education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.1 ארגון העבודה הפדגוגית

(תשעו) 3.1-2  מענקי הקרן לעידוד יזמות חינוכיות לשנת התשע"ז
 

 1.     רקע

משרד החינוך מעודד יזמה, אוטונומיה, חדשנות, יצירה ולמידה של מורים ואנשי חינוך. כחלק מתפיסה זו מתקיים שיתוף פעולה עם הקרן לעידוד יזמות חינוכיות אשר הוקמה למטרות אלו. באמצעות תכנית ליווי והדרכה, מענקים כספיים, הכרה ותמיכה לגננות, למורים ולצוותי מורים הקרן מעודדת יצירה של רעיונות חינוכיים חדשניים ומסייעת ליישם אותם במערכת החינוך הישראלית. הקרן פועלת בשיתוף עם קרנות נוספות ובתיאום עם המינהל הפדגוגי במשרד החינוך.

מדי שנה הקרן תומכת בכ-80 יזמות המופעלות בקרב מגוון גילים (מגני ילדים ועד תיכונים) בכל רחבי הארץ, בקרב כלל האוכלוסיות ובכל תחום לימודי או חינוכי.

 

2.      אופי היזמות שלהן תוענק התמיכה

התמיכה תינתן ליזמות המקדמות חשיבה יצירתית וחדשנית בחינוך ותורמות לתלמידים, לצוות החינוכי ואף לקהילה הסובבת. היזמות יעסקו בהיבט הפדגוגי ובהיבט האקלימי במוסדות החינוך כאחד. על היזמות לבטא חשיבה יצירתית על אודות תהליכי הלמידה, ההוראה וההערכה, כגון רב-תחומיות, רב-גיליות, שילוב כלים טכנולוגיים, שילוב מתודות מגוונות, למידה חוץ כיתתית ועוד. על היזמות לשקף תהליכי למידה פנים מוסדיים ולהתאים לאופי התלמידים ולצורכיהם, לצוות ולאופי המוסד החינוכי. היזמות יופעלו במהלך כל שנת הלימודים התשע"ז.

קיימים ארבעה מסלולי יזמות:

א.    מסלול מקפצה – מסלול המיועד לגננות החל מגן חובה ולמורים המלמדים מכיתה א' ועד כיתה י"ב

ב.     מסלול בצוותא – מסלול המיועד לצוותי חינוך בבתי ספר יסודיים בניהול עצמי בכפוף לאישור תקציבי

ג.     מסלול בשותף – יזמות תלמידים ומורים מכיתה ח' עד י'

ד.     מסלול יד ביד – שיתופי פעולה בין בתי ספר בחינוך המיוחד לבין בתי ספר בחינוך הרגיל.

 

3.      תמיכת הקרן

·     תכנית ליווי: התכנית מורכבת משלושה מפגשי הדרכה בבית הספר שינוהלו על ידי מלווה מקצועי של הקרן ומשלושה כנסי לימוד שיתקיימו במהלך השנה. הליווי יתמקד בתהליכי פיתוחה של היזמה החינוכית, ביישומה ובהעצמת היזם כמנהיג חינוכי. ההשתתפות של היזמים במפגשי ההדרכה ובכנסים היא חובה.

·     גובה המענקים המוסדיים שיינתנו למימוש היזמה הוא עד 12,000 ש"ח, 20,000 ש"ח או 50,000 ש"ח, בהתאם למסלולי היזמות השונים.

·     קידום מקצועי: ליזמים תינתן הכרה של 30 שעות לקידום מקצועי.

·     קהילת יזמים ארצית: היזם או צוות היזמים יצטרפו לקהילת יזמים פעילה שחברים בה מורים מרחבי הארץ.

 

4.      הגשת הבקשות

גננות, מורים וצוותים מקצועיים מוזמנים להציע יזמות לשנת הלימודים התשע"ז. הבקשות יוגשו באופן מקוון בלבד באמצעות אתר הקרן בכתובת www.keren-yozmot.org.il עד יום ראשון, כ"א בשבט התשע"ו, 31.1.2016, בשעה 19:00.

מפגשים ליזמים מתעניינים יתקיימו במועדים האלה:

בתל אביב ביום ב', א' בשבט התשע"ו, 11.1.2016, בשעות 16:00- 18:00.

בבאר שבע ביום ד', ג' בשבט התשע"ו, 13.1.2016, בשעות 16:00- 18:00.

בחיפה ביום ד', ג' בשבט התשע"ו, 13.1.2016, בשעות 18:00-16:00.

פרטים נוספים על התכנית ועל ההרשמה, הנחיות וטפסים אפשר למצוא באתר הקרן.


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' גליה פררה, מרכזת בכירה (תיאום, בקרה ותכניות עבודה), לשכת סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי, טל'02-5604021, דוא"ל galiafe@education.gov.il, וכן אל משרדי הקרן לעידוד יזמות חינוכיות, דוא"ל office@keren-yozmot.org.il, טל' 02-5638895.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/4, כ"ה בכסלו התשע"ו, 07 בדצמבר 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  10/12/2015