education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.4 משמעת

2.4-9  נוהל הרחקה לצמיתות של תלמיד ממוסד חינוך והעברתו למוסד חינוך אחר

 

מבוא

תמצית

חוזר זה מפרט את ההליך שיש לנקוט במקרה ששוקלים להרחיק תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך ולהעבירו למוסד חינוך אחר. החוזר מבקש להביא לידיעת כל הגורמים במערכת החינוך את הוראות חוק זכויות התלמיד, התשס"א-2001 (להלן: "החוק") ואת תקנות זכויות התלמיד (פרסום הוראות והרחקת תלמידים), התשס"ב-2002, וכן את תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס"ה-2004. זאת כדי להבטיח את יישומם כדין, וכן כדי להבטיח כי ההחלטה על הרחקה של תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך ועל העברתו למוסד חינוכי אחר תתקבל רק לאחר הליך שבו ניתנה ההזדמנות לתלמיד ולהוריו להשמיע את טענותיהם לפני שהתקבלה ההחלטה (להלן: "הליך הוגן").

יובהר כי הרחקה לצמיתות מהמוסד החינוכי היא האמצעי הפדגוגי האחרון שבו אפשר לנקוט, וזאת לאחר שמוצו כל התהליכים החינוכיים במהלך תקופת לימודיו של התלמיד במוסד החינוכי. 

התוקף: החל מ-1 בפברואר 2012. 

התחולה: כל מוסדות החינוך, לרבות אלה: מוסד חינוך רשמי, מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי, מוסד חינוך הפועל ברישיון לפי חוק הפיקוח על בתי הספר, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק הפיקוח על בתי הספר"), בכל שכבות הגיל, לרבות כיתות י'-י"ב. זאת למעט תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, כהגדרתם בחוק החינוך המיוחד התשמ"ח-1988, הלומדים במוסד לחינוך מיוחד, שלא יורחקו לצמיתות.

.הסטטוס: החלפה

חוזרים קודמים באותו נושא

–     סעיף 2.4-8 בחוזר הוראות הקבע עא/8(א), "נוהל הרחקה לצמיתות של תלמיד ממוסד חינוך והעברתו למוסד חינוך אחר" –  מבוטל

–     סעיף 2.4-4 בחוזר הוראות הקבע סג/2(א), "נוהל הרחקת תלמיד" – מבוטל

–     חוזר מנכ"ל ט', התשנ"ז, "סדר, נוהל ואורחות חיים בבית הספר" –הנחיות בחלק הראשון, סעיף ב', העוסקות ב"העברה והוצאה מבית הספר" מבוטלות.

 

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

–     סעיף 2.1-12 בחוזר הוראות הקבע תשע/1(א), "קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך" – בתוקף

–     סעיף 2.1-13 בחוזר הוראות הקבע תשע/3(א), "קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך – תיקונים לסעיף 2.1-12 בחוזר הוראות הקבע תשע/1(א)" – בתוקף

–     סעיף 2.3-7 בחוזר הוראות הקבע עא/4(א), "הקשר בין בית הספר ובין הורים פרודים או גרושים" – בתוקף.

 

התפוצה: מנהלי המחוזות והמחמ"דים, מנהלי בתי הספר, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות, המפקחים הכוללים והמחוזיים, הבעלויות על בתי הספר והקב"סים ברשויות.

הגורם האחראי: מנהלי המחוזות, באמצעות המפקחים הכוללים ו/או המחוזיים.

נספחים

נספח א: דוגמה למכתב הזמנה לדיון בפני הוועדה של המוסד החינוכי

נספח ב: טופס התחייבות לשמירה על סודיות.

 

1.      הגדרות

1.1     "בעלות או בעלות אחרת": בעלות על מוסד חינוך שאינו בבעלות רשות חינוך מקומית או שאינו מוסד חינוך רשמי.

1.2     "חוק החינוך המיוחד": חוק החינוך המיוחד, התשמ"ח-1988.

1.3     "מוסד חינוך רגיל": מוסד חינוך שאינו מוסד לחינוך מיוחד.

1.4     "תלמיד זכאי שילוב": תלמיד המשולב בחינוך הרגיל בהתאם להוראות פרק ד1 לחוק החינוך המיוחד.

