education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

2.2-78  ילקוט התלמיד

 

מבוא

תמצית

סעיף זה מכיל הנחיות והמלצות לצוותי ההוראה ולהורים כיצד יש לנהוג בתבונה בנושא ילקוט התלמיד.

התוקף: החל מ-27 באוגוסט 2012.

התחולה: כלל מוסדות החינוך, בכל המגזרים.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא

– סעיף 2.2-45 בחוזר הוראות הקבע סד/5(א), "ילקוט התלמיד" – מבוטל

– סעיף 2.2-29 בחוזר הוראות הקבע סג/1(א), "ילקוט התלמיד" – מבוטל

– סעיף 2.2-2 בחוזר הודעות ומידע תשע/1, "ילקוט התלמיד" – מבוטל

– סעיף 2.2-1 בחוזר הוראות הקבע נח/10(א), "משקלו של ילקוט בית הספר – נהלים והמלצות" – מבוטל.

המשנה החינוכית          

הילקוט משמש את התלמיד לנשיאת ספרים, מחברות, עזרי לימוד, אוכל וכל ציוד הדרוש לו במהלך יום הלימודים. שימוש בילקוט תקני והקפדה על אופן נשיאתו והשימוש בו הם ערובה לשמירה על בריאות התלמיד ולמניעת נזקים.

התפוצה: מנהלי בתי הספר, המפקחים ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

הגורם האחראי

א.       שם היחידה: המזכירות הפדגוגית

ב.       בעל התפקיד: המפקח על הבריאות

ג.        מספר הטלפון: 02-5603220

ד.       כתובת הדוא"ל: briut@education.gov.il.

 

תוכן העניינים

1.        הדרישות שעל הילקוט לענות עליהן

2.        אופן השימוש הנכון בילקוט

3.        אופן מניעת נזקים לבריאות התלמיד בשל משקל עודף של הילקוט.

 

1.     הדרישות שעל הילקוט לענות עליהן

1.1     הילקוט יהיה בעל תו תקן  ישראלי, ויהיו בו –

–     עלון הסברה בדבר תכולתו והשימוש הנכון בו;

–    סימון ברור בעברית של שם היצרן או היבואן וארץ הייצור.

1.2     גב הילקוט יהיה קשיח ומרופד.

1.3     כתפיות הילקוט תהיינה מרופדות וניתנות להתאמה לגוף התלמיד.

1.4     ידיות הילקוט תהיינה חלקות, נוחות לאחיזה וללא שקעים, בליטות או פינות חדות.

1.5     לילקוט יוצמדו פסים זוהרים כנדרש על פי התקן.

1.6     מבנה הילקוט יאפשר את התאמתו למרכז גבו של התלמיד.

 

2.     אופן השימוש הנכון בילקוט

2.1     נשיאה נכונה של ילקוט היא על הגב, תוך שימוש בשתי הכתפיות ליציבה ולנוחיות.

2.2     משקל הילקוט, לרבות תכולתו, חייב להיות מותאם למבנה גופו ולחוסנו הגופני של התלמיד, ובכל מקרה הוא לא יעלה על 15% ממשקלו של הילד.

2.3     אין להניח דברים בולטים או חדים בצד הילקוט הפונה אל גב התלמיד העלולים לגרום לפגיעה בו.

2.4     יש להדק את הכתפיות ואת המותנית ולהתאימן למבנה גופו של התלמיד באופן שרוב שטחו של גב הילקוט יוצמד לגב התלמיד.

 

3.     אופן מניעת נזקים לבריאות התלמיד בשל משקל עודף של הילקוט

3.1     יש להקפיד לארגן את מערך הלמידה באופן שהתלמידים לא יידרשו להביא פריטים מיותרים ולשאת משקל עודף ומיותר.

3.2     יש לקיים תהליך משותף עם ההורים ועם התלמידים ולמצוא את הפתרונות המיטביים למניעת נשיאת ילקוט בעל משקל עודף, כגון הקצאת תאי אחסון או מדפים לספרים או לאבזרים.

3.3     יש להנחות את התלמידים כיצד לנהוג על פי החלופה שתיבחר.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/1(א), ט' באלול התשע"ב, 27 באוגוסט 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014