיה מ-1.1.2001 ועד 31.12.2011 יוקצו 2 שעות שבועיות  לתלמיד.
 • למי שעלה משאר המדינות מ-1.1.2009 ועד 31.12.2011 תוקצה שעה שבועית לתלמיד.

לניצול השעות יש לפעול על פי ההנחיות המנהליות שבסעיף 3.1 לעיל.

 

5.      תכניות האגף

א.      תכניות לשם שיפור השפה ולהשלמת פערים במקצועות הלימוד

תלמידים עולים שאינם מקבלים הקצאה תוספתית של שעות ישתלבו בתכניות האגף המפורטות להלן:


 

שם התכנית

וקבוצת הגיל

מטרת התכנית

מספר השעות

אוכלוסיית היעד

משעולים

 

החינוך היסודי

שיפור השפה ויכולת ההתמודדות עם טקסטים במקצועות הלימוד

 

2 ש"ש – בשעות קצה, לא על חשבון שעות הלימודים

*קבוצה בת 8-5  תלמידים שעלו לאחר 1.1.2007 ואינם זכאים לשעות תגבור לעולים

שע"ל

 

חטיבות הביניים

שיפור השפה ויכולת ההתמודדות עם טקסטים במקצועות הלימוד

2 ש"ש – בשעות קצה, לא על חשבון שעות הלימודים

*קבוצה של לפחות 5   תלמידים  שעלו לאחר 1.1.2007 ואינם זכאים לשעות תגבור לעולים

*  בתי ספר שבהם לומדים פחות ממספר התלמידים הנדרש לפתיחת קבוצה ומעוניינים בהפעלת התכנית יפנו למפקחי/מרכזי קליטת תלמידים עולים במחוזות.

 

ב.       תכניות לטיפול בהיבטים רגשיים, חברתיים ותרבותיים

שם התכנית

וקבוצת הגיל

מטרת התכנית

מספר השעות

אוכלוסיית היעד

עוגן

 

חטיבות הביניים

מניעת נשירה של תלמידים עולים

3 ש"ש

קבוצה בת 15-5  תלמידים שנולדו בחו"ל ונמצאים בסכנת נשירה

סמינרים לפיתוח ולביסוס הזהות היהודית-ישראלית

תלמידי כיתות י'-י"א

ביסוס זהות יהודית-ישראלית לתלמידים עולים

3 ימי סמינר (לפרטים יש לפנות למפקחי/מרכזי קליטת תלמידים עולים)

תלמידים שלא נולדו בישראל

מגשרים דוברי רוסית, צרפתית, ספרדית ואמהרית

תלמידי כיתות                א'-י"ב והוריהם

גישור בין משפחות התלמידים העולים לבין צוותי בתי הספר

לפרטים יש לפנות למפקחי/מרכזי קליטת תלמידים עולים

תלמידים עולים שעלו ממדינות דוברות רוסית, צרפתית, ספרדית ואמהרית

פרטים על התכניות השונות מצויים באתר האגף ובספר התכניות.

ג.       תכניות ייחודיות לתלמידים עולים הלומדים בחמ"ד

שם התכנית

מטרת התכנית

מספר השעות

אוכלוסיית היעד

תלי"ה

תגבור לימודי יהדות

3 ש"ש + שעה אחת מסל בית הספר

תלמידים יוצאי אתיופיה –   15 בקבוצה

על"ה

לקראת המעבר לחטה"ב בחמ"ד

3 ש"ש + שעה אחת מסל בית הספר

תלמידים יוצאי אתיופיה –  15 בקבוצה

 

6.      תלמידים תושבים חוזרים

         א.         כל תלמיד תושב חוזר בחינוך היסודי ששהה בחו"ל לפחות 4 שנים מלאות ורצופות או 6 שנים מלאות אך לא רצופות ושב לישראל לאחר התאריך 1.1.2013 זכאי להקצאה של שעה שבועית ייחודית אחת לשיפור העברית והשלמת פערים במקצועות הלימוד.

    ב.    כל תלמיד תושב חוזר בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה ששהה בחו"ל לפחות 4 שנים מלאות ורצופות או 6 שנים מלאות אך לא רצופות ושב לישראל לאחר התאריך 1.1.2012 זכאי להקצאה של שעה שבועית ייחודית אחת לשיפור העברית והשלמת פערים במקצועות הלימוד.

          ג.          על מנהל בית הספר לבקש את השעות עבור התלמידים התושבים החוזרים ולשלוח למפקחי/מרכזי קליטת תלמידים עולים במחוזות את טופס פרטי הנוסע המעיד על שהייתם בחו"ל בהתאם להגדרת תלמיד תושב חוזר.

         ד.         המפקחים והמרכזים של קליטת תלמידים עולים במחוזות יבדקו את טופס פרטי הנוסע ויאשרו את הקצאת השעות לאחר קבלת מערכת השעות של התלמיד ממנהל/ת בית הספר.

         ה.         יש לבחור מורה מתחום הוראת השפה או ממקצועות הלימוד שבהם התלמיד מקבל תגבור.

          ו.          מנהל בית הספר יוודא שיתווספו שעות לתגבור התלמידים בהתאם לצורך מסל השעות הפרטניות.

