education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.1 אלימות

2.1-15  אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון

 

הוראה זו הועברה לאתר החדש של חוזרי מנכ"ל

למעבר להוראה

 

ההנחיות הקשורות לעישון בס"ק 2.5 ו- 5.2.2 מבוטלות.

ההנחיות העוסקות בשתיית אלכוהול תקפות.

למעבר להוראה המעודכנת

 

דבר המנכ"לית

 

צוותי חינוך יקרים,

קידום אקלים בית ספרי הוא תהליך ארוך טווח שמטרתו ליצור סביבה בטוחה וערכית החיונית לתהליך ההתפתחות של הלומדים במסגרות החינוך השונות. תהליך זה משקף את התפיסה החינוכית שלפיה עלינו לפעול ליצירת סביבה המאפשרת הכלה וקבלה של האחר, לעודד יצירת אווירה תומכת למידה ופיתוח אחריות אישית וחברתית במהלך רצף היום ולקדם תהליכי שיתוף עם ההורים.

חוזר זה מגדיר את מחויבותנו לשמור על שלומם וביטחונם של באי המוסד החינוכי: הלומדים, הגננות, הסייעות, המורים ואנשי הצוות. החוזר מציג ראייה מערכתית שלפיה טיפוח כבוד הדדי בין הלומדים לבין הצוות, לצד הגדרת גבולות, מייצרים אווירה תומכת ומאפשרים לכל לומד לבטא בצורה מיטבית את כישוריו, יכולותיו והישגיו ברמה האקדמית, הרגשית, החברתית והערכית, ואף מצמצמים התנהגויות אלימות על פני הרצף החינוכי כולו, מגן הילדים ועד לחטיבה העליונה, בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.

המחקרים מצביעים על כך ששילוב בין שני המרכיבים - חיזוק הקשר בין מורים ללומדים תוך היענות לצורכיהם מצד אחד, ויצירת גבולות ברורים והוגנים מצד שני - מאפשר ליצור אקלים בטוח, תחושת מוגנות ואווירה לימודית תומכת למידה. בהתאם לכך חוזר זה מדגיש  את הרכיבים הנדרשים ליצירת אקלים מיטבי כחלק מסדר היום של המוסד החינוכי, יחד עם יצירת קשר בין אישי, ניהול שיח מכבד בין השותפים, למידה רגשית, חברתית וערכית, יצירת מענים מותאמים ללומדים בעלי צרכים ייחודיים והגברת המעורבות החברתית של הלומדים במסגרת החינוכית ובקהילה.

ובנוסף, מוצגים פרקים המנחים את צוותי החינוך כיצד להתמודד עם אירועי אלימות המתרחשים במוסדות החינוך ומחוצה להם ומדגישים את חשיבותה של פעולה  בהתאם לכללים שנקבעו. הצבת גבולות ברורים והוגנים נועדה לסייע למי שחרג מהם לשמור על עצמו ועל אחרים בסביבתו, למנוע התנהגויות סיכון, לטפל בכל המעורבים בנושא ולאפשר התנהלות תקינה של תהליכי הוראה, למידה והערכה.

לאור הניסיון, הצרכים שהעליתם בפנינו, המנהלים וצוותי החינוך, במהלך השנים האחרונות מאז פרסום החוזר הקודם בנושא, ובהתאם לתובנות וללקחים שהפקנו מאירועים שבהם טיפלנו, עדכנו את ההנחיות ואת דרכי התגובה וההתמודדות עם אירועים חריגים ואף הוספנו פרקים חדשים המתייחסים לגיל הרך, לחינוך המיוחד, לאלימות מחוץ לכותלי בית הספר, לאלימות ברשת, לשותפות הורים, לטיפול באירועי אלימות שבהם מעורבים הורים ועוד.

הדגשנו במהלך  החוזר את חשיבות מנהיגותו של איש החינוך ואת תפקידו כמבוגר משמעותי הנוכח בחיי תלמידיו ואיננו עובר לסדר היום על אירועי אלימות. שכן התעלמות או אי טיפול מידי בכל אירוע אלימות מעבירים מסר של פגיעה בערכו של האחר ועלולים להסלים את  האלימות. 

כאנשי חינוך נמשיך ונטפח אקלים מיטבי ומוגנות  שיתרמו לעיצובה של חברה ערכית, הוגנת ומכבדת.

