education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.1 ארגון העבודה הפדגוגית

3.1-29  מוסדות חינוך ניסויים – גני ילדים ובתי ספר*

 
1. מבוא

1.1
תמצית

סעיף קטן 8 בחוזר זה בוטל

המוסדות הניסויים - גני ילדים, בתי ספר, מכללות ופסג"ות - הם ביטוי משמעותי למדיניות משרד החינוך לעודד חדשנות על היבטיה המגוונים במערכת החינוך בישראל. באמצעות המוסדות הניסויים המשרד בודק מודלים יישומיים של חדשנות חינוכית מערכתית, ופעילות המוסדות הניסויים משפיעה על כלל מערכת החינוך. תכנונה, עידודה, פיתוחה ויישומה של מדיניות זו הם באחריותו של הגף לניסויים וליזמות הפועל במזכירות הפדגוגית.

למעלה ממאה מוסדות חינוך בכל רחבי הארץ מבצעים מגוון מרתק של ניסויים ומשמשים ראש חץ ודגם מוביל לדרכי התחדשות וצמיחה במערכת החינוך. מוסדות אלו יוצרים ומעצבים תרבות חדשה ואחרת של מהות המוסד החינוכי.

הגף לניסויים וליזמות פועל באמצעות "מרשתים" שהם אנשי השטח המכוונים את ביצוע הניסוי על היבטיו השונים. לגף מערך הכשרה והשתלמויות שבמסגרתו מוסדות החינוך מקבלים ידע, כלים וכישורים לפיתוח הניסוי ולקיום יחידות מחקר ופיתוח.

המערך הניסויי פועל כקהילה המטפחת קשר ותמיכה הדדית בין חבריה ומקיימת רשתות שהן מסגרות ייחודיות של למידה ופיתוח הרעיונות הניסויים. תוכני הרשתות ונושאיהן הם פועל יוצא של הצרכים הייחודיים של המערך הניסויי.

ההוראות שלהלן מנחות כיצד להגיש מועמדות להכרה במוסד החינוכי כמוסד ניסויי ומפרטות גם את שלבי הבחירה והמחויבות.

בשל הכלים והנהלים החדשניים שגף הניסויים פיתח ב-3 השנים האחרונות אנו מפרסמים חוזר חדש המחליף את סעיף 3.1-23 בחוזר הוראות הקבע סד/3(א).

 
1.2
מטרת הפרסום

א. התוקף החל מ: 01 בנובמבר 2007

ב. התחולה: 

כלל מערכת החינוך


ג. הסטטוס: החלפה

ד.  חוזרים קודמים בנושא

ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים

סעיף 3.1-23 בחוזר הוראות הקבע סד/3(א), "מוסדות חינוך ניסויים - גני ילדים ובתי ספר" - מבוטל

 
1.3
המשנה החינוכית
 
1.4
התפוצה

הגננות, מנהלי בתי הספר, המפקחים, מנהלי אגפי הגיל, מנהלי המכללות והפסגות והמפמ"רים.

 
1.5
יישום ומעקב
 
1.6
הגורם האחראי

א.  שם היחידה/ אגף/ מינהל: 

הגף לניסויים וליזמות במזכירות הפדגוגית


ב. בעל התפקיד: 

מנהל הגף לניסויים וליזמות


ג. מספר הטלפון: 

02-5603804


ד. כתובת הדוא"ל: 

orlyyo@education.gov.il.

 
1.7
נספחים

  - נספח א: מסמך להצטרפות מוסדות חינוך לגף לניסויים וליזמות
  - נספח ב: פרמטרים לבדיקת הצעות לניסוי של חדשנות חינוכית של מוסדות חינוך מועמדים להכרה כמוסדות ניסויים
  - נספח ג: אמנת התקשרות בין המוסד הניסויי לבין הגף לניסויים וליזמות

 

2.  הנהלים להגשת בקשה להכרה במוסד חינוכי כמוסד ניסויי
2.1 מבוא

כל מוסד חינוכי רשאי לבקש להצטרף למערך מוסדות החינוך הניסויים ולהציע יזמה לפיתוח ניסוי. "יזמה לפיתוח ניסוי" אין פירושה פרויקט כזה או אחר, אלא מתן מענה מערכתי הוליסטי לסוגיה חינוכית בדרך של עיצוב ופיתוח חדשני של דרכי למידה ותכנים חינוכיים ומערכות ותהליכים ארגוניים.