          ז.          על מחנך הכיתה לעקוב אחר התקדמותם בלימודים של התלמידים התושבים החוזרים בעזרת תיק תושב חוזר המצוי באתר האגף בכתובת: /EducationCMS/Units/Olim/
MeidaVehanhayot/TalmidimToshavimChozrim.htm

 

 

 

 7.     שילוב כוח אדם ייעודי בבתי הספר

האגף לקליטת תלמידים עולים יפעל ככל האפשר לשילוב כוח אדם ייעודי בבית הספר: מדריכים פדגוגיים להנחיית המורים, מורות-חיילות, מגשרים חינוכיים בין-תרבותיים, בנות שירות לאומי ומנחים אזוריים של מרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה.

 

 8.     אגרת חינוך "סל קליטה" לתלמידים עולים

השתלבותם של תלמידים עולים במערכת החינוך הינה צעד ראשון לקראת השתלבותם בחברה הישראלית. הלימודים בבית הספר כרוכים בהוצאות רבות שהעולים החדשים מתקשים לשלם.

8.1    כדי לאפשר השתלבות ראויה בבתי-הספר הוחלט על סיוע במימון חלק מהוצאות החינוך, כגון רכישת ציוד לימודי וספרי לימוד וכן מימון "סל תרבות", טיולים ואירועים שונים הממומנים בדרך כלל על ידי ההורים. 

8.2    משרד החינוך והמשרד לקליטת העלייה המממנים את אגרת החינוך "סל הקליטה" מבקשים להדגיש שהמטרה העיקרית של המימון היא לאפשר לתלמידים לקבל את ספרי הלימוד בתחילת שנת הלימודים.

8.3    הסיוע הוא פרטני, לתלמידים הזכאים לו על פי הקריטריונים שנקבעו, ויש לוודא את השימוש בו לצרכים שלמענם ניתן בלבד.

8.4    התלמידים בחינוך המוכר מקבלים את אגרת החינוך "סל קליטה" באמצעות מערכת התשלומים הממוחשבת.

8.5    בתי-הספר יקבלו את הכסף עבור התלמידים העולים הזכאים דרך הרשויות המקומיות. בתי-הספר שבבעלויות אחרות יקבלו את הכסף דרכן, באמצעות מערכת התשלומים המאוחדת.

8.6    התשלומים יועברו למוסדות החינוך על פי נתוני התלמידים  במאגר המידע המרכזי שבמשרדנו. מנהלי בתי-הספר מתבקשים להקפיד על דיווח מעודכן  במצבת התלמידים.

8.7    בידי המפקחים והמרכזים האחראים על קליטת תלמידים עולים במחוזות תימצאנה רשימות שמיות של התלמידים הזכאים שעבורם הועברו הכספים לבתי-הספר. המנהלים יוכלו להיעזר בהם  לבירור פרטים.  

8.8    מנהלי בתי-הספר אחראים על ניהול מעקב קפדני באמצעות כרטיס מעקב על כל תלמיד שעבורו התקבלה אגרת החינוך "סל קליטה" (נספח ד'). כל הוצאה תאושר ותירשם על ידי הגורם המתאים בבית-הספר.  

8.9    המשרד יבצע ביקורות בנושא זה במהלך השנה. כרטיס המעקב יישאר במזכירות בית-הספר.

8.10  מנהלי בתי הספר יידעו את הורי התלמידים הזכאים לכך על אודות קבלת הכסף, יעדיו ופירוט הוצאת הכספים (מומלץ שהמכתב ייכתב בשפתם). אם בית הספר גבה תשלומים מן ההורים לפני קבלת אגרת החינוך "סל קליטה" עבור התלמיד, ונותרה יתרה לזכותו של התלמיד, על מנהל בית הספר להעביר את סכום היתרה להורי התלמיד.

8.11  רשויות שיעכבו או לא יעבירו את מלוא הסכום למשפחות הזכאיות, יקוזז הסכום מתקציבן.

8.12  להלן פירוט הסכומים המועברים עבור תלמידים עולים מאתיופיה:

 • 800 ש"ח עבור תלמידים עולים חדשים שעלו לישראל לאחר 1.1.2012.
 • 400 ש"ח עבור תלמידים עולים ותיקים – מתאריך עלייה שיוחלט עליו בשיתוף עם המשרד לקליטת העלייה.

8.13  להלן פירוט הסכומים המועברים עבור תלמידים עולים משאר המדינות:

תאריך העלייה

יסודי

חט"ב

חט"ע

מ-1 בספטמבר 2012

עד 31 באוגוסט 2013

626 ש"ח

907 ש"ח

1125 ש"ח

 

מ-1 בספטמבר 2011

עד 31 באוגוסט 2012

498 ש"ח

728 ש"ח

896 ש"ח

 

מ-1 בספטמבר 2010

עד 31 באוגוסט 2011

_______

448 ש"ח

562  ש"ח

 


 

מידע נוסף אפשר למצוא באתר האגף לקליטת תלמידים עולים בכתובת www.education.gov.il/olim.
בשאלות אפשר לפנות לאחראים על קליטת התלמידים העולים במחוזות:  המפקחים, המרכזים והמדריכים.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/10(א), כ"ד בסיוון התשע"ג, 02 ביוני 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014