education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

(תשעב) 2.2-3  שירותי בריאות לתלמיד בשנה"ל התשע"ב
 

 

1.       הפיקוח על שירותי הבריאות לתלמיד הוא באחריות משרד הבריאות.

          בשנת הלימודים התשע"ב יופעלו שירותי הבריאות לתלמיד בכיתות א'-ט' על ידי חברת "נטלי". שירותי הבריאות ניתנים על פי "סל השירותים" המתחייב מנוהל שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, 5/2009, שהתפרסם ב-12 באוגוסט 2009. במסגרת השירות ישמש צוות הבריאות גם כתובת להתייעצות למנהלים ולמורים.

2.       לקראת פתיחת שנת הלימודים יוודא מנהל בית הספר כי חדר האחות הוכן על פי הנדרש בסעיף 10–2.2 בחוזר הוראות הקבע תשס/1(א) וכי החדר נשמר במצב תקין ופנוי למתן שירותי בריאות לתלמיד.

3.       תכנון מתן שירותי הבריאות לתלמיד על-פי סל השירותים המתחייב מנוהל שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות ייעשה בתיאום עם מנהלי בתי הספר לקראת פתיחת שנת הלימודים.

4.       מנהלי בתי הספר רשאים למסור לנציג חברת "נטלי" ממוקד התיאומים של החברה או לעובד "נטלי" שיזדהה באמצעות תעודת עובד, מידע מהמנב"ס שיכלול פרטים אלה: שם התלמיד, מס' הזהות, שמות ההורים, הכתובת הפרטית, מספר הטלפון בבית ו/או מס' הטלפון הנייד.


 

המוקד הטלפוני בחברת "נטלי" לפניות בנושא שירותי בריאות לתלמיד:  
1-700-504-121.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/1, ב' באלול התשע"א, 01 בספטמבר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  30/11/2022