education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.10 רישום והעברות תלמידים

(תשעב) 3.10-2  רענון הנחיות בנושא איסור אפליה בקבלת תלמידים לבתי הספר
 

1.      כללי

לאחרונה עלה הצורך לרענן את הנהלים בדבר איסור אפליה בקבלת תלמידים לבתי הספר במערכת החינוך במגזרים השונים.

מערכת החינוך נוהגת על פי נהלים הנגזרים מחוקי היסוד ומחוקים אחרים של מדינת ישראל האוסרים אפליה מכל סוג שהוא בקבלת תלמידים לבתי הספר.

להלן רענון  ההנחיות  בדבר קבלת תלמידים לבתי ספר, תוך שמירה על זכויות התלמיד ברוח כבוד האדם והעקרונות של אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד.

יובהר כי חל איסור מוחלט על אפליית תלמידים בקבלה לבתי הספר, והדברים האמורים להלן חלים על כלל בתי הספר בפיקוח משרד החינוך, על רשתות החינוך, על הבעלויות ועל הרשויות המקומיות.

 

2.         איסור אפליה במוסדות חינוך

חוק זכויות התלמיד בנוסחו כיום מעגן בתוכו קשת רחבה של סוגי הזכויות שכל תלמיד זכאי להן, ובין היתר מוגדרת גם זכותם של כל תלמיד וכל הורה לתלמיד ליחס שוויוני ובלתי מפלה כלפי התלמיד מצד המוסד החינוכי שהוא לומד בו.

סעיף 5 לחוק זכויות התלמיד, תשס"א-2000, קובע כדלקמן:

"   5. איסור הפליה

(א)     רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם לא יפלו תלמיד מטעמים עדתיים, מטעמים של ארץ מוצא, מטעמים של רקע חברתי-כלכלי או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד ובין של הוריו, בכל אחד מאלה:

  1.          רישום תלמיד, קבלתו או הרחקתו ממוסד חינוך;
  2.          קביעת תכניות לימודים ומסלולי קידום נפרדים באותו מוסד חינוך;
  3.          קיום כיתות נפרדות באותו מוסד חינוך;
  4.          זכויות וחובות תלמידים, לרבות כללי המשמעת והפעלתם.

(ב)     העובר על הוראות סעיף זה, דינו מאסר שנה או קנס, כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, תשל"ז-1977."

 

3.      קבלת תלמידים לבתי הספר

3.1     קבלת תלמידים לבתי הספר תיעשה על סמך רישום מוסדר ובהתאם לנהלים הנוהגים ברשות המקומית שבה התלמיד מתגורר, וזאת בכפיפות לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959, לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל"ח-1978, לתקנות חינוך ממלכתי (ההעברה), תשי"ט-1959, ולהוראות מנכ"ל משרד החינוך.

3.2     תהליך קבלת התלמידים לבית הספר בכל דרגי החינוך יתבצע בכפיפות להוראות המנכ"ל ובהתאם לנהלים ולהנחיות שקבע משרד החינוך בנושא זה.

3.3     בחטיבות עליונות עצמאיות ובבתי ספר ייחודיים יתבסס תהליך הקבלה של התלמידים לבתי הספר על מדדים שקופים, בהירים ואחידים אשר יונהגו באופן שווה כלפי כלל התלמידים הנרשמים אליהם. בתי הספר יפרסמו בכתב את המדדים ויביאו אותם מראש לידיעת הנרשמים. בתי הספר ישיבו לתלמידים, להוריהם ולרשות המקומית בכתב את תשובתם המנומקת בדבר הקבלה או האי-קבלה למוסד החינוכי.

3.4     אין להתנות קבלה לבית ספר על סמך קריטריונים שאינם ענייניים או שאינם רלוונטיים ללימודים במוסד החינוכי, ובמיוחד לא על סמך קריטריונים שיש בהם משום אפליה או מראית עין של אפליה.

 

4.      ענישה

מנהל מוסד חינוך ו/או בעלות ו/או רשות מקומית אשר לא יפעלו על פי הוראות כל דין, ובכלל זה הנחיות משרד החינוך, ישקול משרד החינוך נקיטת אמצעים משמעתיים ו/או כל ענישה אחרת העומדת לרשותו נגדם, וזאת בנוסף לענישה הקבועה בחוק, לרבות סעיף 32 (א1) לחוק הפיקוח על בתי הספר, תשכ"ט-1969, הקובע:

"נוכח המנהל הכללי כי בבית הספר הופר איסור האפליה כאמור בסעיף 5 לחוק זכויות התלמיד, תשס"א-2000 רשאי הוא לצוות בכתב על סגירתו, לאחר שדרש מבעל הרישיון בכתב לתקן את הדבר תוך מועד סביר, ולאחר שהזהירו כי אי-מילוי דרישה זו יגרור הוצאת צו לסגירת בית הספר."עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/5, ו' בטבת התשע"ב, 01 בינואר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014