מוסדות חינוך המעוניינים לפתח ניסוי מוזמנים להגיש מועמדות להכרה פורמאלית בהם כמוסדות ניסויים. מתקבלים מערכות ומוסדות חינוך העומדים ונבחנים בסטנדרטים כגון אלו:
 • חוסנו והפוטנציאל להתפתחותו של המוסד החינוכי
 • מהות הניסוי והתאמתו לאתגרי מערכת החינוך בארץ
 • יכולתו של המוסד לפתח את הניסוי לכדי מודל
 • פיתוח יכולות לחניכת מוסדות נוספים, לפיתוח המודל הניסויי ולהפיכת המוסד למרכז להפצת ידע.
ייחודו של הגף לניסויים נובע בין השאר מהמנדט שלו לחבור ליזמות הטובות ביותר ולסייע בפיתוחן למודלים חינוכיים מערכתיים אשר יתרמו לקידום מערכת החינוך. על הפונים להכין ולהגיש מסמכים ולהציג את הרעיון לפני ועדות המשרד, והוועדות בוחרות ומאשרות רק חלק מהפניות.

מוסד חינוך המתקבל למערך זוכה בהכרה כמוסד ניסויי. הכרה זו מזכה אותו באפשרות לפתח את המודל הניסויי. מוסד החינוך מקבל ליווי ותמיכה מהגף לניסויים וליזמות, ועליו לעמוד בתהליך תובעני וקפדני של התפתחות בהפעלת הניסוי.
2.2 תהליך הבדיקה ואישור ההצטרפות של מוסד חינוך למערך מוסדות החינוך הניסויים

על מוסדות החינוך לעבור את שלושת השלבים המוצגים בטבלה שלהלן בהגשת הצעה. שלב ג' - בדיקת הצעות הניסוי - הוא הפורמאלי והמחייב מבחינת המשרד. מניסיון הגף מומלץ לבצע את שלבי ההכנה במלואם כדי לשפר את איכות ההצעה.

השלב

הסבר

הפעולות

א. התעניינות

מוסד חינוך המעוניין לבחון אפשרות להצטרפות למאגר מוסדות החינוך הניסויים בודק את דרישות הגף לקבלה.

קבלת ערכת הצטרפות והיכרות עם תכולתה:

 • רקע על עבודת הגף
 • חוזר המנכ"ל העדכני
 • תדריך לכתיבת תכנית ייזום של הניסוי
 • בקשה להצטרפות (ראה נספח א להלן)

ב. היערכות
     מוסדית

המוסד נערך להגשת בקשה להצטרפות ומקבל סיוע במידת הצורך מהמחוז, מהפיקוח, ממחלקת החינוך ברשות וכדומה.

 • היערכות פנים-בית-ספרית(ראה בערכה תדריך למוסד לקראת הגשת ניסוי)
 • הכנת הצעה לניסוי
 • מילוי מסמך הגשת בקשה לניסוי
 • היערכות בית הספר לוועדות המיון (ראה שלב ג')
 • לבחירה – השתתפות בקורס "שואפי ניסוי" של הגף לניסויים וליזמות

ג. בדיקת הצעת
     הניסוי על
     ידי ועדות
     המשרד

ועדה מחוזית בראשות מנהל המחוז בוחנת את ההצעה וממליצה לגף ולמוסד באשר לכדאיות הפנייה.

 • מתן המלצות לאישור, לדחייה או למיקוד ההצעה ולשיפורה
 • העברת ההצעה לבדיקת תת-ועדה ארצית

 

תת-ועדה ארצית בהשתתפות  אנשי גף ניסויים ויזמות בודקת את ההצעות ומפנה אותן לוועדת אישורים ארצית.

