education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.4 משמעת

2.4-6  הוראות השמירה על הקשר עם תלמידים חולים הנעדרים מהלימודים

 
1. מבוא

1.1
תמצית

סעיף זה מגבש את ההוראות לשמירה על קשר עם תלמידים הנעדרים מבית ספרם עקב מחלה ממושכת ולביקור תלמידים אלה. זאת בעקבות מותה של טל בר-דוד ז"ל, תלמידת כיתה ט', ממחלה קשה, שבעטייה נעדרה חודשים רבים מבית הספר ובעלי התפקידים השונים מבית ספרה לא דאגו לבקרה באורח רציף ולא שמרו עמה על קשר מסודר הן מהבחינה הפדגוגית והן מהבחינה החברתית.ג

 
1.2
מטרת הפרסום

א. התוקף החל מ: 01 בנובמבר 2007

ב. התחולה:  כלל מערכת החינוך, בכל הזרמים

ג. הסטטוס: שינוי

ד.  חוזרים קודמים בנושא

    - סעיף 2.4-3 בחוזר הוראות הקבע סב/1(א), "רענון הוראות הביקור הסדיר של תלמידים בבתי הספר - בתוקף
    - סעיף 2.2-22 בחוזר הוראות הקבע סא/10(א), "היעדרות תלמידים בשל מחלה" - בתוקף
    - סעיף 1-3.4 בחוזר נג/8 "תקשורת בין הגננת לבין הילדים בכיתתה והוריהם בנסיבות של מחלת ילד או עקב פטירה" - בתוקף
    - חוזר מיוחד ז', התשנ"ה, "מניעת נשירה, הגברת כוח ההתמדה וההצלחה של תלמידים בביה"ס" - בתוקף


ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים
 
1.3
המשנה החינוכית
 
1.4
התפוצה

מנהלי בתי הספר, המחנכים, היועצים החינוכיים והפסיכולוגים ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

 
1.5
יישום ומעקב
 
1.6
הגורם האחראי

א.  שם היחידה/ אגף/ מינהל: 

מנהלי המחוזות.


ב. בעל התפקיד: 

ג. מספר הטלפון: 

ד. כתובת הדוא"ל: 
 
1.7
נספחים
 

2.  ההוראות
2.1 מנהל המוסד החינוכי אחראי לאחזקת התלמידים ולביקור הסדיר של כל תלמידי המוסד, בכפיפות לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949.
2.2 נעדר התלמיד 3 ימים, על מחנך הכיתה לבדוק עם הוריו מה מצבו, היכן הוא ומדוע הוא לא הגיע למוסד החינוכי.
2.3 החל מהיום ה-7 להיעדרות התלמיד חובה על המנהל לבדוק את הסיבה, ובכלל זה עריכת ביקור בית של מחנך הכיתה או של היועץ.
2.4 אם נעדר התלמיד מסיבות שאינן רפואיות, יש לפעול מיד על פי ההנחיות בחוזר המיוחד ז', התשנ"ה, ובסעיף 2.4-3 בחוזר הוראות הקבע סב/1(א). אם סיבת ההיעדרות היא רפואית, על מנהל המוסד לבדוק באופן אישי עם הורי התלמיד את נסיבות המחלה ואת משך ההיעדרות הצפוי מבית הספר.
2.5 מנהל המוסד, בשיתוף עם כל בעלי התפקידים במוסד, ברשות המקומית ובמשרד החינוך, ייערך כדי לסייע לתלמיד, בהתאם למצבו וליכולותיו הבריאותיות, בהעברת החומר הנלמד בכיתה ובביקורים שלו ושל בעלי תפקידים רלוונטיים מבית הספר וכן ידאג לביקורי תלמידים אצלו. מספר הביקורים ותכיפותם ייקבעו בתיאום עם התלמיד ועם הוריו ובהסכמתם.
2.6 נעדר התלמיד 3 שבועות ברציפות, או שביקוריו בבית הספר מעטים וספורים במהלך שני חודשי לימוד, ידאג מנהל המוסד החינוכי לבקר את התלמיד. במקביל יועבר המקרה לידיעתו של המפקח הכולל ובאמצעותו לידיעתו ולטיפולו של מנהל המחוז, בצירוף תכנית מפורטת שאושרה על ידי המפקח הכולל, שתוכן על ידי המוסד החינוכי ותכלול השלמת חומר הלימודים וביקורי בעלי התפקידים מבית הספר וחבריו של התלמיד. חשוב להדגיש את ערכה ואת חשיבותה העליונה של התמיכה החברתית והרגשית של תלמידי הכיתה בחברם המתמודד עם קשיים פיזיים ונפשיים קשים.
2.7 מנהל המחוז יוודא את שמירת הקשר הרציף והאיכותי של מנהל המוסד החינוכי וצוותו עם התלמיד החולה ועם הוריו משך כל תקופת ההיעדרות של התלמיד מדי כל חודש במהלך שנת הלימודים.

 

עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/3(א), כ' במרחשוון התשס'ח, 01 בנובמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014