education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.1 ארגון העבודה הפדגוגית

3.1-40  עדכון נוהלי הוועדה לבתי ספר ייחודיים אזוריים ועל-אזוריים ואזורי בחירה מבוקרת וביצוע ניסוי מקדים להרחבת אזורי הרישום ברשויות מקומיות

 

מבוא

 

תמצית

חוזר זה מתפרסם בעקבות החלטת הממשלה מספר 1953 מיום 11.07.2010 להזמין רשויות וערים להשתתף מרצונן במהלך ניסויי מקדים (ניסוי) להרחבת אזורי הרישום וליישום אזור בחירה מבוקרת. החוזר מבקש להסביר ולהגדיר את תנאי המהלך הניסויי וכן לעדכן את נוהלי הפנייה של מוסדות חינוך ורשויות מקומיות אל "הוועדה לבתי ספר ייחודיים על-אזוריים ולאזורי בחירה מבוקרת" לקבלת אישור.

 

סעיפי החוזר

1.      רקע   

2.      ביצוע מהלך ניסויי מקדים (ניסוי) להרחבת אזורי הבחירה המבוקרת

3.      אזור בחירה מבוקרת

4.      בתי ספר ייחודיים אזוריים, ייחודיים על אזוריים וייחודיים ארציים

5.       המסלול למתן אישור לאזור בחירה מבוקרת (כולל לניסוי) ולבתי ספר ייחודיים אזוריים, 

          ייחודיים על-אזוריים וייחודיים ארציים

6.      נספחים ­­­­­­­­­­­­­­

נספח א: דוגמאות למודלים של אזורי בחירה מבוקרת

נספח ב: בקשת אישור לאזור בחירה מבוקרת: טופס פנייה לוועדה לבתי ספר ייחודיים על-אזוריים ולאזורי בחירה מבוקרת

נספח ג: בקשת אישור לבי"ס ייחודי אזורי, ייחודי על-אזורי או ייחודי ארצי: טופס פנייה לוועדה לבתי ספר ייחודיים על-אזוריים ולאזורי בחירה מבוקרת

נספח ד: בקשת אישור לבי"ס ייחודי אזורי או ייחודי על אזורי: טופס הגשת מידע על ידי הרשות המקומית.

 

התוקף: החל מ-1 בפברואר 2011.

התחולה: כלל מערכת החינוך.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 3.1-19 בחוזר הוראות הקבע סג/6(ג) "בתי ספר ייחודיים על-אזוריים ומרחבי חינוך - בחינוך הממלכתי ובחינוך המוכר שאינו רשמי"- מבוטל.

התפוצה: מנהלי המחוזות וראשי מחלקות החינוך ברשויות; מנהלי מוסדות חינוך ייחודיים על-אזוריים, אזוריים וארציים וכלל מנהלי מוסדות החינוך.

 

הגורם האחראי

שם היחידה: גף ניסויים ויזמות

בעל התפקיד: מנהל הגף

מספר הטלפון: 02-5603804

כתובת הדוא"ל: orlyyo@education.gov.il .

 

1.     רקע

חוזר זה מתפרסם בעקבות החלטת הממשלה מספר 1953 מיום 11.07.2010 בנושא "הרחבת אזורי רישום - בתי ספר רשמיים". ההחלטה היא "לתמוך בהצעת שר החינוך להביא לחיזוק החינוך הרשמי באמצעות, בין היתר, קביעת הוראות  וכללים על ידי מנכ"ל משרד החינוך בדבר מתן האפשרות לרשות חינוך  מקומית, או מספר רשויות חינוך מקומיות במשותף, להרחיב את אזורי הרישום לבתי הספר הרשמיים, בהתאם להחלטת הרשות המקומית ובאישור משרד החינוך, ולאפשר  בחירה מבוקרת של התלמיד והוריו בין בתי הספר; לקבוע סדרים וכללים  לבחירה המבוקרת, שיכללו, בין היתר: התחשבות בהרכב הכלכלי-חברתי של אוכלוסיות התלמידים בבתי הספר וברשות החינוך המקומית, יצירת מגוון בחירה בין בתי ספר מאוזנים, מניעת מיון תלמידים למעט  במקרים חריגים שיאושרו, הקמת מנגנון ויסות לניוד  תלמידים בין  בתי הספר וקביעת מודל רישום שמאפשר שוויון הזדמנויות, במקרים של רישום יתר לבית ספר. בשנת  הלימודים התשע"ב ייערך ניסוי להרחבת אזורי הרישום ברשויות מקומיות שיבקשו להשתלב בו ושיאושרו על ידי המשרד. לצורך  ביצוע החלטה זו והבטחת תחילת הניסוי  במועד האמור, מנכ"ל משרד החינוך ינחה את הרשויות המקומיות ואת מוסדות החינוך בהתאם באמצעות חוזר מנכ"ל...".

 

חוזר זה קובע נהלים ליישום החלטת הממשלה מס' 1953 ונשען על ניסיון שהצטבר בעשור האחרון בישראל ובחו"ל בסוגיות הקשורות למתן אפשרויות בחירה בחינוך: בחירה במסגרת אזורי בחירה מבוקרים, בחירה בבתי ספר על-אזוריים ומודלים אחרים של בחירת מוסד לימודים.

 

מטרות החוזר

א.   הזמנת רשויות מקומיות המעוניינות ליישם את המהלך הניסויי המקדים להרחבת אזורי הרישום לפנות לפי הנוהל המפורט להלן.

