education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.1 ארגון העבודה הפדגוגית

(תשסז) 3.1-3  מוסדות חינוך ניסויים – גני ילדים ובתי ספר – תיקון לסעיף קטן 4
 

בסעיף 3.1-23 של חוזר הוראות הקבע סד/3(א) פרסמנו את הוראות הקבע בנושא מוסדות חינוך ניסויים. גף ניסויים ויזמות במשרדנו גיבש השנה קריטריונים להקצאת משאבים למוסדות החינוך הניסויים. לפיכך אנו מפרסמים להלן תיקון לסעיף קטן 4, "התחייבות המשרד והרשות למוסד שהוכר כניסויי", תת-סעיף 4.1. הליך האישור של הקריטריונים טרם הושלם. עם השלמתו נפרסם חוזר הוראות קבע חדש בנושא. להלן הנוסח החדש של התת-סעיף 4.1:

"גף ניסויים ויזמות במזכירות הפדגוגית הוא הגורם המרכז, המפקח והמקצה את מאגר השעות ואת התקציב עבור מוסדות החינוך שקיבלו הכרה כניסויים, בכפיפות לתקציב ולנוהלי המשרד.

בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים במשרד ביצע גף ניסויים בשנת הלימודים התשס"ז את חלוקת המשאבים בהתאם לקריטריונים. עם קבלת אישור גורמי המשרד תבוצע הקצאת המשאבים לכל מוסדות החינוך הניסויים בשנים הבאות באופן מלא בהליך זה. כל מוסדות החינוך הניסויים המאושרים לתקצוב מעצם קבלת תקציב שנתי מודעים לכך שקריטריונים אלה יחולו עליהם וייתכן שישפיעו על היקף המשאבים שאושרו להם עד לאישור הקריטריונים להקצאת המשאבים."


בשאלות אפשר לפנות אל הגף לניסויים ויזמות במזכירות הפדגוגית,
טל' 02-5603804, דוא"ל
orlyyo@education.gov.il.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/5, י'א בטבת התשס'ז, 01 בינואר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014