education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.1 ארגון העבודה הפדגוגית

3.1-48  התכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: מבנה הלימודים, ההיבחנות ותעודות הסיום בחינוך הטכנולוגי-מקצועי

 

חוזר זה מבוטל

למעבר לחוזר המעודכן

מבוא

תמצית

הוראה זו נועדה להבהיר כיצד יבואו המדיניות ללמידה משמעותית והשינוי במבנה תעודות הבגרות לידי ביטוי במסגרת הלימודים בחינוך הטכנולוגי-המקצועי בחטיבה העליונה, וכן למסד מערך תעודות הסמכה מקצועית מוכרות על ידי גופי ההסמכה והתעשייה.

מטרת הוראה זו היא להחזיר עטרה ליושנה עבור החינוך הטכנולוגי והמקצועי ולפתוח לפני תלמידי החטיבות העליונות אפשרויות מגוונות לסיים את לימודיהם כשבאמתחתם תעודה מקצועית בעלת ערך (ללא תעודת הבגרות או בנוסף לה) שתאפשר להם אופק תעסוקתי והמשך לימודים לדיפלומות טכנאי/הנדסאי וללימודים אקדמיים בתחומים רלוונטיים.

ההוראה סוקרת את מבנה המגמות, את תעודות הסיום ואת לימודי ההמשך המתאפשרים לבוגרים.

הוראות קודמות בנושאים הקשורים בבחינות הבגרות במקצועות השונים יעודכנו או יבוטלו כאשר יתפרסם חוזר מנכ"ל שיעסוק במקצועות הלימוד במתכונת החדשה, בהמשך לחוזר זה.

התוקף: החל מ-1 בספטמבר 2014.

התחולה: ההוראה חלה על כל הגורמים במערכת החינוך המטפלים בתלמידי החטיבה העליונה שיחלו את לימודיהם בכיתה י' החל משנת הלימודים התשע"ה.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא***

שימו לב: ביטול החוזרים שלהלן נוגע לתלמידים שיחלו את לימודיהם בכיתה י' החל משנה"ל התשע"ה ואילך ולנבחנים אקסטרניים שימלאו להם 15 שנים החל מ-1.9.14 ואילך, דהיינו הביטול נוגע לכל התלמידים העתידים לקבל את תעודת הבגרות לפי חוקת הזכאות החדשה לבגרות

-     סעיף 4.3-26 בחוזר הוראות הקבע סד/8(א), "רשימת המקצועות הטכנולוגיים שמעמדם שונה לצורך זכאות לתעודת בגרות" – מבוטל (למעט תלמידי י"א-י"ב בשנה"ל התשע"ה ותלמידי י"ב בהתשע"ו)

 -     סעיף 9.7-10 בחוזר הוראות הקבע סד/1(א), "יישום הרפורמה בחינוך הטכנולוגי בכל מערכת החינוך" – מבוטל (למעט תלמידי י"א-י"ב בשנה"ל התשע"ה ותלמידי י"ב בהתשע"ו)

-     סעיף 4.3-2 בחוזר "הודעות ומידע" סז/1, "רשימת המקצועות הטכנולוגיים שמעמדם שונה לצורך זכאות לתעודת בגרות" – מבוטל (למעט תלמידי י"א-י"ב בשנה"ל התשע"ה ותלמידי י"ב בהתשע"ו)

-     סעיף 347 בחוזר נג/8, "תעודה טכנולוגית" – מבוטל (למעט תלמידי י"א-י"ב בשנה"ל התשע"ה ותלמידי י"ב בהתשע"ו)

-     חוזר מיוחד ב', התשמ"ט, "מתכונת בחינות הבגרות" – מבוטל (למעט תלמידי י"א-י"ב בשנה"ל התשע"ה ותלמידי י"ב בהתשע"ו)

-     חוזר מיוחד א', התשל"ז, "החטיבה העליונה: עקרונות, לימודים, בחינות" – בתוקף, למעט סעיף קטן 4.7.5, "זמני הבחינות", שהוא מבוטל (לא לתלמידי י"א-י"ב בשנה"ל התשע"ה ותלמידי י"ב בהתשע"ו)

-     חוזר מיוחד ו', התשל"ה, "ארגון הלימודים בחטיבה העליונה ומתכונת בחינות הבגרות" – בתוקף, למעט סעיפים קטנים 2.5, 3.3, 3.8, 3.104, 3.1122 ו-3.16 בפרק א' וסעיפים קטנים 1.2, 2.61 ו-3.4 בפרק ב', שהם מבוטלים (לא לתלמידי י"א-י"ב בשנה"ל התשע"ה ותלמידי י"ב בהתשע"ו) .

