education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.1 ארגון העבודה הפדגוגית

3.1-53  התכנית הלאומית ללמידה משמעותית - החטיבה העליונה: מבנה הלימודים, ההיבחנות ותעודות הסיום בחינוך הטכנולוגי

 

הוראה זו הועברה לאתר החדש של חוזרי מנכ"ל

למעבר להוראה  

 

תוקף ההוראה: החל מ-7.12.2015.

תאריך הפרסום: כ"ה בכסלו התשע"ו, 7.12.2015.

התחולה: בתי הספר העל-יסודיים

תמצית ההוראה

הוראה זו נועדה להבהיר כיצד יבואו המדיניות ללמידה משמעותית והשינוי במבנה תעודות הבגרות לידי ביטוי במסגרת הלימודים בחינוך הטכנולוגי בחטיבה העליונה, וכן למסד מערך תעודות הסמכה מקצועית מוכרות על ידי גופי ההסמכה והתעשייה הישימים במדינת ישראל.

מטרת הוראה זו היא להחזיר עטרה ליושנה עבור החינוך הטכנולוגי ולפתוח לפני תלמידי החטיבות העליונות אפשרויות מגוונות לסיים את לימודיהם כשבאמתחתם תעודה מקצועית בעלת ערך (בנוסף לתעודת הבגרות או בלעדיה) שתאפשר להם אופק תעסוקתי והמשך לימודים לדיפלומות טכנאי/הנדסאי וללימודים אקדמיים בתחומים רלוונטיים.

ההוראה מגדירה את מבנה המגמות בחינוך הטכנולוגי, את תעודות הסיום ואת התנאים המאפשרים להתקבל ללימודי המשך בהשכלה על-תיכונית.

תמצית השינויים מחוזרים קודמים

חוזר זה מעדכן את החוזר הקודם באותו נושא (שפורסם בחוזר הוראות הקבע עד/12(א), סעיף 3.1-48) בעקבות עדכון התכנית הלאומית ללמידה משמעותית בחטיבה העליונה: עודכן מבנה הלימודים וההיבחנות במסגרת המגמות הטכנולוגיות, ועודכנו התנאים לזכאות לתעודה טכנולוגית מקצועית וההסמכות הרלוונטיות לכל אחת מתעודות ההסמכה.

הסטטוס: החלפה.

 

הוראות קודמות שהוראה זו מבטלת: סעיף 3.1-48 בחוזר הוראות הקבע עד/12(א), "התכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: מבנה הלימודים, ההיבחנות ותעודות הסיום בחינוך הטכנולוגי מקצועי".

הוראות קודמות בנושאים קשורים: סעיף 3.1-47 בחוזר הוראות הקבע עד/7(ד), "התכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: ארגון הלימודים ותעודות הסיום" – בתוקף.

התפוצה: מנהלי מוסדות החינוך העל-יסודיים, מנהלי המכללות לטכנאים ולהנדסאים, המפקחים הכוללים בחינוך העל-יסודי ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות וברשתות החינוך.

 

הגורם האחראי

א.    שם היחידה הארגונית: המנהל לתקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע. 

ב.     בעלי התפקידים: 1) מנהל אגף הטכנולוגיה  2) הממונה על החינוך הטכנולוגי העל-תיכוני

ג.     מספרי הטלפון: 1) 03-6896809  2) 02-5602197

ד.     כתובות הדוא"ל: 1)  gershonco@education.gov.il

                               2) assafme@education.gov.il

 

תוכן העניינים

1.          רקע

2.          המשנה החינוכית

3.          ארגון הלימודים הטכנולוגיים בחטיבה העליונה

4.          תעודת הסמכה בחינוך הטכנולוגי

5.          פירוט המגמות, צבירי המקצועות ולימודי ההמשך בחינוך הטכנולוגי.


1.     רקע

בשנת הלימודים התשע"ד פורסם חוזר מנכ"ל שהתווה את מבנה הלימודים בבית הספר העל-יסודי בראייה חינוכית ולימודית כוללת, עיצב את דרכי ההערכה ואת מבנה ההיבחנות ופירט את הדרישות לתעודות הסיום במערכת החינוך.

