education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.3 הורים ותלמידים

(תשעד) 2.3-1  ארגון הורים ארצי
 

ארגון הורים ארצי הוא עמותה הפועלת ברמה הארצית ומייצגת הורים לתלמידים במערכת החינוך בפני הכנסת, משרד החינוך, הרשויות המקומיות ושאר גורמי המינהל הציבורי. הוא הארגון היציג היחיד שמוסמך לייצג את ההורים בפני הגורמים הללו.

הארגון נוהל החל מחודש אפריל 2010 על ידי מנהל מיוחד במינוי של בית המשפט המחוזי בתל-אביב לצורך הבראתו ולקידום הליך בחירות. ביום י"ד בסיוון התשע"ב, 4.6.2012, לאחר היערכות ממושכת, התקיימו בחירות ארציות לבחירת הגופים והמוסדות של ארגון הורים ארצי. תוצאות הבחירות אושרו על ידי בית המשפט.

נושאי התפקידים בארגון הורים ארצי נבחרים על ידי נציגויות ההורים המוסדיות בכל הארץ בתהליך מדורג. בשלב הראשון בוחרות נציגויות ההורים המוסדיות בכל יישוב את ועד ההורים היישובי, ובשלב השני בוחרים נציגים של ועדי ההורים היישוביים את נציגיהם לארגון הארצי. הנציגים הנבחרים בוחרים מביניהם את נושאי התפקידים בארגון הארצי.

נהלים לבחירת נציגות הורים מוסדית בלבד פורסמו בסעיף 2.3-6 בחוזר הוראות הקבע סד/4 (א), "נציגות הורים בבית הספר", בכתובת:

/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd4ak2_3_6.htm

דמי החברות בארגון הורים ארצי נגבים על ידי בתי הספר באמצעות תשלומי הורים שאושרו על ידי ועדת החינוך של הכנסת.

פרטי בעלי התפקידים בארגון ופרטים בדבר חשבון הבנק שלו, שאליו יש להעביר תשלומי הורים שיועדו למטרה זו, פורסמו בסעיף 3.11-2 בחוזר הודעות עג/5, "תשלומי הורים לארגון ההורים הארצי", בכתובת:

/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HodaotVmeyda/H-2013-5-3-11-2.htm

נציגויות ההורים המוסדיות וועדי ההורים היישוביים יכולים להסתייע בארגון הארצי בכל הנוגע לתקנון הארגון, לנהלים המסדירים את פעילותם, להדרכה ולייעוץ.


 

לפרטים אפשר לפנות אל ארגון ההורים הארצי באמצעות אתר האינטרנט בכתובת זו: http://www.horim-il.org.il/?page_id=115 
 או בעמוד הפייסבוק של הארגון. 
נושאי התפקידים בארגון: קובי שטיינברג, יו"ר ארגון הורים ארצי, 
מר מקסים אוקנין, מנהל פרויקטים,
 הגב' חביבה עמל, אחראית פניות הורים 050-2020029.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/1, כ"א באלול התשע"ג, 27 באוגוסט 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  12/07/2015