חוזרים קודמים בנושאים קשורים          

-     סעיף 3.1-47 בחוזר הוראות הקבע עד/7(ד), "התכנית הלאומית ללמידה משמעותית - החטיבה העליונה : ארגון הלימודים ותעודות הסיום" – בתוקף.

התפוצה: מנהלי מוסדות החינוך העל-יסודיים, מנהלי המכללות לטכנאים ולהנדסאים, המפקחים הכוללים בחינוך העל-יסודי ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות וברשתות החינוך.

הגורם האחראי

א.    שם היחידה הארגונית: המינהל למדע ולטכנולוגיה

ב.     בעל התפקיד: מנהל אגף הטכנולוגיה

ג.     מספר הטלפון: 03-6896809

ד.     כתובת הדוא"ל:   gershonco@education.gov.il

 

תוכן העניינים

1.   רקע

2.   המשנה החינוכית

3.   ארגון הלימודים הטכנולוגיים-מקצועיים בחטיבה העליונה

4.   תעודת הסמכה בחינוך הטכנולוגי-מקצועי

5.   פירוט המגמות, צבירי המקצועות ולימודי ההמשך בחינוך הטכנולוגי-מקצועי.

 

1.     רקע

בשנת הלימודים התשע"ד פורסם חוזר מנכ"ל שהתווה את מבנה הלימודים בבית הספר העל-יסודי בראייה חינוכית ולימודית כוללת, עיצב את דרכי ההערכה ואת מבנה ההיבחנות ופירט את הדרישות לתעודות הסיום במערכת החינוך.

תפקיד ההוראה שלהלן הוא לפרט ולהבהיר כיצד יבוא לידי ביטוי מבנה הלימודים בחינוך הטכנולוגי-מקצועי, להתאים את מבנה הלימודים וההיבחנות למדיניות הלמידה המשמעותית ולחזק את המקצוע הטכנולוגי, המשלב התנסות וחוויה בלמידה, ולהפכו למקצוע מרכזי במסלול המשמש דוגמה ללמידה משמעותית. בנוסף נועדה הוראה זו לפתוח לפני תלמידי החינוך הטכנולוגי-מקצועי בארץ מגוון רחב של אפשרויות לקבלת תעודות הסמכה ותעודות מקצועיות בעלות משמעות שיסייעו לבוגרים להשתלב בעולם התעסוקה העתידי.

הוראה זו היא חלק מהתכנית האסטרטגית לחיזוק החינוך הטכנולוגי-מקצועי; אלה מטרותיה:

-    להעניק כלים למימוש עצמי תוך פיתוח מצוינות בתחום המקצועי

-    לפתח את ערך העבודה בחברה הישראלית

-    לטפח אזרחים יצרניים השואפים להשתלב ולהתקדם בשוק העבודה ברוח הנאמר בתלמוד, "גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה" (תלמוד בבלי, מסכת נדרים, דף מ"ט, עמ' ב')

-    לתרום לקידום הצמיחה של המשק והכלכלה הישראליים ולהקטנת שיעור האבטלה באמצעות פיתוח הון אנושי תואם לצרכים הלאומיים של המדינה.

הוראה זו מתייחסת לתלמידים שיחלו את לימודיהם בכיתה י' בשנת הלימודים התשע"ה ואילך.

 

2.     המשנה החינוכית

התכנית היא חלק ממהלך כולל של פיתוח למידה משמעותית במערכת החינוך שמטרתה התאמת הלמידה למיומנויות הנדרשות לחיים במאה ה-21 תוך התייחסות לנטיות השונות של התלמידים, לצרכים המגוונים של החברה בישראל ולאופי הלימודים במגוון מוסדות להשכלה גבוהה, וכן פיתוח אחריות אישית של הלומד כלפי עצמו וכלפי הקהילה, החברה והמדינה.

