education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

2.2-73  שימוש מושכל בטלפונים סלולאריים

 

מבוא

תמצית

סעיף זה מכיל הנחיות והמלצות להקניית הרגלי שימוש נכונים וזהירים בטלפון הסלולארי.

 

התוקף: החל מ-1 בספטמבר 2011.

התחולה: כלל מוסדות החינוך בכל המגזרים.

הסטטוס: חדש.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

–      סעיף 2.1-12 בחוזר הוראות הקבע תשע/1(א), "קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אלימות במוסדות חינוך" – בתוקף

–        סעיף 366 בחוזר נו/10, "נוהל השימוש בטלפונים סלולאריים במוסדות חינוך" - מבוטל.

המשנה החינוכית: יישום עקרון הזהירות המונעת תוך איזון בין בחירת התלמיד להשתמש בטלפון סלולארי לבין ההשלכות הבריאותיות, החברתיות והכלכליות יושג רק בתנאי שמוסד החינוך יאמץ כללים המאפשרים את יישום ההמלצות ויקבע כללים אלה כחלק ממדיניותו לכלל באי המוסד.

התפוצה: מנהלי מוסדות החינוך, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות והמפקחים.

 

הגורם האחראי

א.      שם היחידה: המזכירות הפדגוגית

ב.      בעל התפקיד: המפקח על תחום הבריאות

ג.       מספר הטלפון: 02-5603220

ד.      כתובת הדוא"ל: briut@education.gov.il

 

1.     רקע

הטלפון הסלולארי מאפשר תקשורת אלחוטית באמצעות קרינה אלקטרומגנטית בטווח של גלי רדיו. לשימוש הנרחב בטלפון הסלולארי כמכשיר המאפשר תקשורת טכנולוגית מתקדמת יש השלכות על הבריאות. בחודש מאי 2011 הגדיר ארגון הבריאות העולמי את הקרינה הנפלטת מטלפונים סלולאריים כמסרטן אפשרי. משרד הבריאות אימץ את עקרון הזהירות המונעת בדגש על אוכלוסיית הילדים ובני הנוער. מעבר לסכנה הבריאותית בשימוש בטכנולוגיה סלולארית יש לשימוש בטכנולוגיה זאת השלכות חברתיות והתנהגותיות במוסד החינוכי. יש לאזן בין בחירת התלמיד והוריו להשתמש בטלפון סלולארי לבין ההשלכות הבריאותיות והחברתיות של שימוש זה בעיקר על ידי הקניית הרגלי שימוש נכונים ומושכלים. מטרת סעיף זה היא לצמצם את החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית בתדרי רדיו ומיקרוגל.

 

2.     ההנחיה

יש לקיים הסברה מותאמת לגיל התלמידים ולעולם המושגים שלהם שמטרתה הקניית הרגלי שימוש נכונים ומושכלים בטלפון הסלולארי, ובה יש לפרט לתלמידים מה הם הרגלי השימוש הנכונים. יש להטמיע הרגלים אלה בחיי היום-יום ולהחילם על כלל קהילת מוסד החינוך.

 

3.     המלצות

3.1    קיצור משך השיחה וסך כל השיחות

3.2    העדפת השימוש במסרונים(SMS) על פני השימוש בשיחות

3.3    שימוש באוזנייה חוטית בעת קיום שיחה והרחקת מכשיר הטלפון הסלולארי מהגוף 

3.4    קביעת אזורים בשטח בית הספר המותרים לשימוש בטלפון הסלולארי ומועדים מוחלטים ומוסכמים לשימוש זה במרחב המוסד החינוכי בכל עת

3.5    הימנעות מוחלטת משימוש בטלפונים סלולאריים לכל מטרה במועדים ובאזורים שנקבעו לכך במהלך שיעורים או כל פעילות חינוכית

3.6    הצבת טלפונים ציבוריים בבתי הספר כדי לאפשר לתלמידים במצבים נדרשים יצירת קשר עם ההורים

3.7     הימנעות משימוש לילי בטלפונים סלולאריים, הגורם לחוסר שינה

3.8     הימנעות משימוש בטלפון סלולארי במקומות ללא קליטה (כגון מעלית)

3.9     העדפה שלא לשאת את הטלפון הסלולארי בסמוך לגוף, בכיס או על מתלה וכד'.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/1(ב), ב' באלול התשע"א, 01 בספטמבר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014