education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.4 משמעת

2.4-7  הנהגת תלבושת אחידה

 

1.

מבוא

1.1

תמצית

סעיף זה מחיל על חטיבות הביניים ועל בתי הספר היסודיים במערכת את החובה להנהיג תלבושת אחידה ומנחה לגבי התהליך החינוכי הקשור בכך. הנהגת תלבושת אחידה בבתי ספר אלה, שהייתה רשות עד עתה, תהיה חובה החל משנת הלימודים התשע"א. בחטיבה העליונה מומלץ להנהיג תלבושת אחידה.

1.2

מטרת הפרסום

א.

התוקף: החל מ-1 בספטמבר 2010

ב.

התחולה: בתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים

ג.

הסטטוס: החלפה

ד.

חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 5–2.4 בחוזר הוראות הקבע סד/8(א), "דיון על הנהגת תלבושת אחידה והופעה הולמת בבתי הספר"מבוטל לגבי החינוך היסודי וחטיבת הביניים ובתוקף רק לגבי החטיבה העליונה

ה.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים: סעיף 12–2.1 בחוזר הוראות הקבע תשע/1(א), "קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך"בתוקף

1.3

המשנה החינוכית

התלבושת האחידה היא ביטוי חיצוני לתפיסה חינוכית-ערכית שבבסיסה עומדים ערכי השוויון, הצניעות, השייכות הקהילתית והאחווה. מטרתה – העמקת ערכים אלו והקלה על הנטל הכלכלי המוטל על ההורים. התלבושת האחידה תורמת לקידום אקלים בית-ספרי מיטבי ולהקטנת הנראות של פערים כלכליים במוסד החינוכי.

1.4

התפוצה: מנהלי בתי הספר והמפקחים הכוללים.

1.5

הגורם האחראי

א.

שם היחידה: המינהל הפדגוגי

ב.

מספר הטלפון: 02-5604015

ג.

כתובת הדוא"ל: galiafe@education.gov.il.

2.

ההנחיות

2.1

ההחלטה בדבר סוג התלבושת האחידה, צבעה, הסמל והכיתוב שיופיעו עליה תתקבל באמצעות תהליך חינוכי משתף שיהיו שותפים לו הצוות החינוכי של בית הספר, התלמידים וההורים.

2.2

משרד החינוך ממליץ לנציגי ההורים ו/או הרשות המקומית לאתר דרכים לרכישה מרוכזת ומוזלת של התלבושת.

2.3

מומלץ כי הלבוש הנרכש יהיה מתוצרת הארץ.

2.4

התלבושת שתיבחר תהיה הולמת ומכבדת את המסגרת החינוכית.

2.5

במסגרת החינוך הדתי ייקבע באופן ייעודי מה ייחשב לתלבושת ההולמת את אורח החיים בבית הספר.

2.6

על מנהלי בתי הספר ועל המורים מוטלת החובה לאכוף את ההנחיות בסעיף זה.

2.7

במקרים של הפרת הנהלים יש לנהוג על-פי ההנחיות בחוזר הוראות הקבע תשע/1(א), סעיף 12–2.1, "קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך".

2.8

על בתי הספר לתת את דעתם לגבי התהליך החינוכי של קבלת ההחלטות בדבר התלבושת האחידה הייחודית להם. באתרי האגפים לחינוך יסודי ועל-יסודי ומינהל החברה והנוער אפשר למצוא הצעות לפעילויות כאלה.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/8(א), כ"ג בניסן התש"ע, 07 באפריל 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  07/12/2022