תפקיד חוזר זה הוא לפרט ולהבהיר  כיצד יבוא לידי ביטוי מבנה הלימודים בחינוך הטכנולוגי-מקצועי, להתאים את מבנה הלימודים וההיבחנות למדיניות הלמידה המשמעותית ולחזק את המגמות/המקצועות הטכנולוגיים המשלבים התנסות וחוויה בלמידה ולהפוך אותם למקצועות מרכזיים במסלול המשמש דוגמה ללמידה משמעותית. בנוסף נועד חוזר זה לפתוח לפני תלמידי החינוך הטכנולוגי בארץ מגוון רחב של אפשרויות לקבלת תעודות הסמכה ותעודות מקצועיות בעלות משמעות שיסייעו לבוגרים להשתלב בעולם התעסוקה העתידי, וישמשו בסיס ללימודי המשך לדיפלומת טכנאי/הנדסאי במכללות הטכנולוגיות ובמוסדות להשכלה גבוהה לתואר בהנדסה.

חוזר זה הוא חלק מהתכנית האסטרטגית לחיזוק החינוך הטכנולוגי; אלה מטרותיו:

-    להעניק כלים למימוש עצמי תוך פיתוח מצוינות בתחום המקצועי

-    לפתח את ערך העבודה בחברה הישראלית

-    לטפח אזרחים יצרניים השואפים להשתלב ולהתקדם בשוק העבודה ברוח הנאמר בתלמוד, "גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה" (תלמוד בבלי, מסכת נדרים, דף מ"ט, עמ' ב')

-    להכשיר בוגרים העומדים בתנאי הקבלה ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה.

-    לתרום לקידום הצמיחה של המשק והכלכלה הישראליים ולהקטנת שיעור האבטלה באמצעות פיתוח הון אנושי תואם לצרכים הלאומיים של המדינה

-    להציב יעדים משמעותיים ובני מימוש גם לתלמידים שאינם זכאים לתעודת בגרות.

חוזר זה מתייחס לתלמידים שהחלו את לימודיהם בכיתה י' בשנת הלימודים התשע"ה ואילך.

 

2.     המשנה החינוכית

התכנית היא חלק ממהלך כולל של פיתוח למידה משמעותית במערכת החינוך שמטרתה התאמת הלמידה למיומנויות הנדרשות לחיים במאה ה-21 תוך התייחסות לנטיות השונות של התלמידים, לצרכים המגוונים של החברה בישראל ולאופי הלימודים במגוון מוסדות להשכלה גבוהה, וכן פיתוח אחריות אישית של הלומד כלפי עצמו וכלפי הקהילה, החברה והמדינה.

הטכנולוגיה במדינת ישראל היא טכנולוגיה חלוצית ופורצת דרך. החינוך הטכנולוגי והמקצועי מבקש להכשיר את תלמידיו להמשיך ולהוביל את הטכנולוגיה בשנים הבאות. לשם כך יש לפתח את החוזקות של המערכת הקיימת ולהתמודד עם האתגרים העומדים בפניה.

אלה החוזקות המרכזיות שאנו מבקשים לפתח:

-    מערכת המאפשרת להתפתח ולהתקדם במסלולי ההסמכה המקצועית מדרגת הבסיס ועד לדרגות הגבוהות ביותר של ההתמקצעות בתחום הנבחר על ידי הלומד

-    מערכת הנותנת מענה לצרכים המאופיינים על ידי התעשייה, המשק  וצה"ל

-    מערכת המתמקדת בטווח מיומנויות רחב

-    מערכת המתעדכנת חדשות לבקרים בפיתוחים ובהתקדמות הטכנולוגית בארץ ובעולם.