ב.   עדכון נוהלי הפנייה לוועדה לבתי ספר ייחודיים על-אזוריים ואזורי בחירה מבוקרת לקבלת אישור.

משרד החינוך יפרסם כללים נוספים מעת לעת.

2.     ביצוע מהלך ניסויי מקדים (ניסוי) להרחבת אזורי הבחירה המבוקרת

2.1  משרד החינוך מזמין רשויות מקומיות להצטרף למהלך ניסויי מקדים שיבחן את הרחבת אזורי הבחירה המבוקרת. המהלך ייערך בשני שלבים:

  א. עם פרסום החוזר ייערך תהליך של היערכות להפעלת הניסוי, ובכלל זה בחירת הרשויות המקומיות, תכנון ופיתוח האזור, הקמת המנגנונים הפדגוגים, הארגוניים ועוד.

  ב. החל בשנת הלימודים התשע"ב יופעל המהלך הניסויי באזורי בחירה מבוקרת שנכללים בו, ובכלל זה בחירת התלמידים וההורים והרחבת אזור הרישום.

  ג. משך הניסוי: 2-4 שנים.

 

2.2  לניסוי ייבחרו להשתתף מגוון רשויות המעוניינות, וכן יילקחו בחשבון גורמים כמו אזור גיאוגרפי, גודל ומעמד סוציו-אקונומי ואיכות תכניות העבודה שיוגשו כמפורט בחוזר זה. יכולות לפנות רשויות שיש בהן שלושה מוסדות חינוך ומעלה. במסגרת הניסוי יפעילו הרשויות אזור רישום משותף אחד למוסדות החינוך היסודיים ולחטיבות הביניים שניזונים מהם, כחלק מהפעלת מודל החינוך היישובי, בשכונות או ברבעים כפי שייקבע עם מטה הניסוי.

 

2.3  הניסוי יופעל בתיאום עם מנגנון קיים של משרד החינוך - "הוועדה לבתי ספר ייחודיים על-אזוריים ולאזורי בחירה מבוקרת" שמונתה על ידי מנכ"ל משרד החינוך.  הוועדה פועלת באופן רציף מ-2002, בהתאם לדוח וינשטיין לאישור מוסדות חינוך ייחודיים על-אזוריים ואזורי בחירה מבוקרת ולמיפוים במערכת החינוך, מרס 2002 (הדוח נמצא בכתובת www.education.gov.il/moe/klali/download/yichud1.doc). באמצעות ועדה זו אושרו בשנים האחרונות אזורי בחירה מבוקרת ובתי ספר ייחודיים על-אזוריים.

 

2.4  מטה הניסוי יפעל במסגרת הגף לניסויים וליזמות במשרד החינוך בתיאום עם הוועדה ויעסוק בתפעול השוטף של הניסוי, בהערכתו ובבקרתו.

 

2.5    הרשויות שייבחרו לניסוי יקבלו תמריצים במטרה לדרבן אותן, לחזק את החינוך הרשמי ולהפעיל בתחומן אזור בחירה מבוקרת כאזור רישום משותף כדי להגדיל את אפשרויות הבחירה לתלמידים בין מגוון חלופות, לעודד תחרות בונה בין מוסדות החינוך באזור ולפתח ייחודיות ויזמות חינוכיות – כל זאת תוך שמירה על מתן הזדמנות שווה לכל תלמידיהן ותוך הקפדה על הכלל שהתלמיד בוחר בבית הספר ולא בית הספר בוחר בו. 

 

אלה סוגי התמריצים לרשויות, בכפיפות לאישור של מטה הניסוי: ליווי מקצועי לפיתוח אזור בחירה מבוקרת, ליווי מקצועי לקידום מוסד החינוך ולפיתוח ייחודיות בית-ספרית, הנגשת מידע לציבור התלמידים והוריהם בנוגע לאפשרויות ולנוהלי הבחירה והסעות בהתאם להסדר שייקבע על ידי המשרד לצורכי הניסוי.

 

הרשויות תעמודנה בנוהלי בקרה והערכה של המשרד כפי שייקבעו ויופעלו על ידי מטה הניסוי. במסגרת הפנייה על הרשות להגיש תכנית עבודה כמפורט ב-3 להלן ולהתחייב ליישם את הניסוי החל בשנה"ל התשע"ב. מטה הניסוי יאשר את ההשתתפות בתיאום עם דרך העבודה של הוועדה, כמפורט ב-5 להלן.

 

 

רשויות המעוניינות להצטרף, מוזמנות לפנות למטה הניסוי.

את ההצעות יש לשלוח כקובץ דיגיטלי אל רכז המטה לניסוי באזורי בחירה מבוקרת, רח' דבורה הנביאה 2, בניין לב-רם, ירושלים 91911.

פניות ושאלות: טל' 02-5602012, פקס' 02-5602668דוא"ל,   rishum_pilot@education.gov.il

 

 

 

3.     אזור בחירה מבוקרת

3.1.    הגשת תכנית עבודה של אזור בחירה מבוקרת

3.1.1  הגדרת אזור הבחירה המבוקרת

אזור בחירה מבוקרת הוא אזור גיאוגרפי שיש בו כמה מוסדות חינוך, לפחות שניים, אשר חברו יחד לפיתוח מערכת חינוך משולבת הפועלת כמינהלת חינוך אחת, בהתאם לתפיסה חינוכית יישובית משותפת המפתחת בהתאם לרצון התושבים מודל חינוכי מגוון באופיו, פתוח, העונה על צורכיהם המשותפים והשונים ומפעיל מנגנון לבחירה מבוקרת. אזור בחירה מבוקרת חייב לקלוט את כל התלמידים בו, והוא אחראי להם עד לסיום לימודיהם.