1.5     "תלמיד זכאי חינוך מיוחד במוסד חינוך רגיל": תלמיד בעל צרכים מיוחדים הזכאי לחינוך מיוחד ולומד בכיתה לחינוך מיוחד במוסד חינוך רגיל.

 

2.      כללי

2.1     יידוע בפומבי: הוראות חוק זכויות התלמיד, התשס"א-2001, הוראות חוזרי המנכ"ל בנושא זכויות התלמיד והוראות מוסד החינוך בדבר זכויות וחובות התלמיד ובדבר כללי המשמעת במוסד יוצגו במוסד החינוך במקום בולט לעין ונגיש לתלמידים ולהוריהם.

 

2.2     אמצעי משמעת וסייגים לענישה

2.2.1  סעיף 10 לחוק  קובע כי כל תלמיד זכאי שהמשמעת במוסד החינוך תונהג כלפיו באופן ההולם את כבוד האדם, ובכלל זה הוא זכאי שלא יינקטו כלפיו אמצעי משמעת גופניים או משפילים.

2.2.2  סעיף 11 לחוק מורה כי מוסד חינוך לא ינקוט אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו. כמו כן מוסד חינוך אינו רשאי לנקוט אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל מחלה או לקות שלו.

2.2.3  חובת סודיות: חובה על כל מי שהגיע אליו מידע עקב מילוי תפקיד לפי נוהל זה לשמרו בסוד ואינו רשאי לגלותו אלא לצורך מילוי תפקידו.

 

3.      הליך הרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך והעברתו למוסד חינוך אחר

3.1     כללי

הליך ההרחקה של תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך יתקיים בשלושה שלבים עיקריים: בשלב הראשון יתקיים דיון פנימי במוסד החינוכי שהוא רשום בו. בשלב השני ייתן המוסד החינוכי זכות טיעון להורי התלמיד לפני ההחלטה הסופית. בשלב השלישי תינתן ההחלטה הסופית, ואם ההחלטה היא להרחיק את התלמיד יוכלו ההורים להגיש ערר לוועדת שימוע במחוז. השאלה אם להרחיק תלמיד לצמיתות תידון תחילה במוסד החינוך שבו הוא רשום ולומד, בהתאם לשלושת השלבים, כמפורט להלן.   

 

3.2     שלב א': טרום החלטה - דיון פנימי במוסד החינוכי אם לשקול הרחקה לצמיתות

3.2.1  במקרה שמנהל המוסד סבור שיש לשקול את הרחקתו לצמיתות של תלמיד  ולהעבירו למוסד אחר, עליו לפתוח תיק נפרד עבורו ובו יתויקו כל המסמכים הרלוונטיים, ובכלל זה המסמכים שיפורטו להלן. 

3.2.2  מנהל המוסד יזמן את אנשי הצוות החינוכי והטיפולי הרלוונטיים לדיון בשאלה אם לשקול הרחקה לצמיתות או שיש מקום לנקוט צעדים פדגוגיים וטיפוליים אחרים. במסגרת זו חובה לבחון אם מוצו כל התהליכים החינוכיים והטיפוליים העומדים לרשות בית הספר, לרבות שיתוף ההורים.

 

3.3     שלב ב': מתן זכות טיעון להורי התלמיד ולתלמיד

3.3.1  מצא מנהל המוסד החינוכי, לאחר הדיון הפנימי, שיש לשקול את הרחקתו לצמיתות של התלמיד, תינתן להורי התלמיד ולתלמיד זכות טיעון.

3.3.2  מנהל מוסד החינוך ישלח מכתב זימון לדיון, לפי הדוגמה בנספח א להלן, לתלמיד ולהוריו.

3.3.3  מכתב הזימון לדיון יישלח בדואר רשום. רצוי לשלוח מכתב זימון גם בדואר רגיל.

3.3.4  במקרה של הורים פרודים או גרושים יש לשלוח מכתב זימון לדיון נפרד לכל אחד מהם והכול בכפיפות להנחיות בחוזר הוראות הקבע עא/4(א), סעיף 2.3-7, "הקשר בין בית הספר ובין הורים פרודים או גרושים".

3.3.5  חובה לשמור בתיק את אישור המסירה של מכתב הזימון שנשלח בדואר רשום.

