education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

(תשע) 2.2-5  המצאת אישור רפואי לאחר ביקור במרפאה
 

הודעה זו מבוטלת

ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש

למעבר להוראה המעודכנת

 

כניסת תלמיד למוסד החינוכי, לגן או לבית הספר, או לכל פעילות מטעמם במהלך יום הלימודים לאחר ביקור במרפאה לצורך קבלת טיפול רפואי או לכל מטרה אחרת תתאפשר רק בהמצאת אישור רפואי רשמי מהגורם המטפל. באישור יפורטו מטרת הביקור במרפאה, אופי הטיפול שניתן, שעות הביקור וכן הנחיות לגבי מסוגלות התלמיד להשתלב במערך הלימודים הסדיר או לגבי מגבלות אם הן קיימות.


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות במשרדנו, טל' 02-5603451 ו-02-5603220, דוא"ל iritli@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/1, י"ב באלול התשס"ט, 01 בספטמבר 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  26/01/2023