הערה: בניסוי יופעלו רק אזורי בחירה מבוקרת שברשות, ואשר לה שלושה מוסדות חינוך ומעלה.

 

3.1.2  מודלים של אזורי בחירה מבוקרת

אזור בחירה מבוקרת הוא נושא חדש במערכת החינוך. בנספח א' להלן ניתנות בצורה תמציתית דוגמאות של מודלים המוכרים ממקומות שונים בעולם.  מגיש הבקשה יאפיין את המודל של אזור הבחירה המבוקרת שהוא מציע. כל אזור יכול לפתח מודל חינוכי ההולם את מאפייניו ואת צרכיו, תוך שמירה על העקרונות המפורטים ב-3.1.3 להלן.

 

3.1.3  העקרונות לפיתוח מודל

אזור בחירה מבוקרת יפתח מודל ותפיסת הפעלה העונים על העקרונות האלה:

א.   הגבולות של אזור הבחירה המבוקרת: האזור יכול להיות ממוקם בחלק מהרשות, ברשות אחת או יותר. גם אם האזור פועל ביותר מרשות אחת, מתחייבת תפיסה חינוכית משותפת המיתרגמת למודל חינוכי ומאפשרת ניצול של היתרונות המנהליים והתקציביים של כל אחת מהרשויות.

     הערה: בניסוי ישתתפו רק אזורי בחירה מבוקרת הפועלים במסגרת רשות אחת או חלק מרשות.

 

ב.   תכולתו של אזור הבחירה המבוקרת: אזור בחירה מבוקרת יכול להקיף את כל שלבי החינוך ומוסדות החינוך שבו. האזור יכול להקיף את כל גישות החינוך הפועלות בתוכו, או את חלקן, ובכלל זה חינוך מיוחד ורגיל, בתי ספר של התנועה הקיבוצית - החינוך ההתיישבותי, החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי. שילוב מוסד חינוך שבחינוך המוכר שאינו רשמי, וכן בית ספר ייחודי על-אזורי או ייחודי אזורי, או ייחודי ארצי באזור הבחירה המבוקרת מחייב דיון מקדים פרטני של הוועדה בהשתתפות בית הספר והרשות, בכל מקרה לגופו של עניין, לשם קבלת האישור לצירופו. האזור יפעל בשלב לימוד אחד לפחות (כגון יסודי או עי"ס). ההצעה שתוגש צריכה לפרט לאיזה שלב לימוד תכניותיו מכוונות ומה אופייני לשלב החינוך שנבחר.

 

ג.   אי מיון תלמידים ובחירה: בתי הספר באזורי בחירה מבוקרת לא ימיינו תלמידים בקבלתם למוסד החינוך, לרבות מוסד חינוך בחינוך המוכר שאינו רשמי, בית ספר ייחודי על-אזורי, ייחודי אזורי, או ייחודי ארצי שאושר באופן פרטני ולגופו של עניין על ידי הוועדה. כמו כן, אזור בחירה מבוקרת מושתת על העיקרון שהתלמיד בוחר בבית הספר, ולא בית הספר בוחר בו.

 

 ד.   ניידות תלמידים: כל התלמידים באזור הבחירה המבוקרת רשאים לבחור במוסדות החינוך העומדים לרשותם במסגרת התכנית ובמסגרת תכולת בית הספר הקיימת כיום – ללא תוספת בינוי או דרישות לבינוי. בכל מוסד חינוך אפשר יהיה לקלוט תלמידים בהתחשב ביכולת המוסד לקלוט תלמידים, בגודל בית הספר, בצביונו ובאזור הגיאוגרפי שלו ותוך שמירה על עקרון השוויון.  יובהר, שכל מוסד חינוך בעל ייחודיות מחויב לקלוט עד 15% תלמידים בעלי צרכים מיוחדים או תלמידים מהחינוך המיוחד שהייחודיות הבית-ספרית יכולה לקדם אותם.

 

האזור יופעל על בסיס תקנות וחוקים קיימים המאפשרים לרשות/לרשויות להחליט על מידת הניידות של התלמידים ברשות או מחוצה לה, על פי הצרכים הקיימים ובאישור הוועדה. 

 

 ה.  דמיון בין בתי הספר: על מגישי תכנית לאזור בחירה מבוקרת לוודא כי כל בתי הספר באזור הבחירה המבוקרת יהיו, במהלך היישום, דומים ככל האפשר באיכותם וביכולתם לתת מענה להרכב האוכלוסייה של התלמידים באזור הבחירה המבוקרת ובסיכוי שהם נותנים לתלמידיהם.  

 

 ו.   ייחודיות, מגוון ויזמות: אזור הבחירה המבוקרת יציע מגוון רב יחסית של יזמות והזדמנויות חינוכיות וחברתיות לתלמידיו. תינתן עדיפות לאזורי בחירה בהתאם למגוון המוצע. יובהר כי הפעלת הלימודים ותכנונם במוסדות החינוך באזור הבחירה המבוקרת יהיו בכפיפות להחלטות משרד החינוך החלות על מוסדות החינוך, לרבות המובא בחוזרי המנכ"ל.

 

 ז.  תכנים ומטרות-על: על אזור הבחירה המבוקרת להציע שיטות ותוכני הוראה הנגזרים מהמטרות ומההדגשים שהוגדרו כמשותפים לקהילה באזור הנתון. זאת במסגרת מטרות משרד החינוך.