3.3.6  הדיון יתקיים במוסד החינוכי בפני ועדה המורכבת מהחברים האלה:

–     המפקח על המוסד החינוכי

–     מנהל המוסד החינוכי

–     היועץ החינוכי ו/או פסיכולוג המוסד החינוכי, לפי העניין

–     מחנך הכיתה

–     רכז השכבה, אם קיים בעל תפקיד כזה באותו מוסד

–     בעלי תפקיד אחרים הנוגעים בדבר, לפי שיקול דעתו של מנהל מוסד החינוך.

3.3.7    נוסף על האמור ב-3.3.6 לעיל, כאשר מדובר בתלמיד זכאי שילוב או בתלמיד זכאי חינוך מיוחד במוסד רגיל, יהיה נוכח בדיון גם אחד מאלה: מפקח לחינוך מיוחד או מנהל מתי"א או מדריך בתחום החינוך המיוחד.

3.3.8    לא הופיעו התלמיד ואף לא אחד מהוריו במועד שנקבע, יידחה הדיון למועד אחר, והתלמיד והוריו יזומנו אליו במכתב זימון נוסף שיישלח גם הוא בדואר רשום.

3.3.9    גם במקרה של הורים פרודים או גרושים די בהופעתו של הורה אחד לדיון כדי שהדבר ייחשב כמתן הזדמנות נאותה לטעון בעניין, בתנאי שהמזמנים יוודאו שההורה הנעדר הוזמן כדין. (הוראה זו באה להוסיף על ההוראות הקבועות בחוזר הוראות הקבע עא/4(א), סעיף 2.3-7, "הקשר בין בית הספר ובין הורים פרודים או גרושים".)

3.3.10  בכל מקרה שבו ההורה או התלמיד אינם שולטים בשפת הלימוד העיקרית במוסד החינוך יוזמן מתורגמן או אדם אחר השולט בשפה העיקרית הנלמדת במוסד החינוך ובשפה שההורים דוברים. ההורים יכולים להביא אדם כזה מטעמם. במקרה שבו הורי התלמיד או התלמיד הם חירשים או כבדי שמיעה יוזמן לדיון מתורגמן לשפת הסימנים או אדם הבקי בשפת הסימנים. ההורים יוכלו להביא אדם כזה מטעמם.

3.3.11  לא הופיעו ההורים והתלמיד גם במועד הנוסף שנקבע לדיון, לא יידחה עוד הדיון בשל כך, והוועדה תדון בעניין הרחקתו של התלמיד לצמיתות במועד זה בהיעדרם. היעדרם של ההורים והתלמיד גם מהמועד השני נחשב ויתור על זכותם להשמיע את טענותיהם.

3.3.12  א. הופיעו ההורים והתלמיד לדיון, יחזור מנהל המוסד החינוכי על הטעמים שבגינם הוא וצוותו שוקלים להרחיק את התלמיד לצמיתות ויפרטם. מנהל המוסד החינוכי יהיה רשאי, אם יחשוב שיש בכך צורך, לאפשר לאנשי הצוות המקצועי להבהיר את הטעמים שפירט לפי תפקידם. לאחר מכן יטענו ההורים והתלמיד את טענותיהם בעצמם בפני הוועדה.

           ב. אם ההורים יבקשו לצרף לדיון אדם נוסף מטעמם (להלן "אדם"), וקיימות נסיבות חריגות ומיוחדות המצדיקות זאת (האדם מכיר היטב את התלמיד ו/או את משפחתו ו/או את הסוגיה שבגינה שוקלים את הרחקתו, או שהוא גורם מקצועי מתחום החינוך או הפסיכולוגיה או אדם כאמור ב-3.3.10 לעיל או אדם רלוונטי אחר), יאפשר מנהל המוסד החינוכי לאדם זה להשמיע את דעתו ו/או את נימוקיו בפני הוועדה, בתנאי שיתקיימו ההנחיות האלה:

           1) מנהל המוסד ישמע את האדם רק לאחר ששמע את ההורים ואת התלמיד.

           2) ההורים הודיעו על כך מראש, בתוך פרק זמן סביר לפני הדיון, למנהל המוסד החינוכי.

           מנהל המוסד רשאי לקבוע לעניין זה את סדרי הדיון ואת פרק הזמן המוקצב לשמיעת אותו אדם. יודגש שהדיון בפני הוועדה בעניין הרחקת תלמיד לצמיתות הוא דיון פדגוגי.

