education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.1 ארגון העבודה הפדגוגית

(תשסז) 3.1-1  לוח הזמנים להגשת הצעות למוסדות חינוך ניסויים לשנת התשס'ח
 

1. הצעות בתי הספר תוגשנה על ידי מנהלי בתי הספר, באמצעות המפקחים, למנהלי המחוזות, ובחינוך הממלכתי-דתי למחמ"דים, עד יום חמישי, כ"א בטבת התשס"ז (11.1.07).

הצעת מוסדות על-יסודיים המבקשים שינוי במתכונת בחינות הבגרות תוגש למחוז ולגף הניסויים במקביל.
2. הצעות גני ילדים יש להגיש בשני עותקים: אחד להנהלת המחוז הממונה והשני לאגף לחינוך קדם-יסודי, למחלקה לשיטות ולמודלים חינוכיים, עד יום חמישי, כ"א בטבת התשס"ז (11.1.07).
3. בכל מחוז תוקם ועדת אד-הוק בראשות מנהל המחוז ובהשתתפות המחמ"ד ונציגי הגף לניסויים וליזמות. הוועדה תבחן בקפדנות את ההצעות, את אישור הרשויות המקומיות ואת נכונות המחוז להשתתף במשאבים השונים. עם אישור הניסוי על הוועדה המחוזית להגיש את רשימת מוסדות החינוך המומלצים על פי סדר עדיפויות, יחד עם הצעת הניסוי המלאה ועם המלצותיה של הוועדה וטופס ההצטרפות. הצעות אלו תובאנה להחלטת הוועדה העליונה.
4. כמו כן יש לשלוח את ההצעות לניסויים במקביל גם בדוא"ל, לפי כתובת זו: orlyyo@education.gov.il.
5. הצעות מנהלי המחוזות תועברנה למזכירות הפדגוגית עד יום ה', י"ג בשבט התשס"ז (1.2.07).
6. החלטות הוועדה העליונה והמנכ"ל תימסרנה למחוזות החל מיום ראשון, י"זבסיוון התשס"ז (3.6.07).עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/4, י' בכסלו התשס'ז, 01 בדצמבר 2006

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014