 • ניתוח כדאיות ההצעה וקבלת החלטות ראשוניות על ידי הגף לניסויים וליזמות
 • העברת ההצעה לוועדת אישורים ארצית בליווי המלצות הגף

 

ועדת אישורים ארצית בהשתתפות המזכירות הפדגוגית, נציגי הגף ואנשים בכירים אחרים מהמשרד מאשרת הצעות לניסוי, והמוסד מוזמן להציג את הצעתו

 • בדיקת ההצעות, לרבות מפגש עם המוסד בישיבות הוועדה
 • אישור, דחייה או התניות לקבלה בעקבות פעולות מוסדיות מחייבות

2.3 לוח הזמנים להגשת הצעות למוסדות חינוך ניסויים

לוח הזמנים יפורסם בחוזר "הודעות ומידע"
2.4 כלי עזר להצטרפות מוסד חינוכי למערך הניסויי
2.4.1 ערכה להצטרפות של מוסד חינוכי למערך מוסדות החינוך הניסויים

החל מאוגוסט 2003 נכנסה לשימוש ערכה להצטרפות מוסדות חינוך למערך מוסדות החינוך בגף לניסויים וליזמות. הערכה מסייעת למוסד החינוך ולגף להתכונן היטב להגשת הצעה לניסוי ומאפשרת לגף לבחור את בתי הספר המוכנים היטב. הערכה נועדה להקל על מוסדות החינוך ליזום ניסוי חינוכי באמצעות הגף ולעזור למוסד החינוכי לבצע היערכות מקדימה לייזומו ולהפעלתו של הניסוי.

בערכה להצטרפות מוסדות חינוך ארבעה מרכיבים:

היכרות

·      היכרות עם הגף לניסויים וליזמות

·      הכרת התהליך הניסויי

·      הכרת תהליך ההצטרפות למוסדות החינוך של הגף

·      אופן ההתקשרות עם הגף

תדריך לייזום ניסוי במוסד חינוך

·      ניתוח של מוכנות המוסד לניסוי

·      פיתוח רעיון ניסויי

מסמך הגשת הצעה לניסוי

·      מסמך מלווה של ההצעה לניסוי

·      מסמך המפרט את עיקרי ההצעה לניסוי

חומרי רקע

·      חוזר המנכ"ל

·      מאמרי רקע

2.4.2 קורס "שואפי ניסוי"

הגף לניסויים מפעיל קורסים "שואפי ניסוי" במחוזות שמטרתם להכין את בתי הספר לתהליכים הניסויים ולהגשת הניסוי ולפתח את צוות הניסוי כדי שיוכל להוביל תהליכי שינוי.

מטרות הקורס
 • היכרות עם הגף לניסויים וליזמות ועם התפיסה של מוסדות חינוך כ"חממה" לפיתוח מודלים עתידיים במשרד החינוך
 • חשיפה למגוון ניסויים המתקיימים היום במערך הניסוי
 • היכרות עם השפה, עם הכלים ועם האסטרטגיות לפיתוח תהליכים חינוכיים ניסויים ושימוש מושכל בהם
 • פיתוח הבנות אישיות של המשתתפים לגבי הכיוונים והמהלכים במוסד החינוכי
 • פיתוח יכולת לכתיבת הצעה לניסוי ולהגשתה לוועדה הארצית לאישורים של בתי ספר ניסויים.
הרישום לקורס ייעשה באמצעות המחוזות. השתתפות בקורס אינה מחייבת את הגף לניסויים וליזמות להכיר במוסדות המשתתפים בו כמוסדות ניסויים.
2.5 הנחיות להגשת הצעה להכרה במוסד חינוכי ניסויי
2.5.1 מבנה ההצעה

