education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.10 רישום והעברות תלמידים

(תשסט) 3.10-3  "השארת ילד בגן חובה שנה נוספת" – תיקון לסעיף 11–3.10 בחוזר הוראות הקבע סה/9(א)
 

הודעה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

 

1.   סעיף 11–3.10 בחוזר הוראות הקבע סה/9(א) עוסק בנושא "השארת ילד בגן חובה שנה נוספת". בשינוי מהנאמר בסעיף קטן 2.8 – "בכל מקרה אין להשאיר ילד בגן חובה שנה שלישית" – אפשר יהיה, החל משנת הלימודים התש"ע, במקרים חריגים מאוד, להשאיר ילד בגן חינוך מיוחד חובה שנה שלישית, לפי ההוראות המפורטות להלן. בחוזר הוראות הקבע הקרוב נפרסם את ההוראות המעודכנות במלואן.

2.   אין להשאיר ילד בגן חובה שנה שלישית. במקרים חריגים מאוד, שיפורטו בהמשך, אפשר לפנות לוועדת חריגים בגין תלמידים שלפי תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תקנה 28, שנת הלימודים העוקבת תהיה השנה השלישית להישארותם בגן, לפי ההנחיות האלה:

       2.1   ועדת החריגים תכלול שלושה חברים:  המפקח לחינוך מיוחד הממונה על הגן, נציג האגף לחינוך מיוחד ונציג המרכז לשלטון מקומי.

       2.2   הורי התלמיד, הרשות המקומית ו/או הבעלות יוכלו לפנות למפקח על הגן ולבקש דיון בוועדת חריגים. הבקשה תוגש למפקח על גבי טופס המופיע בנספח להלן.

       2.3   המפקח לחינוך מיוחד יבדוק אם הבקשה עומדת בקריטריונים שיפורטו להלן ויאשר בחתימתו את העברת הטופס לרכז הוועדה באגף לחינוך מיוחד. אפשר להפנות בקשות אל רכז הוועדה באגף לחינוך מיוחד בירושלים עד לתאריך 1 במאי בכל שנת לימודים.

       2.4   הוועדה תסיים את עבודתה עד לתאריך 31 במאי ותודיע להורים ולרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר על החלטתה לא יאוחר מהתאריך 15 ביוני.

       2.5   לאחר פתיחת שנת הלימודים יאשר אגף אמח"י אך ורק קליטת תלמידים חריגי גיל שקיבלו אישור מוועדת חריגים במועד, על פי לוח הזמנים שלעיל.

       2.6    להלן הקריטריונים למקרים חריגים מאוד אשר יובאו לפני הוועדה:

               א.   אי אפשר להסיע את התלמיד מחוץ לרשות המקומית בשל מחלה קשה (בקשה זו תגובה על ידי מסמכים רפואיים).

               ב.   התלמיד נזקק לבית ספר לחינוך מיוחד כוללני, אך לא נמצא מוסד לחינוך מיוחד ברדיוס של 35 ק"מ העונה על קריטריון של אחת מהלקויות האלה: פיגור קשה/עמוק/סיעודי, שיתוק מוחין/נכויות פיזיות קשות, הפרעה נפשית.

 

בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר לאה שקד, האגף לחינוך מיוחד, טל' 03-6896104/5, דוא"ל leasha@education.gov.il.

 

 

3.    נספח: טופס פנייה לוועדת חריגים להשארת תלמיד בגן חובה מיוחד שנה שלישיתעדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/10, ט' בסיוון התשס"ט, 01 ביוני 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2019