education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.1 ארגון העבודה הפדגוגית

(תשעג) 3.1-5  מוסדות חינוך ניסויים בשנת הלימודים התשע"ד
 

1.      לוח הזמנים להגשת הצעות למוסדות חינוך ניסויים

1.1     הצעות בתי הספר תוגשנה על ידי מנהלי בתי הספר באמצעות המפקחים, שיעבירו למנהלי המחוזות, ובחינוך הממ"ד – למחמ"דים, עד יום ה', י"ח באדר התשע"ג, 28.2.2013.

הצעת מוסדות על-יסודיים המבקשים שינוי במתכונת בחינות הבגרות תוגש במקביל הן למחוז והן לגף לניסויים וליזמות. בחמ"ד יש להגיש זאת גם למפמ"ר.

1.2     הצעות לגני ילדים יש להגיש בשני עותקים: אחד להנהלת המחוז הממונה והשני לאגף לחינוך קדם-יסודי, למחלקה לשיטות ולמודלים חינוכיים, עד יום ה', י"ח באדר התשע"ג, 28.2.2013.

1.3     בכל מחוז תוקם ועדה בראשות מנהל המחוז ובהשתתפות המחמ"ד ונציגי הגף לניסויים וליזמות. הוועדה תבחן בקפדנות את ההצעות, את אישור הרשויות המקומיות ואת נכונות המחוז להשתתף בהקצאת המשאבים השונים. עם אישור הניסוי על הוועדה המחוזית להגיש את רשימת מוסדות החינוך המומלצים על פי סדר עדיפויות, יחד עם הצעת הניסוי המלאה ועם המלצותיה של הוועדה וטופס ההצטרפות. הצעות אלו תובאנה להחלטת הוועדה העליונה.

1.4     יש לשלוח את ההצעות לניסויים גם בדואר האלקטרוני לכתובת הזו: orlyyo@education.gov.il.

1.5     הצעות מנהלי המחוזות תועברנה למזכירות הפדגוגית עד יום ה', י' בניסן התשע"ג, 21.3.2013.

1.6     החלטות הוועדה העליונה והמנכ"ל תימסרנה למחוזות החל מיום ה', כ"ג באלול התשע"ג, 29.8.2013.

 

2.      התחייבות המוסד הניסויי

מוסדות חינוך ניסויים שסיימו את השנה החמישית מחויבים להגיש תכנית ליישום התהליך של הפצת הידע שנרכש במהלך הניסוי במשך שנה נוספת, בתיאום עם דרישות הגף לניסויים וליזמות ובהתאם להן. התחייבות זו אינה קשורה בקבלת תקציב או שירותים נוספים מהגף. בסמכות הגף בלבד לשחרר מוסדות חינוך ממחויבות זו.

 

3.      מוסדות המצטרפים ל"אופק חדש"

מוסדות חינוך ניסויים שהצטרפו או עומדים להצטרף ל"אופק חדש" מחויבים למלא אחר ההנחיות  האלה:

-    לדווח בכתב מיד עם החלטתם להצטרף

-    לבחור הכשרות מתוך היצע ההכשרות של הגף המתאימות לצורכי הניסוי, כפי שמופיע במערך ההכשרות של "אופק חדש" שבאתר המשרד, בהתאמה לתכנים באתרי האינטרנט של מוסדות החינוך השונים

-    לוודא את השתתפות הצוות המוביל את הניסוי, מנהל בית הספר וחברים נוספים מסגל ההוראה בהכשרות, לפי צורכי הניסוי ובהתאמה לתכנים באתר האינטרנט.


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' אורלי יוסף, המזכירות הפדגוגית, טל' 02-5603804, דוא"ל orlyyo@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/6, כ"א בשבט התשע"ג, 01 בפברואר 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014