 

 ח. הערכה ובקרה: התכנית לאזור בחירה מבוקרת תכלול התייחסות לדרכי הערכה ובקרה  פנימיים וחיצוניים, ובכלל זה בקרה של המשרד על נושאי הלימוד, על הבחירה ועל הניוד של תלמידים בפועל, על הפעלת מינהלת האזור. במסגרת הניסוי תשמש ההערכה גם את מטה הניסוי, ואת הוועדה הן לצורכי בדיקה ובקרה של השימוש בתמריצים והיערכות מינהלת האזור והן לשם למידה על אזורי בחירה מבוקרת מתוך תהליך הניסוי.

 

 ט.  מעורבות התושבים: כל תכנית תכלול דרכים למעורבות ולהשתתפות של ההורים, תושבי האזור ומוסדות החינוך בפעילות החינוכית המוצעת ובקהילות.

 

 י.   הפעלת מערך מקיף ליידוע התושבים: אזור הבחירה המבוקרת ידאג להנגיש את המידע על בתי הספר באופן שיגיע לכל התושבים. כל תכנית תכלול דרכים להנגשת מידע לכל האוכלוסייה, כולל אוכלוסיות מתקשות מפאת אי ידיעת השפה העברית, ומידע על הליך הרישום, על המעורבות ועל ההשתתפות של ההורים ושל תושבי האזור בפעילות החינוכית המוצעת ועל המעורבות של מוסדות החינוך בקהילות. ייעשה כל מאמץ ליידע, גם בשפות שונות, אוכלוסיות בעלות נגישות נמוכה למידע. בהקשר זה הפעלת אתר אינטרנט מרחבי עם מידע רלוונטי מעשירה את הידע על החינוך במקום, מסייעת בבחירה מושכלת כשהמודל מאפשר זאת, ומעלה במיוחד את רמת המודעות לנושאי חינוך בכלל ולגבי בתי הספר והמרכזים השונים בפרט.

 

יא.  הסעות: באזור הבחירה המבוקרת יהיה הסדר תחבורה הנותן מענה לניוד תלמידים בהתאם לנוהלי המשרד, כפי שיוגדרו לצורכי תכנית הניסוי.

 

יב.   בינוי: אזור הבחירה המבוקרת יתבסס על הקיבולת הקיימת של מוסדות החינוך, ולא תידרש תוספת בנייה.  

 

יג.   פיתוח פדגוגי של מוסדות החינוך באזור הבחירה המבוקרת: התכנית של אזור בחירה מבוקרת תכלול תכנית לליווי ולפיתוח של מוסדות החינוך באזור באמצעות גורמים מקצועיים במשרד או גורמים מקצועיים אחרים כדי לוודא את הרחבת היזמות החינוכיות. בתהליך הפיתוח יש לשמור על שוויוניות בין מוסדות החינוך ועל הפיתוח והיישום של ייחודיותו של כל אחד מהם ככל האפשר או הקיים - כל זאת במטרה לקדמם באופן דומה כדי שיוכלו לשמש חלופות הולמות לבחירה ביניהם על ידי הורים ותלמידים.

 

3.2      מינהלת אזור הבחירה המבוקרת

3.2.1 מינהלת אזור הבחירה המבוקרת תפעל לבצע כל דבר הנדרש לצורך התיאום וההפעלה של אזור הבחירה המבוקרת באופן שוטף.

3.2.2 מינהלת האזור תמונה על ידי רשות חינוך מקומית ויוצג כתב מינוי של חברי המינהלת ותפקידיהם. זאת לאחר שיינתן אישור הוועדה לתכנית הבחירה המבוקרת.

בין חברי המינהלת יהיו אלה:

א. מנהל מחלקת חינוך - יושב ראש המינהלת (אם תוקם מינהלת של יותר מרשות חינוך אחת, ייבחר יו"ר המינהלת בהתאם להסכמות שיתקבלו על ידי רשויות החינוך המקומיות)

ב. נציגים ממחלקת החינוך של גילאי החינוך השונים (החינוך הקדם יסודי, היסודי והעל יסודי, החינוך המיוחד וכו')

ג.  גזבר או נציגו (אם תוקם מינהלת של יותר מרשות חינוך אחת - גזבר או נציגו מכל רשות חינוך)

ד. נציג או נציגים של משרד החינוך שימונו על ידי מנהל המחוז

ה. נציגי הפיקוח הרלוונטיים של משרד החינוך.

3.2.3  המינהלת תסתייע במידת הצורך ביועץ מקצועי שאינו עובד רשות החינוך המקומית בכפיפות להנחיות הוועדה.

3.2.4  רשות החינוך המקומית תקצה מקום לעבודתה של המינהלת.

3.2.5  המינהלת תקבע את סדרי עבודתה, לרבות סדרים לעדכון הוועדה, בכפיפות לכללים ולתפקידים שייקבעו לעניין זה מעת לעת על ידי המנהל הכללי של משרד החינוך ובאישור מנהל המחוז של משרד החינוך. פעילות המינהלת תמומן על ידי הרשות המקומית.

3.2.6  החלטות המינהלת תהיינה באישור מנהל המחוז או נציגו.

3.2.7  סוגיות שאי אפשר לפתרן במסגרת המינהלת יובאו בפני הוועדה, בשיתוף מנהל המחוז.