על ההצעה לכלול פרטים אלו:
א. תקציר הצעת הניסוי (עמוד אחד), שם וסמל המוסד, מאפיינים ייחודיים, שם הניסוי ומהותו, מקור הניסוי, שאלת הניסוי, ייחודיות וחדשנות חינוכית, מוקדי עשייה ארגוניים ופדגוגיים מרכזיים, הפוטנציאל להפצה ולהתאמה לקהלי יעד במערכת החינוך ליצירת שינוי משמעותי.
ב. הצעת הניסוי המפורטת (ראה בנספח א להלן).
2.5.2 יש להתייחס לתכולות המופיעות בערכה להצטרפות:
א. הצגה ברורה וקצרה של מהות הניסוי, תוך הדגשת ממדיו השונים, על החידוש שבו
ב. תיאור רקע הפילוסופי/האידיאולוגי/החינוכי/החברתי של הניסוי, לפי בחירת מוסד החינוך
ג. התייחסות לניסויים ולתהליכים דומים בארץ ובעולם
ד. הסברים המתארים את ההתאמה לדיני החינוך ולמטרות המרכזיות של מערכת החינוך (כגון מדיניות שוויון הזדמנויות, שוויון בין המינים וכד')
ה. הדגשת החלקים/המרכיבים בניסוי הניתנים להפצה וללמידה על-ידי המערכת
ו. תכנית עבודה אופרטיבית תלת-שנתית, שתכלול מטרות לטווח קצר וארוך, תוך פירוט השימוש המתוכנן בשעות התקן ובתקציב המבוקשים לצורך הניסוי
ז. פירוט התפוקות הצפויות מן הניסוי
ח. פירוט הדרכים המוצעות לתיעוד מהלך הניסוי ותפוקותיו
ט. תיאור האופנים שבהם המוסד מתכנן להטמיע את הניסוי לאחר תום תקופת הניסוי המוכר, תוך שימוש במשאביו הוא
י. פירוט השמות והמומחיות המקצועית של מובילי הניסוי
יא. התחייבות מנהל המוסד לנהלו משך שנת הניסוי הראשונה לפחות.
2.5.3 אופן ההגשה וארגון החומרים
א. את ההצעות לניסוי יש להגיש למנהל המחוז.
ב. יש להגיש את המסמכים שהוזכרו לעיל ב-3 עותקים מודפסים בגופן 12.
ג. יש לצרף תקליטור (CD) הכולל את הצעת הניסוי, תקציר מנהלים ומצגת (עד 6 שקפים).
2.6 עיקרי בדיקת ההצעות להצטרפות מוסד חינוך למערך הניסויי

הצעות ניסוי נבחנות לפי מידת תקפותן ויכולת השפעתן במערכת החינוך לאור קיומם של הקריטריונים האלה:
 • מקוריותו וחדשנותו של הניסוי
 • מידת ההיכרות עם ניסויים קודמים בארץ ובעולם
 • הביסוס התיאורטי והאקדמי של הניסוי
 • יכולת הצוות המוביל ומחויבותו לפיתוח ולהטמעה של מודל חינוכי ייחודי במערכת החינוך
 • קיומה של תשתית ארגונית, פדגוגית וקהילתית בעלת פוטנציאל פיתוח
 • קיומו של בסיס ערכי
 • קיומה של מוטיבציה לשינוי ולהתחדשות בכלל ולהחלת הניסוי בפרט
 • קיומה של מנהיגות הדוחפת ויוצרת היענות לבחינת הנחות היסוד הקיימות של המוסד החינוכי ומגייסת מחויבות להשתנות ולהתחדשות
 • יכולת לפתח ניסוי משמעותי ורלוונטי הן למוסד עצמו והן למערכת החינוך ככלל
 • יכולת המוסד והמוטיבציה שלו להשפיע על מערכת החינוך. נושאים אלו ואחרים הם גם קריטריונים בבדיקת ההצעות ובאישורן (ראה בנספח ב להלן).
2.7 בדיקת הצעות הניסוי על ידי ועדות המשרד
2.7.1 בדיקת ההצעות לניסוי של מוסדות חינוך עוברת שלושה שלבים המוצגים בסעיף ג' בטבלה ב-2.2 לעיל.
2.7.2 ועדת האישורים הארצית
א. ההחלטה הסופית לגבי ההכרה במוסד חינוכי כמוסד ניסויי תתקבל על ידי ועדת אישורים ארצית שעל יד המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך.

הערה: הבחינה הראשונית וההמלצה לגבי גני-ילדים תתקבל בשלב ראשון על-ידי האגף לחינוך קדם-יסודי ולאחר מכן תעבור להכרעת ועדת האישורים הארצית.
ב. ועדת האישורים הארצית תתכנס פעם בשנה, במועד שייקבע.
ג. הרכב הוועדה
- מנהל הגף לניסויים וליזמות - יו"ר הוועדה
- מנהל הגף לניסויים וליזמות ונציגיו - מרכזי הוועדה
- מנהל מינהל החמ"ד או נציגו
- חברי ועדה נוספים אשר ייקבעו מדי שנה על ידי המזכירות הפדגוגית ועל ידי מנהל הגף לניסויים וליזמות.
הערה: הצעת ניסוי יכולה להידחות על הסף בכל אחד משלבי הבדיקה, אם המוסד החינוכי המגיש את הניסוי אינו עומד בקריטריונים או בנוהלי משרד החינוך, או שחל שינוי מהותי במוסד החינוכי, כמו שינוי בניהול.
2.7.3 ועדת ערר

