education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.11 תשלומי הורים

(תשעג) 3.11-3  תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ד
 

1.      כללי

ביום ב', ט' בתמוז תשע"ג, 17 ביוני 2013, אישרה ועדת החינוך של הכנסת את תשלומי ההורים לשנת הלימודים התשע"ד. מטרת הודעה זו היא לפרסם את הסכומים המרביים שאושרו לגבייה ולרענן את הנהלים בכל הנוגע לתשלומי הורים.

הנהלים המחייבים את מערכת החינוך בנוגע לתשלומי הורים מתפרסמים בסעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), "תשלומי הורים". כמו כן פורסמו תיקונים לחוזר זה בסעיף 3.11-10 בחוזר הוראות הקבע סג/6(א) ובסעיף 3.11-11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א), ופורסמה השלמה בנושא תל"ן בסעיף 3.11-12 בחוזר הוראות הקבע סד/4(א). הוראה נוספת, 3.11-14, מתפרסמת בחוזר עג/10(ג), ועוסקת בתשלומי הורים עבור תכנית לימודים  תורנית נוספת.

הנחיות העוסקות בהקצאת תקציב למלגות לתלמידים מתפרסמות בחוזר הוראות הקבע
עג/1(א) סעיף 3.7-74
, "הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום עבור אבזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות". המנהלים קיבלו הוראה לפעול להקצאת תקציב המלגות בהתאם להנחיות אלה.

 

2.      הנחיות לפעולה

להלן כמה  הדגשות מתוך הוראות הקבע המפורטות לעיל:

א.      התשלומים נחלקים לשניים: תשלומים עבור שירותי חובה ותשלומים עבור שירותי רשות. שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם אין צורכים אותם. שירות החובה היחיד הוא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. כל שאר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים  ולפיכך לא ישלם עבור שירות זה.

ב.      אין למנוע מתלמידים השתתפות בפעילויות בשל אי תשלום עקב קשיים כלכליים. על הנהלת בית הספר לשתף את הרשות המקומית כדי למצוא פתרונות.

ג.       אין להתנות מתן שירות אחד בתשלום עבור שירות אחר.

ד.      התשלומים ייעודיים, ואין להעבירם מסעיף לסעיף.

ה.      על הנהלת בית הספר לפעול להפצת המידע הנוגע לתקציב המלגות של משרד החינוך בקרב התלמידים ואף לוודא שכל התלמידים וההורים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים לקיומו של תקציב זה. תקציב  המלגות הוגדל לקראת שנה"ל התשע"ד. הפרסום יהיה בחוזר התשלומים המוסדי ועל לוחות המודעות במשרדי בית הספר.

ו.        אין להתנות חברות בעמותה הקשורה למוסד החינוך או בכל עמותה אחרת כתנאי ללימודי התלמיד  במוסד ואין לדרוש תשלומים מהורים באמצעות עמותה כלשהי.

ז.      תכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה אישית לתכנית ולתשלום עבורה, שתהיה בכתב  על ידי כל אחד ואחד מן ההורים  . אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית. יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו תכנית זאת להשתחרר לביתם. שובצה תל"ן באמצעו של יום הלימודים – יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה, או להציע לתלמידים שהורים מבקשים שלא ישתתפו בה פעילות חינוכית אחרת. את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז או מורשה מטעמו.

ח.      כל הפעילות של גביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת הפרט.

ט.      חוזר התשלומים המוסדי מחויב באישור ועד ההורים המוסדי ובאישור הגורם המאשר מטעם המחוז, שייעשה באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק".

י.        אין לגבות כספים מהורים טרם אישורו של חוזר התשלומים המוסדי.

יא.      על בית הספר להעביר לידי ההורים את חוזר התשלומים המוסדי המאושר ובו פירוט סעיפי הגבייה על פי השירותים הניתנים במוסד החינוך.

 

3.      סכומים מרביים לגבייה בהתשע"ד

אלה הסכומים המרביים המותרים לגבייה על פי הפירוט להלן (הסכומים בטבלה נקובים ב-ש"ח):

 

 

קדם יסודי

א'-ב'

ג'-ד'

ה'

ו'

ז'-ח'

 

ח'*

בי"ס א'-ח'

ט'

שש-שנתי

ט'*

חט"ב עצמאית

י'-י"א

י"ב

תשלום חובה[1]

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח תאונות אישיות

טרם נקבע וטרם אושר.

תשלומי רשות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סל תרבות

79

99

99

99

99

149

149

165

165

176

176

מסיבות סיום (1)

54

----

----

----

75

-----

125

-----

125

-----

200

מסיבות כיתתיות

8 למסיבה

 24 ל-3 מסיבות

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

השאלת ספרי לימוד

-----

280

280

280

280

280

280

280

280

320

320

ארגון הורים ארצי
(3)

-----

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

ועד הורים יישובי

-----

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

טיולים עפ"י תכנית
(4,2)

2x הקפצה

60

1 יום

101

1 יום

126

2 × יום

252

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

 יומיים+

1 יום

513

3 ימים

616

של"ח
(5)

 

 

 

 

 

150

150

150

150

150

 

 

סה"כ

 

217

 

507

 

532

 

658

 

868

 

993

 

1118

 

1009

 

1134

 

1186

 

1339


 
הערות לטבלה:

1.       הגבייה עבור מסיבות סיום היא אך ורק בכיתות המסיימות שלב חינוך: כיתה ו' ביסודי שש-שנתי, כיתה ח' ביסודי שמונה-שנתי, כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית וכיתה י"ב.