3.2.8  בכפיפות להוראות החוק והתקנות, אלה התפקידים של מינהלת אזור בחירה מבוקרת:

א. בחינת פעולתם של מוסדות החינוך באזור במבט-על חינוכי משותף ופיתוח – בהתאם לרצון השותפים בפעילות החינוכית ברשות ובראש ובראשונה  התושבים – של מודל חינוכי אזורי מגוון באופיו, העונה על צורכיהם המשותפים והשונים של התושבים. המודל נדרש לאפשר, בין היתר, את הרחבתן של אפשרויות הבחירה של כלל התושבים באזור ככל האפשר בהתאם לטעמים השונים, וכן לאפשר פיתוח דינמי של מערכת החינוך האזורית תוך עידוד יזמות חינוכית של השותפים השונים במערכת וריבוי נקודות המפגש בין התושבים באופן העולה בקנה אחד עם ערכי החינוך הממלכתי.

ב. קביעתם והפעלתם של כללים ודרכים כדי לאפשר למוסדות החינוך, למנהליהם ולקהילה את פיתוחם ואת טיפוחם. זאת תוך התחשבות בצרכים השונים שלהם ותוך עידוד מעורבותם של ההורים בפעילותם ובפעילות האזור.

ג.  הבטחת שוויון ההזדמנויות של ההורים ושל התלמידים בבחירה ובשיבוץ במוסדות החינוך באזור, בין היתר באמצעות -

1)  קביעת הכללים והמנגנון שלפיו ישובץ תלמיד במוסד חינוך באזור, וכן כל דבר נוסף ביחס לשיבוץ בכלל ולשיבוץ בשנה מסוימת או של תלמיד מסוים - הכול בכפיפות לעיקרון שלפיו התלמידים בוחרים במוסד החינוך ולא מוסד החינוך בוחר בתלמידים. עבודת המינהלת לעניין זה תאמץ את אמות המידה האלה:

-   אמות המידה הראשונות לקביעת השיבוץ יהיו בחירת התלמיד או הוריו ושמירה על המשכיות לימודיהם של תלמידים והחזקתם במוסד החינוך, תוך התייחסו למוסד החינוך הקרו לבית תלמידי היסודי.

-   עבודת המינהלת תיעשה מתוך מתן תשומת לב להרכב החברתי-כלכלי של אוכלוסיית התלמידים בבית הספר למול הרכב האוכלוסייה באזור הבחירה המבוקרת כולו, ובכלל זה למדד הטיפוח של מוסד החינוך, להישגי מוסד החינוך, להרכב המגדרי של אוכלוסיית התלמידים, לשיבוץ חברים ולקרבה לבית כשמדובר בשלבי הלימוד הראשונים.

2) הבטחת בחירה חופשית ומושכלת של ההורים והתלמידים. הדבר ייעשה באמצעות הצגת המידע על כל מוסדות החינוך באזור הבחירה המבוקרת בפני ההורים והתלמידים, ליווי ההורים והתלמידים בתהליך הבחירה, השיבוץ והקליטה במוסדות החינוך וביצוע שיבוץ מבוקר על ידי מינהלת האזור.

3) מניעת מיון תלמידים בקבלה ובהמשכיות במוסד, למעט הליכי מיון שאושרו על ידי הוועדה לבתי ספר ייחודיים על-אזוריים ולאזורי בחירה מבוקרת. במקרים מיוחדים, כאשר אופי בית הספר מחייב זאת, תוגש בקשה לאישור הוועדה, באופן פרטני וחריג, לקיום מיון בסוג מסוים של בית ספר. 
 

4.     בתי ספר ייחודיים אזוריים, ייחודיים על-אזוריים וייחודיים ארציים

4.1   הגדרות

4.1.1 בית ספר ייחודי על-אזורי: בית ספר שהרשות שהוא פועל במסגרתה קבעה, באישור הוועדה, שהוא יכול לקלוט תלמידים שבית הספר אינו מצוי באזור הרישום שלהם. בית ספר ייחודי על-אזורי יכול לשרת שתי רשויות או יותר, באישור הוועדה. 

 

4.1.2  בית ספר ייחודי אזורי: בית ספר המשרת שתי רשויות או יותר, המקבל תלמידים רק מאזור הרישום שנקבע לו על ידי רשויות החינוך המקומיות, באישור הוועדה.

 

4.1.3  בית ספר ייחודי ארצי:  בית ספר ייחודי אזורי שנקבע באישור הוועדה שתלמידים מכל רחבי הארץ יכולים לבחור בו. כדי לפעול כבית ספר ייחודי ארצי על בית הספר לעמוד בקריטריונים של ייחודיות ארצית, כפי שייקבע על ידי הוועדה.

 

הערות

  •       בית ספר ייחודי על-אזורי ובית ספר ייחודי אזורי, ובית ספר ייחודי ארצי הם בעלי "אני מאמין" בית-ספרי מערכתי, שנגזרות ממנו כל  פעולותיו ותכניות הלימוד והפדגוגיה שלו. בתי ספר אלה פועלים כבתי ספר אוטונומיים, והם עומדים בעקרונות ובאמות המידה המופיעים ב- 4.3 להלן.
  •       בפרק זה השימוש במונחים "בית ספר", "בית ספר ייחודי", או "בתי ספר ייחודיים" מתאר את שלושת סוגי בתי הספר: ייחודי על-אזורי, ייחודי אזורי וייחודי ארצי.