להלן אתגרים מספר שאנו מבקשים להתמודד עמם:

-    הצורך של הבוגר לקבל בסיום לימודיו תעודת הסמכה בעלת ערך ומשמעות לשוק העבודה, להשתלבות בתעסוקה במשק ולהמשך לימודים לדיפלומת טכנאי/הנדסאי

-    הצורך בהגדלת מספר התלמידים הלומדים בחינוך הטכנולוגי-מקצועי מתוך תפיסת עולם שבכך יינתן מענה לצרכים הביטחוניים והכלכליים של המדינה ומתוך הבנה עמוקה שהלמידה במסגרת הטכנולוגית תעצים את המסוגלות האישית של התלמידים ותשמש עבורם למידה משמעותית להמשך לימודים בפקולטות היוקרתיות במוסדות להשכלה גבוהה

-    הצורך בהגדלת שיעור התלמידים המשלבים התנסות מעשית בעולם העבודה בתקופת לימודיהם.

 

3.     ארגון הלימודים הטכנולוגיים בחטיבה העליונה

3.1     כללי

3.1.1    החינוך הטכנולוגי-מקצועי מציע מגוון רחב של מגמות טכנולוגיות. בכל מגמה נלמדים 3 מקצועות שהם השדרה של התוכן המקצועי. מקצועות אלה מוגדרים כדלקמן: 

מקצוע בחירה א': "מדע וטכנולוגיה לכול" או אחד ממקצועות המבוא למדעים או מקצוע מדעי (פיזיקה, ביולוגיה, כימיה) המוכרים כתנאי לקבלת תעודת בגרות  

מקצוע בחירה ב': מקצוע מוביל במגמה

מקצוע בחירה ג': מקצוע התמחות במגמה.

פירוט המגמות, המקצועות המובילים וההתמחויות בכל מגמה מובא בס"ק 5 להלן.

כפי שנאמר בסעיף 3.1-47 של חוזר הוראות הקבע עד/7(ד), בס"ק 3.2.3-ד, "המקצוע המורחב המחייב לימודים ברמה של 5 יח"ל יוכל להיות אחד ממקצועות החובה (למעט אנגלית), עבודת גמר בהיקף של 5 יח"ל או מקצוע בחירה אחר בהיקף של 5 יח"ל".

3.1.2    תלמיד בחינוך הטכנולוגי-מקצועי יוכל לסיים את לימודיו ולזכות בשתי תעודות – תעודת בגרות ותעודת הסמכה טכנולוגית – בתנאי שהוא למד את שלושת מקצועות הבחירה המוזכרים לעיל ועמד בחובות הנדרשות.

3.1.3    תלמיד בחינוך הטכנולוגי יוכל לזכות בתעודת הסמכה שתאפשר לו לפנות לשוק העבודה או ללימודי המשך מסוימים גם אם אינו זכאי לתעודת בגרות.

3.1.4    תלמידים בחינוך הטכנולוגי ישלבו התנסות מעשית בסביבות עבודה בתעשייה, במערכות משקיות, בשירותים וכו', בהיקף שיקבע בכל מגמה/התמחות.


3.2     מבנה הלימודים וההיבחנות במסגרת המגמות הטכנולוגיות

הטבלה שלהלן מתארת את אפשרויות הלמידה וההיבחנות בשלושת המקצועות שהם שדרת התוכן המקצועי בכל מגמה טכנולוגית:

בחירה

שם המקצוע

רמת הלימוד

אופן ההיבחנות/ההערכה

א'

מבואות למקצוע מדעי: מבוא לפיזיקה/ מבוא לכימיה/מבוא לביולוגיה או מדע וטכנולוגיה לכול

או:

 

הערכה פנימית

מקצוע מדעי: פיזיקה/כימיה/ ביולוגיה

70% (3 יח"ל) או 70%+30% (5 יח"ל)

היבחנות חיצונית באחד משלושת המקצועות המורחבים המותרים או הערכה פנימית, לפי בחירת בית הספר

ב'

מקצוע מוביל

70% (3 יח"ל) או 70%+30% (5 יח"ל)

 