הטכנולוגיה במדינת ישראל היא טכנולוגיה חלוצית ופורצת דרך. החינוך הטכנולוגי והמקצועי מבקש להכשיר את תלמידיו להמשיך ולהוביל את הטכנולוגיה בשנים הבאות. לשם כך יש לפתח את החוזקות של המערכת הקיימת ולהתמודד עם האתגרים העומדים בפניה.

אלה החוזקות המרכזיות שאנו מבקשים לפתח:

-    מערכת המאפשרת להתפתח ולהתקדם במסלולי ההסמכה המקצועית מדרגת הבסיס ועד לדרגות הגבוהות ביותר של ההתמקצעות בתחום הנבחר על ידי הלומד

-    מערכת הנותנת מענה לצרכים המאופיינים על ידי התעשייה, המשק  וצה"ל

-    מערכת המתמקדת בטווח מיומנויות רחב

-    מערכת המתעדכנת חדשות לבקרים בפיתוחים ובהתקדמות הטכנולוגית בארץ ובעולם.

להלן אתגרים מספר שאנו מבקשים להתמודד עמם:

-    הצורך של הבוגר לקבל בסיום לימודיו תעודת הסמכה בעלת ערך ומשמעות לשוק העבודה, להשתלבות בתעסוקה במשק ולהמשך לימודים לדיפלומת טכנאי/הנדסאי

-    הצורך בהגדלת מספר התלמידים הלומדים בחינוך הטכנולוגי-מקצועי מתוך תפיסת עולם שבכך יינתן מענה לצרכים הביטחוניים והכלכליים של המדינה ומתוך הבנה עמוקה שהלמידה במסגרת הטכנולוגית תעצים את המסוגלות האישית של התלמידים ותשמש עבורם למידה משמעותית

-    הצורך בהגדלת שיעור התלמידים המשלבים התנסות מעשית בעולם העבודה בתקופת לימודיהם.

 

3.     ארגון הלימודים הטכנולוגיים מקצועיים בחטיבה העליונה

3.1     כללי

3.1.1    החינוך הטכנולוגי-מקצועי מציע מגוון רחב של מגמות טכנולוגיות. בכל מגמה נלמדים 3 מקצועות שהם השדרה של התוכן המקצועי. מקצועות אלה מוגדרים כדלקמן: 

מקצוע בחירה א': "מדעי הטכנולוגיה" או מקצוע מבוא מתוך מקצועות המדע  או מקצוע מדעי

מקצוע בחירה ב': מקצוע מוביל במגמה

מקצוע בחירה ג': מקצוע התמחות במגמה – כולל פרויקט גמר/בחינת הסמכה.

3.1.2   כפי שנאמר בסעיף 3.1-47 של חוזר הוראות הקבע עד/7(ד) בס"ק 3.2.3-ד: "המקצוע המורחב המחייב לימודים ברמה של 5 יח"ל יוכל להיות אחד ממקצועות החובה (למעט אנגלית), עבודת גמר בהיקף של 5 יח"ל או מקצוע בחירה אחר בהיקף של 5 יח"ל."

3.1.3   תלמיד בחינוך הטכנולוגי-מקצועי יוכל לסיים את לימודיו ולזכות בשתי תעודות: תעודת בגרות ותעודת הסמכה טכנולוגית, בתנאי שהוא למד את שלושת מקצועות הבחירה המוזכרים לעיל ועמד בחובות הנדרשות.

 

3.2     מבנה הלימודים וההיבחנות במסגרת המגמות הטכנולוגיות-מקצועיות

הטבלה שלהלן מתארת את אפשרויות הלמידה וההיבחנות בשלושת המקצועות שהם שדרת התוכן המקצועי בכל  מגמה טכנולוגית-מקצועית:

 

הבחירה

שם המקצוע

רמת הלימוד

סה"כ היקף הלימוד בכיתות י'-י"ב

אופן ההיבחנות/ההערכה

א'

 

מדעי הטכנולוגיה

או:

 

450-90 שעות שנתיות

הערכה פנימית

מבואות למקצוע מדעי: פיזיקה/ כימיה/ביולוגיה

או:

 