 

4.2   כללי

על כל בתי הספר המעוניינים לפעול או הפועלים כיום כייחודיים אזוריים, כייחודיים על-אזוריים או כייחודיים ארציים לעבור את תהליך הקבלה לאישורם ולעמוד בהגדרות, בעקרונות ובתנאים המפורטים להלן. בית ספר הרוצה להיות בית ספר ייחודי על-אזורי או ייחודי אזורי או ייחודי ארצי יכול להיות בית ספר עם סמל מוסד או בית ספר חדש שייעודו הוא להיות ייחודי אזורי, ייחודי על-אזורי או ייחודי ארצי.

 

4.3   עקרונות

בית ספר ייחודי אזורי, בית ספר ייחודי על-אזורי או בית ספר ייחודי ארצי מחויב לפעול ברוח העקרונות הבאים ברמת בית הספר והקשר עם הקהילה ולהביא אותם לידי ביטוי בהצעתו לוועדה:

 

4.3.1   בית ספר בבחירה: הבחירה בבית הספר תהיה מושכלת; היינו, תקוימנה פעילויות להעברת מידע לבוחרים הפוטנציאליים על מאפייניו החינוכיים של בית הספר, על ערכיו ועל נוהלי הרישום והקבלה אליו. הבחירה תהיה גם מבוקרת, כלומר התלמידים יתקבלו אליו בתהליך המבטיח שתהיה אינטגרציה ולא ייווצר מצב של סגרגציה חברתית מסוג כלשהו, וכן שיהיה שוויון בסיכוי להתקבל אליו וללמוד בו. כאשר יש עודף של ביקוש על היצע, על בית הספר לתת עדיפות לילדים מקבוצות של מצוקה כלכלית או בעלי יכולות למידה מאתגרות ולקבוע הסדרים לעריכת הגרלה בין המבקשים להתקבל לבית הספר. יש להביא תכניות ברורות המתייחסות להיבטים אלה.

 

4.3.2   שקיפות והנגשת המידע: בית הספר יציג את תכניותיו לגבי הפצת המידע עליו לאוכלוסיות השונות בכלל ולאוכלוסיות חלשות בפרט. הבטחה של שקיפות במידע על בית הספר ושל יידוע על הנהלים בטרם ההרשמה ובמהלך הלימודים היא מרכיב חשוב ביותר בהקמה ובהתנהלות של בית הספר הייחודי. בית הספר יצטרך להוכיח שעשה מאמץ מיוחד להגיע לאוכלוסיות מצוקה באזור או באזור בחירה מבוקרת, כדי לאפשר להם בחירה מושכלת.

 

4.3.3   התמדה: בית הספר מחויב לתלמידיו מרגע שבחרו בו, מרגע קבלתם כתלמידים בו ועד לסיום שנות הלימודים. בית הספר יציג את תכניותיו בכיוונים אלה. במקרה חריג, שבו תלמיד לא ישתלב בבית הספר למרות מחויבותו של בית הספר ודרך פעולתו, יופנה התלמיד לוועדה ברשות שתהיה אחראית לשיבוצו במערך החינוך ותעקוב אחריו.

 

4.3.4   סמכות ואחריות: לבית הספר סמכות ואחריות לגבי הקורה בתוכו. בית הספר יציג את תוכני פעולתו שיבטאו עיקרון זה.

 

4.3.5   מתן עדיפות לאזורי מצוקה: תינתן עדיפות להקמת בית ספר ייחודי באזור מצוקה, והוא ישרת את תושבי האזור ואת הבוחרים בו שאינם באזור הקרוב.

 

4.3.6   אוכלוסיית תלמידים הטרוגנית: על בית הספר לשקף את האוכלוסייה במקום חברתית ולימודית. המקום הוא האזור שממנו התלמידים באים ושהרשות או כמה רשויות החליטו עליו. במקומות שבהם הרישום סגור, ללא תכניות של בחירה, ישקף בית הספר הייחודי את אוכלוסיית האזור כולו, היינו יהיה הטרוגני יותר מבתי הספר האזוריים הנוטים להיות הומוגניים. במקומות שמופעלת בהם תכנית בחירה מסוג כלשהו תהיה מידת ההטרוגניות של בית הספר הייחודי דומה לזו של בתי ספר אחרים. יחד עם הצגת התכניות הבית-ספריות יוצגו נתונים המתייחסים להטרוגניות. ייצוג האוכלוסייה יהיה בהתאם לפרמטרים האופייניים למקום: תלמידים עולים וותיקים, תלמידים חזקים וחלשים, תלמידים ממעמד סוציו-אקונומי שונה, תלמידים בעלי קשיי למידה וכד'.

 

4.3.7   הגבלת מספר בתי הספר הייחודיים: בתי הספר יכולים לפעול במערכות רגילות ובאזורי בחירה מבוקרת. על אזור בחירה מבוקרת לשקול את מספר בתי הספר הללו בהתאם לגודל האוכלוסייה, למספר בתי הספר ולגודל האוכלוסייה שבהם. זאת כדי למנוע סגירת בתי ספר טובים או קטנים באזור. באזור בחירה מבוקרת יוכלו בתי הספר לפעול לפי המודל שיוחלט עליו במקום. נתונים המתייחסים לנושא זה יוגשו עם הגשת התכניות של בית הספר.

 

4.3.8   הסעות: יש להציג הסדר תחבורה הנותן מענה לניוד תלמידים. יובהר שאין המשרד משתתף בעלות קיום ההסעות.