2.       הגבייה עבור טיולים תהיה על פי התכנית המחייבת המפורטת. אין להוסיף גבייה על התשלום המרבי שנקבע עבור טיולים נוספים. בית הספר רשאי להאריך את משך הטיול אם הוא עושה זאת ללא חריגת גבייה בסעיף זה וללא גבייה נוספת בכל סעיף אחר של תשלומי הורים.

3.       נבקש להסב את תשומת לבכם לכך שביום 4.6.2012 התקיימו בחירות ארציות למוסדות ארגון ההורים הארצי במערכת החינוך בישראל. עמותת ארגון ההורים הארצי היא ארגון המייצג הורים לתלמידים במערכת החינוך. בעבר הוקפאה הגבייה, והחל משנה"ל תשע"ג היא מתחדשת.

4.       בבתי ספר הנמצאים מדרום לקו צומת שדה בוקר – צומת הערבה  אפשר להוסיף יום טיול בעלות גבייה נוספת של 290 ₪ בשנה.

5.       בכיתות בשכבות ח'-י' שבהן מתקיימים לימודי של"ח אפשר לגבות סכום  בסך 150 ש"ח בשנה, נוסף על הגבייה לטיולים, לקיום גיחות וסיורים רכובים בהיקף של 3 סיורים בשנה.

6.       בגני ילדים במסגרת החטיבה הצעירה ייגבו סל תרבות וטיולים במתכונת של כיתות א', ולא ייגבה תשלום עבור מסיבת הסיום.

שיעורי ההשתתפות של ההורים בעלות ההזנה מכוח חוק ארוחה יומית לתלמיד

ההכנסה לנפש לחודש בש"ח

השתתפות ההורים בעלות ארוחה  בש"ח

0 – 1,273

0

1,274 – 1,378

0

1,379 – 1,493

0.6

1,494 – 1,604

2.3

1,605 – 1,744

2.3

1,745 – 1,829

3.4

1,830 – 1,941

3.4

1,942 – 2,127

4.8

2,128 – 2,171

5.4

2,172 ומעלה

6.3

 

עלות מרבית של שעת תל"ן שבועית להורה

שלב החינוך

עלות שעת תל"ן שבועית

קדם יסודי

199

יסודי

177

חט"ב

212

חט"ע

230

 

 

התעריפים המותרים לגבייה עבור שעה שבועית תל"ן הם תעריפים מרביים. מן ההורים יש לגבות אך ורק לפי השכר המשולם בפועל למורים המלמדים בתל"ן. התעריפים המרביים אינם חלים אוטומטית על כל מורה המלמד במסגרת זאת. לפיכך במסגרת תכנון תל"ן על בית הספר לבדוק את כישוריהם של המורים המלמדים במסגרת זו, לוודא  מהו השכר המשולם להם על פי ההסכם עמם, ועל פי נתון זה לתכנן את הגבייה מן ההורים.

המספר המרבי של שעות תל"ן מותרות לא יעלה על 15% מהיקף השעות המתוקצבות על ידי המשרד כלהלן:

 

שלב החינוך

מספר שעות תל"ן מרבי

קדם יסודי

3

יסודי

5

חט"ב

5

חט"ע

5

 

תשלום הורים בעד רכישת שירותים מרצון

שלב החינוך

סכום מרבי מותר בש"ח 

קדם יסודי

125

יסודי

250

חט"ב

450

חט"ע

450

 

בשאלות אפשר לפנות אל הרפרנט המחוזי לנושא תשלומי הורים, כמפורט בטבלה:

 

המחוז

שם הרפרנט

הטלפון

הדוא"ל

מנח"י

המפקח על מוסד החינוך או דן גרוסמן

02-5601763

dangr@education.gov.il

ירושלים

דן גרוסמן

02-5601763

dangr@education.gov.il

צפון

יעל שטיינברג

04-500102/3

yaelsh@education.gov.il

חיפה

חיים יעקב

04-8632455

haimya@education.gov.il

מרכז

אביבה עטרי

03-6896589/91/9

avivaat@education.gov.il

תל-אביב

ד"ר טליה פרידמן

בת-אל אבני

03-6896281

taliafr@education.gov.il

דרום

ניר שמואלי

08-6263007

nirse@education.gov.il

התיישבותי

מירי אנג'לקוביץ

03-6898874

miria@kfar-olami.org.il

חינוך מוכר

שוש איפרגן

02-5602984

shoshif@education.gov.il

 [1]     הסכום המרבי המותר לגבייה עבור ביטוח תאונות אישיות יפורסם לאחר אישורו על ידי ועדת החינוך של הכנסת.עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/10(ג), כ"א באב התשע"ג, 28 ביולי 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014