 

בכבוד רב

מיכל כהן

המנהלת הכללית

 

מבוא

תמצית

החוזר המעודכן "קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך" מרחיב את היריעה ומגדיר את סמכויות הצוות החינוכי בנושאים נוספים על אלה שהופיעו בחוזרים קודמים, כמו אירועי אלימות המתרחשים מחוץ למוסד החינוכי או בהסעות, פגיעה בבעלי-חיים ויצירת שותפות עם ההורים. החוזר כולל גם פרקים נפרדים העוסקים בתלמידים בחינוך המיוחד ובגני הילדים.

להלן פירוט הנושאים העיקריים שהחוזר עוסק בהם:

פרק א': "היערכות חינוכית מערכתית כוללת ליצירת אקלים בית-ספרי בטוח ולצמצום האלימות" – כולל הנחיות לבניית תכנית לאקלים בטוח בבית הספר על פי סטנדרטים של אקלים. הפרק מגדיר את המרכיבים שיש לכלול בתכנית לבניית אקלים בטוח, ואלו עיקריהם: בניית חזון בית-ספרי וגיוס הצוות החינוכי למימושו, איסוף נתונים, בניית תכניות התערבות, קיום דיאלוג בין המורים לתלמידים והקשבה לצורכיהם, לרבות מתן מענה לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים, שיתוף תלמידים, הורים וגורמים בקהילה בבניית התכנית לקידום אקלים בטוח ועידוד מעורבות חברתית של תלמידים בכיתה, בבית הספר בקהילה ולמען הסביבה.

פרק ב': "אורחות חיים – התנהלות בשגרה" – עוסק באורחות החיים בבית הספר ובהקפדה על כללי המשמעת, בניית תקנון, הנחיות להשעיה מבית הספר וטיפול באירועי עישון ובאירועי שתיית אלכוהול או הבאתו למסגרת החינוכית.

הפרק עוסק בצורך בבניית תקנון בכל בתי הספר בהלימה לחוזר המנכ"ל. בחוזר מפורטות ההתנהגויות המצופות מבאי מוסדות החינוך וטווח התגובות האפשרי במקרה של הפרתן. הכללים עוסקים בהופעה הולמת, בהתנהגות ראויה ובהפרות סדר, בנוכחות ובעמידה בזמנים, בטוהר הבחינות, בשמירה על הרכוש הציבורי והפרטי ובאיסור המוחלט על עישון ושתיית אלכוהול בכל מסגרות הפעילות של בית הספר. בחלק זה גם מוגדרות דרכי תגובה שאסור לנקוט בבית הספר בהתאם לחוק זכויות התלמיד.

פרק ג': "התמודדות עם אירועי אלימות" – מנסח הנחיות להתמודדות עם אירועי אלימות ותבחינים שיאפשרו לבית הספר להעריך את חומרת האירוע. הטבלאות בפרק זה עוסקות בסוגים שונים של פגיעות בזירות שונות, ומפורט בהן טווח התגובות הכולל פעולות חובה ופעולות לשיקול דעתו של מנהל בית הספר. הטבלאות בפרק כוללות גם הנחיות לדיווח לגורמי הפיקוח ולמשטרה או לרווחה. 

בפרק זה קיימת התייחסות מורחבת לאירועי אלימות שהתרחשו מחוץ לכותלי המוסד החינוכי, לפגיעה בבעלי-חיים, לכללי התנהגות בהסעות ולטיפול באירועים חריגים המתרחשים בהסעות. הפרק עוסק בשותפות עם הורים ובטיפול באירועי אלימות שהורים מעורבים בהם וכן בפגיעות שנעשו תוך שימוש בטכנולוגיה ובהיבטים של פגיעה מקוונת. כמו כן יש בפרק התייחסות נפרדת לפגיעת תלמיד במורה ולפגיעת עובדי הוראה בתלמידים ובילדי גן.

בנוסף לטבלאות הכוללות הנחיות לפעולות בטווח המידי ובטווח הקצר שעל בית הספר לבצע לאחר אירוע אלימות, יש בחוזר הנחיות להתערבות בטווח הארוך בעקבות אירוע אלימות חמור וכן מצוינים בו בעלי התפקידים ואחריותם ביישום החוזר.

