education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

2.2-81  מניעת תופעת הכינמת

 

מבוא

תמצית

מטרת ההוראה להנחות את מוסדות החינוך כיצד למנוע את תופעת הכינמת, וכן כיצד לנהוג במקרים שבהם תופעת הכינמת  מתגלה אצל תלמידים ומהי האחריות של עובדי ההוראה ושל ההורים במקרים כאלה.

התוקף: החל מ-27 באוגוסט 2012.

התחולה: כלל מוסדות החינוך, בכל המגזרים.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 2.2-37 בחוזר הוראות הקבע סג/4(א), "הכינמת" – מבוטל.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים: סעיף 2.2-79 בחוזר הוראות הקבע עג/1(א), "מניעת הידבקות ממחלות במוסדות חינוך" – בתוקף.

התפוצה: מנהלי מוסדות החינוך, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות והמפקחים הכוללים.

 

הגורם האחראי

א.    שם היחידה: המזכירות הפדגוגית

ב.    בעל התפקיד: המפקחת על תחום הבריאות

ג.     מספר הטלפון: 02-5603220

ד.    כתובת הדוא"ל: .briut@education.gov.il

 

תוכן העניינים

1.    כללי

2.    הנחיות לעובדי ההוראה

3.    הטיפול.

 

1.     כללי

1.1    התופעה

הכינמת אינה מוגדרת כמחלה אלא כתופעה הגורמת למטרד. הכינה היא חרק טפיל חיצוני מוצץ דם. כינת הראש נפוצה בשיער האדם וניזונה מדמו על ידי ניקוב העור. מביצי הכינים הדבוקות לשיער קרוב לקרקפת בוקעות כינים 9-7 ימים לאחר הטלתן.

 

1.2    ההידבקות

ההידבקות נגרמת כתוצאה ממגע של ראש בראש ולא באמצעות מים או חיות מחמד. סימן ההידבקות הראשוני הוא גירוד הראש. אפשר למנוע את ההידבקות. התארגנות כללית ומשותפת של כלל ההורים והתלמידים למבצעים כגון "יום חפיפה" במועדים מוגדרים תסייע במניעת התופעה ובהפסקת ההדבקה.

 

2.     הנחיות לעובדי ההוראה

2.1     על צוות המוסד החינוכי לקיים בשגרה פעילות חינוכית הכוללת הסברה על תופעת הכינמת, על הגורמים לה ועל האופן שבו אפשר למנוע אותה, תוך שימוש בחומרי למידה קיימים ומותאמים לגילאים הצעירים ובחומר מקצועי-מדעי לגילאים הבוגרים יותר.

2.2     במקרה של חשד להימצאות תופעת הכינמת בכיתת הגן או בית הספר יש לדאוג כדלקמן:

א.   במקרה פרטי: יש ליידע את הורי התלמיד בדיסקרטיות תוך הקפדה כבודו של התלמיד ועל צנעת הפרט.

ב.    במקרה של התפשטות והדבקה: יש ליידע את כלל ההורים בכיתה ולגייסם לשיתוף פעולה.

2.3     במקרה שבו עובד ההוראה מתרשם כי התלמיד אינו מטופל כראוי יש אפשרות לפנות לעובד רווחה ברשות המקומית ולבקש את התערבותו.

2.4     אין לפגוע רגשית בתלמיד הנגוע בכינמת או לגרום לו תחושה של בושה.

2.5     אין לבדוק את ראשו של תלמיד ללא אישור הוריו.

2.6     אין להרחיק ממוסד חינוכי תלמיד הנגוע בכינמת.

 

3.     הטיפול

הטיפול בתופעת הכינמת ובמניעתה הוא באחריות ההורים. להלן הנחיות לטיפול:

3.1     יש לבדוק את הראש בצורה שיטתית ובקביעות.

3.2     יש לטפל רק במקרה של הידבקות, כלומר במקרה של הימצאות כינים או ביצי כינים.

3.3     במקרה  של הידבקות יש לסרק את השיער במסרק סמיך לשם הרחקת כינים וביצי כינים.

3.4     יש להשתמש רק בתכשירים שאושרו לשימוש על ידי משרד הבריאות ולהקפיד לפעול על פי הוראות השימוש.

3.5     אין להשתמש בנפט או בחומרים כימיים אחרים.

3.6     הטיפול בתופעת הכינמת מחייב טיפול בסביבה כולה ובאבזרים העלולים להעביר אותה (כגון מסרק, ביגוד, כלי מיטה וכד') ולא רק בילד הנגוע.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/1(א), ט' באלול התשע"ב, 27 באוגוסט 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014