90 שעות   שנתיות

הערכה פנימית

פיזיקה/כימיה/ ביולוגיה

5  יח"ל

450 שעות שנתיות

היבחנות חיצונית או

הערכה פנימית

ב'

מקצוע מוביל

3 או 5  יח"ל

עד 540 שעות  שנתיות

הערכה פנימית או

היבחנות חיצונית ו/או

מבחן הסמכה על פי דרישות הגוף המסמיך

ג'

מקצוע התמחות

3 או 5  יח"ל

עד 630 שעות  שנתיות     

פרויקט גמר בהערכה ע"י בוחן חיצוני ו/או מבחן הסמכה עפ"י דרישות הגוף המסמיך 


 

הבהרות לטבלה

א.      הזכאות לתעודת בגרות מותנית בכל המתחייב מההוראות בחוזר הוראות הקבע עד/7(ד), סעיף 3.1-47, "התכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: ארגון הלימודים ותעודות הסיום".

ב.      כאשר מצוין בהנחיות אלו מקצוע ברמה של 3 יח"ל הכוונה למקצוע מורחב שאינו מקצוע חובה. (ראה הערה מתוך חוזר הוראות הקבע עד/7(ד), סעיף 3.1-47, ס"ק 3.2.3 לעניין ההרחבה ל-5 יח"ל לאחר סיום הלימודים: "תלמיד שילמד וייבחן במקצוע מורחב שאינו מקצוע חובה (באחד משני המקצועות שהוא רשאי להרחיב בהיבחנות חיצונית) ברמה של 5 יח"ל ויעמוד בהצלחה בבחינה החיצונית, אך לא ישלים את חובותיו לבית הספר במסגרת ההערכה הבית-ספרית, יוכל לבקש לרשום מקצוע זה בלבד בגיליון הציונים, בהיקף של 3 יח"ל. התלמיד יוכל להשלים את לימודיו במקצוע זה להיקף של 5 יח"ל בבחינה חיצונית, כנבחן משנה, לאחר סיום בית הספר.")

ג.       בהתאם לחוזר המוזכר לעיל יוכל תלמיד להיבחן בהיבחנות חיצונית בשני מקצועות בלבד מעבר למקצועות החובה. מכיוון שהמגמות הטכנולוגיות מחייבות לימודים של 3 מקצועות בנוסף למקצועות החובה, על התלמיד לבחור מקצוע אחד או שניים בלבד להיבחנות חיצונית, כמפורט להלן:

-    אם יבחר התלמיד להיבחן בהערכה חיצונית הן במקצוע מדעי (בחירה א') והן במקצוע המוביל (בחירה ב'), יוערך פרויקט הגמר שלו במקצוע ההתמחות (בחירה ג'), על ידי בוחן חיצוני, ויירשם בתעודת הבגרות כי המקצוע נלמד בהיקף של 450 שעות.

-    אם יבחר התלמיד להיבחן בהערכה חיצונית רק באחד המקצועות מבין המקצוע המדעי (בחירה א') והמקצוע המוביל (בחירה ב') ברמה של 5 יח"ל, הוא יוכל להיבחן במקצוע ההתמחות (בחירה ג') בהערכה חיצונית, והציון יירשם בתעודת הבגרות בהיקף של 5 יח"ל.

ד.      המסלול הטכנולוגי-מקצועי שואף לשיתוף פעולה עם התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית שכל בוגר במערכת החינוך מחויב בה. המסלול הטכנולוגי-מקצועי יציע לשלב במסגרת שעות פרויקט הגמר במקצועות ההתמחות (בחירה ג') של מגמה טכנולוגית-מקצועית פעילות במסגרת התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית ובכך לקיים את החובות המקנים זכאות לבגרות. במקרה כזה יקבל התלמיד במסגרת הכנת הפרויקט שני ציונים בסוף כיתה י"ב: ציון בפרויקט הטכנולוגי וציון בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית.

