education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.11 תשלומי הורים

(תשעז) 3.11-2  תשלומי הורים עבור השאלת ספרי לימוד בשנת הלימודים התשע"ח
 
  1. בכדי לאפשר לבתי הספר להיערך מבעוד מועד להפעלת תכנית השאלת ספרי לימוד בשנת הלימודים התשע"ח, אישרה ועדת החינוך של הכנסת את הסכום המרבי לגבייה במסגרת תשלומי ההורים (תשלום רשות).
  2. יתר הסכומים המותרים לגבייה במסגרת תשלומי החובה והרשות יפורסמו בהמשך.
  3. הסכומים המרביים המותרים לגבייה במסגרת התכנית להשאלת ספרי לימוד לשנת הלימודים התשע"ח (הסכומים בטבלה נקובים בש"ח).

 

קדם יסודי

א'-ב'

ג'-ד'

ז'-ח'

 

בי"ס א'-ח'

ט' שש-שנתי

ט' חט"ב עצמאית

י'-י"א

י"ב

תשלומי רשות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השאלת ספרי לימוד

 

-----

 

280

 

280

 

280

 

280

 

280

 

280

 

280

 

280

 

320

 

320

  1. לאחר פרסום יתר התשלומים שמותרים לגבייה יש להעביר לידי ההורים את חוזר התשלומים המוסדי המאושר ובו פירוט סעיפי הגבייה על הפי השירותים הניתנים במוסד החינוך.

 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' סימה עובדיה פורצנל,
מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות במערכת החינוך,
טל' 02-5604028, דוא"ל simaov@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/10, י' בסיוון תשע"ז, 04 ביוני 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  07/06/2017