מנהל הגף לניסויים וליזמות רשאי להפעיל לפי שיקול דעתו ועדת ערר לבדיקת הצעות לניסוי בהתאם להנחיות האלה:
א. הוועדה תכלול לפחות 3 חברים, וימונה יו"ר על ידי מנהל הגף.
ב. הוועדה רשאית לבצע בדיקה של ההצעות, כגון עיון במסמכים, סיורים, מפגשים עם צוות המוסד החינוכי - הכול בכפיפות להחלטת הוועדה ולפי הצורך.
ג. הוועדה תגבש את המלצותיה תוך חודש מיום תחילת הטיפול בהצעות.
ד. המלצות הוועדה לאישור ההצעה או לדחייתה תועברנה למנהל הגף, למנהל המחוז ולמנהל המוסד החינוכי.
ה. המלצות הוועדה סופיות, ואין אפשרות לערער עליהן.

3.  תקצוב מוסד חינוכי שהוכר כמוסד ניסויי
3.1 הגף לניסויים וליזמות הוא הגורם המרכז והמקצה את מאגר השעות ואת התקציב עבור המוסדות שקיבלו הכרה כניסויים ומפקח על ביצוע ההקצאה. בשנת התשס"ז אושרו על ידי המשרד תבחינים לתקצוב מוסדות ניסויים. הגף פועל בהתאם לתבחינים אלה, ותקציבי השעות והתקציבים הכספיים מחולקים בהתאם לתבחינים. קיימים תבחינים שונים לגני הילדים, לבתי הספר היסודיים ולבתי הספר העל-יסודיים. יש לשים לב שהתבחינים במלואם מחייבים גם את המוסדות הניסויים. התבחינים יפורסמו באתר הגף לניסויים וליזמות.
3.2 מדי שנה ייבחנו הניסוי והמוסד הניסויי בהתאם לתבחין הרלוונטי, וההחלטה לגבי ההקצאה והמשך העבודה עם הגף תתקבל בהתאם.
3.3 במשך תקופת ההכרה יקבל הניסוי תוספת שעות תקן מהמחוז הממונה ו/או מהבעלות בהיקף של 50% מהתוספת שהתקבלה על ידי הגף לניסויים וליזמות.
3.4 ביצוע הניסוי מותנה בהשתתפות הרשות המקומית בתוספות ובשינויים המתבקשים כתוצאה מהניסוי בסעיפים כגון מבנה, ציוד ייעודי וריהוט, וכן בסעיפים הנובעים משינויים בארגון עבודתו של המוסד.
3.5 המוסד הניסויי יוכל ליהנות ככל מוסד חינוכי אחר משעות סל טיפוח, יוח"א ותשלום הורים לתל"ן.
3.6 דין תרומה למוסד ניסויי כדין תרומה לכל מוסד אחר.
3.7 בכל מקרה שבו יחייב ניסוי שינויים במבנה והתאמה למסגרת החינוכית החדשה ייבחן הנושא על ידי מינהל הפיתוח במשרד, בתיאום עם הרשות המקומית, לבדיקת האפשרות למצוא משאבים המתאימים לביצוע השינוי.
3.8 הגף לניסויים וליזמות רשאי להפסיק או להקפיא ניסוי כמפורט ב-5 להלן.