הערכה פנימית או

היבחנות חיצונית ו/או

מבחן הסמכה על פי דרישות הגוף המסמיך

ג'

מקצוע התמחות או מקצוע התמחות  להסמכה

70% (3 יח"ל) או 70%+30% (5 יח"ל)

פרויקט גמר בהערכה ע"י בוחן חיצוני ו/או מבחן הסמכה, עפ"י דרישות הגוף המסמיך 

 

הבהרות לטבלה

א.      הזכאות לתעודת בגרות מותנית בכל המתחייב מההוראות בחוזר הוראות הקבע עד/7(ד), סעיף 3.1-47, "התכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: ארגון הלימודים ותעודות הסיום".

ב.      תלמיד שייבחן רק באירוע הבחינה החיצוני, שהוא 70% מהחומר, ולא ישלים את החלק הבית-ספרי, יישמר לו היקף ההיבחנות של 3 יח"ל, והוא יוכל להשלים את ההערכה הפנימית (30%) בעתיד ל-5 יח"ל בהיבחנות כנבחן משנה. 

ג.       תלמיד יוכל להיבחן בהיבחנות חיצונית בשלושה מקצועות בחירה בלבד מעבר למקצועות החובה, בין אם הם בחינוך  הטכנולוגי ובין אם הם בחינוך העיוני.

ד.      מקצועות הלימוד בחינוך הטכנולוגי הם חלק מהתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית שכל בוגר במערכת החינוך מחויב בה לצורך זכאות לבגרות.

ה.      בתכנית טו"ב תהיה ההיבחנות במקצוע המוביל (סה"כ 7 מקצועות מובילים) כדלקמן:

-    40% בחינה חיצונית + 30% בחינת מעבדה פנימית בהיבחנות בית-ספרית, סה"כ 70% שישוקללו ל-3 יח"ל.

ההשלמה/התוספת של 30% בהערכה חלופית תשוקלל ל-5 יח"ל.

הערה: 3 יח"ל במקצוע מוביל הן תנאי סף הכרחי לכניסה ללימודים לדיפלומת טכנאי במסגרת תכנית טו"ב.

 

3.3     מבנה תכנית הלמידה ומרכיבי ההיבחנות במקצוע מוביל בחינוך הטכנולוגי

המרכיב

המרכיב

בהערכה חיצונית

מרכיב ההרחבה

בהערכה בית-ספרית

היקף החומר

כ- 70% 

כ-30% (עבור תלמידים בוגרים המעוניינים להשלים או לשפר את הישגיהם ולנבחני משנה יפורסמו שאלוני השלמה על ידי אגף הבחינות)

תכנית הלימודים

מוגדרת מראש וכוללת קריטריונים להערכת התכנים

לבחירת המורה המלמד הרחבה והעמקה מתוך תכנית שיפרסם מפמ"ר המקצוע

דרך ההערכה

אירוע בחינה חיצוני (בחינה בכתב או הערכה חלופית ע"י בוחן חיצוני) + "ציון הגשה" בית-ספרי

הערכה בית-ספרית בדרכים מגוונות  (פרויקט גמר/חקר, תלקיט, מטלת ביצוע, מעבדה, מבחן) עפ"י קביעת בית הספר ובהתאם לאפשרויות שצוינו בסעיף 3.1-47 בחוזר הוראות הקבע עד/7(ד) ולהמלצות המפמ"ר של תחום הדעת ובאישור הוועדה המלווה

אופן חישוב הציון 

70% של הציון עבור אירוע הבחינה החיצונית עצמה + 30% ציון בית-ספרי ("ציון מגן"/"ציון הגשה"/"ציון מסכם")

100% ציון בית-ספרי

הרכב הציון הסופי במקצוע

70%

30%

 

 

4.     תעודות הסמכה בחינוך הטכנולוגי

4.1     כללי

החינוך הטכנולוגי שואף לאפשר לכל בוגר תעודה משמעותית ובעלת ערך לעולם העבודה או ללימודי המשך להסמכות גבוהות, לדיפלומת טכנאי/הנדסאי וללימודים אקדמיים בתחומי ההנדסה. בהתאם לתפיסת עולם זו נבנתה מערכת הַסְמכוֹת חדשה. מערכת זו היא גמישה ומאפשרת קידום ומעבר בין מדרגי ההסמכה השונים.

