education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.10 רישום והעברות תלמידים

(תשעז) 3.10-1  הרישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים התשע"ח
 

1.    מועד הרישום

1.1 הרישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים יתקיים מיום שבת, א' בשבט התשע"ז, 28 בינואר 2017 , ועד יום שישי, כ"א בשבט התשע"ז, 17 בפברואר 2017, ועד בכלל. ברשויות חינוך מקומיות שבהן יום המנוחה השבועי אינו חל ביום שבת, אפשר לבצע את הרישום ב-28 בינואר. ברשויות במגזר היהודי, הרישום יחל ביום ראשון ב' בשבט התשע"ז, 29 בינואר 2017, ויימשך עד יום שישי כ"א בשבט התשע"ז, 17 בפברואר 2017.*

1.2 רשות החינוך המקומית רשאית לקבוע, בהתאם לצורכי המקום ובהתחשב בנוחות הקהל, כמה ימי רישום לגני ילדים ולבתי-ספר בתקופת הרישום הנ"ל, ובלבד שלא תקבע פחות משישה ימי רישום בסך הכול, ולפחות בשניים מתוך ימים אלה יהיו משרדי הרישום פתוחים גם בשעות אחר הצהרים.

1.3 מועדי רישום אלה מחייבים לגבי כל הילדים מגיל 3 עד 6 שנים.

1.4 הורה המבקש לרשום את ילדו לגן ילדים מוכר שאינו רשמי יבצע את הרישום במשרדי הרשות המקומית, בצירוף אישור מהבעלות.

דוגמת טופס אישור מהבעלות מצויה בנספח להודעה זו וכן בחוברת הרישום לגני ילדים לשנת הלימודים התשע"ח המפורסמת באתר המשרד.

1.5 על הרשויות לפעול על פי תקנות הרישום והנחיות משרד החינוך שמפורסמות באתר משרד החינוך – אגף א' אמח"י ולעשות את כל הסידורים הנדרשים כדי לסיים את רישום התלמידים במועד שנקבע על-ידן. הורים שלא יתייצבו במועד – על הרשות להפעיל לגביהם הליך תזכורת ושיבוץ כפי שמפורט בתקנות הרישום וכפי שיובא בסעיף 3 להלן.

1.6 הרישום לגני הילדים מתקיים במשרדי הרשות המקומית.

1.7 החל מתשע"ו מתאפשר רישום באמצעות האינטרנט לגני ילדים ולכיתות א' לכל הרשויות שערוכות לרישום באינטרנט.

1.8 להלן הנחיות לרישום לגני ילדים באינטרנט.

1.8.1 רשות חינוך מקומית יכולה לקיים רישום לחינוך הרשמי וכן לחינוך מוכר שאינו רשמי גם באתר האינטרנט שלה, בנוסף על הרישום במשרדי הרשות המקומית (הנחיות מפורטות בחוברת רישום לגנים תשע"ח המפורסמת באתר משרד החינוך – אגף א' אמח"י).

1.8.2 באתר האינטרנט של המועצה או בכל אתר המקושר אליו לא תתבצענה פעולות תעמולה, ייעוץ או הסברה שמטרתן לשכנע רושם לרשום או להימנע מלרשום תלמיד למוסד חינוך ממלכתי או למוסד חינוך ממלכתי דתי.

1.8.3 הרישום באינטרנט ברשות יהיה פתוח בכל רשות לתושביה בלבד. מי שאינו רשום ברשות יוכל להירשם רק במשרדי הרשות. על המערכת הממוחשבת של ספקי המידע של הרשות לעבוד בתיאום עם תכנות המיפוי הבין-יישובי שנקבעו על ידי מינהל הפיתוח, כך שההורים יוכלו לרשום את ילדיהם אך ורק על פי אזורי הרישום שאושרו על ידי הרשות המקומית.

1.8.4 אם בוצע רישום שלא באמצעות האינטרנט, הוא זה שיהיה בתוקף, והוא יבטל כל רישום אחר באתר האינטרנט.

