education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.1 ארגון העבודה הפדגוגית

3.1-28  שיעורי בית בבית הספר היסודי

 
1. מבוא

1.1
תמצית
בסעיף זה יש הנחיות לבית הספר לקביעת המדיניות הבית ספרית בנושא שיעורי הבית. הנחיות אלה מחליפות את ההנחיות בחוזר מיוחד כ"ב, התשנ"ו, שעסק באותו הנושא. המדיניות הנקבעת תעוגן בנוהל שיפורסם בין באי בית הספר ויחייב אותם.
 
1.2
מטרת הפרסום

א. התוקף החל מ: 01 בנובמבר 2006

ב. התחולה:  כל בתי הספר היסודיים הרשמיים במערכת

ג. הסטטוס: החלפה

ד.  חוזרים קודמים בנושא

חוזרים קודמים בנושאים קשורים: סעיף 3.1-4, ס"ק 3, בחוזר הוראות הקבע נט/4(ב), "שבוע לימודים בן 41 שעות - יישום חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה" - בתוקף.


ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים
 
1.3
המשנה החינוכית

אורך יום הלימודים משתנה בחלקה הגדול של מערכת החינוך. תלמידים נשארים יותר שעות במסגרת בית הספר, אם בפעילויות העשרה ואם במסגרות לימוד מתגברות או עצמאיות, ביניהן גם כאלה המכונות "שיעורי בית מודרכים". כמו כן, האינטרנט מרחיב את סביבת הלמידה ואת אפשרויות האינטראקציה בין המורה לתלמיד. כל אלה משפיעים על סוג המטלות הלימודיות בבית הספר ובבית. מציאות חדשה זאת מחייבת חשיבה מחודשת על נושא שיעורי הבית.

 
1.4
התפוצה
מערכת החינוך היסודית, בעלי עניין ברשויות המקומיות, המכללות לחינוך.
 
1.5
יישום ומעקב
 
1.6
הגורם האחראי

א.  שם היחידה/ אגף/ מינהל:  האגף לחינוך יסודי

ב. בעל התפקיד:  מנהל האגף לחינוך יסודי

ג. מספר הטלפון:  02-5603283/4

ד. כתובת הדוא"ל:   sararre@education.gov.il
 
1.7
נספחים
 

2.  ההנחיות
2.1 קביעת מדיניות בית ספרית מחייבת את כל באי הבית הספר (כולל הורי התלמידים)
  2.1.1 בית הספר יגבש מדיניות בית ספרית בנושא שיעורי בית, ויתייחס לשאלות כגון אלו:
    - מה הן המטרות של שיעורי הבית בבית ספרנו?
    - מהי תרומתם של שיעורי הבית לתלמידינו?
    - מה הן הבעיות המתעוררות אצלנו בנושא זה?
    - האם להקפיד על מתן שיעורי בית בבית הספר? באיזה מינון? באילו גילים?
    - האם לכל התלמידים (גם המשולבים)?
    - מהו סוג המטלות לשיעורי הבית: קריאה, מענה לשאלות, סיכום, ארגון נתונים, איתור מידע באינטרנט, תרגול, לימוד בעל פה, עריכת תצפית? אילו מסגרות תתאמנה להכנת שיעורי הבית: ביחידות, בזוגות, בקבוצה?
    - כיצד עוקבים אחרי ביצוע שיעורי הבית? איך להתמודד עם אי-הכנת שיעורי הבית?
    - האם כדאי לערב את ההורים? כיצד?
    - כיצד השונות בצורכי התלמידים באה לידי ביטוי במתן שיעורי הבית?
    אפשר להיעזר בנאמר בגיליון 15 של הירחון "4 מ"מים", בהוצאת האגף לחינוך יסודי, "עיצוב מדיניות בבית הספר בנושא שיעורי הבית".
  2.1.2 בית הספר יכנס את כל הצוות לסדרה של ישיבות מליאה לדיון בנושא.
  2.1.3 בית הספר יקיים מפגשים אחדים עם נציגי ההורים כדי לדון בנושא.
  2.1.4 מחנכי הכיתות יקדישו זמן (לפחות 4 שעות) לדיון על הנושא עם התלמידים.
  2.1.5 בדיונים של הצוות ושל התלמידים תתקבלנה החלטות שתובלנה לניסוח הנהלים האלה:
    א. נוהל התיאום בין המורים של אותה כיתה במתן שיעורי הבית (כולל אומדן זמן ואופי המטלה)
    ב. נוהל ההתייחסות לשיעורי הבית בכיתה: בדיקה של המורה, איסוף מחברות, דיווח בעל פה, בדיקה בין עמיתים וכו'
    ג. נוהל הבטחת קיום ההזדמנויות למימוש המטלה (יש מקורות מידע, התלמידים האמורים להיפגש גרים קרוב זה לזה וכו').
  2.1.6 מנהל בית הספר ימנה מורה אחראי על ניהול המעקב אחר מימוש ההחלטות. מורה זה ידווח למנהל בית הספר שלוש פעמים בשנה.
2.2 פרסום המדיניות הבית ספרית

הנהלים המגדירים את מדיניות בית הספר בנושא שיעורי הבית יפורסמו בראשית כל שנת לימודים בשני ערוצים:
  א. באתר האינטרנט של בית הספר
  ב. במסמך מודפס שיחולק להורים באספת ההורים הראשונה.

 

עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/3(א), י' במרחשוון התשס'ז, 01 בנובמבר 2006

 
   תאריך עדכון אחרון:  06/12/2022