4.2     התעודות והדרישות

להלן טבלה המתארת את מגוון תעודות ההסמכה האפשריות לתלמיד במסלול הטכנולוגי-מקצועי. כל אחד מהבוגרים יהיה זכאי לתעודות הסמכה בתנאי שיעמוד בדרישות, ועליו לשאוף לתעודה הגבוהה ביותר, המבטאת את מלוא כישוריו ויכולותיו.

תלמיד הלומד במגמה טכנולוגית ייבחן לתעודת הסמכה טכנולוגית  ברמה הגבוהה ביותר האפשרית, החל מהסמכה 1.1 ועד להסמכה 3.3.

התנאים לזכאות להסמכה מקצועית

ההסמכה

סוג התעודה

הצירוף המינימלי להבחנות חיצונית – יח"ל מצטברות

הדרישות המינימליות בתחום הטכנולוגי

הדרישות ללמידה במקצועות החובה

אפשרויות ההתקדמות

הסמכות מקצועיות רלוונטיות

1.1

תעודת הסמכה טכנולוגית

בסיסית

 3 יח"ל  

-    הערכה פנימית במקצוע מבוא מדעי/במדעי הטכנולוגיה

-      הערכה פנימית במקצוע מוביל

-    3 יח"ל במקצוע התמחות

 

-    הערכה פנימית במקצוע מאשכול שפת-האם (עברית או ערבית)

-    הערכה פנימית במתמטיקה

-   הערכה פנימית באנגלית

המשך במדרג תעודות ההסמכה לתעודת הסמכה 1.2

- מכונאי רכב סוג 1

- חשמלאי רכב סוג 1

- אוטו-טק סוג 1

- מכונאי צמ"ה סוג 1

- מפעיל תיירות נכנסת

- מזכירה סוג 1

- הנהלת חשבונות סוג 1(5 יח"ל במקצוע התמחות)

-  טבח סוג 1 / קונדיטור סוג 1

1.2

תעודת הסמכה טכנולוגית   רגילה 

6 יח"ל  

עפ"י התנאים לזכאות להסמכה ב-1.1, בתוספת 3 יח"ל במקצוע מוביל

עפ"י התנאים להסמכה ב-1.1

 

המשך במדרג תעודות ההסמכה לתעודת הסמכה 1.3

-  פקיד קבלה במלון

-  מזכירה סוג 2

-  חשמלאי מעשי (מותנה בניסיון מעשי של שנה כעוזר חשמלאי)

-  צלם סוג 2

-  מטפלת סוג 1

1.3

תעודת הסמכה טכנולוגית

מתקדמת

9 יח"ל   

עפ"י התנאים להסמכה ב-1.2 או עמידה בבחינות ההסמכה שיפורסמו בהתאם לכל מגמה בהתמחות

עפ"י התנאים להסמכה ב-1.2 ואנגלית ברמה של 3 יח"ל  

 

המשך במדרג תעודות ההסמכה לתעודת הסמכה 2.1

-  חשמלאי מוסמך (מותנה בניסיון מעשי של שנתיים כחשמלאי מעשי)

-  יועץ תיירות

-  הנהלת חשבונות סוג 2 (5 יח"ל במקצוע התמחות)

 

2.1

תעודת הסמכה טכנולוגית המאפשרת כניסה ללימודי טכנאים וללימודי המשך

 12 יח"ל  

-  הערכה פנימית במקצוע מבוא מדעי/במדעי הטכנולוגיה

- 3 יח"ל במקצוע מוביל

- 3 יח"ל במקצוע התמחות

-  הערכה פנימית במקצוע מאשכול שפת-האם

- 3 יח"ל במתמטיקה

- 3 יח"ל באנגלית

 

