education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

2.2-87  סייעות רפואיות בחינוך הרגיל

 

הוראה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת (סעיף 2.2-91 בחוזר הוראות הקבע עז/4(א))

 

תוקף ההוראה: החל מ-1 בספטמבר 2015.

תאריך הפרסום: י"ז באלול התשע"ה, 1 בספטמבר 2015.

התחולה: כל מוסדות החינוך, בכל המגזרים.

תמצית ההוראה

חוזר זה מתאר את התמיכה הניתנת לאוכלוסיית התלמידים בחינוך הרגיל שהם בעלי צרכים מיוחדים בתחום הבריאות, מהגיל שבו הם נכנסים לגן ילדים במסגרת עירונית  ועד הגיעם לעצמאות טיפולית המקובלת כנורמטיבית בגיל האמור. החוזר מפרט את ההנחיות לרשויות המקומיות על הליך הגשת הבקשה להעסקת סייעת, על ההכשרה הנדרשת לסייעת ועל אופן העסקתה. כמו כן החוזר מפרט את תפקידו של צוות המוסד החינוכי בקבלת התלמיד בעל הצרכים הרפואיים המיוחדים.

עיקרי השינויים

הגיל המזכה בסיוע שוּנָה מגיל חובה לגיל 3, גיל הכניסה לגן ילדים עירוני. כמו כן פורטו והובהרו מצבי הבריאות המזכים בסיוע, ונוסף הצורך לוודא שהסייעת אינה בת משפחה של התלמיד.

הסטטוס: החלפה.

הוראות קודמות שהוראה זאת מבטלת: סעיף 2.2-76 בחוזר הוראות הקבע עב/1(ב), "סייעות רפואיות בחינוך הרגיל" – מבוטל.

הוראות תקפות בנושאים קשורים: סעיף 1.2-39 בחוזר הוראות קבע עא/10(א), "סייעות במוסדות החינוך המיוחד וסייעות לתלמידים משולבים בחינוך הרגיל" – בתוקף.

התפוצה: מנהלי מוסדות החינוך ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

הגורם האחראי

א.    שם היחידה: המינהל הפדגוגי

ב.     בעל התפקיד: המפקח על תחום הבריאות

ג.     מספר הטלפון: 02-5603220 ו-02-5603451

ד.     הדוא"ל: sayaot@education.gov.il.

 

תוכן העניינים

1.     הקצאת סייעות רפואיות לתלמידי החינוך הרגיל לפי קריטריונים

2.     הסמכות והאחריות של הרשות המקומית ושל הגורם המטפל

3.     הנחיות למוסד החינוכי.

 

1.      הקצאת סייעות רפואיות לתלמידי החינוך הרגיל לפי קריטריונים

1.1     כללי 

1.1.1    תלמידי החינוך הרגיל בעלי צרכים בריאותיים מיוחדים מחולקים על פי המאפיינים האלה:

-    תלמידים הנדרשים לטיפול פולשני בשגרה

-    תלמידים הנדרשים להשגחה למניעת מצבים מסכני חיים

-    תלמידים במצבי בריאות חריגים.

1.1.2    גיל התחלת קבלת הסיוע הוא 3, כשהתלמידים נכנסים למסגרת גן ילדים עירוני, ועד הגיל שבו ההתנהגות הנדרשת המקובלת היא עצמאות בטיפול.

1.1.3    על היקף הסיוע ועל הגילים שבהם הסיוע ניתן מחליטה הוועדה הבין-משרדית לסייעות רפואיות בחינוך הרגיל בהתאם למדיניות הנקבעת ובהתייעצות עם גורמים מקצועיים. מקרים חריגים יידונו בוועדת ערר שתוקם במשרד החינוך.

1.1.4    הסיוע ניתן רק בימי הלימודים הרשמיים, למעט חופשות וחגים, אלא אם יוחלט להאריך את משך הסיוע גם לימי חופשה.

1.1.5    הוועדה אינה מזכה בסיוע במצבים של קושי או מוגבלות הדורשים עזרה בפעולות שגרה יום-יומיות, הלבשה, ניידות, אי שליטה על סוגרים או שימוש בשירותים לרבות החלפת חיתולים, השגחה כללית מהיפגעות או סיוע ותיווך לימודי.

 

1.2     הקריטריון לשקילת הקצאה של סייעת לתלמידים הנדרשים לטיפול פולשני בשגרה

תלמיד הנדרש לאחת מהפעולות המפורטות להלן, על פי מסמך הרופא:

-    מתן חמצן

-    שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום

-    צנתור שלפוחית השתן

-    הזנה דרך זונדה/גסטרוסטום

-    ניטור רמת הסוכר והזרקת אינסולין לילדים סוכרתיים.