 

3.3     מבנה תכנית הלמידה ומרכיבי ההיבחנות בכל מקצוע בחינוך הטכנולוגי-מקצועי

תכנית הלימודים של כל אחד מהמקצועות הטכנולוגיים, כמו של יתר המקצועות,  תחולק למרכיבי חובה ולמרכיבי הרחבה והעמקה.  מרכיב החובה מיועד להעברת תכנים של בסיס הידע והמיומנויות של המקצוע. מרכיב  ההרחבה יאפשר לגוון את ההוראה ואת הלמידה. החלוקה לשני המרכיבים תהיה ביחס של 30%:70%, כמפורט בטבלה שלהלן. התוכן ואופן הלימוד בפרק ההרחבה ייבחר על ידי המורים מתוך מגוון אפשרויות שיציע כל מפמ"ר לפי התחום הטכנולוגי הרלוונטי.

 

מבנה הלמידה של מקצוע טכנולוגי בהיקף של 5 יח"ל לבוחרים במקצוע להיבחנות חיצונית

 

המרכיב

מרכיב החובה

 בהערכה חיצונית

מרכיב ההרחבה וההעמקה

 בהערכה בית-ספרית

היקף החומר

כ- 70% 

כ- 30%*

תכנית הלימודים

מוגדרת מראש

לבחירת המורה המלמד הרחבה והעמקה מתוך תכנית שיציע  מפמ"ר המקצוע

דרך ההערכה

אירוע בחינה חיצוני (בחינה בכתב או הערכה חלופית ע"י בוחן חיצוני) + "ציון הגשה" בית-ספרי

הערכה בית-ספרית בדרכים מגוונות  (פרויקט גמר/חקר, תלקיט, מטלת ביצוע, מעבדה, מבחן) עפ"י קביעת בית הספר ובהתאם לאפשרויות שצוינו בסעיף 3.1-47 בחוזר הוראות הקבע עד/7(ד)

הרכב הציון 

70% של הציון יהיו עבור אירוע הבחינה החיצונית עצמה + 30% ציון בית-ספרי ("ציון מגן"/"ציון הגשה"/"ציון מסכם")

30% ציון בית-ספרי

הרכב הציון הסופי במקצוע

70%

30%

*     לנבחני משנה יפורסמו שאלוני השלמה על ידי אגף הבחינות.

הערה

בכל מקצוע המוגדר כמקצוע בהיקף של 3 יח"ל הכוונה היא ל-3 יח"ל בהיבחנות חיצונית מתוך תכנית של 5 יח"ל, כמפורט להלן: במבנה ההיבחנות יהיה אירוע הערכה/בחינה אחד בלבד ברמה של 5 יח"ל אשר יורכב משני מרכיבים: בחינה חיצונית בהיקף של 70% של תכנית הלימודים ל-3 יח"ל במקצוע הלימוד + הערכה בית-ספרית/הערכה חלופית בהיקף של 30% המשלימה ל-5 יח"ל.

 

4.     תעודות הסמכה בחינוך הטכנולוגי/מקצועי

4.1     כללי

החינוך הטכנולוגי-מקצועי שואף לאפשר לכל בוגר תעודה משמעותית ובעלת ערך לעולם העבודה או ללימודי המשך. בהתאם לתפיסת עולם זו נבנתה מערכת הַסְמכוֹת חדשה. מערכת זו היא גמישה ומאפשרת קידום ומעבר בין מדרגי ההסמכה השונים.

4.2     התעודות והדרישות

להלן טבלה המתארת את מגוון תעודות ההסמכה האפשריות לתלמיד במסלול הטכנולוגי-מקצועי. כל אחד מהבוגרים יהיה זכאי לתעודת הסמכה אחת בלבד, ועליו לשאוף לתעודה הגבוהה ביותר, המבטאת את מלוא כישוריו ויכולותיו.

 

 

ההסמכה

סוג התעודה

התנאים לזכאות להסמכה מקצועית

אפשרויות ההתקדמות

 

הצירוף המינימלייח"ל מצטברות

הדרישות המינימליות בתחום הטכנולוגי-מקצועי

הדרישות המינימליות בתחום העיוני

1.1

תעודת הסמכה טכנולוגית- מקצועית בסיסית

 3 יח"ל + 450 שעות שנתיות

- 90 שע' במקצוע מבוא מדעי/במדעי הטכנולוגיה

- 90 שע' במקצוע מוביל

- 3 יח"ל במקצוע התמחות

- 90 שע' במקצוע מאשכול שפת-האם (עברית או ערבית)