המשך במדרג תעודות ההסמכה לתעודת טכנאי 2.2

עמידה בתנאי הקבלה ללימודי המשך בחטיבה העל תכונית (לחשבונאות נדרשות 5 יח"ל)

2.2

תעודת/ דיפלומת טכנאי בלימודי המשך

עמידה בהסמכה 2.1

    עמידה בבחינות לטכנאים  והגשת פרויקט גמר לטכנאים בסוף כיתה י"ג

 

המשך במדרג תעודות ההסמכה לתעודת הנדסאי 2.3

-  טכנאי מכונאות רכב

-  טכנאי מערכות אוטו-טק

-  טכנאי בניית מכונות

-  טכנאי מכטרוניקה

-  טכנאי מערכות תעופה

-  טכנאי מכונאות  ימית

-  טכנאי מערכות צמ"ה

-  טכנאי מערכות אלקטרוניות

-  טכנאי מערכות מחשוב ובקרה

-  טכנאי הנדסת תוכנה

-  טכנאי מערכות תפעול

-  טכנאי לוגיסטיקה ושיווק

-  טכנאי מערכות טלוויזיה ותקשורת

-  טכנאי מערכות הספק, פיקוד ובקרה

-  טכנאי מערכות תקשוב

-  דיפלומה במינהל משפטי

-  דיפלומה במינהל רפואי

-  דיפלומה בחשבונאות ובחשבות שכר והסמכה בהנה"ח סוג 3

 

2.3

תעודת/ דיפלומת הנדסאי

בלימודי המשך

עמידה בהסמכה 2.1

    עמידה בבחינות להנדסאים  והגשת פרויקט גמר להנדסאים בסוף כיתה י"ד

 

המשך במדרג ההסמכה או המשך בכיתה-י"ד להסמכות מתקדמות ו/או לימודים אקדמיים על פי תנאי הקבלה של המוסדות להשכלה גבוהה

-  הנדסאי מכונאות רכב

-  הנדסאי מערכות אוטו-טק

-  הנדסאי בניית מכונות

-  הנדסאי צמ"ה

-  הנדסאי מכטרוניקה

-  הנדסאי מערכות תעופה

-  הנדסאי מכונאות ימית

-  הנדסאי מערכות אלקטרוניות

-  הנדסאי מערכות מחשוב ובקרה

-  הנדסאי בניין

-  הנדסאי עיצוב מדיה

-  הנדסאי עיצוב המוצר

-  הנדסאי אדריכלות

-  הנדסאי הנדסת תוכנה

-  הנדסאי מערכות תפעול

-  הנדסאי מערכות טלוויזיה ותקשורת

-  הנדסאי מערכות  הספק, פיקוד ובקרה

-  הנדסאי מערכות תקשוב

-  פראמדיק

3.1

 

תעודת הסמכה טכנולוגית- בגרותית

 

24 יח"ל

על פי חוקת הזכאות  

-  הערכה פנימית במקצוע מבוא מדעי/במדעי הטכנולוגיה

- 5/3 יח"ל במקצוע מוביל

-  3 /5 יח"ל במקצוע התמחות

16 יח"ל: יחידות החובה  על פי התנאים לחוקת הזכאות לבגרות, ומתוכן מתמטיקה ואנגלית ברמה של 3 יח"ל

 

המשך במדרג תעודות ההסמכה לתעודת הסמכה 3.2 או לימודים אקדמיים על פי תנאי הקבלה של המוסדות להשכלה גבוהה

-  מחנכת מסייעת בגני ילדים (3 יח"ל במקצוע מוביל ו-5 יח"ל במקצוע התמחות).