 

4.3.9   גודל בית הספר: בעת ההקמה או בזמן הגשת הבקשה נדרשת אוכלוסייה של 22 תלמידים בכיתה ב-4 שכבות גיל רצופות לפחות, או 30 תלמידים בכיתה, ב-3 שכבות גיל רצופות לפחות. כמו כן נדרשת תכנית צמיחה בטווח של 5 שנים של בין 350 ל-500 תלמידים לשכבות א'-ו' או א'-ח' (תלוי בבקשה לאישור), ובחמ"ד גידול של 200-150 תלמידים. יש לפרט את מקורות הצמיחה במספר התלמידים.

 

4.3.10 כפיפות לנורמות המחייבות של המדינה: תכנון הלימודים בבית הספר צריך לשקף כי בית הספר יהיה כפוף להחלטות המשרד לגבי תכניות הלימודים (הליבה), הנורמות (שוויון הזדמנויות, אינטגרציה וכד'), המימון, מינוי כוח האדם (מנהלים, מורים) והמבחנים המשותפות למערכת כולה. במקרים מסוימים, כאשר אופי בית הספר מחייב שוני בקבלת תלמידים, יש לאפשר לבית הספר להסביר את השוני ולהגיש לרשות/למחוז/לוועדה הצעה כיצד הוא מתכוון לשלב בין דרישות המשרד ובין תפיסותיו הפדגוגיות. ההחלטה הסופית תהיה בוועדה, לאחר קבלת חוות דעת מקצועית, יחד עם חוות הדעת של הרשות והמחוז.

 

4.4   ייחודיות ארצית

פנייה לבקשת הכרה בייחודיות ארצית מחייבת את בית הספר לעמוד בקריטריונים של הצעת מענה חינוכי, תוכני ופדגוגי בעל מאפייני מצוינות מובהקת ברמה ארצית ובין-לאומית כמיוחד ויחיד במינו בתחום העיסוק שלו, כולל העקרונות ב-4.3. בדיקה של ייחודיות ארצית מתבצעת לגופו של עניין, ונבחנת בין השאר על ידי מומחים במשרד החינוך, בהתייעצות עם גורמים רלוונטיים מחוץ למשרד לבירור הייחודיות הארצית. 

 

4.5   התכנית שיש להגיש לוועדה

על בית הספר להתייחס לנושאים שפורטו תוך שימוש בטופס המובא בנספחים ג' ו-ד' להלן.  את התכנית יש להגיש כמפורט במסלול ההגשה לוועדה המובא ב-5 להלן.

 

 

5.     המסלול למתן אישור לאזור בחירה מבוקרת (כולל הפיילוט) ולבתי ספר ייחודיים אזוריים, ייחודיים על-אזוריים וייחודיים ארציים

 

5.1   הנושאים שהוועדה מטפלת  בהם
אלה הנושאים שהוועדה מטפלת בהם, תוך יישום התקנון והפעלת נוהל קבלה אחיד לגבי כל הפונים אליה:

  •    מתן אישור, ליווי ומעקב לאזורי בחירה מבוקרת
  •    מתן אישור לבתי ספר ייחודיים על-אזוריים, ייחודיים אזוריים וייחודיים ארציים במגזרים השונים שבאחריותה
  •    מיפוי אזורי בחירה מבוקרת ומוסדות חינוך ייחודיים על-אזוריים, ייחודיים אזוריים וייחודיים ארציים, בתיאום עם מחוזות משרד החינוך.

 

5.2   השלבים במסלול

 

 

השלב 

הסבר

היערכות

ההיערכות של מגישי ההצעות לקראת הכניסה למסלול האישור, ובכלל זה הכנת ההצעות באמצעות הטפסים שבנספחים, השלמת מידע והבהרות במידת הצורך, קבלת חוות דעת של המחוז, ובמידת הצורך של רשויות נוספות, בכפיפות לבקרה של הוועדה ובהתאם לה

קבלת היתר

בדיקת ההצעות בוועדה (מפגשי הוועדה נקבעים לפי הצורך והיקף הפניות, ואפשר להתעדכן לגביהם אצל רכז הוועדה)

ליווי ובקרה

ליווי ובקרה של פיתוח ו/או יישום ההצעה במטרה לבחון את הצלחת היזמה (משך הבדיקה והליווי: 3 שנים לבית הספר ו-5 שנים לאזור בחירה מבוקרת)

 

5.3   פירוט השלבים 

5.3.1    הכנת הבקשה

א. בית הספר או אזור הבחירה המבוקרת יכין בקשה לוועדה כמפורט לעיל, תוך שימוש בטפסים שבנספחים.  

ב. את הבקשה לאזור בחירה מבוקרת מגישה רשות מקומית. את הבקשה לבית ספר יכולים להגיש רשות או התארגנות של תושבים

ג. בבקשה יש להבהיר את הסיבה ואת הצורך לפנות לוועדה. 

ד. יש לצרף מסמך חוות דעת, בחתימת ראש הרשות ומנהל מחלקת החינוך.  בחוות הדעת נושאי התפקיד מתבקשים לתת את דעתם להיבטים של תרומת בית הספר לרשות או לאזור הבחירה המבוקרת, קידום הקהילה וההיצע החינוכי, אישור תמיכת הרשות בבינוי ובהסעות, דילול מוסדות חינוך אחרים ועוד.

 

5.3.2    חוות דעת של המחוז (במקרה של בתי"ס ייחודיים לסוגיהם)

א. מנהל המחוז יקים ועדה מחוזית קבועה או זמנית לבדיקת אזורי בחירה מבוקרת ובתי ספר אזוריים ובתי ספר ייחודיים על אזוריים. מנהל המחוז יעדכן את הוועדה בנוגע לאיוש הוועדה המחוזית.