-  90 שע' במתמטיקה

-  90 שע' באנגלית

המשך במדרג תעודות ההסמכה לתעודת הסמכה 1.2

1.2

תעודת הסמכה טכנולוגית- מקצועית   רגילה 

6 יח"ל  + 360 שעות שנתיות

עפ"י התנאים לזכאות להסמכה ב-1.1, בתוספת 3 יח"ל במקצוע מוביל

 

עפ"י התנאים להסמכה ב-1.1

 

המשך במדרג תעודות ההסמכה לתעודת הסמכה 1.3

 

1.3

תעודת הסמכה טכנולוגית- מקצועית מתקדמת

9 יח"ל  + 270 שעות שנתיות

עפ"י התנאים להסמכה ב-1.2, בתוספת עמידה בבחינות ההסמכה שיפורסמו בהתאם לכל מגמה בהתמחות

עפ"י התנאים להסמכה ב-1.2 ואנגלית ברמה של 3 יח"ל  

 

המשך במדרג תעודות ההסמכה לתעודת הסמכה 2.1

 

 

 

2.1

תעודת הסמכה טכנולוגית- מקצועית המאפשרת כניסה ללימודי טכנאים

 12 יח"ל + 180 שעות שנתיות

-  90 שע' במקצוע מבוא מדעי/במדעי הטכנולוגיה

- 3 יח"ל במקצוע מוביל

- 3 יח"ל במקצוע התמחות

- 90 שע' במקצוע מאשכול שפת-האם

- 3 יח"ל במתמטיקה

- 3 יח"ל באנגלית

 

המשך במדרג תעודות ההסמכה לתעודת טכנאי 2.2

 

2.2

תעודת/ דיפלומת טכנאי

טכנאים

עמידה בבחינות לטכנאים  והגשת פרויקט גמר לטכנאים בסוף כיתה י"ג

 

המשך במדרג תעודות ההסמכה לתעודת הנדסאי 2.3 או ב-י"ג מורחב להסמכות מתקדמות

 

2.3

תעודת/ דיפלומת הנדסאי

הנדסאים

עמידה בבחינות להנדסאים  והגשת פרויקט גמר להנדסאים בסוף כיתה י"ד

 

המשך במדרג ההסמכה או המשך ב-י"ד להסמכות מתקדמות ו/או לימודים אקדמיים על פי תנאי הקבלה

 

3.1

 

תעודת הסמכה טכנולוגית- בגרותית

 

24 יח"ל + 90 שעות שנתיות

- 90 שע' במקצוע מבוא מדעי /במדעי הטכנולוגיה

- 3 יח"ל במקצוע מוביל

-  5 יח"ל במקצוע התמחות או  450 שעות במקצוע התמחות (פרויקט גמר)

16 יח"ל חובה  על פי התנאים לחוקת הזכאות לבגרות, ומתוכן מתמטיקה ואנגלית ברמה של 3 יח"ל

 

 

המשך במדרג תעודות ההסמכה לתעודת הסמכה 3.2 או לימודים אקדמיים על פי תנאי הקבלה

 

3.2

תעודת הסמכה טכנולוגית- בגרותית מתקדמת

 26 יח"ל + 90 שעות שנתיות

עפ"י התנאים לתעודת הסמכה 3.1

18 יח"ל, יחידות החובה על פי התנאים לחוקת הזכאות לבגרות, ומתוכן מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל

המשך במדרג תעודות ההסמכה לתעודת הסמכה 3.3 או לימודים אקדמיים על פי תנאי הקבלה

 

 

3.3

תעודת הסמכה טכנולוגית-מדעית- בגרותית

 30 יח"ל +

450 שעות שנתיות

- 5 יח"ל במקצוע מדעי

- 5 יח"ל במקצוע מוביל

-  450 שעות במקצוע התמחות (פרויקט גמר)

20 יח"ל, יחידות החובה על פי התנאים לחוקת הזכאות לבגרות, ומתוכן 5 יח"ל במתמטיקה ו-5 יח"ל באנגלית

המשך לימודים אקדמיים בתחומי המדעים וההנדסה על פי תנאי הקבלה

 

הבהרות לטבלה

א.       ההנחיות לצורת ההיבחנות להסמכות ייקבעו במשותף עם הגוף המסמיך ויפורסמו באתר המינהל למדע ולטכנולוגיה בדף טכנולוגיה והסמכות.

