education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

2.2-63  האיסור להפעיל 'הפסקה מתוקה'

 
1. מבוא

1.1
תמצית

חוזר זה מבוטל

למעבר לחוזר המעודכן

 

סעיף זה בא להוסיף להנחיות לחינוך לתזונה מאוזנת ומומלצת את האיסור להפעיל "הפסקה מתוקה".

 
1.2
מטרת הפרסום

א. התוקף החל מ: 01 באפריל 2007

ב. התחולה:  כל מוסדות החינוך

ג. הסטטוס: שינוי

ד.  חוזרים קודמים בנושא
 סעיף 2.2-61 בחוזר הוראות הקבע סז/3(א), "הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך" - בתוקף.

ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים
 
1.3
המשנה החינוכית
המנהלים והמורים בכל מוסדות החינוך ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.
 
1.4
התפוצה
 
1.5
יישום ומעקב
 
1.6
הגורם האחראי

א.  שם היחידה/ אגף/ מינהל:  המזכירות הפדגוגית

ב. בעל התפקיד:  המפקחת על תחום הבריאות

ג. מספר הטלפון:   02-5603451 ו-02-5603220

ד. כתובת הדוא"ל:  iritli@education.gov.il
 
1.7
נספחים
 

2.  ההנחיות
2.1 בבתי ספר רבים רווחת התופעה הפסולה של מכירת ממתקים לתלמידים וקיום "הפסקה מתוקה". על המוסד החינוכי להימנע לחלוטין מקיום "הפסקות מתוקות" או מכל פעילות שבה נמכרים לתלמידים מוצרי מזון עתירי סוכר ועתירי שומן, מהלך המנוגד למטרה החינוכית שמערכת החינוך הציבה לעצמה כדי למנוע השמנה בקרב ילדים.
2.2 אם המוסד החינוכי מבקש לקיים אירועי מכירה של מוצרי מזון, היצע המזון למכירה חייב לכלול רק מזונות המומלצים בסעיף 2.2-61 של חוזר הוראות הקבע סז/3(א), "הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך", סעיפים קטנים 8.2 ו-8.3.
2.3 הנחיה זו אינה באה להוסיף או לסתור קיום אירועי מכירה חד-פעמיים במוסדות החינוך.

 

עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/8(א), י'ג בניסן התשס'ז, 01 באפריל 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  07/04/2016