education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.11 תשלומי הורים

(תשעו) 3.11-2  תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז
 

1.      רקע

ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים התשע"ז.

מטרת הודעה זו היא לפרסם את הסכומים המרביים שאושרו לגבייה על ידי ועדת החינוך של הכנסת ולרענן את הנהלים בכל הנוגע לתשלומי הורים.

הנהלים המחייבים את מערכת החינוך בנוגע לתשלומי הורים מתפרסמים בחוזרי המנכ"ל האלה:

-     סעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), "תשלומי הורים". תיקונים לחוזר זה פורסמו בסעיף 3.11-10 בחוזר הוראות הקבע סג/6(א) ובסעיף 3.11-11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א). כמו כן פורסמה השלמה בנושא תל"ן בסעיף 3.11-12 בחוזר הוראות הקבע סד/4(א).

-     סעיף 3.7-50 בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי".

-     סעיף 3.11-17 בחוזר הוראות הקבע עד/12(א), "גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים ובמוסדות במעמד פטור, גביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבה העליונה וגביית תשלומי הורים במוסדות ניסויים וייחודיים".

-     סעיף 3.11-16 בחוזר הוראות הקבע עד/12(א), "תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים".

הנחיות העוסקות בהקצאת תקציב למלגות לתלמידים מתפרסמות בסעיף  3.7-67 בחוזר הוראות הקבע עב/1(ב), "הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום עבור אבזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות". המנהלים מתבקשים לפעול להקצאת תקציב המלגות בהתאם להנחיות אלה וליידע את התלמידים ואת הוריהם בנוגע אליו.

חוזר התשלומים המוסדי מחויב באישור ועד ההורים המוסדי ובאישור הגורם המאשר מטעם המחוז, שייעשה באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק". מערכת אפיק הורחבה והותאמה לקליטת בקשות לאישור שכר לימוד בבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים ומוסדות פטור שאינם מתוקצבים ב-100% שכר לימוד, לאישור גבייה עבור תכנית לימודים תורנית נוספת בבתי ספר ממ"ד, לאישור גבייה עבור העשרה במקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבה העליונה.

בתי ספר שאושרה להם גבייה חריגה על-ידי ועדת חריגים מחוזית או ארצית, ואשר נתקלים בקשיים טכניים בהזנת הסכומים שאושרו להם על-ידי הוועדות, יפנו לרפרנט תשלומי הורים.

 להלן נקודות מספר להדגשה מתוך הוראות הקבע הנוגעות לתשלומי הורים:

א.      התשלומים נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ולתשלומים עבור שירותי רשות. שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם אין צורכים אותם. שירות החובה היחיד הוא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. כל יתר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבורו.

ב.       אין למנוע מתלמידים להשתתף בפעילויות בשל אי תשלום עקב קשיים כלכליים, ויש למצוא פתרונות לשיתופם באמצעות הרשות המקומית והנהלת בית הספר.

ג.       על הנהלת בית הספר לוודא שכל התלמידים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים לקיומו של תקציב המלגות של משרד החינוך. יש לפרסם את דבר קיומו של תקציב המלגות בחוזר התשלומים המוסדי וכן על לוחות המודעות בבית הספר.

ד.       אין להתנות מתן שירות אחד בתשלום עבור שירות אחר.

ה.      התשלומים ייעודיים ואין להעבירם מסעיף לסעיף.

ו.       גביית תשלומי הורים תיעשה אך ורק על ידי המוסד החינוכי או הרשות המקומית/הבעלות על מוסד החינוך. גבייה באמצעות גוף אחר אינה מותרת.

ז.       אין להתנות את לימודי התלמיד במוסד החינוכי בחברות בעמותה הקשורה למוסד החינוך או בכל עמותה אחרת ואין לדרוש תשלומים מהורים באמצעות עמותה כלשהי.

ח.      תכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד מן ההורים לתכנית ולתשלום עבורה. אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית. יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו בתכנית להשתחרר לביתם. אם תכנית לימודים נוספת שובצה באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה, או להציע לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ישתתפו בה פעילות חינוכית אחרת. את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז או מורשה מטעמו.

ט.      גבייה עבור רכישת שירותים מרצון מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד מן ההורים לתשלום ולשירות. אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית. אם הוחלט לקיים את השירות במהלכו של יום הלימודים ישותפו בו כלל התלמידים.

י.       גביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת הפרט.

יא.     אין לגבות כספים מההורים בטרם אושר חוזר התשלומים המוסדי.