ב.       רישום מספר יחידות הלימוד בטבלה משמעו כי התלמיד נבחן במקצוע היבחנות חיצונית; רישום מספר שעות הלימוד משמעו כי התלמיד נבחן במקצוע בהערכה פנימית.

ג.       ב"דרישות המינימליות" הכוונה היא לעמידה בהצלחה (בציון 55 ומעלה) בכל מקצוע שהוזכר.

 

5.     פירוט המגמות, צבירי המקצועות ולימודי ההמשך בחינוך הטכנולוגי-מקצועי

5.1     כללי

כאמור לעיל, החינוך הטכנולוגי-מקצועי מציע לתלמידים מגוון מקצועות לימוד, וכל אחד מהם מורכב ממקצוע מדעי, ממקצוע מוביל וממקצוע התמחות. בטבלאות שלהלן מובא פירוט של האפשרויות השונות ללמידה:

 

5.2     פירוט המגמות הטכנולוגיות-מקצועיות בחטיבה העליונה

 

שם המגמה

המקצוע המוביל

שם ההתמחות

סמל המגמה

הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים (11)

אלקטרוניקה מחשבים

מערכות מחשוב ובקרה

1120

מערכות מחשבים

1130

מערכות תקשורת ואלקטרוניקה

1140

הנדסת תוכנה
(14)

מדעי המחשב

תכנון ותכנות מערכות

1410

ביוטכנולוגיה
(16)

כימיה**

מערכות ביוטכנולוגיה

1610

מדעית טכנולוגית (30)

מדעי ההנדסה

טכנולוגיה מוכללת

3010

הנדסת מכונות (32)

בקרה במכונות

מערכות תעופה

3210

מכטרוניקה

3220

תרמודינמיקה טכנית ימית

3230

מע' ממוחשבות ברכב - אוטוטק

3240, החל מהתשע"ה

צמ"ה (ציוד מכני הנדסי)

3250, החל מהתשע"ה

מע' ייצור ממוחשבות
(10)

מכניקה הנדסית

מע'  סיב"ם תיב"ם

1010

תחזוקת מערכות מכניות

1020

מערכות מכונאות רכב

1030

מערכות ממוחשבות וחשמל ברכב

1040

הנדסת בנייה ואדריכלות (12)

טכנולוגיות בנייה

אדריכלות

1210

תכנון הנדסי של מבנים

1220

שם המגמה

המקצוע המוביל

שם ההתמחות

סמל המגמה

הנדסת תעשייה וניהול (18)

ניהול ותפעול

ניהול הייצור

1810

ניהול השיווק

1820

אמנויות העיצוב (20)

אמנות שימושית

עיצוב

2010

אופנה ותלבושת

2020

עיצוב וטיפוח החן

2030

טכנולוגיות תקשורת (21)

אופטיקה יישומית

מערכות טלוויזיה וקולנוע

2110

מערכות צילום

2120

מדיה ופרסום
(31)

תקשורת וחברה

תקשורת אלקטרונית

3110

פרסום ויחסי ציבור

3120

מערכות בקרה ואנרגיה (33)

מע' חשמל

מערכות הספק, פיקוד ובקרה

3310

מערכות בקרת אקלים

3320

ניהול עסקי 
(17)

מינהל וכלכלה

ניהול משאבי אנוש

1710

חשבונאות

1720

תיירות ופנאי
(19)

תיירות

ניהול תיירותי

1910

ניהול מלונאי

1920

מע'  בריאות
(24)

מדעי הבריאות

מערכות רפואיות

2420

חינוך (25)

פסיכולוגיה התפתחותית

חינוך לגיל הרך

2510

מערכות ימיות
(26)

מדעי הים

ימאות וספינות

2610

מלונאות (34)

מדעי התזונה

אמנות הבישול והאפייה המלונאית

3410

תקשוב (35)

מערכות תקשוב

תשתיות מחשוב ותקשוב

3510

 


 

5.3     פירוט המגמות הטכנולוגיות ללימודי המשך (לימודי תעודה) מהמגמות הטכנולוגיות-מקצועיות בחטיבה העליונה 