3.3.13  כאשר אחת הטענות של ההורים או של התלמיד אינה ברורה, על מנהל המוסד החינוכי או על חבר אחר בוועדה לבקש הבהרה.

3.3.14  יש לשמוע את טענותיהם של ההורים והתלמיד "בלב פתוח ובנפש חפצה".

3.3.15  בפני הוועדה יועלו גם טיעוני בית הספר, ויתקיים דיון.

3.3.16  יש לנהל פרוטוקול אשר ישקף את כל הדיון שהתנהל בנוכחות ההורים ו/או התלמיד. פרוטוקול זה יימסר להורים לאחר הגהה.

 

3.4     שלב ג': ההחלטה אם להרחיק לצמיתות

3.4.1  לאחר שההורים ישמיעו את טענותיהם בזמן שהוקצב לכך, יתקיים דיון סגור בין חברי הוועדה ותתקבל החלטת מנהל המוסד החינוכי אם  להרחיק או לא להרחיק את התלמיד לצמיתות. החליט המנהל להרחיק תלמיד, תינתן הודעה על ההחלטה לרשות החינוך המקומית כאמור ב-3.5 להלן.

3.4.2  החלטת מנהל המוסד החינוכי להרחיק תלמיד לצמיתות צריכה להתייחס לטענות ההורים ו/או התלמיד ו/או מי מטעמם ולנמק מדוע טענותיהם נדחו במקרה שהוחלט לא לקבלן לאור טענות המוסד החינוכי. יש לציין בהחלטה אם נבחנו חלופות להחלטה על הרחקה לצמיתות ולהסביר מדוע לא תיבחר חלופה אחרת, אם היא קיימת.

3.4.3  כאשר מדובר בתלמיד זכאי שילוב או בתלמיד זכאי חינוך מיוחד במוסד חינוך רגיל תבחן הוועדה טרם קבלת החלטה בעניינו את האפשרות להפנותו לוועדת השמה, בהתאם לחוק החינוך המיוחד ולהנחיות בחוזרי המנהל הכללי.

3.4.4  ההחלטה להרחיק תלמיד צריכה להיות של מנהל המוסד החינוכי לאחר הדיון בוועדה, ולא של גורם אחר (כגון צוות בין-מקצועי), מכובד ככל שיהיה.

3.5     הודעת מנהל המוסד החינוכי על ההחלטה להרחיק תלמיד לצמיתות

3.5.1  הודעת מנהל המוסד החינוכי על ההחלטה להרחיק תלמיד ממוסד חינוך מסוים לצמיתות ולהעבירו למוסד חינוך אחר תכלול את הפרטים האלה:

א.   תוכן ההחלטה ונימוקיה

ב.   מועד מתן ההחלטה

ג.    הסבר על קיום זכות ערר של התלמיד ושל הוריו בתוך 14 ימים מיום המצאת ההודעה ופירוט הדרכים להגשת הערר (תוך ציון כתובתו של מנהל המחוז הרלוונטי).

3.5.2  מנהל מוסד חינוך רשמי או מנהל מוסד שבבעלות רשות חינוך מקומית יעביר בכתב את ההודעה על ההחלטה להרחיק תלמיד לצמיתות לרשות החינוך המקומית שבשטחה מצוי מוסד החינוך וכן לרשות החינוך המקומית שבה התלמיד מתגורר (במקרה שאין מדובר באותה רשות חינוך). ההחלטה תכלול את הנימוקים להחלטה ואת עיקרי הדיון, לרבות טענות ההורים ו/או התלמיד ו/או מי מטעמם. אם נמסרו טענות ההורים והתלמיד גם בכתב, יעביר מנהל המוסד גם את מכתביהם.

3.5.3  מנהל מוסד החינוך של בעלות אחרת יעביר בכתב את ההודעה על ההחלטה להרחיק תלמיד כאמור ב-3.5.1 לעיל אל הבעלות על מוסד החינוך (כהגדרתה ב-1.1 לעיל) ולרשות החינוך המקומית שהתלמיד מתגורר בה כדי שתשבץ את התלמיד במוסד אחר. מנהל המוסד החינוכי יודיע בכתב להורים על ההחלטה להרחיק את התלמיד.

