education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.10 רישום והעברות תלמידים

3.10-13  הקדמת הרישום לילדים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית של המוסד החינוכי

 

מבוא

תמצית

סעיף זה בא להסדיר את הנוהל להקדמת הרישום לילדים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית של המוסד החינוכי (מדובר בנגישות פרטנית לילד בגיל לימוד חובה בעל צורך מיוחד).

התוקף: החל מ-1 בינואר 2012.

התחולה: כלל מוסדות החינוך בארץ.

הסטטוס: חדש.

התפוצה: מנהלי מוסדות החינוך ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות.

הגורם האחראי

1.       בענייני שיבוץ ורישום:

א.       שם היחידה: המינהל הפדגוגי

ב.       בעל התפקיד: מנהל אגף אמח"י

ג.       מספר הטלפון: 02-5604001

ד.       כתובת הדוא"ל: udika@education.gov.il 
 

2.       בענייני בינוי ונגישות:

א.       שם היחידה: אגף הבינוי

ב.       בעל התפקיד: מנהל אגף הבינוי והתקצוב

ג.       מספר הטלפון: 02-5603502

ד.       כתובת הדוא"ל: assafda@education.gov.il

 

 

ההנחיות

1.      תלמיד במערכת החינוך זכאי לקבל נגישות למוסד החינוך שהוא מיועד ללמוד בו כפועל יוצא של הוראות החוק לשוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלות, בפרק החינוך. ואולם, מאחר שתהליך הנגשת המוסד החינוכי לצרכיו של התלמיד הוא בדרך כלל ממושך, ויש חשש שהילד יגיע בפתיחת שנת הלימודים למוסד החינוכי ויגלה כי אינו מונגש לצרכיו, משרד החינוך מאפשר, לאחר שתיאם את ההוראות הבאות מול מרכז השלטון המקומי ומול נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, רישום מוקדם לילדים בעלי צרכים מיוחדים. זאת כדי שתהליך ההנגשה של המוסד החינוכי שהם מיועדים להשתבץ אליו יתחיל במועד מוקדם יותר ואפשר יהיה לסיימו טרם פתיחת שנת הלימודים שבה הילד אמור להתחיל ללמוד במוסד.

2.      הרישום המוקדם, שתכליתו הגשת בקשה לנגישות, אינו שולל את הרישום במועד הרגיל ובהתאם להוראות הרגילות. הוא זכות להורה לילד בעל צרכים מיוחדים ולא חובה, והוא בא בנוסף ולא במקום הרישום במועד הרגיל. כלומר,  בין אם ההורים רשמו את ילדם ברישום המוקדם ובין אם לאו הם חייבים לבצע רישום עבורו גם במועדים הרגילים ולפי ההנחיות הרגילות בסוגיית הרישום, בהתאם לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), התשי"ט-1959 (להלן "תקנות הרישום"), ובהתאם להנחיות בסעיף 3.10-1 של חוזר "הודעות ומידע עב/4, "רישום ושיבוץ תלמידים לגני החובה ולבתי הספר היסודיים".

3.      הילדים הבאים זכאים להירשם במשרדי מחלקת החינוך ברשות המקומית שבה הם מתגוררים במהלך חודש יוני של השנה הקלנדרית הקודמת למועד התחלת שנת הלימודים בפועל, קרי כ-15 חודשים לפני הכניסה למוסד החינוכי ללימודים בפועל:

3.1    ילדים חייבי-רישום על פי הוראות חוק לימוד חובה התש"ט-1949  וכן  על פי צווי ההרחבה ללימוד חובה בגני ילדים טרום-חובה משנת 1999 ומשנת 2001, קרי ילדים בגיל 6-5 וכן ילדים בגיל 4-3 בתנאי שהם מתגוררים ביישובים או בשכונות הנקובים בצווי ההרחבה הנ"ל, וכן ילדים במעברים מגן הילדים אל בית הספר היסודי ומבית הספר היסודי אל חטיבת הביניים  ו/או אל החטיבה העליונה, בעלי צרכים מיוחדים, בין בשל קשיי ניידות או בשל לקות חושית,  המיועדים לשילוב בחינוך הרגיל ולא בחינוך המיוחד, אשר יזדקקו לשינויים פיזיים-מבניים במוסד החינוכי עצמו לשם נגישותו לצורכיהם,  לרבות מעלית, תא שירותים לנכה, הנגשת דרכי הגישה למוסד החינוכי, תקרה אקוסטית וכיוצ"ב, ובלבד שמדובר בנגישות פיזית של מרחבי הלמידה שבהם התלמיד אמור ללמוד בפועל.

