education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.11 תשלומי הורים

(תשעב) 1–3.11  תשלומי הורים לשנה"ל התשע"ב
 

ביום ג' בתמוז התשע"א, 5 ביולי 2011, אישרה ועדת החינוך של הכנסת את תשלומי ההורים לשנת הלימודים התשע"ב. מטרת הודעה זו היא לפרסם את הסכומים המרביים שאושרו ולרענן את הנהלים בכל הנוגע לתשלומי הורים.

הנהלים המחייבים את מערכת החינוך בנוגע לתשלומי הורים מתפרסמים בסעיף 9–3.11 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), "תשלומי הורים". כמו כן פורסמו תיקונים לחוזר זה בסעיף 10–3.11 בחוזר הוראות הקבע סג/6(א) ובסעיף 11–3.11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א). פורסמה השלמה בנושא תל"ן בסעיף 12–3.11 בחוזר הוראות הקבע סד/4(א).

הנחיות העוסקות בהקצאת תקציב למלגות לתלמידים מתפרסמות בחוזר הוראות הקבע עב/1(ב) סעיף 3.7-67, "הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום עבור אבזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות". המנהלים קיבלו הוראה לפעול להקצאת תקציב המלגות בהתאם להנחיות אלה.

על מנהלי בתי הספר למסור לתלמידים את המידע על תקציב המלגות.

להלן נקודות מספר להדגשה מתוך הוראות קבע אלו:

  • התשלומים נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ולתשלומים עבור שירותי רשות. שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם עבורם גם אם אין צורכים אותם, ועמם נמנים ביטוח תאונות אישיות לתלמידים וביטוח מקיף של בריאות השן ברשויות שבהן השירות הזה ניתן. כל שאר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים, ובמקרה זה לא ישלם עבור שירות זה.
  • אין למנוע מתלמידים להשתתף בפעילויות בשל אי תשלום עקב קשיים כלכליים. על הרשות המקומית והנהלת בית הספר למצוא לכך פתרונות.
  • על הנהלת בית הספר לוודא שכל התלמידים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים לקיומו של תקציב המלגות של משרד החינוך. הפרסום ייעשה בחוזר התשלומים המוסדי וכן על לוחות המודעות במשרדי בית הספר.
  •  אין להתנות מתן שירות אחד בתשלום עבור שירות אחר.
  • התשלומים ייעודיים ואין להעבירם מסעיף לסעיף.
  • אין להתנות חברות בעמותה הקשורה למוסד החינוך או בכל עמותה אחרת כתנאי ללימודי התלמיד בו, ואין לדרוש תשלומים מהורים באמצעות עמותה כלשהי.
  • תכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה בכתב של ההורים לתכנית ולתשלום עבורה. יש לשבץ את התל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו תכנית זאת להשתחרר לביתם. שובצה תל"ן באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו עבורה, או להציע לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ישתתפו בה פעילות חינוכית אחרת. את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז או מורשה מטעמו.
  • כל פעילות  העוסקת בגביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת הפרט.
  • חוזר התשלומים המוסדי מחויב באישור ועד ההורים המוסדי ובאישור הגורם המוסמך מטעם המחוז. האישור ייעשה באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק".
  • על בית הספר להעביר לידי ההורים את חוזר התשלומים המוסדי מאושר, ובו פירוט סעיפי הגבייה על פי השירותים הניתנים במוסד החינוך.

אלה הסכומים המרביים המותרים לגבייה על פי הפירוט (הסכומים בטבלה נקובים ב-ש"ח):

 

 

קדם- יסודי

א'-ב'

ג'-ד'

ה'

ו'

ז'-ח'

 

ח'*

בי"ס א'-ח'

ט'

שש-שנתי

ט'*

חט"ב עצמאית

י'-י"א

י"ב

תשלום חובה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח תאונות אישיות

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

תשלום מיוחד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח בריאות השן, שירות מקיף

 

 

 

30

30

30

30

30

30

 

 

 

 

 

 

קדם- יסודי

א'-ב'

ג'-ד'

ה'

ו'

ז'-ח'

 

ח'*

בי"ס א'-ח'

ט'

שש-שנתי

ט'*

חט"ב עצמאית

י'-י"א

י"ב

תשלומי רשות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סל תרבות

79

99

99

99

99

149

149

165

165

176

176

מסיבות סיום (1)

54

----

----

----

75

-----

125

-----

125

-----

200

מסיבות כיתתיות

8 למסיבה

 24 ל-3 מסיבות

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

השאלת ספרי לימוד   (2)