1.8.5 בהמשך לרישום באינטרנט תשלח הרשות המקומית להורי התלמיד באמצעות הדואר אישור על ביצוע הרישום וכן אישור על שיבוץ הילד. אם ההורים פרודים או גרושים תשלח הרשות המקומית את האישורים לכתובותיהם של שני ההורים.

1.8.6 חל איסור לבצע רישום באמצעות שליחת טופסי רישום לבתי ההורים בדואר.

 

 

2.    החייבים ברישום

2.1 חייבי רישום לכיתה א'

תאריכי הלידה של החייבים ברישום לכיתה א' לשנת הלימודים התשע"ח הם כ"ה בטבת התשע"א, 1 בינואר 2011, עד ה' בטבת התשע"ב, 31 בדצמבר 2011.

הורים לילדים שנולדו החל מ-ו' בטבת התשע"ב, 1 בינואר 2012, ימלאו טפסים המיועדים לגני חובה.

במקרים שבהם ירצו הורים אלה לרשום את ילדם לבית-ספר, עליהם למלא, בנוסף לטופס הרישום לגן חובה, גם טופס העברה לבית-ספר. אם יימצא כי הילד מתאים ללמוד בכיתה א' על פי הקריטריונים המקובלים (המלצת גננת, בדיקת רופא המשפחה וחוות דעת של השירות הפסיכולוגי) תשתמש הרשות המקומית בטופס ההעברה לצורך דיווח על הרישום.

2.2 חייבי רישום לגנים (גילי 3, 4, 5 שנים)

תאריכי הלידה של חייבי הרישום על פי חוק לימוד חובה הם:

- גיל 5: ו' בטבת התשע"ב, 1 בינואר 2012, עד י"ח בטבת התשע"ג, 31 בדצמבר 2012.

- גיל 4: י"ט בטבת התשע"ג, 1 בינואר 2013, עד כ"ח בטבת התשע"ד, 31 בדצמבר 2013.

- גיל 3: כ"ט בטבת התשע"ד, 1 בינואר 2014, עד ט' בטבת התשע"ה, 31 בדצמבר 2014.

2.3 תבחינים לאישור חריגים למועד הקובע לצורך רישום מפורטים בסעיף 2.1 ו-2.2 בחוברת הרישום לגני ילדים שמפורסמת באתר אמח"י.

 

3.    תלמיד שלא נרשם במועד

3.1 רשות החינוך המקומית תשלח להורי תלמיד שלא נרשם בזמן הודעה בכתב שבה הם יידרשו לרשום את התלמיד בתוך 7 ימים מיום מסירת ההודעה.

3.2 לא מילאו ההורים אחר האמור בהודעה, או אם התברר שאין לתלמיד הורים – תקבע רשות החינוך המקומית את גן הילדים או את בית הספר שבו ילמד התלמיד במקום הקרוב ביותר למקום מגוריו.

3.3 הגיעה רשות החינוך המקומית להסדר אחר עם ההורים בדבר שיבוצו של התלמיד, הוא ישובץ בגן הילדים או בבית הספר על פי ההסדר שנקבע.

3.4 רשות החינוך המקומית תשלח להורי התלמיד הודעה בכתב בעניין גן הילדים או בית הספר שבו שובץ ילדם ובעניין חובת הלימוד הסדיר שלו באותו מוסד.

 

4.    מועדי ההעברה בין מוסדות חינוך לנרשמים לבתי ספר ולגני חובה (לגילי 5 ו-6 ולגילי 3 ו-4 התשנ"ט-1999)

4.1 מועדי ההעברה על פי התקנות הם בין התאריכים י"ד באדר התשע"ז, 12 במרס 2017, ל-ג' בניסן התשע"ז, 30 במרס 2017.

במועד הרישום ובמועד ההעברה הורים רשאים להגיש בקשה לרשות החינוך המקומית להעביר את בנם או את בתם:

- ממוסד רשמי אחד למשנהו;

- ממוסד רשמי למוסד פרטי;

- ממוסד רשמי למוסד פטור;

- ממוסד רשמי למוסד מיוחד;

- ממוסד פרטי למוסד רשמי;

- ממוסד פטור למוסד רשמי.

