education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.11 תשלומי הורים

(תשסט) 1–3.11  תשלומי הורים לשנה"ל התשס"ט
 

1.   רקע

מטרתו של סעיף זה היא לפרסם את הסכומים המרביים שאושרו לגבייה על ידי ועדת החינוך של הכנסת  ולרענן את הנהלים בכל הנוגע לתשלומי הורים.

הנהלים המחייבים את מערכת החינוך בנוגע לתשלומי הורים מתפרסמים בסעיף 9–3.11 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א) , "תשלומי הורים".*  כמו כן פורסמו תיקונים לחוזר זה בסעיף  10–3.11 בחוזר הוראות הקבע סג/6(א) ובסעיף 11–3.11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א), ופורסמה השלמה בנושא תל"ן בסעיף 12–3.11 בחוזר הוראות הקבע סד/4(א).

 

להלן נקודות מספר להדגשה מתוך הוראות קבע אלו:

  • התשלומים נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ועבור שירותי רשות. שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם אין צורכים אותם, ועמם נמנים ביטוח תאונות אישיות לתלמידים וביטוח מקיף של בריאות השן ברשויות שבהן השירות הזה ניתן. כל שאר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבור שירות זה.
  • אין להתנות מתן שירות אחד בתשלום עבור שירות אחר.
  • התשלומים ייעודיים, ואין להעבירם מסעיף לסעיף.
  • אין להתנות חברות בעמותה הקשורה למוסד החינוך או בכל עמותה אחרת כתנאי ללימודי התלמיד בו, ואין לדרוש תשלומים מהורים באמצעות עמותה כלשהי.
  • תכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה בכתב של ההורים לתכנית ולתשלום עבורה. יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו תכנית זאת להשתחרר לביתם. שובצה תל"ן באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה, או להציע לתלמידים שהורים מבקשים שלא ישתתפו בה פעילות חינוכית אחרת. את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז או מורשה מטעמו.
  • כל הפעילות של גביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת הפרט.
  • חוזר התשלומים המוסדי מחויב באישור ועד ההורים המוסדי ובאישור הגורם המאשר מטעם המחוז, שייעשה באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק".
  • על בית הספר להעביר לידי ההורים את חוזר התשלומים המוסדי המאושר ובו פירוט סעיפי הגבייה על פי השירותים הניתנים במוסד החינוך.

___________
*   למען הסר ספק, כל חוזרי הוראות הקבע הקודמים לחוזר זה בנושא "תשלומי הורים" בוטלו, לרבות חוזר נט/1(ג), סעיף 3.11-2.

 

2.   הסכומים המרביים המותרים לגבייה

הסכומים המרביים המותרים לגבייה בכל סעיף מתפרסמים מדי שנה בחוזר "הודעות ומידע". אלה הסכומים המרביים שאושרו לגבייה בשנת הלימודים התשס"ט:

2.1  תשלומי החובה והרשות (בש"ח)


___________
*   כיתה המסיימת שלב חינוך

 

הסברים לטבלה

1.   הגבייה עבור מסיבות סיום היא אך ורק בכיתות המסיימות שלב חינוך: כיתה ו' ביסודי שש-שנתי, כיתה ח' ביסודי שמונה-שנתי, כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית וכיתה י"ב.

2.   למסיבות כיתתיות אפשר לגבות עד 8 ש"ח למסיבה, ל-3 מסיבות לכל היותר בשנה, סה"כ 24 ש"ח בשנה.

3.   ארגון ההורים הארצי: ועדת החינוך של הכנסת אישרה עקרונית גבייה בסך 1.5 ש"ח עבור החברות בארגון ההורים הארצי. עם זאת, עקב העדר אישור של מרשם העמותות, בשלב זה אין לגבות כספים מן ההורים עבור החברות בארגון ההורים הארצי ואין להעביר לארגון זה עד למתן הודעה אחרת של משרד החינוך. האמור כאן אינו חל על גבייה עבור ועד ההורים היישובי.

4.   הגבייה לטיולים תהיה על פי התכנית המחייבת המפורטת בטבלה הבאה. אין להוסיף גבייה על התשלום המרבי שנקבע עבור טיולים נוספים. בית ספר רשאי להאריך את משך הטיול אם הוא עושה זאת ללא חריגת גבייה בסעיף זה וללא גבייה נוספת בכל סעיף אחר של תשלומי ההורים.

 

 

אין לחרוג מהעלות המותרת לגבייה. בית ספר שביכולתו לקיים מספר רב יותר של ימי סיור, באותה העלות, מורשה לעשות כן.

 

2.2     תשלום עבור תל"ן

 

2.3     תשלום עבור רכישה מרוכזת של שירותים ושל ציוד אישי לתלמיד

 

3.   אישור חוזר התשלומים המוסדי

את חוזר התשלומים המוסדי יש לאשר אך ורק באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק", כפי שפורסם בחוזר "הודעות ומידע" סו/7, סעיף 3–3.11. כתובתה של מערכת "אפיק" באינטרנט היא www.education.gov.il/afik.

ההודעה אודות התשלומים הנשלחת אל ההורים בכתב תהיה זהה בסעיפי הגבייה ובסכומים הנגבים לפורמט שאושר באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק". אין להשתמש בפורמט אחר.

תמיכה בשימוש במערכת "אפיק" אפשר לקבל באמצעות הרפרנטים המחוזיים על תשלומי הורים (ראה להלן).

 

4.   חשבון נפרד לתשלומים שנגבו מההורים

את הכספים הנגבים מהורי התלמידים יש לנהל בחשבון נפרד שתפתח הרשות המקומית/הבעלות על המוסד, ובו יוסמכו לחתום מנהל המוסד החינוכי, נציג הרשות/הבעלות ונציג ההורים. זאת על פי תקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים), התשס"ד–2004 וההנחיות המפורטות המתפרסמות בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), סעיף 50–3.7, "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי: חוק לימוד חובה (תיקון מס' 26), התשס"ד–2004".

לשאלות ולהבהרות אפשר לפנות אל הרפרנטים המחוזיים על תשלומי הורים:

 עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/1, א' באלול התשס"ח, 01 בספטמבר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014