פרק ד': "היערכות מערכתית ליצירת אקלים חינוכי בטוח ולמניעת אלימות והתנהגויות לא מותאמות בגן הילדים" – עוסק בבניית אקלים בטוח על פי סטנדרטים של אקלים וטיפול באלימות בגיל הגן.

פרק ה': "תלמידים עם צרכים מיוחדים – בשילוב, בכיתות חינוך מיוחד בחינוך הרגיל ובמוסדות החינוך המיוחד" נועד לתת מענה לאוכלוסיית ילדים בעלי צרכים מיוחדים, שהתנהגותם מושפעת ממהות לקותם ומחייבת התייחסות נבדלת המותאמת לרמת תפקודם האישי. הפרק העוסק בחינוך המיוחד נועד לתת בידי אנשי הצוות במסגרת החינוכית עקרונות מנחים ומענה מקצועי ייחודי ומותאם. הפרק חל על תלמידים הלומדים בשילוב אישי (דיפרנציאלי), תלמידים בתכנית השילוב במסגרת החינוכית, תלמידים בכיתות החינוך המיוחד בחינוך הרגיל ותלמידים בבתי ספר לחינוך מיוחד.

התוקף: החל מ-1 באפריל 2015.

התחולה: כלל מערכת החינוך.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא

-      סעיף 2.1-12 בחוזר הוראות הקבע תשע/1(א), "קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות חינוך"– מבוטל

-     סעיף 2.4-9 בחוזר הוראות הקבע עב/6(א), "נוהל הרחקה לצמיתות של תלמיד ממוסד חינוך והעברתו למוסד חינוך אחר"בתוקף

-     סעיף 2.1-7 בחוזר הוראות הקבע סג/6(ב), "יצירת אקלים בטוח וצמצום האלימות במוסדות החינוך - המשך לחוזר הוראות הקבע סא/4(ג)" –  מבוטל

-     סעיף 2.1-9 בחוזר הוראות הקבע סד/7(א), "נוהל הטיפול בפגיעת תלמיד בעובד הוראה" – מבוטל.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

-     סעיף 2.1-14 בחוזר הוראות הקבע עד/10(א), "מניעת אלימות במשפחה – חובת היידוע – הנחיות לעובדי מערכת החינוך בדבר יישום תיקון מס' 7 לחוק למניעת אלימות" – בתוקף

-     סעיף 1.2-42 בחוזר הוראות הקבע עד/5(א), "יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה ביושבה כערר על ועדת שילוב, ועדת השמה וועדת ערר")  – בתוקף   

-     סעיף 9.4-11 בחוזר הוראות הקבע עד/3(ב), "בעלי חיים במוסד החינוכי" – בתוקף

-     סעיף 3.6-11 בחוזר הוראות הקבע עג/10(ג), "שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר – השלכות בריאותיות ובטיחותיות" – בתוקף

-      סעיף 2.3-8 בחוזר הוראות הקבע עד7(א), "הקשר בין מוסדות החינוך ובין הורים פרודים או גרושים" – בתוקף

-     סעיף 4.3-6 בחוזר הודעות תשע/3, "טוהר הבחינות – תוספת לסעיף 13–4.3 בחוזר הוראות הקבע תשס/2(א)" – בתוקף

-     סעיף 2.1-11 בחוזר הוראות הקבע סט/3(ב), "חובת הדיווח על עברה בקטין על פי   חוק וחקירות תלמידים כקרבנות וכעדים" – בתוקף

-      סעיף 4.3-1 בחוזר הודעות סט/1, "טוהר הבחינות – עדכון סעיף 4.3-13 בחוזר   הוראות הקבע תשס/2 (א)" – בתוקף

-      סעיף 6.6-2 בחוזר הוראות הקבע סח/8(א), "הנוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת הישגים בחינוך העל-יסודי" – בתוקף

-      סעיף 1.2-37 בחוזר הוראות הקבע סח/3(ד), "תכנית השילוב במסגרת החינוך הרגיל – לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות" – בתוקף, למעט ס"ק 10-2, 14 ו- 16

-     סעיף 1.2-36 בחוזר הוראות הקבע סו/8(ב), "יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה וועדת ערר" – מבוטל

-      סעיף 2.1-10 בחוזר הוראות הקבע סו/3(א), "התיקון החדש לחוק לתיקון דיני ראיות – חקירת תלמידים כקרבנות או כעדים" – בתוקף