 

המגמה הטכנולוגית-מקצועית בלימודי ההמשך

המגמה הטכנולוגית-מקצועית בחטיבה העליונה

הסמל

שם המגמה וההתמחות

הסמל ושם המגמה

הסמל

שם המגמה המזינה וההתמחות

1091

הנדסת מכונות – בניית מכונות

מערכות ייצור ממוחשבות (10)

 

1010

 מערכות תיב"ם

 

 

1020

תחזוקת מערכות מכניות

1092

הנדסת מכונות – מכטרוניקה

 

 הנדסת מכונות (32)

3220

 מכטרוניקה

1093

הנדסת מכונות – מערכות תעופה

3210

מכונות תעופה

1094

הנדסת מכונות – מכונאות ימית

3230

מכונאות ימית

1095

הנדסת מכונות – מכונאות רכב

מערכות ייצור ממוחשבות (10)

 

1030

מערכות מכונאות רכב

 

 

1040

מערכות חשמל ברכב

1097

הנדסת מכונות – אוטוטק

 

 הנדסת מכונות (32)

3240

אוטוטק

1098

הנדסת מכונות – צמ"ה

3250

צמ"ה (ציוד מכני הנדסי)

1191

הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים – מע' אלקטרוניות

הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים (11)

 

 

1140

מערכות אלקטרוניות

1192

הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים – מע' מחשוב ובקרה

1120

מערכות מיחשוב ובקרה

 

 

1130

מערכות מחשבים

1291

הנדסת בנייה ואדריכלות – בניה

הנדסת בנייה ואדריכלות (12)

 

1220

תכנון הנדסי של מבנים

1292

הנדסת בנייה ואדריכלות – אדריכלות

1210

אדריכלות

1491

הנדסת תוכנה

הנדסת תוכנה (14)

1410

תכנון ותכנות מערכות

1791

ניהול עסקי – מינהל משפטי

ניהול עסקי (17)

 

 

1710

 

ניהול משאבי אנוש

1792

ניהול עסקי – מינהל רפואי

 

1793

ניהול עסקי – חשבונאות וחשבות שכר

1720

חשבונאות

1891

הנדסת תעשייה וניהול – מערכות תפעול

הנדסת תעשייה וניהול
(18)

 

1810

ניהול הייצור

1893

הנדסת תעשייה וניהול – לוגיסטיקה ושיווק

1820

ניהול השיווק

2092

עיצוב – עיצוב מדיה

אמנויות העיצוב (20) 

2010

 

עיצוב

2093

עיצוב – עיצוב המוצר

 

2191

מערכות טלוויזיה וקולנוע

מערכות טלוויזיה וקולנוע (21)

2110

2120

מערכות טלוויזיה וקולנוע

 

 

 

מערכות צילום

 

 

מדיה ופרסום (31)

3110

3120

תקשורת אלקטרונית

 

 

 

פרסום ויחסי ציבור

 

 

מערכות בריאות (24)

2420

מערכות רפואיות

3391

הנדסת חשמל בקרה ואנרגיה - מערכות הספק פיקוד ובקרה

הנדסת חשמל בקרה ואנרגיה (33) 

3310

3320

מערכות הספק פיקוד ובקרה

 

מערכות בקרת אקלים

3591

מערכות תקשוב

מערכות תקשוב (35)

3510

תשתיות מחשוב ותקשוב

 

**בתאריך 1.9.2014 נערך תיקון בחוזר זה והמקצוע המוביל "מערכות ביוטכנולוגיה" הוחלף במקצוע "כימיה".

*** בתאריך 2.10.2014 נוספו המשפטים האלה: ביטול החוזרים שלהלן נוגע לתלמידים שיחלו את     לימודיהם בכיתה י' החל משנה"ל התשע"ה ואילך ולנבחנים אקסטרניים שימלאו להם 15 שנים החל מ-1.9.14 ואילך, דהיינו הביטול נוגע לכל התלמידים העתידים לקבל את תעודת הבגרות לפי חוקת הזכאות החדשה לבגרות


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/12(א), כ"ד באב התשע"ד, 20 באוגוסט 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  23/01/2016