education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.3 הורים ותלמידים

(תשעז) 2.3-1  פורום ועדי ההורים היישוביים
 

פורום ועדי ההורים היישוביים הוא עמותה רשומה (580616654) הפועלת ברמה הארצית ומייצגת הורים לתלמידים במערכת החינוך בפני הכנסת, משרד החינוך, הרשויות המקומיות ושאר גורמי המינהל הציבורי. הפורום הוא הארגון היציג היחיד שמוסמך לייצג את ההורים בפני הגורמים הללו.

פעולת העמותה ממומנת מגבייה בסך 1.5 ש"ח לתלמיד במסגרת תשלומי הרשות של ההורים כפי שאושרו על ידי ועדת החינוך של הכנסת ופורסמו בסעיף 3.11-1 בחוזר מנכ"ל הודעות עז/1, "תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז – עדכון".

בתי הספר הגובים תשלום עבור פורום ועדי ההורים היישוביים מתבקשים לפעול כדלקמן:

- להעביר את סכום הגבייה לחשבון הבנק של פורום ועדי ההורים היישוביים המתנהל בבנק לאומי (סמל בנק 10) בסניף רמת פולג/נתניה (סמל סניף 681) בחשבון מספר 02739632.

- להעביר אישור בכתב על העברת הכספים לצורך בקרה, אישור הכולל את שם בית הספר, מספר התלמידים הלומדים בו, מספר התלמידים שבגינם מועבר התשלום וסך התשלום.

את האישור יש להעביר אל מר אבנר ביטון, מרכז ועדת הכספים ויו"ר ועד הורי באר שבע, טל' 052-8690877, דוא"ל ,avnerbi@gmail.com וכן אל הגב' טלי דאואן קטן, גזברית העמותה ויו"ר ועד הורי חוף אשקלון, טל' 050-8214154, דוא"ל Tali@t-dk.com .


לפרטים אפשר לפנות אל ד"ר חגית מאיר, מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות,
דוא"ל hagitme@education.gov.i.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/5, ד' בטבת התשע"ז, 02 בינואר 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  05/01/2017