3.2

תעודת הסמכה טכנולוגית- בגרותית מתקדמת

26 יח"ל  

על פי חוקת הזכאות  

עפ"י התנאים לתעודת הסמכה 3.1

18 יח"ל: יחידות החובה על פי התנאים לחוקת הזכאות לבגרות, ומתוכן מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל

המשך במדרג תעודות ההסמכה לתעודת הסמכה 3.3 או לימודים אקדמיים על פי תנאי הקבלה למוסד להשכלה גבוהה

 

 

הבהרות לטבלה

א.    ההנחיות לצורת ההיבחנות להסמכות ייקבעו במשותף עם הגוף המסמיך ויפורסמו באתר המינהל למדע ולטכנולוגיה, בדף טכנולוגיה והסמכות.

ב.     רישום מספר יחידות הלימוד בטבלה משמעו כי התלמיד נבחן במקצוע היבחנות חיצונית; רישום מספר שעות הלימוד משמעו כי התלמיד נבחן במקצוע בהערכה פנימית.

ג.     ב"דרישות המינימליות" הכוונה היא לעמידה בהצלחה (בציון 55 ומעלה) בכל מקצוע שהוזכר.


5.     פירוט המגמות, צבירי המקצועות ולימודי ההמשך בחינוך הטכנולוגי

5.1     כללי

כאמור לעיל, החינוך הטכנולוגי מציע לתלמידים מגוון מקצועות לימוד, וכל אחד מהם מורכב ממקצוע מדעי, ממקצוע מוביל וממקצוע התמחות. בטבלאות שלהלן מובא פירוט של האפשרויות השונות ללמידה:

5.2     פירוט המגמות הטכנולוגיות בחטיבה העליונה

שם המגמה

המקצוע המוביל

שם ההתמחות

סמל המגמה

הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים (11)

אלקטרוניקה מחשבים

מערכות מחשוב ובקרה

1120

מערכות מחשבים

1130

מערכות תקשורת ואלקטרוניקה

1140

הנדסת תוכנה וסייבר (14)

מדעי המחשב

תכנון ותכנות מערכות

סייבר

1410

1450

ביוטכנולוגיה (16)

מערכות ביוטכנולוגיה

יישומים בביוטכנולוגיה

1610

מדעית טכנולוגית (30)

מדעי ההנדסה

טכנולוגיה מוכללת

3010

הנדסת מכונות (32)

בקרה במכונות

מערכות תעופה

3210

מכטרוניקה

3220

תרמודינמיקה טכנית ימית

3230

מע' ממוחשבות ברכב –  אוטוטק

3240

מערכות צמ"ה (ציוד מכני הנדסי)

3250

מע' ייצור ממוחשבות (10)

מכניקה הנדסית

מערכות  תיב"ם

1010

תחזוקת מערכות מכניות

1020

מערכות מכונאות רכב

1030

מערכות חשמל ואלקטרוניקה רכב

1040

הנדסת בנייה ואדריכלות (12)

טכנולוגיות בנייה

אדריכלות

1210

תכנון הנדסי של מבנים

1220

הנדסת תעשייה וניהול (18)

ניהול ותפעול

ניהול הייצור

1810

ניהול השיווק

1820( עד תשע"ו)

אמנויות העיצוב (20)

אמנות שימושית

עיצוב

2010

עיצוב אופנה ותלבושת

2020

עיצוב וטיפוח החן

2030

טכנולוגיות תקשורת (21)

אופטיקה יישומית

מערכות טלוויזיה וקולנוע

2110

מערכות צילום

2120

מדיה ופרסום (31)

תקשורת וחברה

תקשורת אלקטרונית

3110

פרסום ויחסי ציבור

3120

מערכות בקרה ואנרגיה (33)

מע' חשמל

מערכות הספק, פיקוד ובקרה

3310

מערכות בקרת אקלים

3320

ניהול עסקי  (17)

מינהל וכלכלה

ניהול משאבי אנוש

1710

חשבונאות

1720

ניהול השיווק

1730 (החל מהתשע"ז)

תיירות ופנאי (19)

תיירות

ניהול תיירותי

1910

ניהול מלונאי

1920

מע'  בריאות (24)

מדעי הבריאות

מערכות רפואיות

2420

חינוך (25)

פסיכולוגיה התפתחותית

חינוך לגיל הרך

2510

מערכות ימיות (26)

