education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.1 ארגון העבודה הפדגוגית

(תשעה) 3.1-2  בקשה להכרה כמוסד חינוך ממלכתי משלב
 

1.      רקע

מוסד חינוך ממלכתי משלב הוא מסגרת חינוכית משותפת לתלמידים המקיימים אורח חיים דתי, חילוני ומסורתי, המטפחת את זהותה הייחודית של כל אחת מן הקבוצות, תוך ביסוסה על התרבות היהודית ועל ערכי הסובלנות והאחדות הלאומית. המוסד משלב בתכנית הלימודים ובאורח החיים שלו לימוד מקורות יהודיים בהיקף רחב ושם דגש על העיסוק בזהות היהודית והציונית ועל חינוך לערכי הסובלנות. תכנית הלימודים בבתי הספר של החינוך המשלב מתגברת את לימודי היהדות והציונות בנוסף על תכניות הלימודים הרשמיות של משרד החינוך, הן במסגרת הלימודים הפורמאלית והן בתחום הבלתי-פורמאלי.

 

2.      אופן הגשת הבקשה להכרה כמוסד חינוך ממלכתי משלב

בקשה של מוסד חינוך להיות מוסד חינוך משלב בשנת הלימודים התשע"ו תוגש למנהל המינהל הפדגוגי הממונה על החינוך המשלב במשרד החינוך, עד לתאריך כ"ג בחשוון התשע"ה, 16.11.2014. יש להגיש את הבקשה בכתב בחתימת מנהל מוסד החינוך. על הבקשה לכלול את המידע והמסמכים  האלה:

א)      חוות דעת כתובה מאת המפקח על מוסד החינוך לגבי תכנית ההשלמה ולגבי התקיימות התנאים הנקובים בחוק החינוך המשלב ובתקנות  להפיכת מוסד החינוך למשלב, וכן לגבי ההשלכות על סוגיות של רישום ואזורי רישום.

ב)      חוות דעת כתובה מאת מנהל המחוז לגבי הימצאותם של פתרונות חינוך חלופיים סבירים לילדים המתגוררים ביישוב שאינם מעוניינים ללמוד במוסד חינוך משלב ופירוט פתרונות אלה; על חוות הדעת להתייחס גם להתקיימות התנאים הנקובים בחוק ובתקנות להפיכת מוסד החינוך למשלב, וכן להשלכות על סוגיות של רישום ואזורי רישום.

ג)      חוות דעת כתובה מאת רשות החינוך המקומית (בחתימת מנהל מחלקת החינוך ברשות) לגבי הימצאותם של פתרונות חינוך חלופיים סבירים  לילדים המתגוררים ביישוב שאינם מעוניינים ללמוד במוסד חינוך משלב ופירוט פתרונות אלה; על חוות הדעת להתייחס גם להתקיימות התנאים הנקובים בחוק ובתקנות להפיכת מוסד החינוך משלב, וכן להשלכות על סוגיות של רישום ואזורי רישום.

ד)      העתק מהחוזר שהועבר מטעם המנהל להורים ולמורים ובו הסבר על משמעות הפיכת בית הספר למשלב. 

ה)      העתקים מחתימות ההורים והמורים על כתבי ההסכמה.

ו)      תכנית הלימודים המשלימה של מוסד החינוך הדנה בתגבור לימודי היהדות.

את ההנחיות המלאות אפשר למצוא בסעיף 3.1-42 בחוזר מנכ"ל הוראות הקבע עב/8(א), "החינוך הממלכתי המשלב – הנחיות לבתי ספר המבקשים להיחשב בתי ספר משלבים", המפורסם באתר המשרד בכתובת זו: /EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2012-8-1-3-1-42.htm.

 

3.      תהליך קבלת החלטה בבקשה והודעה בדבר ההחלטה

א)      הממונה (מנהל המינהל הפדגוגי) יעביר את החלטתו לגבי הבקשה בכתב ובצירוף נימוקים בתוך 60 ימים מיום קבלת טופס הבקשה והמסמכים הנלווים לידיעת מנהל מוסד החינוך, המפקח על מוסד החינוך, מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית,  מנהל המחוז, ואם מוסד החינוך הוא ממלכתי-דתי – גם למנהל מינהל החינוך הדתי במשרד החינוך.

ב)       אם ההחלטה חיובית:

  •           על מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית להודיע להורי התלמידים בכתב, לא יאוחר מיום ט"ו בטבת התשע"ה,
    6.1.2015, כי המוסד יהיה מוסד חינוך משלב. כל הורה החפץ לרשום את ילדו לבית ספר אחר – יוכל לעשות זאת במשרדי מחלקת החינוך ברשות המקומית בתקופת הרישום של אותה שנה.
  •            על המפקח על מוסד החינוך להודיע לסגל הפדגוגי במוסד החינוך בכתב, לא יאוחר מיום ט"ו בטבת התשע"ה, 6.1.2015, כי המוסד עתיד להיות מוסד חינוך משלב. מורה שאינו מעוניין להישאר בבית הספר לאחר הפיכתו למשלב יוכל לפנות למפקח בבקשה להעברה למוסד חינוך אחר.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' מירי נבון, סגנית מנהל המינהל הפדגוגי,
טל' 02-5602901.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/3, ט' בחשוון התשע"ה, 02 בנובמבר 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  05/11/2014