education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

2.2-77  הצהרת הורים על בריאות ילדם

 

חוזר זה בוטל.

מבוא

תמצית

סעיף זה מנחה את מוסדות החינוך – גני הילדים ובתי הספר – כיצד לנהוג בנושא הצהרת הורים על בריאות ילדם, כיצד להיערך למקרים של לקויות בריאות בשגרת יום הלימודים, כיצד לנהוג במידע וכיצד לשמר אותו ולהגן עליו.

התוקף: החל מ-27 באוגוסט 2012.

התחולה: כלל מוסדות החינוך, בכל המגזרים.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא

-     סעיף 2.2-66 בחוזר הוראות הקבע סח/8(א), "הצהרת הורים על בריאות ילדם" – מבוטל

-     סעיף 2.2-1 בחוזר הודעות ומידע עא/1, "טופס הצהרת הורים על בריאות ילדם" – מבוטל.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים: סעיף 2.2-74 בחוזר הוראות הקבע עב/1(ב), "מתן טיפול תרופתי במוסד החינוך" – בתוקף.

המשנה החינוכית

המידע שההורים מעבירים באמצעות טופס ההצהרה לעובדי ההוראה במוסדות החינוך וכן לצוותי הבריאות במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד חיוני להיערכות המוסד החינוכי בשגרת יום הלימודים ובפעילות החוץ-מוסדית. מידע זה ישמש את הצוותים להיערכות מותאמת לשגרת יום הלימודים ולפעילות החוץ-בית-ספרית. זאת במקרים שבהם יש צורך בהתייחסות מיוחדת בשל לקויות בריאות שהתלמידים לוקים בהן. למידע זה על ההורים לצרף מסמך רפואי מנחה מהגורם הרפואי המטפל בתלמיד. על מנהלי מוסדות החינוך לפעול בהתאם להנחיות המפורטות בנוהל.

התפוצה: מנהלי מוסדות החינוך.

הגורם האחראי

א.   שם היחידה: המזכירות הפדגוגית

ב.    בעל התפקיד: המפקח על תחום הבריאות

ג.    מספר הטלפון: 02-5603220

ד.    כתובת הדוא"ל: .briut@education.gov.il

נספח: טפסים.

טופס א  טופס הצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם בבית הספר

טופס ב  טופס אישור הורים לצוות הבריאות בבית הספר למתן חיסונים ולבדיקות

טופס ג בקשה לקבלת מידע והנחיות מרופא מטפל לגבי תלמידים במצבי בריאות מיוחדים

טופס ד  טופס הצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם בגן הילדים

 

תוכן העניינים

1.    הנחיות למנהל בית הספר

2.    הנחיות למנהלת הגן

3.    נספח

 

 

1. הנחיות למנהל בית הספר      

לקראת פתיחת כל שנת לימודים על מנהל בית הספר לוודא כי קיימים טופסי הצהרת בריאות עבור כל אחד מהתלמידים בבית הספר וכי נעשו הפעולות המחייבות בעניין זה, כמפורט להלן:

1.1     מחנך הכיתה יוודא עד תחילת הלימודים כי לכל תלמידי כיתתו יש הצהרת בריאות חתומה על ידי הורי התלמיד.

1.2     מחנך הכיתה יקרא את כל הצהרות הבריאות וישמור אותן במקום שהוגדר לשם כך במוסד החינוכי.

1.3     על מנהל בית הספר לוודא כי הצהרות הבריאות של כל התלמידים נמסרו למחנכים ונקראו על ידם וכי הן נשמרות במקום נגיש וידוע לאחות בית הספר, לגורמים האחראים ולמגישי העזרה הראשונה.

1.4     על המחנך ליידע את המנהל על כל הערה רפואית המצוינת בטופס הצהרת הבריאות.

1.5     מנהל בית ספר יבחן את ההערות על בריאות התלמידים ויעביר את המידע המפורט במסמך הרפואי לגורמים הרלוונטיים במוסד החינוכי, כגון למורה לחינוך גופני, ולפי הצורך גם לכלל חברי הצוות במוסד.

1.6     יש להדגיש כי המידע שההורים מוסרים בטופס הצהרת הבריאות יהיה גלוי רק למחנך הכיתה, למנהל ולמי שמנהל המוסד החינוכי החליט על פי שיקול דעתו להעבירו אליו.

1.7     מנהל בית הספר לא יאפשר לתלמידים אשר בטופס הצהרת הבריאות שלהם יש הערה בריאותית להשתתף בכל פעילות הכרוכה במאמץ גופני, בין אם הפעילות היא במוסד החינוכי או אם זוהי פעילות חוץ-בית-ספרית, אלא לאחר שיקרא את טופס ההצהרה וינחה את הצוות לפעול על פי ההוראות מהגורם הרפואי המטפל.

1.8     בנוסף לאמור לעיל בית הספר רשאי לבקש מהורי התלמידים הסובלים מלקויות בריאות, ושכבר מסרו את ההנחיות הרפואיות בצמוד לטופס הצהרת הבריאות שנמסר למוסד החינוכי, אישור מיוחד מהגורם הרפואי המטפל בתלמיד לקראת פעילות חינוכית בלתי שגרתית, כגון טיול או פעילות חוץ-בית-ספרית הכרוכה במאמץ גופני מיוחד. צוות בית הספר יכול להתייעץ עם צוות הבריאות בעניין.

1.9     על המחנך לאסוף את טופסי אישור ההורים ולמסרם לצוות הבריאות בבית הספר למתן חיסונים ולבדיקות במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד ולהעבירם בצורה מרוכזת לנותן שירותי הבריאות לתלמיד.

1.10   בנספח להלן מובאים טפסים שיש למלא. יש להקפיד על השימוש בטפסים אלה בלבד ולהוסיף בכותרת את לוגו המוסד החינוכי או את שמו הרשמי. אין להשתמש בטפסים אחרים.

 

2.     הנחיות למנהלת הגן

2.1     על מנהלת הגן לאסוף את טופסי הצהרת הבריאות מההורים, לקרוא בעיון את תוכנם ולהיערך לפעילות בגן בהתאם למגבלות השונות.

2.2     על מנהלת הגן ליידע את צוות הגן במידע הרלוונטי.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/1(א), ט' באלול התשע"ב, 27 באוגוסט 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014