3.5.4  בנוסף לגורמים המפורטים לעיל תישלח ההודעה הכוללת את כל הפרטים שפורטו לעיל בארבעה עותקים. עותק אחד יימסר לתלמיד (במידת האפשר תלווה המסירה בשיחת הסבר), עותק נוסף יישלח להורי התלמיד בדואר רשום ובדואר רגיל, עותק שלישי יועבר למנהל המחוז של משרד החינוך שבתחומו מצוי מוסד החינוך, ועותק רביעי יועבר לממונה על השירות הפסיכולוגי-הייעוצי במשרד החינוך שהוא נציגו של המנהל הכללי לעניין זה.

 

3.6     ההליך בפני ועדת שימוע במחוז (במקרה שהתלמיד לא הורחק לאלתר)

3.6.1  הוגש ערר בכתב בידי התלמיד או הוריו למנהל המחוז בתוך 14 ימים מיום המצאת ההודעה על ההחלטה להרחיק את התלמיד ממוסד חינוך ולהעבירו למוסד חינוך אחר, יתקיים דיון בפני ועדת שימוע מוקדם ככל האפשר ולכל המאוחר תוך 14 יום מיום הגשת הערר.

3.6.2  אלה חברי הוועדה:

א.    מנהל המחוז או מפקח המחוז או המפקח על החינוך הדתי אשר במחוזו מצוי מוסד החינוך, והוא יהיה היושב ראש (להלן: "יו"ר ועדת השימוע"; במקרה של הרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד דתי יהיה יו"ר ועדת השימוע בערר המפקח על החינוך הממלכתי דתי במחוז)

ב.    נציג הארגון שרוב המורים במוסד החינוך משתייכים אליו כפי שיקבע הארגון

ג.     נציג ארגון ההורים הארצי מתוך רשימה שיקבע הארגון, אלא אם יבקשו התלמיד או הוריו כי לא ישתתף בדיון

ד.    ראש מועצת התלמידים המחוזית או סגנו, אלא אם יבקשו התלמיד או הוריו כי לא ישתתף בדיון. הנציגים האמורים ב-ב'-ד' יחתמו על טופס לשמירת סודיות טרם השתתפותם בדיון, אם הם ישתתפו בו (ראה טופס בנספח ב להלן). 

 3.6.3  הביאו לידיעת יו"ר ועדת השימוע כי יש נתונים ונסיבות רגישים (לעניין זה – הרגליו המיניים, מצבו הבריאותי, מצבו הכלכלי, דעותיו ואמונותיו, נתונים אישיים רגישים אחרים) שחשיפתם שלא לצורך קבלת ההחלטה עלולה לפגוע בפרטיותו של התלמיד, ישקול יו"ר ועדת השימוע  את הדרך שבה יובאו הנתונים והנסיבות בפני יתר הנציגים, לרבות נציגי הוועדה שאינם עובדי משרד החינוך.

3.6.4  יו"ר ועדת השימוע יקיים את הדיון לפני ועדת השימוע במועד שנקבע, בכל הרכב שהוא, בתנאי שנשלחה הודעה בדואר רשום על מועד הדיון ועל מקומו לכל אלה:

א.    לנציגים בוועדת השימוע, דהיינו לנציג הארגון היציג שאליו משתייכים מרבית המורים במוסד החינוך, לנציג ארגון ההורים הארצי ולראש מועצת התלמידים או לסגנו  (הזמנה לא תישלח לנציג ארגון ההורים הארצי ו/או לראש מועצת התלמידים או לסגנו אם ביקשו התלמיד או הוריו כי הם לא ישתתפו בדיון; כמו כן אין להזמין נציג של ועד ההורים המוסדי או העירוני אם הוא אינו מנוי ברשימה שנקבעה)

ב.    לתלמיד ולהוריו

ג.     למפקח המחוז ו/או למפקח הכולל האחראי על מוסד החינוך ו/או למנהל מוסד החינוך או למי מטעמם.

כאשר מדובר בתלמיד זכאי שילוב או בתלמיד זכאי לחינוך מיוחד במסגרת חינוך רגילה יזמין מנהל המחוז גם מפקח לחינוך מיוחד.

3.6.5  ההחלטה בערר תינתן על ידי יו"ר ועדת השימוע  בערר.

