education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

(תשע) 2.2-1  תכניות בחינוך לבריאות ובקידום הבריאות
 

הודעה זו היא הרחבה של סעיף 59–2.2 בחוזר הוראות הקבע סו/8(א), "החינוך לבריאות במוסדות החינוך".

בית ספר או גן ילדים הבונה תכנית בתחום הבריאות יכול לשלב בה תכניות בחינוך לבריאות ובקידום הבריאות בנושאים ובתחומים שונים.

כל תכנית בחינוך לבריאות ובקידום הבריאות שאינה של משרד החינוך שגני הילדים ובתי הספר מבקשים לעשות בה שימוש צריכה לקבל את אישור הפיקוח על הבריאות. המשרד, בשיתוף עם משרד הבריאות, יבדוק את התכנית על פי שיקוליו המקצועיים והאמצעים העומדים לרשותו, ואם התכנית תימצא ראויה, היא תאושר כתכנית העשרה ותוכל לשמש את בתי הספר ואת גני הילדים.

תכנית המשלבת מחקר והערכה מחקרית צריכה לקבל את אישור המדען הראשי במשרד. תכנית המופקת על ידי גורם עסקי צריכה לקבל בנוסף גם היתר של הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית, כמפורט בסעיף 57–3.7 בחוזר הוראות הקבע סט/3(א), "האיסור הכללי לשלב פרסומת מסחרית במוסדות החינוך והתנאים לקבלת היתר בתנאים מסוימים".


 

בשאלות אפשר לפנות אל המפקחת על תחום הבריאות במשרד, הגב' עירית ליבנה, טל' 02-5603451/3220, דוא"ל iritli@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/1, י"ב באלול התשס"ט, 01 בספטמבר 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014