education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

(תשעא) 2.2-1  טופס הצהרת הורים על בריאות ילדם
 

חוזר זה מבוטל

למעבר לחוזר המעודכן

1.    לקראת פתיחת שנת הלימודים על מנהל בית הספר לוודא כי קיימים טופסי הצהרת בריאות עבור כל אחד מהתלמידים בבית הספר וכי נעשו הפעולות המחייבות בעניין זה, כמפורט להלן:

       1.1   מחנך הכיתה יוודא עד תחילת הלימודים כי לכל תלמידי כיתתו יש הצהרת בריאות חתומה על ידי הורי התלמיד, כנדרש בסעיף 66–2.2 בחוזר הוראות הקבע
סח/8(א)
.

       1.2   מחנך הכיתה יקרא את כל הצהרות הבריאות וישמור אותן במקום שהוגדר לשם כך במוסד החינוכי.

       1.3   על מנהל בית הספר לוודא כי הצהרות הבריאות של כל התלמידים נמסרו למחנכים ונקראו על ידם וכי הן נשמרות במקום נגיש וידוע לאחות בית הספר, לגורמים האחראים ולמגישי העזרה הראשונה.

       1.4   על המחנך ליידע את המנהל על כל הערה רפואית המצוינת בטופס הצהרת הבריאות.

       1.5   מנהל בית ספר יבחן את ההערות על בריאות התלמידים ויעביר את המידע המפורט במסמך הרפואי לגורמים הרלוונטיים במוסד החינוכי, כגון למורה לחינוך גופני, ולפי הצורך גם לכלל חברי הצוות במוסד.

       1.6   יש להדגיש כי המידע שההורים מוסרים בטופס הצהרת הבריאות יהיה גלוי רק למחנך הכיתה, למנהל ולמי שמנהל המוסד החינוכי החליט על פי שיקול דעתו להעבירו אליו.

       1.7   מנהל בית הספר לא יאפשר לתלמידים אשר בטופס הצהרת הבריאות שלהם יש הערה בריאותית להשתתף בכל פעילות הכרוכה במאמץ גופני, בין אם הפעילות היא במוסד החינוכי או אם זוהי פעילות חוץ-בית-ספרית, אלא לאחר שיקרא את טופס ההצהרה וינחה את הצוות לפעול על פי ההוראות מהגורם הרפואי המטפל.

       1.8   בנוסף לאמור לעיל בית הספר רשאי לבקש מהורי התלמידים הסובלים מלקויות בריאות, ושכבר מסרו את ההנחיות הרפואיות בצמוד לטופס הצהרת הבריאות שנמסר למוסד החינוכי, אישור מיוחד מהגורם הרפואי המטפל בתלמיד לקראת פעילות חינוכית בלתי שגרתית, כגון טיול או פעילות חוץ-בית-ספרית הכרוכה במאמץ גופני מיוחד.

       1.9   בנספח להלן מובאים טפסים שיש למלא. יש להקפיד על השימוש בטפסים אלה בלבד.

       1.10 בגן הילדים: על מנהלת הגן לאסוף את טופסי הצהרת הבריאות מההורים, לקרוא בעיון את תוכנם ולהיערך לפעילות בגן בהתאם למגבלות השונות וליידע את צוות הגן במידע רלוונטי.

2.    נספח: טפסים

טופס הצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם בבית הספר

טופס אישור הורים לצוות הבריאות בבית הספר למתן חיסונים ולבדיקות

בקשה לקבלת מידע והנחיות מרופא מטפל לתלמידים במצבי בריאות מיוחדים

טופס הצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם בגן הילדים


 

בכל שאלה אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות במשרד טל' 02-5603220 ו-02-5603451, דוא"ל iritli@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/1, כ"ב באלול התש"ע, 01 בספטמבר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  20/08/2015