יב.     על בית הספר להעביר לידי ההורים את חוזר התשלומים המוסדי המאושר ובו פירוט סעיפי הגבייה על פי השירותים הניתנים במוסד החינוך.

יג.      בתום כל שנת לימודים ידווח בית הספר להורים על ניהול הכספים שנגבו במסגרת תשלומי ההורים על פי המתחייב מסעיף 3.7-50 בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי". הדיווח יימסר לנציגות ההורים המוסדית, ועותק שלו יישמר במזכירות בית הספר לעיונם של ההורים המבקשים זאת.

 

2.      תשלומי חובה ורשות

2.1     הסכומים המרביים המותרים לגבייה

להלן פירוט הסכומים המרביים המותרים לגבייה בשנת הלימודים התשע"ז (הסכומים בטבלה נקובים בש"ח):

 

קדם יסודי

א'-ב'

ג'-ד'

ה'

ו'

ז'-ח'

 

ח'*

בי"ס א'-ח'

ט'

שש-שנתי

ט'*

חט"ב עצמאית

י'-י"א

י"ב

תשלום חובה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח תאונות אישיות

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

תשלומי רשות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סל תרבות

79

99

99

99

99

149

149

165

165

176

176

מסיבות סיום (1)

54

----

----

----

75

-----

125

-----

125

-----

200

מסיבות כיתתיות

8 למסיבה, 24 לשלוש מסיבות

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

השאלת ספרי לימוד

-----

280

280

280

280

280

280

280

280

320

320

ארגון מייצג ארצי (2)

-----

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

ועד הורים יישובי

-----

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

טיולים עפ"י תכנית (3,4)

X2 

הקפצה

60

1 יום

101

1 יום

126

X2 

יום

252

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים+

1 יום

513

3 ימים

616

של"ח (5)

 

 

 

 

 

150

150

150

150

150

 

 

סה"כ

 

 

260

 

 

556

 

581

 

707

 

917

 

1042

 

1167

 

1058

 

1183

 

1235

 

1387

 

הערות לטבלה

1.     הגבייה עבור מסיבות הסיום היא אך ורק בכיתות המסיימות שלב חינוך: כיתה ו' ביסודי שש-שנתי, כיתה ח' ביסודי שמונה-שנתי, כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית וכיתה י"ב.

2.  ארגון מייצג ארצי הוא ארגון הורים הפועל ברמה הארצית ומייצג את ענייניהם. הודעה מפורטת על זהות הארגון ועל דרכי העברת הכספים שנגבו עבורו תפורסם בראשיתה של שנת הלימודים.

3.    הגבייה עבור טיולים תהיה על פי התכנית המחייבת המפורטת. אין להוסיף גבייה על התשלום המרבי שנקבע עבור טיולים נוספים. בית הספר רשאי להאריך את משך הטיול אם הוא עושה זאת ללא חריגת גבייה בסעיף זה וללא גבייה נוספת בכל סעיף אחר של תשלומי הורים.

4.    בבתי הספר הנמצאים מדרום לקו צומת שדה בוקר - צומת הערבה אפשר להוסיף יום טיול בעלות גבייה נוספת של 290 ש"ח בשנה.

5.    בכיתות ח'-י"א שבהן מתקיימים לימודי של"ח אפשר לגבות סכום נוסף בסך עד 150 ש"ח בשנה בנוסף על הגבייה לטיולים, המיועד לגיחות ולסיורים רכובים בהיקף של 3 סיורים בשנה.

6.     בגני הילדים במסגרת החטיבה הצעירה ייגבה תשלום עבור סל תרבות וטיולים במתכונת של כיתות א' ולא ייגבה תשלום עבור מסיבת הסיום.

2.2     שיעורי ההשתתפות של הורים בעלות ההזנה מכוח חוק ארוחה יומית לתלמיד יפורסמו בהמשך.

2.3     תשלומי הורים עבור תל"ן

שעת לימודים במסגרת תל"ן היא שעה המאריכה את יום הלימודים ואיננה משמשת לפיצול כיתות אם לקבוצות לימוד.