3.6.6  ההחלטה תינתן לאחר שישמע יו"ר ועדת השימוע את הורי התלמיד ו/או את התלמיד  ולאחר שישמע את מפקח המחוז ו/או את המפקח הכולל האחראי על מוסד החינוך ו/או את מנהל מוסד החינוך או מי מטעמם, וכן את דעות הנציגים שהוזמנו כדין לדיון בוועדה.

3.6.7  לגבי תלמיד זכאי שילוב או תלמיד זכאי חינוך מיוחד במסגרת חינוך רגילה, תינתן ההחלטה על ידי יו"ר ועדת השימוע לאחר שישמע גם מפקח לחינוך מיוחד ולאחר שיבחן את הפעילות של המוסד החינוכי לשילובו של התלמיד ואת השיקולים להפנייתו לוועדת השמה כדי לבחון מחדש את אפיון החריגות להשמה חינוכית.

3.6.8  הליך השימוע בערר יהיה בהתאם לכללי השימוע המפורטים ב-3.3.12-3.3.9 לעיל. להבדיל מהליך דיון במוסד החינוכי, אין לתלמיד ולהוריו זכות למועד נוסף מעבר למועד הראשון שהוזמנו אליו כדין על ידי מנהל המחוז.

3.6.9  יו"ר ועדת השימוע יודיע בכתב על החלטתו בערר תוך 3 ימים מתום הדיון לפני ועדת השימוע.

 

3.7     הרחקת תלמיד לצמיתות לאלתר ממוסד חינוך

בהתקיים נסיבות חריגות המחייבות הרחקת תלמיד לאלתר יש לנהוג באופן הזה:

3.7.1  יש לקיים את ההוראות ב-3.4-3.2 גם במקרה שבו שוקלים הרחקת תלמיד לצמיתות לאלתר.

3.7.2  במקרה שבו, נוסף על ההחלטה להרחיק תלמיד לצמיתות יש גם החלטה להרחיקו לאלתר ולא להמתין לתוצאות הערר בפני ועדת השימוע, יש לנהוג כדלהלן:

א.    מנהל המוסד יקבל אישור בכתב של מפקח המחוז – ובאין מפקח מחוז יקבל אישור בכתב של המפקח הכולל – להרחיק את התלמיד לצמיתות לאלתר.

ב.    מנהל מוסד החינוך יעביר את האישור להרחקה לאלתר לרשות החינוך המקומית או לבעלות על מוסד החינוך ולמנהל המחוז.

ג.     מנהל המוסד יודיע על ההחלטה להרחיק את התלמיד לאלתר לממונה על השירות הפסיכולוגי-הייעוצי במשרד החינוך שהוא נציגו של המנהל הכללי לעניין זה.

 

3.8     הודעת מנהל המוסד החינוכי על ההחלטה להרחיק תלמיד לצמיתות לאלתר

3.8.1  הודעת מנהל המוסד החינוכי על ההחלטה להרחיק תלמיד ממוסד חינוך מסוים לצמיתות ולהעבירו למוסד חינוך אחר תכלול את הפרטים האלה:

א.    תוכן ההחלטה ונימוקיה

ב.    מועד מתן ההחלטה

ג.    אישור בכתב של מפקח המחוז, ובאין מפקח מחוז אישור בכתב של המפקח הכולל

ד.    הסבר על קיום זכות ערר של התלמיד והוריו בתוך 10 ימים מיום המצאת ההודעה ופירוט הדרכים להגשתו (תוך ציון כתובתו של מנהל המחוז הרלוונטי).

3.8.2  מנהל מוסד חינוך רשמי או מנהל מוסד שבבעלות רשות חינוך מקומית יעביר בכתב את ההודעה על ההחלטה להרחיק תלמיד לצמיתות לרשות החינוך המקומית שבשטחה מצוי מוסד החינוך וכן לרשות החינוך המקומית שבה התלמיד מתגורר (במקרה שאין מדובר באותה רשות חינוך) ולמנהל המחוז. ההחלטה תכלול את הנימוקים להחלטה ואת עיקרי הדיון, לרבות טענות ההורים ו/או התלמיד ו/או מי מטעמם. אם נמסרו טענות ההורים והתלמיד גם בכתב, יעביר מנהל המוסד גם את מכתביהם.

