education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.10 רישום והעברות תלמידים

(תשעד) 3.10-1  הרישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים התשע"ה
 

1.      מועד הרישום

1.1     הרישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים יתקיים מיום חמישי, א' בשבט התשע"ד, 2 בינואר 2014, ועד יום רביעי, כ"א בשבט התשע"ד, 22 בינואר 2014, ועד בכלל.

1.2     רשות החינוך המקומית רשאית לקבוע, בהתאם לצורכי המקום ובהתחשב בנוחות הקהל, כמה ימי רישום לגני ילדים ולבתי-ספר בתקופת הרישום הנ"ל, ובלבד שלא תקבע פחות משישה ימי רישום בסך הכול, ולפחות בשניים מתוך ימים אלה יהיו משרדי הרישום פתוחים גם בשעות אחר הצהרים.

1.3     מועדי רישום אלה מחייבים את כל הילדים בגיל 5 ו-6 וכן בגיל 3 ו-4 הנכללים בצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשנ"ט-1999, ובצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשס"א-2001.

1.4     חייבי הרישום עפ"י חוק חינוך חובה לשנת הלימודים התשע"ה הם כל הילדים בגילי 3, 4 ו-5 שנכללים בצו חינוך לימוד חובה (החלה בגני ילדים תשנ"ט 1999, תשס"א 2001) וכן בהחלטת הממשלה.

1.5     הרישום מתקיים ברשות המקומית בלבד, פרט לרשויות הנכללות בניסוי של רישום באינטרנט (ראה סעיף 1.9 להלן).

1.6     הורה  המבקש לרשום את  ילדו  לגן  מוכר שאינו רשמי יבצע את הרישום ברשות המקומית, בצירוף אישור מהבעלות.

          דוגמת טופס רישום מצויה בנספח ד' להודעה זו וכן בחוברת "רישום לגני ילדים, התשע"ה" המפורסמת באתר המשרד בקישור:

          חוברת רישום לגני ילדים התשע"ה 2015-2014

1.7     בימי הרישום הנ"ל אפשר לערוך גם את הרישום לגנים ציבוריים לילדים בגילי    3-4, שעל פי החלטת ממשלת ישראל מס' 4088 מיום י"ג בטבת התשע"ב, 8.1.2012, תספק להם המדינה חינוך חינם. רשות החינוך המקומית רשאית לערוך את הרישום לגני ילדים אלה גם בימים שמחוץ לתקופת הרישום הנ"ל.    

1.8     על הרשויות לפעול על פי תקנות הרישום ולעשות את כל הסידורים כדי לסיים את רישום התלמידים במועד שנקבע על-ידן. הורים שלא יתייצבו במועד – יופעל לגביהם הליך תזכורת ושיבוץ כפי  שמפורט בתקנות הרישום.

1.9     להלן הנחיות לרישום לגני ילדים באינטרנט במסגרת הניסוי.

1.9.1  רשות חינוך מקומית שקיבלה היתר מהמינהל הפדגוגי יכולה לקיים רישום לחינוך הרשמי בלבד גם באתר האינטרנט שלה, בנוסף על דרכי הרישום המפורטות בתקנות.

1.9.2  באתר האינטרנט של המועצה או בכל אתר המקושר אליו לא יהיו פעולות תעמולה, ייעוץ או הסברה שמטרתן לשכנע רושם לרשום או להימנע מלרשום תלמיד למוסד חינוך ממלכתי או למוסד חינוך ממלכתי דתי.

1.9.3  הרישום באינטרנט יהיה פתוח בכל רשות לתושביה בלבד. מי שאינו רשום ברשות לא יופיע באתר האינטרנט, ויוכל להירשם באמצעות הנוהל הרגיל בלבד. על המערכת הממוחשבת של ספקי המידע של הרשות לעבוד בתיאום עם תוכנות המיפוי הבין-יישובי שנקבעו על ידי מינהל הפיתוח, כך שההורים יוכלו לרשום את ילדיהם אך ורק על פי אזורי הרישום שאושרו על ידי הרשות המקומית.

1.9.4  הרישום שלא באמצעות האינטרנט יהיה הרישום בתוקף, והוא יבטל כל רישום מנוגד באתר האינטרנט.

1.9.5  בהמשך לרישום באינטרנט תשלח הרשות המקומית באמצעות הדואר אישור על ביצוע הרישום וכן אישור על שיבוץ הילד.

1.9.6  חל איסור לבצע רישום באמצעות שליחת טופסי רישום לבתי ההורים בדואר, אלא בהמשך לרישום באינטרנט.