3.2    ילדים להורים בעלי צרכים מיוחדים כאמור הזקוקים להנגשת המבנה במוסד החינוכי לשם נגישותם למקום כדי לקחת ולהביא את ילדם.

4.      אם הרישום מבוצע במוסד החינוכי עצמו, ולא במשרדי מחלקת החינוך של הרשות המקומית (למשל בחטי"ב ובחטי"ע או  במוסד חינוכי מוכר שאינו רשמי)  –  הרישום המוקדם של ילד הזקוק לנגישות ייערך בנוסף גם במשרדי מחלקת החינוך של רשות החינוך המקומית שהתלמיד מתגורר בשטח שיפוטה.  רשות זו תבצע את הרישום המוקדם ותודיע על הצורך בהנגשה הן למוסד החינוך שבו התלמיד עתיד ללמוד  והן למחלקת החינוך ברשות המקומית הקולטת במקרה שמדובר ברשות חינוך מקומית אחרת (אם אין זהות בין הרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר לבין הרשות המקומית שבשטח שיפוטה מצוי המוסד החינוכי שבו הוא מיועד ללמוד). 

5.      הליכי ההנגשה של הרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר בתיאום עם אגף הבינוי במשרד החינוך ביחס לבית הספר שבו הוא עתיד ללמוד יתחילו מיד לאחר הרישום המוקדם.

6.      כאמור לעיל, אין מהוראות אלה בנושא רישום מוקדם  כדי לגרוע מחובת הרישום הרגיל במועדים הרגילים, בכפיפות לכל ההנחיות וההוראות המצוינות בתקנות הרישום ובנוהלי המשרד בנוגע לרישום ולשיבוץ של תלמידים למוסדות חינוך (ראה בעניין זה את סעיף 3.10-1 בחוזר "הודעות ומידע" עב/4, בנושא "רישום ושיבוץ תלמידים לגני ילדים ולבתי הספר היסודיים").  

7.      הורי הילד יסורו למשרדי מחלקת החינוך ברשות המקומית הרלוונטית למקום מגוריהם,  ימלאו בקשה כתובה,  ובה יבהירו מה שם המוסד החינוכי המבוקש לשיבוץ ילדם בהתאם לנוהלי הרישום הרגילים, וכן את הצורך בנגישות כאמור, ויצרפו מסמכים המאמתים את הבקשה, וזאת בהתאם להנחיות של מחלקת החינוך ברשות המקומית במועד הרישום המוקדם לעניין זה.

8.      הרשות המקומית תבצע את עבודות הנגישות הנדרשות בתיאום עם אגף הבינוי במשרד החינוך עד לפתיחת שנת הלימודים בפועל, באופן שכאשר תיפתח שנת הלימודים יגיע הילד למוסד חינוך המונגש עבורו. 

9.      עזרים, סייעות, תוספת שעות הוראה ולימוד, טיפול פסיכולוגי או פרא -רפואי - כל אלה יוכלו להינתן לילד מסל השילוב ככל שוועדת שילוב מוסדית כמשמעה בחוק החינוך המיוחד התשמ"ח-1988 תמצא את הילד זכאי לסל שילוב ותקבע את הסוג ואת ההיקף של השירות שיינתן מכוח השילוב לילד בעל הצרכים המיוחדים. רכיבים אלה אינם קשורים לבקשת ההנגשה שתוגש בהקשר זה לרשות המקומית במועד הרישום המוקדם.

10.    אין באמור בהוראות אלה כדי לחייב את מחלקת החינוך ברשות המקומית לשבץ את התלמיד דווקא למוסד החינוך שהוא ביקש להשתבץ אליו במסגרת הבקשה לרישום מוקדם. מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית רשאי לקבל בבקשת השיבוץ החלטה מינהלית  – בהתאם לכל כללי המשפט המינהלי  ולהוראות בתקנות הרישום ובהנחיות משרד החינוך המתפרסמות מעת לעת בחוזרי המנכ"ל  – בקשר לשיבוצים בפועל של תלמידים לגני הילדים ולבתי הספר היסודיים.

 

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/4(א), ד' במרחשוון התשע"ב, 01 בנובמבר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014