3.8.3  מנהל מוסד החינוך של בעלות אחרת יעביר בכתב את ההודעה על ההחלטה להרחיק תלמיד כאמור ב-3.8.1 לעיל אל הבעלות על מוסד החינוך (כהגדרתה ב-1.1 לעיל) ולרשות החינוך המקומית שהתלמיד מתגורר בה כדי שתשבץ את התלמיד במוסד אחר. מנהל המוסד החינוכי יודיע להורים על ההחלטה להרחיק את התלמיד.

3.8.4  בנוסף לגורמים המפורטים לעיל תישלח ההודעה הכוללת את כל הפרטים שפורטו לעיל בארבעה עותקים. עותק אחד יימסר לתלמיד (במידת האפשר תלווה המסירה בשיחת הסבר), עותק נוסף יישלח להורי התלמיד בדואר רשום ובדואר רגיל, עותק שלישי יועבר למנהל המחוז של משרד החינוך שבתחומו מצוי מוסד החינוך, ועותק רביעי יועבר לממונה על השירות הפסיכולוגי-הייעוצי במשרד החינוך שהוא נציגו של המנהל הכללי לעניין זה.

 

3.9     דיון בוועדת שימוע במחוז והחלטת מנהל המחוז בערר על הרחקת תלמיד לצמיתות לאלתר ממוסד חינוך

3.9.1  התלמיד או הוריו יהיו רשאים להגיש ערר בכתב למנהל המחוז בתוך 10 ימים  מיום המצאת ההודעה על ההחלטה  להרחיק את התלמיד לאלתר ממוסד חינוך ולהעבירו למוסד חינוך אחר.

3.9.2  מוקדם ככל האפשר, ולכל המאוחר תוך 10 ימים מיום הגשת הערר, יתקיים דיון ותתקבל החלטת מנהל המחוז. החלטת מנהל המחוז תהיה מפורטת בהתאם להוראות ב-3.10 להלן.

3.9.3  יתר ההוראות לעניין ההתנהלות של ועדת השימוע, המובאות       ב-3.3.12-3.3.9 לעיל, יחולו בשינויים המחויבים. יודגש כי במקרה שההחלטה על הרחקה לצמיתות לאלתר ממוסד החינוך ניתנה באישור מפקח המחוז יכהנו רק מנהל המחוז או המפקח על החינוך הדתי כיו"ר ועדת השימוע.

 

3.10   הודעה על החלטת מנהל המחוז בערר על הרחקה לצמיתות ממוסד חינוך ועל הרחקה לצמיתות לאלתר ממוסד חינוך

3.10.1  על הודעת מנהל המחוז בערר על החלטה להרחקת תלמיד לצמיתות לכלול את הפרטים האלה:

א.   תוכן ההחלטה: ההחלטה של מנהל המוסד החינוכי, דחייתה או שינויה

ב.    התשתית העובדתית

ג.    נימוקי ההחלטה אשר יתייחסו, בין היתר, הן לטענות ההורים ו/או התלמיד ו/או מי מטעמם, הן לתשובות המוסד החינוכי לטענות אלה והן לבדיקת חלופות חמורות פחות ולשיקולים מדוע לא לנקוט אותן.

כמו כן יש לציין בהודעה שאפשר לעתור לפני בית המשפט לעניינים מינהליים על החלטתו להרחיק את התלמיד לצמיתות.

 

3.10.2  ההודעה על ההחלטה בערר תימסר בכתב למנהל מוסד החינוך, לרשות החינוך המקומית שבה התלמיד מתגורר ולרשות החינוך המקומית שבה המוסד החינוכי פועל (כאשר מדובר באותה רשות) או לבעלות, לתלמיד ולהוריו ולממונה על השירות הפסיכולוגי-הייעוצי במשרד החינוך שהוא נציגו של המנהל הכללי לעניין זה, והיא תחייב את מנהל המוסד המבקש את ההרחקה, את מנהל מוסד החינוך המיועד לקלוט את התלמיד המורחק במקרה שהורחק ואת רשות החינוך המקומית או את הבעלות.

 

4.      המועד לביצוע החלטתו של מוסד חינוכי להרחיק תלמיד לצמיתות ולהעבירו למוסד אחר

4.1     תלמיד לא יורחק לצמיתות עד להגשת ערר (דהיינו 14 ימים), ואם הוגש ערר, לא יורחק אלא לאחר קבלת החלטה בערר להרחיקו לצמיתות על ידי ועדת השימוע בראשות מנהל המחוז או המחמ"ד.  

