education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.11 תשלומי הורים

(תשע) 2–3.11  שיעורי ההשתתפות של הורים בעלות ההזנה מכוח "חוק ארוחה יומית לתלמיד" להתש"ע
 

1.    להלן טבלה המפרטת את שיעורי ההשתתפות של ההורים בעלות ההזנה מכוח "חוק ארוחה יומית לתלמיד", התשס"ה–2008, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת:

 

ההכנסה לנפש לחודש

תשלום ההורים עבור ארוחה בש"ח

0–1201

0

1202–1300

0

1301–1409

0.5

1410–1514

2.0

1515–1646

2.0

1647–1726

3.0

1727–1832

3.0

1833–2007

4.2

2008–2049

4.7

2050 ומעלה

5.5

 

2.    האחריות לגבייה היא של הרשויות המקומיות שתלמידיהן זכאים להזנה על פי החוק.

 


 

לשאלות ולהבהרות אפשר לפנות אל היחידה לתכניות משלימות למידה
במינהל הפדגוגי, טל' 02-5603759/61.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/2, י"ג בתשרי התש"ע, 01 באוקטובר 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014