-      סעיף 6.2-24 בחוזר הוראות הקבע סה/9(ג), "טיולים – היבטים פדגוגים-ארגוניים" – בתוקף

-      סעיף 4.3-19 בחוזר הוראות הקבע סג/4(א), "זכות ערעור לתלמיד על הציון הבית-ספרי המסכם (הציון השנתי) – בתוקף

-     סעיף 4.3-16 בחוזר הוראות הקבע סב/5(א), "ציון בית-ספרי (ציון מגן/מסכם)" – בתוקף

-     סעיף 2.5-6 בחוזר הוראות הקבע סב/3(ב), "מניעת עישון סיגריות ומוצרי טבק במוסדות החינוך" – בתוקף

-     סעיף 2.1-2 בחוזר הוראות הקבע תשס/2(א), "התמודדות מערכת החינוך עם פגיעה מינית של תלמידים בתלמידים" – בתוקף

-     סעיף 4.3-13 בחוזר הוראות הקבע תשס/2(א), "טוהר הבחינות" – בתוקף

-     סעיף 1.2-19 בחוזר הוראות הקבע נט/8(א), "שיבוץ תלמידים במסגרות החינוך המיוחד" – בתוקף

-     סעיף 2.5-1 בחוזר הודעות נט/7(א), "תיקונים לחוזר מיוחד ו', התשנ"ח, "נוהל הטיפול בתלמיד שנמצא מעורב בשימוש בסמים" – בתוקף

-     חוזר מיוחד ו', התשנ"ח, "נוהל הטיפול בתלמיד שנמצא מעורב בשימוש בסמים" – בתוקף

-      סעיף 2.5-1 בחוזר הוראות הקבע נח/7, "תיקון לחוזר מיוחד ו' תשנ"ח - נוהל הטיפול בתלמיד שנמצא מעורב בשימוש בסמים" – בתוקף.

 

התפוצה

מנהלי בתי הספר, מפקחים, יועצים חינוכיים, רכזי בטיחות, פסיכולוגים  ומורים.

הגורם האחראי

א.    שם היחידה: היחידה למניעת אלימות בשפ"י

ב.    בעל התפקיד: מנהל היחידה למניעת אלימות

ג.    מספר הטלפון: 02-5602064

ד.   הדואר האלקטרוני: einavlu@education.gov.il.

תוכן העניינים

דבר המנכ"לית 

מבוא

פרק א': היערכות חינוכית מערכתית כוללת ליצירת אקלים בית-ספרי בטוח ולצמצום האלימות

פרק ב': אורחות חיים – התנהלות בשגרה

פרק ג': התמודדות עם אירועי אלימות

פרק ד': היערכות מערכתית ליצירת אקלים חינוכי בטוח ולמניעת אלימות והתנהגויות לא מותאמות בגן הילדים

פרק ה': תלמידים עם צרכים מיוחדים – בשילוב, בכיתות חינוך מיוחד בחינוך  הרגיל ובמוסדות החינוך המיוחד

נספחים

נספח 1:   בניית תכנית אישית לתלמיד בעל בעיות התנהגות או אלימות

נספח 2:   טופס דיווח לממונה על הפרט ועל תנאי השירות במשרד על אירוע פגיעה בתלמיד על ידי מורה

נספח 3:  בקשה להשעיית תלמיד ממסגרת החינוך המיוחד

נספח 4:  אישור/דחיית בקשה להשעיית תלמיד ממסגרת החינוך המיוחד

נספח 5:  בקשה להשהיית תלמיד ממסגרת חינוך מיוחד לצורך  התערבות   רפואית

נספח 6:  אישור/דחיית בקשה להשהיית תלמיד ממסגרת חינוך מיוחד לצורך התערבות רפואית

נספח 7:  הגדרת "כלי נשק" על פי החוק

נספח 8:  חקירת קטינים בתוך המוסד החינוכי או מחוצה לו כעדים או כחשודים בלשון החוק

נספח 9:  גישה מאחה בבית הספר ויישומה

נספח 10: צעדים לטיפול באירוע של פגיעה מקוונת

 

 

קישור לחוזר המלא


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/8(ב), י"ב בניסן התשע"ה, 01 באפריל 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  07/12/2022