4.2     על אף האמור ב-4.1 לעיל בעניין הרחקה לצמיתות לאלתר, מנהל מוסד החינוך רשאי, באישור מפקח המחוז – ובאין מפקח מחוז באישור המפקח הכולל – להרחיק את התלמיד לאלתר.

4.3     יודגש כי אין אישור להרחקת תלמיד לאלתר במקרה של הרחקה בשל הישגים לימודיים (ראה ב-5 להלן).

4.4     קיבלה רשות החינוך המקומית (או בעלות אחרת) הודעה על החלטתו של מנהל המוסד החינוכי, בהתאם להליך שפורט לעיל, להרחיק תלמיד לצמיתות, תיערך הרשות לשיבוצו של התלמיד במוסד חינוך אחר.  בחלוף 14 ימים, אם לא הוגש ערר או הוגש ערר לאחר קבלת החלטת מנהל המחוז בערר, תודיע רשות החינוך המקומית  להורי התלמיד את פרטי המוסד החינוכי שהוא יועבר אליו. הודעה על כך תינתן גם למנהל המוסד שהתלמיד הורחק ממנו ולמנהל המוסד שהתלמיד מועבר אליו.

 

5.      כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים

5.1     ככלל אין להרחיק תלמיד לצמיתות בשל הישגיו הלימודיים.

5.2     תלמיד הלומד באחת מכיתות הלימוד א'-ו' לא יורחק מבית ספר שהוא לומד בו בשל הישגיו הדלים בלימודים.

5.3     תלמיד הלומד באחת מכיתות הלימוד ז'-י"ב לא יורחק מבית הספר שהוא לומד בו בשל הישגיו הדלים בלימודים  אלא אם כן מוצו כל התהליכים החינוכיים העומדים לרשות בית הספר, לרבות השארת התלמיד באותה כיתה, והתקיימו כל אלה:

5.3.1  ב-70% לפחות מן המקצועות שהיה התלמיד מחויב ללמוד באותה שנת לימודים היה ציונו השנתי הסופי "נכשל".

5.3.2  הכישלון אינו נובע מאירוע חריג בחיי התלמיד שהוא אחד מאלה:

–    מחלה של התלמיד

–    מחלה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה

–    גירושין או פרדה  של הוריו

–    אירוע חריג (כמו, למשל, מצב מתמשך של מצוקה נפשית) שלדעת מנהל מוסד החינוך, בהתייעצות עם היועץ החינוכי באותו מוסד, הוביל לכישלונו של התלמיד.

5.3.3  התלמיד לא נענה להצעת מנהל מוסד החינוך לחזור בשנה שלאחר שנת הכישלון על הלימודים באותה כיתה לצורך חזרה על חומר הלימוד.

5.4     ההוראות ב-5.3-5.1 לעיל לא יחולו לגבי תלמיד זכאי חוק חינוך מיוחד במוסד חינוך רגיל.

 

6.      הליך הרחקת תלמיד לצמיתות בשל הישגיו הלימודיים

הליך הרחקת תלמיד יתקיים במוסד החינוך בהתאם להוראות ב-3.3 וב-3.4 לעיל, וערר יתקיים בפני ועדת השימוע ובפני מנהל המחוז בהתאם להוראות ב-3.6 לעיל. המועד לביצוע ההחלטה יהיה בהתאם להוראות ב-4 לעיל.

 

7.      היבחנות בבחינות בגרות

תלמיד שהורחק ממוסד החינוך במהלך הלימוד בכיתות י'-י"ב בסמוך למועד בחינות הבגרות, לא תיפגע זכותו להשתתף בבחינות הבגרות בבית הספר שהורחק ממנו באותה שנה.

 

8.      דיווח לשר החינוך

השירות הפסיכולוגי-הייעוצי יעביר לשר החינוך לקראת תחילת כל שנת לימודים דיווח על כל המקרים של הרחקת תלמיד לצמיתות והרחקה לצמיתות לאלתר בשנת הלימודים שחלפה, לרבות פירוט המקרים והטעמים להחלטה של המוסד החינוכי ומנהל המחוז.


 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/6(א), ח' בשבט התשע"ב, 01 בפברואר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015