מדעי הים

ימאות וספינות

2610

מלונאות (34)

מדעי התזונה

אמנות הבישול והאפייה המלונאית

3410

תקשוב (35)

מערכות תקשוב

תשתיות מחשוב ותקשוב

3510

תחזוקת מערכות סלולריות

3520

גילוי ואיתור מידע דיגיטלי(36)

ניתוח ואיתור מידע

מידע וידע באינטרנט

3610

 

5.3     פירוט המגמות הטכנולוגיות ללימודי המשך להסמכות מתקדמות ולדיפלומה טכנאי/הנדסאי מהמגמות הטכנולוגיות בחטיבה העליונה 

1093

הנדסת מכונות – מערכות תעופה

הנדסת מכונות (32)

3210

מכונות תעופה

1094

הנדסת מכונות – מכונאות ימית

 

3230

תרמודינמיקה טכנית ימית

1095

הנדסת מכונות – מכונאות רכב

מערכות ייצור ממוחשבות (10)

1030

מערכות מכונאות רכב

1040

מערכות חשמל ואלקטרוניקה ברכב

1097

הנדסת מכונות – אוטוטק

 

3240

מערכות ממוחשבות ברכב - אוטוטק

הנדסת מכונות (32)

1098

הנדסת מכונות – צמ"ה

 

3250

מערכות צמ"ה (ציוד מכני הנדסי)

1191

הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים – מע' אלקטרוניות

הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים (11)

1140

מערכות אלקטרוניות

1192

הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים – מע' מחשוב ובקרה

1120

מערכות מחשוב ובקרה

1130

מערכות מחשבים

1291

הנדסת בניין ואדריכלות – בנייה

הנדסת בניין ואדריכלות (12)

1220

תכנון הנדסי של מבנים

1292

הנדסת בנין ואדריכלות – אדריכלות

1210

אדריכלות

1491

הנדסת תוכנה

הנדסת תוכנה (14)

1410

תכנון ותכנות מערכות

 

1450

סייבר

 

ניהול עסקי – מינהל משפטי

ניהול עסקי (17)

1710

ניהול משאבי אנוש

1792

ניהול עסקי – מינהל רפואי

1793

ניהול עסקי –  חשבונאות וחשבות שכר

1720

חשבונאות

1893

הנדסת תעשייה וניהול – לוגיסטיקה ושיווק

1730

ניהול השיווק

1891

הנדסת תעשייה וניהול – מערכות תפעול

1891

הנדסת תעשייה וניהול – מערכות תפעול

הנדסת תעשייה וניהול (18)

1810

ניהול הייצור

1893

הנדסת תעשייה וניהול – לוגיסטיקה ושיווק

2092

עיצוב – עיצוב מדיה

אמנויות העיצוב (20) 

2010

עיצוב

2093

עיצוב – עיצוב המוצר

2191

מערכות טלוויזיה וקולנוע

מערכות טלוויזיה וקולנוע (21)

2110

מערכות טלוויזיה וקולנוע

מדיה ופרסום (31)

3110

תקשורת אלקטרונית

3120

פרסום ויחסי ציבור

2491

פרמדיק מוסמך

מערכות בריאות (24)

2420

מערכות רפואיות

3391

הנדסת חשמל, בקרה ואנרגיה – מערכות הספק, פיקוד ובקרה

הנדסת חשמל, בקרה ואנרגיה (33) 

3310

מערכות הספק פיקוד ובקרה

3320

מערכות בקרת אקלים

3591

מערכות תקשוב

מערכות תקשוב (35)

3510

תשתיות מחשוב ותקשוב

3520

תחזוקת מערכות סלולריות –טלפונים חכמים ניידים וטבלטים

3610

מערכות מידע דיגיטליות

גילוי ואיתור מידע דיגיטלי (36)

3610

מידע וידע באינטרנט 

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/4(א), כ"ה בכסלו התשע"ו, 07 בדצמבר 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  08/12/2022