education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.1 ארגון העבודה הפדגוגית

(תשעד) 3.1-5  פרס משרד החינוך לרשויות המקומיות התשע"ד-2014
 

1.      כללי

פרס חינוך יישובי לרשויות שהשקיעו השקעה ייחודית בחינוך יוענק גם השנה. הפרס יהיה אחיד לכל הרשויות ללא קשר לגדלן וייקרא "פרס משרד החינוך לרשויות המקומיות".

ועדת הפרס עדכנה את ההנחיות להענקת הפרס כדי לתת ייצוג הולם למגוון המגזרים והאוכלוסיות בשדה החינוך ברשויות.

 

2.      הגשת מועמדות לפרס

א.    בפרס יזכו השנה חמש רשויות מקומיות. רשות שזכתה בפרס תוכל להגיש מועמדות נוספת רק בתום שבע שנים ממועד קבלתו.

ב.     רשות שהגישה מועמדות לפרס ולא זכתה בו תוכל להגיש מועמדת נוספת רק  שנתיים לאחר מועד ההגשה האחרון.

ג.     כל אחד מהמחוזות, צפון, דרום ומרכז, ימליץ על שלושה יישובים לפרס החינוך היישובי.

ד.     המחוזות תל אביב, חיפה וירושלים-מנח"י ימליצו על שני יישובים לפרס החינוך היישובי.

 

3.      התבחינים להערכת פעילותה של רשות מקומית המועמדת לפרס החינוך היישובי בתחום החינוך והתרבות

א.     אחריותיות - מידת המעורבות והתמיכה האישית של ראש הרשות ושל מינהל החינוך היישובי בנושאי חינוך ותרבות ובביצוע של תכניות העבודה המוסדיות

ב.     השקעה בתשתיות של מוסדות החינוך הפורמאליים והלא פורמאליים, כולל בנושא הבטיחות (ובכלל זה הבטיחות בדרכים)

ג.     חינוך מסביב לשעון - הפעלת מסגרות ופעילויות תרבות, כמו פעילות פנאי וספורט, תמיכה בהפעלת תנועות נוער, הפעלת ספריות השאלה וספריות עיון, טקסים יישוביים ועוד

ד.     חינוך למעורבות בקהילה - עידוד מעורבותם של ועדי הורים וגיוס של התושבים לפעילות ביישוב והפעלת מתנדבים בקהילה

ה.     ביצוע תכניות הכלה לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים (כגון עולים, חינוך מיוחד, מצטיינים ואוכלוסיות שאינן נכללות בחוק חינוך חובה) וקידום יזמות בנושא האחר הוא אני

ו.     ביצוע תכניות לקידומה ולפיתוחה של מנהיגות חינוכית, כולל מנהיגות צעירה וטיפוח צוותי הוראה, והפעלת מרכזים מיוחדים עבורם

ז.     ביצוע תכניות לקידום הישגים לימודיים, וצמצום פערים, למניעת נשירה, לשיקום נוער בסיכון ולטיפול במוקדי אלימות

ח.     ביצוע יזמות חדשניות וקידום של פדגוגיה חדשנית, למידה משמעותית ותכניות בנושאי תקשוב ומדע וטכנולוגיה בכל שכבות הגיל.

 

4.      שלבי התחרות

שלב א' – הערכה על פי מסמכים

חברי הוועדה יעניקו ציונים לשישה תבחינים על פי המסמכים שהעבירו המחוזות למטה, המתארים את  פעילותן של הרשויות המומלצות. ציונים אלו יהוו 30% מהציון הכולל.

שלב ב' – ביקור הוועדה ברשויות

חברי הוועדה יבקרו בכל הרשויות המומלצות ויעניקו להן ציונים שיהוו 60% מהציון הכולל. סיורי ועדת הפרס ברשויות יתקיימו במהלך החודשים אוקטובר 2014 עד פברואר 2015.

שלב ג' – הערכה מסכמת של הוועדה

בעת ביקור הוועדה יציגו בפניה נציגי הרשות, והם בלבד, שלושה מששת התבחינים להערכת הפעילות שנבחרו על-ידי הרשות. הערכת הוועדה תהווה 10% מהציון הכולל.

