education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.1 ארגון העבודה הפדגוגית

(תשעד) 3.1-1  פרסי חינוך לשנת הלימודים התשע"ד
 

1.      כללי

כבכל שנה, יוענקו בשנת הלימודים התשע"ד פרסי חינוך ארציים לבתי-ספר ולגני-ילדים על תרומה ייחודית לחינוך. מוסדות החינוך שיאושרו לפרס חינוך יזכו בתעודות הערכה ובפרס כספי. גובה הפרס הוא 10,000 ש"ח לבית ספר ו-5,000 ש"ח לגן ילדים.

 

2.      הגשת המלצות לקבלת פרס חינוך מוסדי

2.1     כל החפץ בכך, בין אם הוא עובד המערכת, הורה, אדם פרטי או איש ציבור, יכול להגיש המלצה על בית ספר או על גן ילדים כמועמד לפרס.

2.2     אפשר להמליץ  על בתי ספר ועל גני ילדים מכל המגזרים.

2.3     אפשר להמליץ על מוסד רק לאחר שמלאו חמש שנים להקמתו.

2.4   המעוניינים להמליץ על מועמדים לפרס יפנו ללשכת מנהל המחוז שבתחומו נמצא המוסד המומלץ לקבלת טופס המלצה. את הטפסים המלאים יש להגיש ללשכת מנהל המחוז.

2.5     המלצות על מוסדות חינוך מן המגזרים הערבי והדרוזי יש לשלוח גם למנהל המחוז שבתחומו נמצא המוסד המומלץ וגם ללשכות הממונים על החינוך הערבי, הדרוזי והבדואי על פי לוח הזמנים שבסעיף 5.

 

3.      אמות המידה להענקת פרסי החינוך

א.      אמות המידה להענקת פרסי החינוך לגן ילדים

1)      הגן פועל במגוון אופנים לקידום תהליכי הוראה-למידה והערכה המובילים ללמידה משמעותית, לפיתוח סקרנות ומוטיבציה ללמידה, לעידוד יצירתיות וחשיבה, להעשרת ידע ולפיתוח נורמות התנהגות אישית וחברתית.

2)      ההוראה בגן אינטגרטיבית ובין-תחומית ומשלבת תכנים מכל אשכולות הליבה תוך מתן מענה דיפרנציאלי לצורכיהם השונים של הילדים, ובכלל זה קיום מערך תמיכה לילדים בעלי צרכים ייחודיים. הלמידה בגן מתקיימת באמצעות פעילות חווייתית, מעוררת סקרנות ומהנה. סביבת הגן מזמנת משחק לסוגיו השונים (סוציו-דרמתי, חברתי, לימודי וכד'), ומעודדת הבעה, יצירה ותנועה.

 3)     בגן שורר אקלים של דרך ארץ, אכפתיות וכבוד הדדי. הוא מחנך ללקיחת אחריות, לאי-אלימות, למניעת התנהגויות עתירות סיכון, למעורבות בחיי הקהילה, לשמירה על איכות הסביבה, לשמירה על זכויות האדם ועל השוויון בין המינים, לסובלנות ולדו-קיום.

4)       בגן קיים שיתוף של כל הצוות בגיבוש החזון החינוכי, בקביעת יעדי הפעולה, בתכנון החינוכי ובביצועו.

5)       בגן מתקיימות פעילויות בשיתוף ההורים ומושם בו דגש על קיום קשר עמם. כמו כן מתקיימות בו פעילויות  המעודדות מעורבות ותרומה  לחיי הקהילה. 

6)       בגן מתקיימות תכניות ופעילויות ייחודיות, פרי יזמת הגננת והצוות.

7)       בגן מופעלות תכניות למעברים ברצף החינוכי, תוך קיום קשר רציף עם בתי הספר שאליהם מיועדים הילדים לעבור.

 

ב.         אמות המידה להענקת פרסי החינוך לבית ספר

1)      בית הספר פועל באופנים מגוונים לקידום תהליכי הוראה-למידה והערכה ולפיתוח סביבת למידה אשר יובילו ללמידה משמעותית, להבנה מעמיקה, לטיפוח כלי חשיבה ולמידה, להישגיות, לחדשנות, ליצירתיות ולמצוינות.

2)      בית הספר נותן מענה לצרכים שונים של תלמידים, ופועל להכלה, לקידום ולטיפוח של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים וייחודיים וכן למניעת נשירה.

3)      בבית הספר שורר אקלים של דרך ארץ, אכפתיות וכבוד הדדי. הוא מחנך ללקיחת אחריות, לאי-אלימות, למניעת התנהגויות עתירות סיכון, למעורבות בחיי בית הספר והקהילה, לשמירה על איכות הסביבה, לשמירה על זכויות האדם ולשוויון בין המינים, לסובלנות ולדו-קיום.

4)      בית הספר פועל להנחלת העקרונות המצוינים בהכרזה על הקמת מדינת ישראל, לטיפוח ערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולטיפוח המורשת והזיקות התרבותיות של אוכלוסיית תלמידיו.