ב. הוועדה המחוזית תבדוק את פניית מוסד החינוך או את פניית אזור הבחירה המבוקרת ותיתן את חוות דעתה לגבי כל מרכיבי התכנית החינוכית והארגונית.  

ג. תינתן אפשרות לנציגי הרשות המקומית מגישת הבקשה להציג את הרעיונות בכתב ובעל פה לפני הוועדה.

ד. בישיבת הוועדה המחוזית שבית הספר או אזור הבחירה המבוקרת יוזמנו אליה ישתתפו לפחות נציג בכיר אחד מהמחוז (מנהל המחוז או בעל תפקיד מטעמו), מחמ"ד, המפקח הרלוונטי של בית הספר ולפי דרישת הוועדה גם מומחה בתחום שהאישור מתבקש עליו. 

ה. בעקבות ישיבת הוועדה יצא פרוטוקול חתום שינמק את החלטות הוועדה המחוזית. בנימוקי הוועדה יש להתייחס לנושאים האלה: האיכות הפדגוגית של תכניות לימודים, התאמת צוות ההוראה, ייחודיות בית הספר או בתי הספר, דילול מוסדות החינוך, תרומת בית הספר לאזור הבחירה המבוקרת או הרשות, מיון תלמידים, תשלומי הורים, וכן לנושאים של פיקוח ובקרה.

ו. פרוטוקול הוועדה החתום, בצירוף מסמך המנמק את המשך הטיפול וכל מסמכי ההצעה, יועברו לוועדה לבתי ספר ייחודים על-אזוריים ולאזורי בחירה מבוקרת. ההמלצות, ובכלל זה המידע על הפניית החומר לוועדה, יישלחו גם למגישים.  

 

5.3.3    קבלת היתר - הוועדה לבתי ספר ייחודיים על-אזוריים ולאזורי בחירה מבוקרת

א. הוועדה תתכנס במועד ידוע מראש ובתיאום מראש כדי לאפשר את קיום הוועדות במחוזות וכדי לאפשר לפונים להכין את החומרים.  

ב. הוועדה תורכב מבכירי משרד החינוך, ובכלל זה נציגי החינוך המוכר שאינו רשמי, אגף התקציבים, הייעוץ המשפטי, הפיתוח, החמ"ד, המועצות המקומיות, המנהלים והסתדרות המורים. את עבודת הוועדה ילווה באופן שוטף צוות מקצועי שימונה על ידי מנכ"ל המשרד.  

ג. יתאפשר לבית הספר או לאזור בחירה מבוקרת או לקבוצה היוזמת להופיע לפני הוועדה בכתב ובעל-פה.  

ד. בתהליך האישור של בית הספר כייחודי אזורי, כייחודי על-אזורי, כייחודי ארצי או באזור בחירה מבוקרת תתייחס הוועדה לנושאים המופיעים בנהלים ובפרמטרים, ובכלל זה -   

-          הייחודיות של בית הספר או של אזור הבחירה המבוקרת

-          איכות ההצעה והדרכים לקדמה לאור החסרים הקיימים; 

-          הפוטנציאל ליישום ההצעה;

-          תרומת ההצעה לקידום החינוך ברשות ובמחוז כמענה לצורכי החינוך בו;

-          עמידה בעקרונות הבסיסיים של המשרד והחינוך הממלכתי: אינטגרציה,

           תכניות לימודים, משוב ובקרה וכד'.

ה. הוועדה תחליט בנוגע לאישור ולכניסה לתקופת ליווי ובקרה שלא תעלה על 5 שנים לאזור בחירה מבוקרת ועל 3 שנים לבית ספר ייחודי.  במסגרת תכנית הניסוי תתבצע הבקרה בהתאם לדרכי הפעולה שייקבעו על ידי מטה הניסוי.

ו. בעקבות פגישת הוועדה יצא פרוטוקול חתום ובו הנימוקים להחלטות הוועדה.

ז. ממצאי הוועדה והחלטתה יישלחו גם למגישים.

 

5.3.4    ליווי ובקרה

א. בעקבות קבלת האישור יוכלו המגישים לפעול.  

ב.הליווי והבקרה יוגדרו על ידי הוועדה בדגש על הפיתוח, על היישום ועל הליווי המקצועי כדי לבחון את ביצוע התכנית של המוסד/האזור כפי שהוגשה בעת קבלת האישורים.

ג. פעילות הליווי והבקרה תבוצע, לפי החלטת המשרד, באמצעות הגורמים המתאימים ובתיאום עם המחוז ועם הרשות הרלוונטיים.  

ד. בתום תקופת הזמן שהוקצבה ועל פי דיווחי הליווי והבקרה שבוצעו בתקופת הליווי תדון הוועדה בדרך שבה ימשיך המוסד או האזור את פעולתו ותעדכן את המחוז אשר באחריותו להמשיך את הפיקוח ואת הליווי.

 

 

את ההצעות יש לשלוח קובץ דיגיטלי אל רכז הוועדה לבתי ספר ייחודיים על-אזוריים ולאזורי בחירה מבוקרת, רח' דבורה הנביאה 2, בניין לב-רם, ירושלים 91911.

פניות ושאלות: טל'  02-5603804, פקס' 02-5602668,

דוא"ל yihudim@education.gov.il


 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/6(א), כ"ז בשבט התשע"א, 01 בפברואר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014