 

הנחיות להכנת הביקור

מסגרת הזמן העומדת לכל רשות הינה 3 שעות על פי הפירוט הזה:

מסגרת הזמן

התוכן

אופן ההצגה

30-20 דקות

 

הצגת היישוב, כולל נתונים כמותיים, ע"י ראש הרשות ו/מנהל אגף החינוך

מצגת

120 דקות

(40 דקות לכל תבחין)

 

התייחסות לשלושה תבחינים בלבד:

תיאור הפעילות וציון נתונים כמותיים

הצגת הפעילות באחת מן הדרכים: מצגת, הסבר על ידי נציג הרשות, סיור, המחשה, סרט

10 דקות

שאלות ותשובות

 

 

20 דקות

דברי סיום:

מנהל/ת המחוז,

יו"ר ועדת הפרס

 

 

הערה:

רשויות השייכות לאשכולות 2-1 במדד הטיפוח על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יזכו לתוספת של 5% בניקוד הסופי המשוקלל.

 

תהליך הגשת המועמדות

רשות שברצונה להגיש את מועמדותה לפרס החינוך היישובי תתאר בפני מנהל/ת המחוז את פעילותה בשישה מתוך  שמונה התבחינים שנבחרו כאמות מידה להענקת הפרס (ראו לעיל).

הפעילות החינוכית של הרשות תתואר באופן מפורט, ממצה ואובייקטיבי בטפסים המצורפים בלבד (נספח 1), תוך הקפדה על ההנחיות האלה:

-     יש למלא את כל הסעיפים בטופס כנדרש ולהעבירם לוועדה המחוזית. ייבדקו רק טפסים שמולאו על-פי ההנחיות.

-     הפעילות החינוכית של הרשות תתואר באופן מפורט, ממצה ואובייקטיבי ככל  שאפשר, וזאת על גבי הטפסים המצורפים בלבד, תוך הקפדה על הסעיפים הנדרשים, כולל נתונים מספריים וגראפיים (הטפסים יועברו ליישובים באמצעות המחוזות).

 -    בכל תבחין יש להסתפק בתיאור עשרה פרויקטים או פעילויות נבחרים. אורך התיאור בכל תבחין לא יעלה על 500 מילים.

-     אפשר לצרף שלושה תיאורים גרפיים של נתונים ושתי תמונות לכל היותר.

-     אין לצרף מסמכים אחרים (חוברות, ספרים וכדומה).

-     יש להגיש למטה גם את טופסי ההגשה (נספח 2) ללא מסמכים נלווים אחרים.

-     יש להגיש למחוז את הטפסים שבנספח 1 ובנספח 2 ב-8 עותקים.

 

המועד האחרון לקבלת הטפסים מהיישובים במחוזות הוא יום ראשון, י' בסיוון, התשע"ד, 8 ביוני 2014. במטה המחוז יוקם צוות שיטפל  בנושא פרס החינוך היישובי (כולל העברת טפסים ליישובים). הצוות המחוזי יהיה רשאי להחליט על אילו רשויות להמליץ בפני ועדת הפרס.

את הטפסים של הרשויות המומלצות על-ידי המחוז יש להעביר עד יום  ראשון, כ"ח באב  התשע"ד, 24 באוגוסט 2014 אל לשכתו של מר מנחם כהן, לשכת סמנכ"ל תיאום ובקרה, רח' דבורה הנביאה 2, בניין לב רם, ירושלים 91911.

 

נספחים

נספח 1: טופס לתיאור פעילותה של הרשות על פי שישה קריטריונים (למילוי ע"י הרשות)

נספח 2: טופס מידע ונתונים של הרשות המקומית המועמדת לפרס משרד החינוך


 

לבירורים אפשר לפנות אל הגב' אילה גילברט, רכזת ועדת הפרס, טל' 050-6282551.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/8, ו' בניסן התשע"ד, 06 באפריל 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  20/07/2014