4.  התארגנות המוסד הניסויי ומחויבויותיו
4.1 כללי

מוסד חינוך ניסויי חייב לפעול לפי נוהלי הגף לניסויים וליזמות. נהלים אלה כוללים מערך התארגנות: יישום הניסוי, עמידה ביישום התבחינים, ובכלל זה הגשת תכניות עבודה שנתיות והצעת תקציב לצורך הקצאות והמשך העבודה עם הגף, השתתפות המוסד במערך ההכשרות השנתי של הגף והכנת התוצרים הנדרשים, ובמיוחד הכנת ספר ניסוי בשנה האחרונה לניסוי (ראה בהמשך).
4.2 אמנת הצטרפות

על המוסד הניסויי לחתום על "אמנת הצטרפות מוסד חינוכי למערך הגף לניסויים וליזמות" (ראה בנספח ג להלן).
4.3 הקמת ועדת היגוי למוסד הניסויי

ועדת היגוי תוקם בכל מוסד חינוכי ניסויי ותלווה את כל תקופת הניסוי. בעזרת ועדת ההיגוי יפעל המוסד לקיים מעקב ובקרה שוטפים וכן לבצע הערכה ותיעוד של ההתפתחות והתוצאות של הניסוי.

הוועדה תמונה על ידי מוסד החינוך, בתיאום עם מרשת הגף לניסויים וליזמות ועם הפיקוח.

הרכב ועדת ההיגוי
- המפקח הכולל
- המרשת, נציג המזכירות הפדגוגית
- מנהל המוסד הניסויי
- מוביל הניסוי
- היועץ האקדמי של הניסוי
- מתעד הניסוי
- מעריך הניסוי
- נציג הרשות המקומית
- נציג ההורים
- נציג הסגל החינוכי
- נציג התלמידים
- נציגים נוספים, לפי רצון המוסד.
תפקידי ועדת ההיגוי המוסדית
- להנחות את המגמות הפדגוגיות ואת כיווני ההתפתחות של הניסוי
- ללוות את העשייה החינוכית של המוסד ממועד תחילת הניסוי
- לבדוק את מידת ההתאמה של המתבצע במוסד ליעדים של הניסוי שאושר
- להנחות את המוסד במציאת דרכים לתיעוד, לשימור ולהפצה של חומרי הניסוי
- לעקוב אחר השימוש בתקציב של המוסד
- לנהל פרוטוקולים מסודרים של ישיבות הוועדה ולהעבירם לגף לניסויים וליזמות.
תדירות המפגשים של ועדת ההיגוי

על המנהל לדאוג לקיום סדיר של מפגשי הוועדה 3-2 פעמים במהלך שנת הלימודים.
4.4 בעלי תפקידים בניסוי
4.4.1 מוביל הניסוי

מנהל המוסד הניסויי ימנה אדם מצוות המוסד אשר ילווה, יפתח ויקדם את הניסוי על היבטיו השונים, מתחילתו ועד סיומו. מוביל הניסוי מחויב להשתתף בפורומים ובמסגרות שהגף לניסויים וליזמות יוזם. מוביל הניסוי יהיה מעורב בכל המסגרות הבית ספריות והחוץ-בית-ספריות (רשתות, מועדון מנהלים, ועדות היגוי, ימי עיון וכתיבת הדוחות) לצורך פיתוח הראייה הכוללת של מהות הניסוי והפיכתו לחלק מתרבות המוסד ומאורח החיים שלו.
4.4.2 מוביל התיעוד

מנהל המוסד הניסויי ימנה ויתקצב משעות הניסוי אדם מצוות המוסד אשר ילווה ויתעד את תהליך ההתפתחות של הניסוי. המתעד יוכשר לתפקידו על ידי הגף לניסויים וליזמות בקורס תיעוד וניהול ידע.
4.4.3 היועץ האקדמי/חוקר מוביל

מוסד ניסויי מחויב במינוי יועץ אקדמי חיצוני או קבוצת מומחים ובתקצוב פעילותו מתקציב הניסוי משך כל תקופת הניסוי. ליועץ אקדמי ייבחרו אדם או קבוצת מומחים המסוגלים לתת תרומה סגולית למוסד החינוך בתחום הניסוי או בהיערכות ובביצוע, בייזום הניסוי ובכתיבת ספר הניסוי. היועץ גם ידע להביא למוסד רעיונות חדשניים מהעולם וממערכת החינוך בישראל. יועץ אקדמי חייב בהשכלה אקדמית ובניסיון עבודה עשיר בתחום הניסוי.
4.4.4 מעריך הניסוי

