education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.1 אלימות

(תשסח) 2.1-1  היום השנתי במוסדות החינוך בנושא 'מערכת החינוך נגד אלימות מינית' הממוקד השנה במניעת הטרדה מינית
 

בשנת הלימודים התשס"ח יחול היום נגד אלימות מינית בתאריך י"ג באדר א' התשס"ח, 19.2.08. מערכת החינוך תקדיש את שבוע הלימודים שבו מועד זה חל, בין התאריכים י"א-ט"ז באדר א' התשס"ח, 17-22.2.08, לפעילות חינוכית בנושא.

מנהלי בתי הספר נקראים להקדיש שיעורים מיוחדים לנושא בשבוע זה.

היום נגד אלימות מינית יוקדש לדיון במניעה הטרדה מינית במטרה להעלות את המודעות של מורים, תלמידים והורים לתופעה זו ולגרות לחשיבה בשאלות הקשורות לרצף שבין התנהגות מינית בריאה ונורמטיבית לבין הטרדה מינית.

חומרי עזר לעבודה בכל שכבות הגיל יוצגו באתר שפ"י,

 /EducationCMS/UNITS/Shefi. החומרים יתמקדו
בנושא מניעת ההטרדה המינית.

להלן הגורמים שאפשר לפנות אליהם לקבלת סיוע נוסף.

1. השירות הפסיכולוגי-הייעוצי במשרד החינוך, המדריכות ביחידה למניעת התעללות בילדים ובבני נוער (לבירור מס' הטל' של מדריכה מחוזית אפשר לפנות בטל' 02-5603874, 02-5603244 ו-02-5603234
2. בחינוך הדתי: הגב רבקה צ'רקה יודקביץ, פקס' 02-5604105, או הגב' דבורה רוזנברג, טל' 03-9306603 ו-050-5664201
3. עמותת אל"י, טל' 1-800-22-39-66 ו-03-6091920 או אתר האינטרנט www.eli.org.il
4. ארגוני הסיוע לנפגעי תקיפה מינית, טל' 1202 או דוא"ל rcc_sh@netvision.net.il.
5. המועצה הלאומית לשלום הילד, טל' 02-6780606, פרויקט ליווי קרבנות עברה, טל' 02-6797980 או דוא"ל ncc@children.org.il או אתר האינטרנט www.children.org.il
6. "דלת פתוחה", טל' 03-5101511 או דוא"ל ippf@post.com או אתר האינטרנט www.opendoor.org.il.

עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/1, י'ט באלול התשס'ז, 02 בספטמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014