5)      המנהיגות הבית ספרית פועלת להשגת מטרות ויעדים הנגזרים מהחזון הבית-ספרי. היא מקדמת תרבות ארגונית המעודדת עבודת צוות והעצמתה, התפתחות מקצועית מתמדת של כל אחד מהשותפים לעשייה החינוכית וקשר עם ההורים ועם הקהילה.

 

4.      הליך בחירת המועמדים לפרס

4.1    בכל מחוז תוקם ועדת פרס מחוזית בהרכב זה:

א.    מנהל  המחוז (יושב ראש)

ב.     מחמ"ד המחוז

ג.    נציג של הפיקוח הערבי והדרוזי (במחוזות הרלוונטיים)

ד.     מפקח ממחוז אחר (בתיאום עם מנהל המחוז שבו הוא עובד)

ה.   מנהל מוסד חינוכי שזכה בעבר בפרס חינוך

ו.    איש ציבור.

כל חברי הוועדה (למעט המחמ"ד) ייבחרו על ידי מנהל המחוז.

 

4.2     יוקמו צוותי שיפוט ארציים על פי חטיבות גיל בהרכב זה:

א.    מנהל אגף הגיל או מי מטעמו

ב.     נציג החינוך הממלכתי דתי (בבתי הספר של הממ"ד)

ג.     נציג החינוך הערבי והדרוזי (בבתי הספר מהמגזר הערבי והדרוזי).

4.3     כל ועדת פרס מחוזית תגיש למרכזת ועדת הפרס הארצית, הגב' רויטל כרמלי-סלע, המלצות מנומקות על עד שלושה מוסדות מומלצים מהמחוז, תוך שימת לב לייצוג של שכבות הגיל.

4.4     הצוות הארצי יבקר בבתי הספר המועמדים לפרס ויגיש גם הוא את המלצותיו למרכזת ועדת הפרס הארצית.               

4.5     תוקם ועדה ארצית עליונה בהרכב זה:

א.     יו"ר המזכירות הפדגוגית (יו"ר)

ב.     שני נציגים מהמזכירות הפדגוגית

ג .    ראש מינהל החמ"ד או סגנו

ד.     מנהלי אגפי הגיל

ה.    נציג של החינוך הערבי והדרוזי

ו .     חבר סגל במוסד להשכלה גבוהה (שאינו עובד המוסד ולא היה בעבר עובד המשרד)

ז.     זוכה בפרס חינוך בעבר.

שלושת האחרונים ימונו על ידי יושב ראש המזכירות הפדגוגית, על דעת המנהלת הכללית של המשרד.

4.6     הוועדה הארצית העליונה תקבע את דרכי ההערכה לגבי המוסדות שהומלצו לפרס, והיא תגיש את המלצותיה לשר החינוך ולמנהלת הכללית על יסוד ההמלצות של המחוזות, הסיורים של חבריה במוסדות המומלצים ומידע נוסף.

4.7     החלטות השר והמנהלת הכללית לגבי הזוכים בפרס הן סופיות.

 

5.      לוח הזמנים

א.      קליטת טופסי המלצה: על טופסי ההמלצה להגיע ללשכת מנהל המחוז לא יאוחר מיום שלישי, י"א בחשוון התשע"ד, 15 באוקטובר 2013. טפסים שיגיעו לאחר המועד הנ"ל לא יטופלו.

ב.       ביקורים של ועדות השיפוט המחוזיות: לאחר קבלת טופסי ההמלצה ולא יאוחר מיום שני, ו' בטבת התשע"ד, 9 בדצמבר 2013, יתקיימו ביקורים של חברי ועדות השיפוט המחוזיות במוסדות שהומלצו.

ג.       המלצות של הוועדות המחוזיות: הוועדות המחוזיות תסכמנה את עבודתן ותעברנה את המלצותיהן המנומקות בכתב למרכזת ועדת הפרס, הגב' רויטל כרמלי סלע, עד יום ראשון, י"ט בטבת התשע"ד, 22 בדצמבר 2013.

ד.       ביקורים של ועדות השיפוט הארציות: לאחר קבלת ההמלצות של הוועדות המחוזיות  ועד יום שלישי, ט"ז באדר ב' התשע"ד, 18 במרס 2014, יתמנו ועדות שיפוט ארציות על פי חטיבות הגיל, והן תערוכנה ביקורים במוסדות שהומלצו על ידי הוועדות המחוזיות.

ה.      המלצות הוועדה הארצית העליונה: במהלך החודשים מרס ואפריל 2014 תדון הוועדה הארצית העליונה במסמכים שהוגשו לה, תגבש את המלצותיה ותגיש אותן לשר החינוך ולמנהלת הכללית.

עם החלטת השר והמנהלת הכללית על מקבלי הפרס תישלחנה הודעות למוסדות הזוכים. הענקת הפרסים ותעודות ההערכה לזוכים תיערך בטקס שיתקיים בירושלים במועד שתבוא עליו הודעה.

 


 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' רויטל כרמלי-סלע, הממונה על פרסי ישראל, פרסי חינוך ופרסים אחרים, טל' 02-5604718/9.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/1, כ"א באלול התשע"ג, 27 באוגוסט 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014