המוסד הניסויי מחויב במינוי מעריך לניסוי מצוות בית הספר שמתפקידו לבצע הערכה לניסוי כמפורט ב-4.6 להלן. המעריך יוכשר לתפקידו במסגרת מערך ההכשרות של הגף לניסויים וליזמות.
4.5 כתיבת תכנית עבודה ודוח שנתי

על מנהל המוסד הניסויי להכין עד תחילת חודש יוני בכל שנה משנות הניסוי דיווח מסכם על מהלך הניסוי ותכנית עבודה לשנת הלימודים הבאה (כמופיע בתבחינים). דוח הסיכום יכיל הערכה של הניסוי (ראה ב-4.6) על הישגיו, על קשייו, על תכניותיו ועל אופן ניצול התקציב בהתאם לתכנית העבודה שהוגשה בתחילת שנת הפעילות. תכנית העבודה תכיל פירוט של המטרות והפעילויות של הניסוי בשנה הקרובה, בהתאם לדוח הסיכום. הדיווח ותכנית העבודה יועברו לגף לניסויים וליזמות באמצעות המרשת.
4.6 הערכה

המוסד הניסויי יבצע מדי שנה הערכה בית ספרית של הניסוי, כולל מדדי הערכה ברורים אל מול מטרות הניסוי ותכנית העבודה השנתית להגשה עם הדוח השנתי (על פי 4.5).
4.7 קליטת מורים חדשים

במוסדות חינוך ניסויים יעשה הפיקוח הכולל מאמץ לקלוט מורים חדשים על-פי התאמתם לניסוי.
4.8 השתתפות בימי עיון ובמפגשי רשתות

מנהל המוסד הניסויי, מוביל הניסוי, המתעד ואנשי צוות נוספים ישתתפו בימי עיון ובמפגשי רשתות. על כל מוסד ניסויי ומנהלו להיות חברים באחת מהרשתות לפחות.
4.9 חונכות

המוסד הניסויי יפתח דרכים להפצת הרעיון הניסויי שלו. החל מהשנה השלישית מותנה מתן ההכרה למוסד כניסויי בביצוע "חניכה" של מוסדות הפועלים סביב הרעיון הניסויי או סביב חלקים ממנו.
4.10 השתתפות בהכשרות של בעלי תפקידים במוסד החינוכי הניסויי

בעלי תפקידים מובילים, ובכלל זה המנהל, המתעד, מוביל הניסוי, מוביל ההערכה, מוביל החונכות והיועץ האקדמי, מחויבים להשתתף במערכי ההכשרה הרלוונטיים של הגף. הגף מפעיל קורסי הכשרה לכל בעל תפקיד. מידע על מועדי ההכשרות ועל תוכנן אפשר לקבל במזכירות הגף.
4.11 ספר הניסוי

ספר הניסוי הוא חלק מסדרת המנ"סים (מודלים ניסויים מערכתיים) של הגף לניסויים וליזמות. הסדרה היא חלק ממטרת-העל של הגף ליצור ידע ולגבשו למודלים יישומיים ולהפיצם במערכת החינוך. הסדרה נועדה להתוות דרך ולשפוך אור על תהליכי שינוי פדגוגיים וארגוניים במערכת החינוך בהלימה לרוח הזמן. תהליכים אלה מבוססים על תפיסה חזונית, על ניהול ידע ועל למידה ועל פיתוח יכולת ההובלה של אנשי חינוך מהשטח. מוסד חינוכי בשנה האחרונה של הניסוי חייב בהגשת ספר ניסוי על פי הנחיית הגף ובלוחות זמנים שייקבעו עם הגף.

5.  משך הזמן שבו המוסד מוגדר כמוסד ניסויי
5.1 משך ההכרה בבית ספר ניסויי מוגבל ל-5-3 שנים.
5.2 משך ההכרה בגן ניסויי מוגבל ל-3-2 שנים.