-----

280

280

280

280

280

280

280

280

320

320

ארגון הורים ארצי    (3)

-----

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

ועד הורים יישובי

-----

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

טיולים עפ"י תכנית  (4,5)

x2הקפצה

60

x1 יום

101

x1 יום

126

2 x יום

252

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

 יומיים+

1 יום

513

3 ימים

616

של"ח   (6)

 

 

 

 

 

150

150

150

150

150

 

 

סה"כ

 

251

 

541

 

566

 

722

 

932

 

1057

 

1182

 

1073

 

1198

 

1220

 

1373

 

הערות לטבלה:

(1)    הגבייה עבור מסיבות סיום היא אך ורק בכיתות המסיימות שלב חינוך: כיתה ו' ביסודי שש-שנתי, כיתה ח' ביסודי שמונה-שנתי, כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית וכיתה י"ב.

(2)     גבייה עבור השאלת ספרי לימוד תיעשה רק במוסדות חינוך שבהם פועל מפעל השאלה של ספרי לימוד.

(3)     ארגון הורים ארצי: ארגון ההורים הארצי נמצא בתהליכי הבראה בהוראת בית המשפט, ומונה לו מנהל מיוחד. לאחר שיישלחו הנחיות לבתי הספר אפשר יהיה לגבות  את התשלום עבור הארגון ולהעבירו אליו.

(4)   הגבייה עבור טיולים תהיה על פי התכנית המחייבת המפורטת. אין להוסיף גבייה על התשלום המרבי שנקבע עבור טיולים נוספים. בית הספר רשאי להאריך את משך הטיול אם הוא עושה זאת ללא חריגת גבייה בסעיף זה וללא גבייה נוספת בכל סעיף אחר של תשלומי הורים.

(5)   בבתי הספר הנמצאים מדרום לקו צומת שדה בוקר – צומת הערבה, אפשר להוסיף יום טיול בעלות גבייה נוספת של 290 ₪ בשנה.

(6)    בכיתות ח' – י' שבהן לימודי של"ח, אפשר לגבות, בנוסף על הגבייה לטיולים, סכום של 150 ₪ בשנה לגיחות ולסיורים רכובים בהיקף של 3 סיורים בשנה.

(7)    בגני ילדים במסגרת חטיבה צעירה ייגבה סל תרבות וטיולים במתכונת של כיתות א', ולא ייגבה סל למסיבת סיום.

שיעורי השתתפות ההורים בעלות ההזנה מכוח חוק ארוחה יומית לתלמיד:

 

הכנסה לנפש לחודש ₪

השתתפות הורים בעלות ארוחה  ₪

0 – 1,273

0

1,274 – 1,378

0

1,379 – 1,493

0.5

1,494 – 1,604

2

1,605 – 1,744

2

1,745 – 1,829

3

1,830 – 1,941

3

1,942 – 2,127

4.2

2,128 – 2,171

4.7

2,172 ומעלה

5.5

  

תל"ן:

 

שלב חינוך

עלות שעת תל"ן ב-₪ 

קדם יסודי

119

יסודי

116

חט"ב

133

חט"ע

149

 

המספר המרבי של שעות תל"ן מותרות לא יעלה על 15% מהיקף השעות המתוקצבות על ידי המשרד לתכנית היסוד כלהלן:

 

שלב חינוך

מספר שעות תל"ן מרבי 

קדם-יסודי

3

יסודי

5

חט"ב

5

חט"ע

5

 

רכישת שירותים מרצון:

 

שלב חינוך

סכום מרבי מותר ב-₪

קדם-יסודי

125

יסודי

250

חט"ב

450

חט"ע

450

  

לשאלות והבהרות יש לפנות לרפרנט המחוזי על תשלומי הורים. מצ"ב טבלת שמות הרפרנטים על תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ב:

 

המחוז

      שם הרפרנט המחוזי לתשלומי הורים

       הטלפון

           הפקס

מנח"י

 

המפקח הכולל על מוסד החינוך

 

 

ירושלים

דן גרוסמן

02-5601763

צפון

יעל שטיינברג

04-6500102/3

04-6500307

חיפה

חיים יעקב

04-8632455

04-8632458

 

מרכז

אביבה עטרי                  

03-6896589/91/9

03-6896765

 

 תל-אביב       

               

טליה פרידמן

03-6896360/1

 

דרום          

ניר שמואלי

 

08-6263007                

08-6263009

התיישבותי   

מירי אנג'לקוביץ     

03-6898874               

03-6898876

 

חינוך מוכר

 שוש איפרגן

02-5602984

02-5602979

 עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/1, ב' באלול התשע"א, 01 בספטמבר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014