education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.11 תשלומי הורים

(תשעג) 3.11-2  חובת השקיפות בכל הנוגע לתשלומי הורים עבור תכניות לתגבור תורני בחמ"ד
 

הוראת הקבע 3.11-13 "תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים" משנת תש"ע, כוללת הנחיות בדבר חובת הדיווח להורים על ההחלטות שנתקבלו ועל התשלומים שבוצעו מכספי הורים בעבור תכניות לתגבור תורני. (ראו סעיפים קטנים 6.5 ו-6.6 בהוראה זו).

למען הסר ספק, יודגש כי בתי הספר מחויבים לשקיפות מלאה. על המנהלים למסור להורים מראש פירוט של סעיפי הגבייה ושל הסכום שהוקצה לכל סעיף, וכן למסור בדיעבד דוח על התשלומים שנעשו מכספי ההורים ועל הביצוע בכל אחד מסעיפי הגבייה. 


 

בשאלות אפשר לפנות אל מינהל החינוך הדתי, טל' 02-5604130/106/7,

דוא"ל avrahmli@education.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/3, ז' בכסלו התשע"ג, 21 בנובמבר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014