6.  ליווי, בקרה והפסקת ניסוי
6.1 הגף לניסויים וליזמות יבדוק במהלך כל שנה משנות הניסוי באמצעות אנשיו, וכן באמצעות דוחות ועדת ההיגוי, את תכנית העבודה של הניסוי ואת מטרותיו, את יישום התבחינים וכן את הדוח המסכם של מנהל בית הספר ואת מהות ההתפתחות של הניסוי ויחליט אם לאשר את המשכו.
6.2 הגף רשאי להפסיק את הניסוי בכל עת, אם לא תתמלאנה כל הדרישות שצוינו לעיל, ובמיוחד אם התחלף מנהל המוסד הניסויי או אם המוסד הניסויי אינו עומד בנוהלי המינהל התקין של המשרד.
6.3 הגף מוסמך להגדיר מחדש את היקף הניסוי מעת לעת כמופיע בתבחינים ובנוהלי העבודה של הגף.
6.4 המשך ההכרה בניסוי החל מהשנה השלישית מותנה בהקמה וביישום של מערך חניכה של מוסדות אחרים ומהשנה הרביעית בהתארגנות לכתיבת "ספר הניסוי".
6.5 בתום תקופת ההכרה כניסוי יוכל מוסד אשר הצליח בתהליך הניסוי, ב"חניכה", בתיעוד ובהגשת "ספר הניסוי" ועמד בהתחייבויות והיה שותף פעיל במסגרות וברשתות להגיש את מועמדותו להכרה כמרכז ניסויי להפצת מידע.

7.  הכנת ספר הניסוי

במהלך השנה החמישית לניסוי על המוסד הניסויי לכתוב ולהגיש את ספר הניסוי הכולל פירוט של מודל הניסוי בהתאם לנקודות המפורטות באתר האינטרנט של הגף ובמסמך ספר הניסוי, "תכנית ונהלים להכנת ספר הניסוי", ובהתאם ללוח הזמנים כדלהלן:
7.1 עד סוף חודש אוקטובר יוגשו ראשי פרקים של המודל לאישור הגף.
7.2 במהלך חודש דצמבר תועבר חוות דעת למוסד הניסויי שתיכתב על ידי ועדת קריאה שתכלול את היועץ האקדמי של המוסד הניסויי ואת המרשת.
7.3 הטיוטה הראשונה של ספר הניסוי תוגש בחודש אפריל, ותתקבלנה הערות של קורא חיצוני ושל איש מטה הגף לניסויים וליזמות.
7.4 הגרסה הסופית של ספר הניסוי תוגש עד סוף חודש יוני.

8.  הקמת מרכז ניסויי להפצת ידע סעיף זה בוטל
8.1 במהלך השנה החמישית לניסוי המוסד הניסויי רשאי לגבש הצעה להקמת מרכז ניסויי להפצת ידע כדלקמן:
8.1.1 המוסד הניסויי יכין תכנית השתלמויות מותאמת למודל שפותח. על התכנית לכלול אוכלוסיות יעד, תכנים והיקפי שעות.
8.1.2 על המוסד הניסויי למנות מנהל למרכז אשר ירכז את עבודת ההפצה, את הבניית ההכשרות, את ניהולן ואת המעקב אחריהן.
8.1.3 על מנהל המוסד הניסויי, בשיתוף עם מנהל המרכז, להכין את המורים לקראת היותם מדריכים במרכז ההפצה על-ידי פיתוח כישורי הדרכה והנחיה.
8.1.4 המוסד הניסויי ימנה ועדת היגוי למרכז, אשר תלווה את התפתחותו בפיתוח תכנים וביצירת מערכת איזון בינו ובין המרכז.
8.2 הצעת המוסד הניסויי תוגש לגף לניסויים וליזמות במהלך חודש אפריל ותובא לישיבת ועדת האישורים שתבחן את ההצעות ותבחר מתוכן את המוסדות שיוכרו כמרכזים להפצת ניסויים.
8.3 הגף לניסויים וליזמות שומר לעצמו את הזכות לאשר למוסד הניסויי מעמד של "קדם-מרכז להפצת ידע".____________

* המושג "מוסד חינוכי" כולל גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים, חטיבות עליונות, מכללות, פסג"ות ומרחבי חינוך.

 

9.  נספחים
נספח א מסמך להצטרפות מוסדות חינוך לגף לניסויים וליזמות
נספח ב פרמטרים לבדיקת הצעות לניסוי של חדשנות חינוכית של מוסדות חינוך המועמדים להכרה כמוסדות ניסויים
נספח ג אמנת התקשרות בין המוסד הניסויי לבין הגף לניסויים וליזמות
 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/3(א), כ' במרחשוון התשס'ח, 01 בנובמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014