 

1.3     הקריטריון לשקילת הקצאה של סייעת לתלמידים הנדרשים להשגחה למניעת מצב מסכן חיים

תלמיד הנדרש להשגחה בשל אבחנה של מחלה קשה במיוחד, על פי מסמך של רופא מומחה בתחום בלבד (אלרגולוג ילדים, נוירולוג ילדים), כמפורט להלן:

-    אלרגיה מסכנת חיים עם תיעוד ברור של חומרת התגובה לחלב, לבוטנים, לאגוזים, לשקדים, לסומסום, לביצים או לדגים וכן אסטמה אלרגית המעלה את הסיכון העתידי לתגובה אנפילקטית מסכנת חיים

-    אפילפסיה כללית לא מאוזנת, כלומר של יותר משני התקפים בחודש, מסוג אפילפסיה מיוקלונית או אפילפסיה כללית, עם התקפים קשים ("גראנד מאל") שמביאים לנפילה

-    הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדמם לא מבוקר (המופיליה, מקרים המטולוגיים חמורים וחריגים)

-    סכנת חיים מיידית מפגיעה פיזית כמו לאחר השתלת קוצב לב או השתלת איברים. 

2.      הסמכות והאחריות של הרשות המקומית ושל הגורם המטפל

2.1     הרשות המקומית שבה התלמיד לומד היא, ורק היא, בעלת הסמכות לפנות לוועדה הבין-משרדית לסייעות רפואיות בשם התלמיד, ובמקרה שתתקבל הקצאה, הרשות המקומית היא הגורם שיעסיק את הסייעת. לפיכך הכתובת לפניות בתי הספר וההורים היא הרשות המקומית. על הרשות לוודא שהסייעת אינה בת משפחה של התלמיד.

2.2  על הרשות לפנות לוועדה רק באמצעות האתר הייעודי, בתאריכים המיועדים להגשת בקשות, ולפעול בהתאם להנחיות הוועדה הנשלחות אליה.

2.3    הדרכת הסייעת תתבצע על ידי הגורם הרפואי המטפל בתלמיד שאף נדרש לאשר כי בוצעה הדרכה כמפורט בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 11/13, "מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל", ועל פי נהליו הקבועים והמשתנים.

2.4    על הסייעת לפעול בשגרה ובמצבים קיצוניים על פי ההנחיות הפרטניות של הרופא המומחה ובהתאם להדרכה שקיבלה מהצוות הרפואי במרפאה שבה התלמיד מטופל.

במידת הצורך, ועל פי שיקול דעתה, תקיים הסייעת התייעצות עם ההורים ותקבל החלטה בהתאם למצב אם יש להזעיק סיוע מקצועי או פינוי חירום.

2.5     הסיוע אינו בא להחליף את הצורך בתמיכה בתלמיד ובעידודו לפתח עצמאות ושליטה בטיפולים הנדרשים. תמיכה זו היא באחריות ההורים ובאחריות המרפאה שבה התלמיד מטופל, בעזרת צוות מקצועי ובשיתוף פעולה עם הרשות המקומית ועל המסגרת החינוכית. דיווח על התקדמות התהליך של רכישת עצמאות יועבר לוועדה בכל שלב של בדיקה מכל אחד מהמעורבים שיידרשו לכך.

2.6     החלטות הוועדה, המלצותיה והיקף הסיוע שאושר יישלחו לרשות המקומית או יהיו נגישים לרשות למעקב בהתאם לפיתוח מערכות טכנולוגיות מתקדמות.

 

3.      הנחיות למוסד החינוכי

עם קליטת תלמיד בעל צרכים בריאותיים מיוחדים למוסד החינוכי יש לקיים מפגש בראשות מנהל המוסד החינוכי ובהשתתפות המחנך, היועץ, המזכירה, התלמיד והוריו והסייעת. במפגש יש להגדיר את תפקיד הסייעת ואת דרכי ההתנהלות בשגרה ובחירום. כמו כן, במצבים שנדרש בהם טיפול פולשני בשגרה, יש להגדיר את הסביבה שבה יתבצעו הבדיקות והטיפולים. בנוסף יש לנקוט כמה צעדי מניעה, וזאת בשילוב המסגרת החינוכית ובהסכמת התלמיד והוריו:

3.1     מניעה ראשונית: הסבר לילדים, להוריהם ולצוות המוסד החינוכי כיצד יש להפחית את החשיפה לגורמים מסכנים (הרחקה, ניקוי)

3.2     מניעה משנית: הדרכת הצוות החינוכי, תלמידי הכיתה וכלל המסגרת החינוכית כיצד מזהים תופעות חריגות וכיצד מיישמים את ההנחיות ואת הנהלים הרלוונטיים של משרד החינוך

3.3     מניעת מצב מסכן חיים: היערכות למתן טיפול מיידי מציל חיים לפי הנחיות פרטניות של הרופא המומחה לגבי התלמיד המסוים.


 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/1(א), י"ז באלול התשע"ה, 01 בספטמבר 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  01/02/2020