education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.1 ארגון העבודה הפדגוגית

(תשעז) 3.1-2  מענקי הקרן לעידוד יזמות חינוכיות לשנת התשע"ח
 

1. רקע

הקרן לעידוד יזמות חינוכיות (ע"ר) הוקמה כדי להעצים את צוותי ההוראה בישראל ולטפח יזמות, יצירתיות וחדשנות בחינוך. באמצעות תכנית ליווי והדרכה, מענקים כספיים, הכרה ותמיכה לגננות, למורות, למורים ולצוותי מורים הקרן מעודדת יצירה של רעיונות חינוכיים חדשניים ומסייעת ליישם אותם במערכת החינוך הישראלית. הקרן פועלת במיזם משותף עם משרד החינוך ובשיתוף קרנות נוספות.

מדי שנה הקרן תומכת בכ-100 יזמות המופעלות בקרב מגוון גילים (מגני ילדים ועד בתי ספר תיכוניים) בכל רחבי הארץ, בקרב כלל האוכלוסיות ובכל תחום לימודי או חינוכי.

 

2. אופי היזמות שלהן תוענק התמיכה

התמיכה תינתן ליזמות המקדמות חשיבה יצירתית וחדשנית בחינוך ותורמות לתלמידים, לצוות החינוכי ואף לקהילה הסובבת. היזמות יעסקו בהיבט הפדגוגי ובהיבט האקלימי במוסדות החינוך כאחד. על היזמות לבטא חשיבה יצירתית על אודות תהליכי הלמידה, ההוראה וההערכה, כגון רב-תחומיות, רב-גיליות, שילוב כלים טכנולוגיים, שילוב מתודות מגוונות, למידה חוץ כיתתית ועוד. על היזמות לשקף תהליכי למידה פנים מוסדיים ולהתאים לאופי התלמידים ולצורכיהם, לצוות ולאופי המוסד החינוכי. היזמות יופעלו במהלך כל שנת הלימודים התשע"ח.

קיימים חמישה מסלולי יזמות:

א. מסלול מקפצה – מסלול המיועד לגננות החל מגן חובה ולמורים המלמדים עד כיתה י"ב

ב. מסלול צוותא – מסלול המיועד לצוותי חינוך בבתי ספר יסודיים

ג. מסלול בשותף – יזמות תלמידים ומורים בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים

ד. מסלול יד ביד – שיתופי פעולה בין החינוך המיוחד לחינוך הרגיל

ה. מסלול תקווה ישראלית בחינוך, יוזמים שותפות – יזמות חדשניות לקידום חינוך לשותפות בין מגזרים שונים בחברה הישראלית.

3. תמיכת הקרן

  • תכנית ליווי: התכנית מורכבת משלושה מפגשי הדרכה בבית הספר שינוהלו על ידי מלווה מקצועי של הקרן ומשלושה כנסי לימוד שיתקיימו במהלך השנה. הליווי יתמקד בתהליכי פיתוחה של היזמה החינוכית, ביישומה ובהעצמת היזם כמנהיג חינוכי. ההשתתפות של היזמים במפגשי ההדרכה ובכנסים היא חובה.
  • גובה המענקים המוסדיים שיינתנו למימוש היזמה הוא עד 12,000 ש"ח, 20,000 ש"ח או 50,000 ש"ח, בהתאם למסלולי היזמות השונים .
  • קידום מקצועי: ליזמים המובילים תינתן הכרה של 30 שעות לפיתוח מקצועי.
  • קהילת יזמים ארצית: היזם/ת או צוות היזמים יצטרפו לקהילת יזמים פעילה שחברים בה מורים מרחבי הארץ.

 

4. הגשת הבקשות

גננות, מורים וצוותים מקצועיים מוזמנים להציע יזמות לשנת הלימודים התשע"ח. הבקשות יוגשו באופן מקוון בלבד בכתובת www.keren-yozmot.org.il עד יום שלישי, ד' בשבט התשע"ז, 31.1.2017, בשעה 19:00.

מפגשים ליזמים מתעניינים יתקיימו במועדים האלה:

בתל אביב - ביום ב', י"ח בטבת התשע"ז, 16.1.2017, בשעות 16:00- 18:00.

בבאר שבע - ביום א', י"ז בטבת התשע"ז, 15.1.2017, בשעות 16:00- 18:00.

בחיפה - ביום א', י"ז בטבת התשע"ז, 15.1.2017, בשעות 16:00- 18:00.

פרטים נוספים על התכנית ועל ההרשמה, הנחיות וטפסים אפשר למצוא באתר הקרן
בכתובת www.keren-yozmot.org.il.


לפרטים אפשר לפנות אל הגב' נינט פוקס, רכזת מיון,

טל' 02-5638895, דוא"ל info@keren-yozmot.org.il.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/4, כ"ט בחשוון התשע"ז, 30 בנובמבר 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  03/12/2016