 

2.      החייבים ברישום

2.1     החל משנת הלימודים התשע"ה ייקבעו תאריכי הגיל הקובע לרישום  על-פי לוח השנה הלועזי, בהתאם לתיקון 32 לחוק חינוך חובה מיום א' באב התשע"ג, 8.7.2013.

 

2.2    שנה זו היא שנת מעבר ביישום התיקון לחוק, ולכן יש לפעול בגמישות לגבי בקשות הורים לרישום ילדיהם אשר נולדו בסוף חודש דצמבר (בתאריכים שאינם חופפים להנחיות החדשות) ולאפשר להם להירשם במסגרת המבוקשת על ידם.

2.3     חייבי רישום לכיתה א'

תאריכי הלידה של החייבים ברישום לכיתה א' לשנת הלימודים התשע"ה הם כ"ג בטבת התשס"ח, 1 בינואר 2008, עד ד' בטבת התשס"ט, 31 בדצמבר 2008.

לאור האמור בסעיף 2.2 יש לאפשר רישום לכיתה א' גם לילידי א' בטבת התשס"ח, 10.12.2007, עד כ"ב בטבת התשס"ח, 31.12.2007.

הורים לילדים שנולדו החל מ-ה' בטבת התשס"ט, 1 בינואר 2009, ימלאו טפסים המיועדים לגני חובה.

במקרים שבהם הורים אלה ירצו לרשום את ילדם לבית-ספר, עליהם למלא, בנוסף לטופס הרישום לגן חובה, גם טופס העברה לבית-ספר. אם יימצא כי הילד מתאים ללמוד בכיתה א' על פי הקריטריונים המקובלים (המלצת גננת, בדיקת רופא המשפחה וחוות דעת של השירות הפסיכולוגי) תשתמש הרשות המקומית בטופס ההעברה לצורך דיווח על הרישום.

2.4     חייבי רישום לגנים (גילי 5, 4, 3)

תאריכי הלידה של חייבי הרישום על פי חוק לימוד חובה ובהתאם לתיקון מס' 32 לחוק חינוך חובה אשר הועבר בכנסת ישראל ביום א' באב התשע"ג, 8.7.2013, הם:

-     גיל 5: ה' בטבת התשס"ט, 1 בינואר 2009, עד י"ד בטבת התש"ע, 31 בדצמבר 2009

לאור האמור בסעיף 2.2 יש לאפשר רישום לגילי 5 גם לילידי 28.12.2008 עד 31.12.2008.

-     גיל 4: ט"ו בטבת התש"ע, 1 בינואר 2010, עד כ"ד בטבת התשע"א, 31 בדצמבר 2010

לאור האמור בסעיף 2.2 יש לאפשר רישום לגיל 4 גם לילידי 18.12.2009 עד 31.12.2009.

-     גיל 3: כ"ה בטבת התשע"א, 1 בינואר 2011, עד ה' בטבת התשע"ב, 31 בדצמבר 2011.

 

2.5   קריטריונים לאישור חריגים למועד הקובע לצורך רישום מפורטים בסעיף 1.3 ו- 1.4 בחוברת ההדרכה לנרשמים לגני ילדים ובחוברת הרישום לכיתות א' שפורסמו באתר אמח"י בקישורים האלה:

חוברת רישום לגני ילדים התשע"ה 2015-2014

חוברת רישום לכיתה א' התשע"ה 2015-2014

תאריכי הרישום שצוינו לגילי 3 ו-4 תקפים גם לילדים שאינם נכללים ביישובים ובאזורים שנכללו בצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשנ"ט-1999, ובצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשס"א-2001, והוריהם מעוניינים לרשום אותם לגנים על פי החלטת ממשלת ישראל מס' 4088 מיום י"ג בטבת התשע"ב, 8.1.2012.

 

3.      תלמיד שלא נרשם במועד

3.1     רשות החינוך המקומית תשלח להורי תלמיד שלא נרשם בזמן הודעה בכתב שבה הם יידרשו לרשום את התלמיד בתוך 7 ימים מיום מסירת ההודעה.

3.2     לא מילאו ההורים אחר האמור בהודעה, או אם התברר שאין לתלמיד הורים – תקבע רשות החינוך המקומית את גן הילדים או את בית הספר שבו ילמד התלמיד במקום הקרוב ביותר למקום מגוריו.

3.3     הגיעה רשות החינוך המקומית להסדר אחר עם ההורים, ישובץ התלמיד בגן הילדים או בבית הספר על פי ההסדר שנקבע.

