education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.10 רישום והעברות תלמידים

(תשעב) 3.10-3  הסדרת תהליכי המעבר לחטיבות הביניים ולחטיבות העליונות שבפיקוח פדגוגי של החינוך הממלכתי-דתי
 

1.      כללי

החל משנת הלימודים התשע"א החל מינהל החמ"ד בתהליך להסדרת נושא המעברים לחטיבות הביניים ולבתי הספר העל יסודיים.

מהות התהליך:

א.    איחוד תהליכי המעברים והרישום בכל בתי הספר העל יסודיים שבפיקוח החמ"ד וכן בכל הישיבות התיכוניות והאולפנות שבזרם הדתי- לאומי

ב.   איחוד תהליכי בחינות הכניסה לבתי הספר הפנימייתיים  הארציים שבפיקוח החמ"ד.

יודגש כי אין לבטל ימי למידה לצורך ביקורים בבתי הספר העל יסודיים ויש לאפשר למידה רציפה ומשמעותית בשנת הלמידה האחרונה בבית הספר היסודי.

 

2.      לוח זמנים להליכי הרישום

–     ה' בשבט התשע"ב, 29.1.2012 – תחילת תהליך היכרות/ראיונות עם התלמידים בכל מוסדות החינוך

–     החל מ-ג' באדר התשע"ב, 26.2.2012 –  מתן תשובות לתלמידים.

 

3.      בחינה ארצית אחידה

–     תלמידי כיתות ח' המעוניינים ללמוד בישיבות ובאולפנות הפנימייתיות הארציות שבפיקוח החמ"ד ייבחנו בבחינה ארצית שתתקיים  בסמיכות למקום מגוריהם ובהתאם לצורכיהם הפדגוגיים.

–     הבחינה תתקיים במקצועות: שפה עברית, מתמטיקה ואנגלית.

–     הבחינה תתקיים  בכמה מועדים, במוקדים שונים בפריסה ארצית. מיקום מוקדי הבחינה מפורסם באתר מינהל החמ"ד.

–     בנים ובנות ייבחנו בנפרד.

–     תוצאות הבחינה תהיינה מקובלות על כל מוסדות החינוך בחינוך הממלכתי דתי.

מידע נוסף אפשר למצוא באתר מינהל החמ"ד בכתובת /educationcms/units/hemed


 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' דסי בארי, מפקחת ארצית על החינוך העל-יסודי בחמ"ד,טל' 02-5604123/1, דוא"ל hmdmate@education.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/6, ח' בשבט התשע"ב, 01 בפברואר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014