education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.10 רישום והעברות תלמידים

(תשעז) 3.10-2  הרישום לבתי הספר העל-יסודיים לשנת הלימודים התשע"ח
 

1.    מועדי הרישום

הרישום לבתי הספר העל-יסודיים לשנת הלימודים התשע"ח ייערך מיום שני, כ"ט באדר התשע"ז, 27 במארס 2017, עד יום שני, ז' בניסן התשע"ז, 3 באפריל 2017.

שעות הרישום המדויקות יפורסמו בהמשך על ידי הרשויות המקומיות.

 

2.    חייבי הרישום

2.1     מסיימי כיתה ו' בבית הספר היסודי ביישובים שעברו חיטוב יירשמו לכיתה ז' בחטיבת הביניים שאליה שויכו.

2.2     מסיימי כיתה ח' בבית הספר היסודי ביישובים שטרם עברו חיטוב יירשמו לכיתה ט' בבית הספר שאליו שויכו.

2.3     מסיימי כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית שאינה חטיבה בבית ספר שש-שנתי.

 

3.    חובת הרישום

3.1     חובת הרישום חלה על ההורים.

3.2     על אף האמור לעיל, נערים ונערות חייבי רישום כמוזכר למעלה רשאים לרשום את עצמם, בתנאי שיביאו עמם תעודת זהות או דרכון של אחד משני ההורים ומכתב הרשאה מאחד מהם.

 

4.    מקום הרישום

4.1     א.     באין אזור רישום יירשמו נערים ונערות חייבי רישום כמוזכר למעלה בכל מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה שבתחום הרשות המקומית, בתיאום אתה ובהתאם להנחיותיה.

         ב.     התלמידים יירשמו במוסד חינוכי מוכר אחר, בתיאום עם הרשות המקומית שבה הם גרים ולפי הנחיותיה, באחד מן המקרים האלה:

1)    אם אין ברשות החינוך המקומית שהם גרים בה מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה.

2)    אם הורי התלמידים רוצים שילדיהם ילמדו במוסד חינוך מוכר דתי, וברשות החינוך המקומית שהם גרים בה אין אלא מוסד חינוכי מוכר שאינו דתי, או להפך.

3)    אם התירה רשות החינוך המקומית שהם גרים בה את רישומם במוסד חינוכי מוכר שמחוצה לה מסיבות אלו:

א)   אם המוסד הוא ישיבה תיכונית, ישיבה טכנולוגית או כיתות המשך ישיבתיות, או אם ההורים מבקשים לרשום את ילדיהם למוסד פלוני משום שיש בו נתיב, מגמה או מסלול שאין במוסד החינוכי ברשות החינוך המקומית שהם גרים בה.

ב)    אם המוסד הוא בעל אופי ארצי (כגון תיכון תלמה ילין בתל-אביב או התיכון למדעים ולאמנויות בירושלים) או שהוא מוסד פנימייתי.

4.2    א.      נערים ונערות שסיימו כיתות ט' בחטיבת ביניים עצמאית שאיננה במסגרת מוסד חינוך שש שנתי ואין בהמשכה כיתה י', יירשמו בכל מוסד חינוכי מוכר בתחום הרשות המקומית ובתיאום אתה.

        ב.      אם ברצונם להירשם למוסד חינוכי מחוץ לרשות החינוך המקומית שהם גרים בה, עליהם להצטייד באישור לימודי חוץ שיינתן על ידי הרשות המקומית לאחר דיון בבקשה שהוגשה על ידי ההורים. קבלת האישור תאפשר לרשות המקומית לעקוב אחר תהליך הרישום ולקיים את חוק לימוד חובה. אין באישור לימודי חוץ לתלמידי כיתה י' משום התחייבות מלכתחילה לכסות את הוצאות הנסיעה של התלמיד או הוצאות אחרות. הרשות הקולטת או בית הספר הקולט לא יקלטו תלמיד הגר מחוץ ליישוב ללא הצגת אישור בכתב מהרשות המקומית שהתלמיד שייך אליה.

 

4.3     אישור העברה לבוגרי כיתות ז' ו-ח' בחטיבות הביניים (אישור לימודי חוץ)

א.    תלמיד שמעוניין לעבור לבית ספר שונה מזה שיועד לו יפנה לאגף מוסדות החינוך העל יסודיים ברשות המקומית ויפעל על פי הנחיותיה.

אם ברצונו של התלמיד להירשם לבית הספר המצוי מחוץ לתחום רשות החינוך המקומית שהוא גר בה, על הוריו לקבל את אישור הרשות המקומית שבית הספר נמצא בתחומה, לאחר שקיבלו אישור בכתב מהרשות המקומית בתחום מגוריהם.

ב.    רשות החינוך המקומית תאשר העברה אם התלמיד מבקש ללמוד במוסד חינוכי עם פנימייה או במוסד על-אזורי הקולט תלמידים מכל הארץ שקיבל אישור מהוועדה לבתי ספר ייחודיים על-אזוריים.


 

בשאלות אפשר לפנות אל האגף לחינוך על-יסודי, טל' 02-5603259/61.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/6, י"א בשבט תשע"ז, 07 בפברואר 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  10/02/2017