3.4     רשות החינוך המקומית תשלח להורי התלמיד הודעה בכתב בעניין גן הילדים או בית הספר שבו שובץ ילדם ובעניין חובת הלימוד הסדיר שלו באותו מוסד.

 

4.      מועדי ההעברה בין מוסדות חינוך לנרשמים לבתי ספר ולגני חובה (לגילי 5 ו-6 ולגילי 3 ו-4 הנכללים בצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשנ"ט-1999)

4.1     מועדי ההעברה על פי התקנות הם בין התאריכים א' באדר ב' התשע"ד, 3 במרס 2014, ל-כ"ב באדר ב' התשע"ד, 24 במרס 2014.

 

במועד הרישום הורים רשאים להגיש בקשה לרשות החינוך המקומית להעביר את בנם או את בתם:

-     ממוסד רשמי אחד למשנהו;

-     ממוסד רשמי למוסד פרטי;

-     ממוסד רשמי למוסד פטור;

-     ממוסד רשמי למוסד מיוחד;

-     ממוסד פרטי למוסד רשמי;

-     ממוסד פטור למוסד רשמי.

 

4.2     העברות תלמידים בין מוסדות חינוך יכולות להתבצע גם מחוץ למועד הרישום, בתנאי שהתלמידים משובצים במוסד חינוך כלשהו, כפי שיפורט להלן:

הורים רשאים להגיש בכל עת בקשה להעביר את בנם או את בתם:

—    ממוסד רשמי למוסד מיוחד;

—    ממוסד פרטי למוסד רשמי;

—    ממוסד רשמי אחד למשנהו, מטעמים חינוכיים אלה:

-     אי התאמת התלמיד לחברת הילדים

-     קשיים של הורים או של תלמידים עם מנהל המוסד או עם מוריו

-     בעיות הסתגלות;

—   ממוסד רשמי אחד למשנהו, משום שהתלמיד העתיק את מקום מגוריו בתחום השיפוט של רשות החינוך המקומית;

—    ממוסד רשמי אחד למשנהו, בשל מחלת התלמיד;

—    ממוסד פרטי אחד למשנהו.

 

4.3     העברות תלמידים לאחר מועד הרישום ממוסדות רשמיים למוסדות מוכרים שאינם רשמיים

          על פי התיקון לתקנות הרישום שנתקבל בתאריך ה' בטבת התשס"א, 31 בדצמבר 2000, אפשר להעביר תלמידים גם ממוסדות רשמיים למוסדות מוכרים שאינם רשמיים, בתנאי שהבקשה להעברה היא מטעמים חינוכיים, והיא מוגשת לרשות המקומית.

          אם דחתה הרשות המקומית את בקשת ההורים אפשר להגיש ערעור למנהל המחוז בתוך 7 ימים.

          לא אישר מנהל המחוז את ההעברה, רשאים ההורים להגיש ערעור בכתב למנהל הכללי בתוך 7 ימים מיום שקיבלו את ההודעה על ההחלטה. החלטת המנהל הכללי בערעור תהיה סופית.

 

5.      טפסים ונוהל

5.1     לכיתות א' ולגני ילדים

5.1.1  חוברת הדרכה לנרשמים לגני ילדים וחוברת הרישום לכיתות א' פורסמו באתר המשרד. הקישורים לחוברות מצויים בסעיף 2.5 בהודעה זאת.

5.1.2  משרד החינוך ימשיך את נוהל העבודה שהתקיים בשנים קודמות ברשויות המקומיות כלהלן:

א.    טופסי הרישום בצירוף דפי ההדרכה לנרשמים יחולקו ברשויות המקומיות לקראת הרישום באמצעות ספקי השירות שהרשות בחרה לעבוד איתם.

ב.    ספקי השירות יהיו בקשר עם הרשויות המקומיות  החל מתחילת תקופת הרישום, ויקבעו איתן את נוהלי איסוף החומר והעברתו.

5.1.3  על הרשויות המקומיות לעשות כל מאמץ כדי למנוע שיבוש בהתארגנות  מוסדות החינוך לקראת שנת הלימודים הבאה.

 

נספח ד': אישור בקשה לרישום לגן חובה מוכר שאינו רשמי לשנה"ל התשע"ה

 


 

בשאלות אפשר לפנות אל אגף אמח"י, טל' 02-5604001. 

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/4, כ"ד בכסלו התשע"ד, 27 בנובמבר 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014