4.2 העברות תלמידים בין מוסדות חינוך יכולות להתבצע גם מחוץ למועד הרישום או מועד העברה, בתנאי שהתלמידים משובצים במוסד חינוך כלשהו ועומדים בתנאים שקבועים בתקנות כפי שיפורט להלן.

הורים רשאים להגיש בכל עת בקשה להעביר את בנם או את בתם:
 • ממוסד רשמי למוסד מיוחד;
 • ממוסד פרטי למוסד רשמי;
 • ממוסד רשמי אחד למשנהו, מטעמים חינוכיים אלה:

  - אי התאמת התלמיד לחברת הילדים

  - קשיים של הורים או של תלמידים עם מנהל המוסד או עם מוריו

  - בעיות הסתגלות;

 • ממוסד רשמי אחד למשנהו, משום שהתלמיד העתיק את מקום מגוריו בתחום השיפוט של רשות החינוך המקומית;
 • ממוסד רשמי אחד למשנהו, בשל מחלת התלמיד;
 • ממוסד פרטי אחד למשנהו.

4.3 העברות תלמידים לאחר מועד הרישום ומועד ההעברה ממוסדות רשמיים למוסדות מוכרים שאינם רשמיים

אפשר להעביר תלמידים גם ממוסדות רשמיים למוסדות מוכרים שאינם רשמיים בתנאי שהבקשה להעברה היא מהטעמים החינוכיים האלה: אי-התאמת התלמיד לחברת הילדים, קשיים של ההורים או התלמידים עם מנהל המוסד או מוריו ובעיות הסתגלות. את בקשת ההעברה יש להגיש לרשות המקומית.

אם הרשות המקומית דחתה את בקשת ההורים אפשר להגיש ערעור למנהל המחוז בתוך 7 ימים.

אם מנהל המחוז לא אישר את ההעברה, רשאים ההורים להגיש ערעור בכתב למנהל הכללי בתוך 7 ימים מיום שקיבלו את ההודעה על ההחלטה. החלטת המנהל הכללי בערעור תהיה סופית.

 

5.    טפסים ונוהל

5.1 לכיתות א' ולגני ילדים

5.1.1 חוברת הרישום לגני ילדים וחוברת הרישום לכיתות א' פורסמו באתר משרד החינוך – אגף אמח"י. הקישורים לחוברות מצויים בסעיף 2.3 בהודעה זאת.

על רשות חינוך מקומית, ובכלל זה בתי הספר בתחומה, להשתמש בטפסים המפורסמים בחוברות הרישום או בטפסים מאושרים שמסופקים על ידי ספקי השירות שהרשות בחרה. אין להשתמש בטפסים אחרים.

5.1.2 משרד החינוך ימשיך את נוהל העבודה שהתקיים בשנים קודמות ברשויות המקומיות כלהלן:

א. טופסי הרישום בצירוף דפי ההדרכה לנרשמים יחולקו ברשויות המקומיות לקראת הרישום באמצעות ספקי השירות שהרשות בחרה לעבוד איתם.

ב. ספקי השירות יהיו בקשר עם הרשויות המקומיות החל מתחילת תקופת הרישום ויקבעו איתן את נוהלי איסוף החומר והעברתו למשרד החינוך.

5.1.3 על הרשויות המקומיות לעשות כל מאמץ כדי למנוע שיבוש בהתארגנות מוסדות החינוך לקראת שנת הלימודים הבאה.

 

הערה: בנוגע לבקשות לדחיית המעבר לכיתה א' והישארות שנה נוספת בגן יש לעיין בסעיף 3.10-14 בחוזר הוראות הקבע עג/5(ב), "דחיית המעבר לביה"ס והישארות שנה נוספת בגן חובה".

נספח

אישור בקשה לרישום לגן מוכר שאינו רשמי לשנה"ל התשע"ח

 

* שני המשפטים האחרונים בסעיף 1.1 נשמטו מהגרסה שפורסמה ב-2.1.2017 והוספו ב-4.1.2017.


בשאלות אפשר לפנות אל אגף א' אמח"י, טל' 02-5604001.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/5, ד' בטבת התשע"ז, 02 בינואר 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  07/01/2017