הסכום המרבי המותר לגבייה עבור תל"ן לא ישתנה יחסית לשנת הלימודים התשע"ו ויהיה כדלקמן:

שלב החינוך

גבייה מרבית  מתלמיד בש"ח בשנה עבור תל"ן בכלל מוסדות החינוך

גבייה מרבית מתלמיד בש"ח בשנה בבתי ספר תורניים(1) וייחודיים(2)  בנוסף על הגבייה המרבית מתלמיד בכלל מוסדות החינוך

סה"כ גבייה מרבית מתלמיד בש"ח בשנה בבתי ספר תורניים(1) וייחודיים(2)

קדם יסודי

597

0

0

יסודי

885

 1,770

בכיתות שאושרו

2,655

בכיתות שאושרו

חטיבת הביניים

1,060

2,120

3,180

חטיבה עליונה

1,150

2,300

3,450

 

                   הערות

(188) בתי ספר תורניים – בתי ספר המקיימים תכנית לימודים תורנית באישור החמ"ד, על פי סעיף 3.11-16 בחוזר הוראות הקבע עד/12(א), "תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים".

(189) בתי ספר ייחודיים – בתי ספר שאושרו כייחודיים על ידי הוועדה הארצית לבתי ספר ייחודיים ומרחבי חינוך על פי סעיף 3.11-17 בחוזר הוראות הקבע עד/12(א) תשעד/12(א), "גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים ובמוסדות במעמד פטור, גביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבה העליונה וגביית תשלומי הורים במוסדות ניסויים וייחודיים".

הגבייה מתלמיד עבור שעת תל"ן תותאם לגודלה של כיתת האם על פי הפירוט בטבלה שלהלן. המשמעות היא שבכיתות אם גדולות אפשר יהיה לקיים מספר גדול יותר של שעות תל"ן יחסית לכיתות אם קטנות, מאחר שהסכום המרבי לגבייה מתלמיד נשאר קבוע. בכל מקרה, מספר שעות התל"ן שיינתנו לא יעלה על תקרת השעות המותרת לפי חוזרי מנכ"ל. הגבייה תיעשה עבור שעות אורך שניתנות בפועל.

שלב החינוך

גודל כיתת האם (מספר התלמידים)

התעריף לשעת תל"ן אחת לתלמיד בש"ח

גבייה מרבית מהורים בשנה בכלל בתיה"ס עבור תל"ן

גבייה מרבית מהורים בשנה בבתי"ס תורניים וייחודיים, הנוספת על הגבייה המרבית המותרת בכלל בתיה"ס

סה"כ הגבייה המרבית מהורים בשנה בבתי"ס תורניים וייחודיים

יסודי

20-24

326

עד 885 ש"ח בשנה בכלל בתיה"ס

עד 1770 ש"ח בשנה בכיתות ה'-ו' בלבד

עד 2655 ש"ח בכיתות ה'-ו' בלבד

 

25-28

276

 

29-32

239

 

33-36

211

 

37-40

177

חטיבת הביניים

20-24

389

עד 1060 ש"ח בשנה בכלל בתיה"ס

עד 2120 ש"ח בשנה

עד 3180 ש"ח  בשנה

 

25-28

329

 

29-32

285

 

33-36

252

 

37-40

212

החטיבה העליונה

20-24

382

עד 1150 ש"ח בשנה בכלל בתיה"ס

עד 2300 ש"ח בשנה

עד 3450 ש"ח בשנה

 

25-28

324

 

29-32

281

 

33-36

230

על בית הספר לפרט להורים בחוזר התשלומים המוסדי את גובה הגבייה המבוקשת ואת מספר שעות התל"ן שהוא נותן בפועל עבור הגבייה.

 

2.4     רכישת שירותים מרצון

שלב החינוך

הסכום המרבי המותר בשקלים

קדם יסודי

125

יסודי

250

חטיבת ביניים

450

חטיבה עליונה

450

 

          לבירורים ושאלות בעניין תשלומי הורים אפשר לפנות לרפרנטים על תשלומי הורים במחוזות המשרד:

המחוז

שם הרפרנט המחוזי לתשלומי הורים

מספר הטלפון

כתובת הדוא"ל

מנח"י

דן גרוסמן

02-5601763

dangr@education.gov.il

ירושלים

דן גרוסמן

02-5601763

dangr@education.gov.il

צפון

יעל שטיינברג

04-500102/3

yaelsh@education.gov.il

חיפה

חיים יעקב

04-8632455

haimya@education.gov.il

מרכז

אביבה עטרי                  

03-6896599

avivaat@education.gov.il

תל-אביב       

חגית גוטדינר

03-6896281

hagitgot@education.gov.il

דרום

זאב אלדר

08-6263075

zeevel@education.gov.il

התיישבותי   

ראובן לייבל 

03-6898874

reuvenl@kfar-olami.org.il     

חרדי

יוסף פוליטי

02-5601654

yosefpo@education.gov.il

 

 עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/12, כ' באב התשע"ו, 24 באוגוסט 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  28/08/2016